Amara

Facts

  • Language: Amara
  • Alternate names: Bibling, Longa
  • Language code: aie
  • Language family: Austronesian, Malayo-Polynesian, Central-Eastern Malayo-Polynesian, Eastern Malayo-Polynesian, Oceanic, Western Oceanic, North New Guinea, Ngero-Vitiaz, Vitiaz, Southwest New Britain, Amara
  • Number of speakers: 230
  • Script:

Introduction

Amara is a language of Papua New Guinea. It is spoken in West New Britain Province, northwest coast, Siamatai, Niuniuai, Kaugo, Anepmate, and Waramasalai villages.

Dialects

Related to Mouk-Aria (See: Mouk-Aria) and Lamogai (See: Lamogai).

The Amara Verb

Sample Verbs

to bitekere
to blowusok
to breatheomomod, opuop
to burnken, tin
to chewŋas
to climbpaid
to comeme
to cookpeiou, some
to counttit
to crytaŋ
to cut, hacksuput, tele
to die, be deadmo, monei
to digkel, rege
to dreamkanimnim
to drinkin
to eatken, kenen
to fallmakluk
to fearmotou
to flyrourou
to hearloŋo
to hidekou, volkou
to hitpun
to holdkiskis
to huntkau
to know, be knowledgeableklele
to laughŋiŋ
to lie downkono
to plantloulou, se
to saykole
to scratchkaurir
to seerei
to sewseisei
to shootse
to sitmeitei
to sleepkono
to sniff, smellduŋki
to spitepsok, pre
to splitkapak, maskak, pele
to squeezevivi
to standmid
to stealkov
to sucknem
to swellrumrum
to swimiouiou, kultip
to throwur
to tie up, fastenkaukau
to turnopul iou, pul
to walkleila
to vomitmemto
to yawn