Mangareva

Facts

  • Language: Mangareva
  • Alternate names: Mangarevan
  • Language code: mrv
  • Language family: Austronesian, Malayo-Polynesian, Central-Eastern Malayo-Polynesian, Eastern Malayo-Polynesian, Oceanic, Central-Eastern Oceanic, Remote Oceanic, Central Pacific, East Fijian-Polynesian, Polynesian, Nuclear, East, Central, Marquesic
  • Number of speakers: 600
  • Script:

Introduction

Mangareva is a language of French Polynesia. It is spoken in Gambier Islands, Mangareva island, Rikitea settlement.

Dialects

Lexical similarity: 75% with Rarotongan (See: Rarotongan), 73% with Marquesan (See: Marquesan, North), 72% with Tuamotuan (See: Tuamotuan), 50%–68% with Tahitian (See: Tahitian).

The Mangareva Verb

Sample Verbs

to biteeti
to blowagi(agi), puì
to burnta'u, tutu
to buy'oko
to crytagi
to cut, hacktarai
to die, be deadmate
to digkeri
to dreammoemoeaa
to drinkinu, unu
to eatkai
to fallàka/too/, marere, topa
to fearmataku
to flowta'e
to flyrere
to growtupu
to hearrogo
to hidepu/puni
to hitpa(pa)ki, patu, tuki
to laughkata
to pound, beattuki
to scratchraku/raku
to sewtui
to sitno'o
to sleepmoe
to sniff, smell'ogi
to spitanuanu
to squeezeromi/romi
to stab, pierce'uki
to standtuu
to stealkamo
to suckmiti, omo
to swimkau
to throwtiri
to tie up, fastennati, rii
to vomita/rua/ì
to workhaga
to yawnamama