Madak

Facts

  • Language: Madak
  • Alternate names: Lelet, Mandak
  • Language code: mmx
  • Language family: Austronesian, Malayo-Polynesian, Central-Eastern Malayo-Polynesian, Eastern Malayo-Polynesian, Oceanic, Western Oceanic, Meso Melanesian, New Ireland, Madak
  • Number of speakers: 3000
  • Script:

Introduction

Madak is a language of Papua New Guinea. It is spoken in New Ireland Province, Central New Ireland district.

Dialects

Danu, Katingan, Lelet, Malom, Mesi.

The Madak Verb

Sample Verbs

to bitel yatat
to breathei e mas
to burnin tin la rei, lagau l gaga gau
to chewlt gas
to comei pas ode
to cookin tin, io ve, lok la
to countlamdak i ekes
to cryl teng
to cut, hacki wit
to die, be deadi met
to digi ke kankan
to dreami robo
to drinkl ninin
to eatl anan
to fearmarat
to flyliviga ip lavā
to growi su
to hearlng tonga
to hitip sep
to holdlm tebang
to hunti sisiliu
to killi sep (lobo)
to know, be knowledgeablel arei
to laughi e nongon
to lie downmi di kapo
to live, be alivelobo roro
to open, uncoveri suang
to plantit lo
to sayl pase
to scratchi kui, kalabi
to seel reven
to sewl somap
to shooti so so
to sitit kis
to sleepl unga, l yonga, lemoren ii unga
to sniff, smelli e sumak
to spliti wagam
to squeezelp lok la lamas
to stab, piercei sep amet
to standi tu
to stealim nem
to sucki dokop
to swelli dang
to swimi susu
to throwi lu lu
to tie up, fasteni seput - i koko lokon noos, l seput lo kon nos
to turnit kis tepukus
to walki yonon, lt pas
to vomitim-to
to worki gugu
to yawni mao