Modang

Facts

  • Language: Modang
  • Alternate names:
  • Language code: mxd
  • Language family: Austronesian, Malayo-Polynesian, North Borneo, North Sarawakan, Kayan-Kenyah, Kayanic, Modang
  • Number of speakers: 15300
  • Script: Category

Introduction

Modang is a language of Indonesia. It is spoken in East Kalimantan Province. 5 enclaves, upper reaches of the Mahakam, Segah, Kelinjau, and Belayan rivers.

Dialects

Benehes, Kelingan (Long Wai, Long We), Liah Bing, Long Bento’, Long Glat, Nahes.

The Modang Verb

Sample Verbs

to biteəntəp
to blownəp
to breathengəs ngiang
to burnəntung
to buyənliə
to chewəmpa'
to choosengəli'
to climbbɛa
to comehay
to cookməngsɛak
to countənsə
to crynəngɛs
to cut, hackəndung
to die, be deadləwas
to digənkiɛt
to dreaməmpi|n
to drinkmək
to eathu', mun
to falltə'ɛak
to fearpkut
to flowəmnul
to flymléang
to growbu'
to hearngəhjing
to hideəngkə
to hitəntong
to holdəngkam
to huntlɛng tlung
to killmətaɛ
to know, be knowledgeableptɛng
to laughkəlo'
to lie downngəla'
to live, be aliveblom
to open, uncoverəmbə
to plantəndam
to pound, beatəmpə
to sayənsiə
to scratchngəjəb
to seeənli'
to sewnəhut
to shootmənah
to sitngo
to sleepəndu'
to sniff, smellmbu
to spitnəploa'
to splitənta'
to squeezengəpis
to stab, pierceəntoh
to standnəkjang
to stealəngkɛa
to suckənjik
to swellplung
to swimənjo'
to thinknəmuak
to throwənsiəl
to tie up, fastenngəpas
to turnmdo'
to walkəmnɛa
to vomitəntua'
to workna'hu'
to yawnnguə