Komering

Facts

  • Language: Komering
  • Alternate names: Kumoring
  • Language code: kge
  • Language family: Austronesian, Malayo-Polynesian, Lampung
  • Number of speakers: 470000
  • Script: Category

Introduction

Komering is a language of Indonesia. It is spoken in South Sumatra Province. Separate areas along Komering river from Lake Ranau to near Palembang city.

Dialects

Downstream Komering, Kayu Agung, Kayu Agung Asli, Komering, Upstream Komering. Lexical similarity: 70% with the Kalianda dialect of Lampung Api (See: Lampung Api); 74% with Sungkai dialect of Lampung Api (most similar).

The Komering Verb

Sample Verbs

to bitegigɪʔ, gigit, kəʁoh, ŋɘʁoh, ŋoʁoh
to blowɲobu, sɘbuh, sɔbu, səbu, sobu
to breathemɘŋɑs, mɑhõ̞ŋɑs, məhəŋɑs, məhoŋas, məhoŋɑs, muhoŋas
to burnmʉlpul, mu̞lpul, mulpʊl, mulpul, pʊlpʊl, pulpul, suɑh, suwɑʔ, suwɑh
to buyamboli, bɘli, ɑmboli, əmbəli, m̯boli, moli
to chewŋalŋal, ŋɑɲol, ŋɑlŋɑl
to choosemɪlɪh, milɪh, milih, pilih
to climbcakaʔ, cɑkɑʔ, cɑkɑt
to comeʁatoŋ, ʁɑtoŋ, mɔgɔ
to cookmasaʔ, mɑsɑʔ, nɑsɑʔ
to countbəbilɑŋ, mb̯ilɑŋ, ŋahituŋ, ŋambilaŋ, ŋɑmbilɑŋ
to crymiwaŋ, miwɑ̃ŋ, miwɑŋ
to cut, hackpɘloʔ, pəlo̞ʔ, toʔtoʔ
to die, be deadmati, mɑti
to digkɑli, ŋali, ŋɑli
to dreambɘnipi, bɑnĩpi, bənɪpi, buɪnɪpi, ŋipi
to drinkŋinum
to eatmõŋɑ̃n, mõŋɑn, mɘŋɑn, məŋɑn, moŋan, moŋɑn
to falltiaʔ, tiɑʔ, titiyɑʔ
to fearɑbɑy, ʁabay, ʁɑbɑy
to flowhili, məhɑɲũʔ, məhili, təhɑɲõt, ŋaliʁ, ŋɑhɑɲuʔ
to flyhɑmbʊʁ, hɑmboʁ, mehɑmboʁ, məhɑbo, məhɑmboʁ, toʁbaŋ, toʁbɑŋ, toʁ̯bɑŋ
to growtumbuh, tuoh, tuwɔh
to hearandoŋi, ɑndoŋi, kədoŋyɑn, nɘŋis, nəŋɪs, noŋi, ŋ̩do̞ŋih
to hidebɘjɑmoʔ, bejɑmõt̚, bujamọt', bujɑmo̞t̚, məsəgoʔ
to hitaŋgucuh, mukul, pukul, sobɑt̚, tɘgom, tɔstɔs, təgom, togom
to holdambokọm, bɘkom, bɔkom, bəkom, bokom, ɑmboko̞m, katiŋ, kɑtiŋ
to huntambuʁu, beburu, bəbuʁu, bəburu, bubuʁu, ɑmbuʁu
to killmɑtiʔi, pɑtiʔi, pɑtiko, ŋəmatiko, ŋəmɑtiko
to know, be knowledgeablepanday
to laughlɑlɑŋ, maha, mɑhɑ, mɑ̃hẽ, məhɑ̃
to lie downaŋgulɪk', beguliŋ, bəguliŋ, ɑŋgulɪk̚, ŋ̩gulɪk̚
to live, be alivehuʁɪʔ, huʁeʔ, huʁiʔ, huweʔ
to open, uncoverbukaʔ, buke, bukɑʔ
to plantnanom, nɑnõm, nɑnõ̝m, nɑnom, tɑnom
to pound, beatnutu, nũtu
to saycawa, cɑwɑ, ŋõmoŋg̯, ŋo̝moŋ, ŋũ̞mũ̞ŋ, ŋumuŋ
to scratchkuykuy, ŋʉykʉy
to seeliaʔ, liɑʔ, onɑ, ŋɘliɑʔ, ŋəliɑʔ, ŋonɑh
to sewɲõʁuʔ, ɲɨʁu̠ʔ, ɲɔʁʊʔ, ɲəʁuʔ, ɲoʁuʔ, ɲowʊt
to shootnɪmbɑk, nim:ɑk̚, nimbaʔ, nimbɑʔ, nimbɑk̚, timbɑk̚, timb̯ɑk
to sitbijoŋ, mɔjo̞ŋ, mɔjoŋ, məjoŋ, mojoŋ
to sleeppɘdom, pədom, tuʁʊy, tuʁu̞y, tuʁuy, tuwoy
to sniff, smellɲium, munduŋ, nium, s̙ium, sium, undug̯ŋ
to spithɑloto̞ʔ, mahalotọʔ, mɘlɘtoʔ, mɑhɑloto̞ʔ, muhalotọʔ, ŋẽhutoʔ, ŋəʁətoʔ, ŋəhutop
to splitbɘlɑh, bəlɑh, bolah, bolɑh
to squeezeʁo̞ʔʁo̞ʔ, pioh, piyoh, poʁoʔ
to stab, piercenujah, nujɑ, nujɑh, pagas, pɑgɑ̝s, pɑgɑs, tujɑ, tujɑh
to standcoʔcoʔ, miɲjɑʔ, minjaʔ, minjɑʔ, tɘgɑʔ, temogi, təmogi, togaʔ, togɑʔ, togi
to stealmɑlɪŋ, mɑlin, mɑliŋ, ŋamalɪŋ, ŋɑmɑlɪŋ
to suckhisọp, hisɔʔ, hisoʔ, hiso̞p, hisop, sɔʔsɔʔ
to swellbayoh, bɑyo, bɑyoh
to swimbukalaŋuy, bulaŋuy, bulɑŋũ̞y, bulɑŋu̞y, lɑŋuy, melɑŋoy, məlɑŋoy, nɑŋuy
to thinkbupikiʁ
to throwcɑmpɑʔ, cɑpɑʔ, copɑʔ, ɲɑmpɑʔ, ɲɑmpɑʔkon, ɲɑmpɑk, ŋumbanko, ŋumbɑnko
to tie up, fastenkaʁuʔ, kɑʁoʔ, kɑʁuʔ, kɑʁut
to turnbɘputoʁ, biluk, biluk̚, bubiluk', bubiluk̚, buputo̞ʁ, ɲimpɑŋ, əmbiluk̚, ligoʔ, m̩biluk̚, mutɑr, putɑʁ
to walklapah, lɑpɑh, mɑpɑh, məlɑpɑh
to vomitmutah, mutɑ, mutɑh
to workbɘgɑwi, beguɑy, begwɑy, bəgɑwi, bəguɑy, bugawi, bugɑwi
to yawnhuɑʔ, huɑphuɑpɑn, huwɑpɑn, mahọwap, mɑho̞wɑp, mɑhuɑp, ŋahọwap