Mongolian

Facts

  • Language: Mongolian
  • Alternate names:
  • Language code: mon
  • Language family:
  • Number of speakers: Population total all countries
  • Script: Category

Introduction

Mongolian is a macrolanguage of Mongolia.

The Mongolian Verb

Sample Verbs

to biteʤɷɷn, xɛʤɪ̆n
to blowuȴəən
to breatheamrăn
to burnjatăn, nɔʧɪ̆n, tulə̆n
to chewʤɛʤlăn
to choosesɔŋgɔ̆n
to climbmolxŏn
to comeirə̆n
to cookʧanăn
to cryʏɪlăn
to cut, hackʤɛbʧɪ̆n
to die, be deaduxə̆n
to digɷxăn, maltăn
to drinkɷɷn
to eatidən̆
to fallɷnăn
to fearɛɛn
to flowɷrsăn
to flynisə̆n
to growɷrgăn, osŏn
to hearsɔnsɔ̆n
to hidenɷɷn
to hitʤœx¸ɪ̆n
to holdatgăn
to killalăn
to know, be knowledgeablemədən̆
to laughəᶇəən
to lie downgəbtə̆n
to live, be aliveɛɱĭd
to open, uncovernəən
to planttɛŗɪ̆n
to pound, beatʧɛɛlgăn
to sayxələ̆n
to scratchmaaʤɪ̆n
to seeuʤɪ̆n
to sewɔjĭn
to shootbɷɷdăn, xarbăn
to sitsɷɷn
to sleepɷntăn
to sniff, smelluᶇɪ̆rtə̆n
to spitnɷlmăn
to squeezedarăn
to stab, pierceʤiʧɪ̆n, gatgaan, orgoos
to stealxɷlgɛɛlăn
to suckmoomlŏn
to swellxabdăn
to swimɷmbăn
to thinkbɔdɔ̆n, sanăn
to throwxajɪ̆n
to tie up, fastenɷjăn, xulə̆n
to walkjabăn
to vomitboolʤɪ̆n
to workɛᶇȡĭs
to yawn