Dusun, Central

Facts

  • Language: Dusun, Central
  • Alternate names: Central Kadazan, Dusan, Dusum, Dusun, Dusur, Kadasan, Kadayan, Kedayan
  • Language code: dtp
  • Language family: Austronesian, Malayo-Polynesian, North Borneo, Sabahan, Dusunic, Dusun, Central
  • Number of speakers: 141000
  • Script:

Introduction

Dusun, Central is a language of Malaysia. It is spoken in Sabah, Labuk-Sugut district, Perancangan village.

Dialects

Beaufort, Bundu (Taginambur), Dusun Sinulihan (Sinulihan), Kadazan-Tagaro (Tagaro), Kiundu, Kuala Monsok Dusun, Luba, Menggatal (Kiulu, Telipok), Pahu’, Ranau, Sokid, Tindal.

The Dusun, Central Verb

Sample Verbs

to bitekokot
to blowobus, soogiʔ
to breathepuhobo
to burntutud
to buyboli
to chewsapaʔ
to choosepiliʔ
to climbindakod
to comerikot
to cookansak, onsok
to countintob
to cryihad
to cut, hacktagad
to die, be deadpatai
to digukad
to dreamipi
to drinkinum
to eatakan
to fallloho, ratu'
to fearoris
to flowluyung
to flytulud
to growgumayo
to hearrongou
to hidelisok
to hitbobog
to holdigit
to huntasu
to killpatai
to know, be knowledgeableilo, koilo
to laughirak
to lie downlatan
to live, be alivepasi
to open, uncoverukab
to planttanom
to pound, beattutu
to sayboros
to scratchkukut
to seekito
to sewtombir
to sitirikau
to sleepodop
to sniff, smellsingud
to spitdulaʔ
to splitlapak
to squeezepagaʔ
to stab, piercetokon
to standingkakat
to stealpanakau
to sucksiop
to swelllumonit
to swimkaau
to thinksorou
to throwtaam
to tie up, fastenkagos, wongkos
to turnkilong
to walkpanau
to vomitilob
to workmorobuat
to yawnuab