Mouk-Aria

Facts

  • Language: Mouk-Aria
  • Alternate names: Aria-Mouk
  • Language code: mwh
  • Language family: Austronesian, Malayo-Polynesian, Central-Eastern Malayo-Polynesian, Eastern Malayo-Polynesian, Oceanic, Western Oceanic, North New Guinea, Ngero-Vitiaz, Vitiaz, Southwest New Britain, Bibling
  • Number of speakers: 630
  • Script:

Introduction

Mouk-Aria is a language of Papua New Guinea. It is spoken in West New Britain Province, southeast coast to northwest coast, Kandrian district.

Dialects

Mouk (Mok), Tourai.

The Mouk-Aria Verb

Sample Verbs

to biteret
to blowipu, polou, upi
to breathebiŋos, soŋsoŋ
to burnbik, buk, kluk, pai, tin
to buykli
to chewŋas, ŋaŋu, ŋes
to climbdeite, sai
to comemax, me, uti
to cookkamlu, kamno, kluk
to counttik
to crykŋis, siŋit
to cut, hackbak, blou, plis, trum, ulaŋ
to die, be deadmete, msim
to digias
to dreamano
to drinkinim
to eatŋan, ŋen
to fallbomsuk, gene, gone
to feardilip, lim, lou
to flykei, uxok
to hearkliŋen, kliŋin
to hidekukep, kukuop
to hitmluk
to holdkis
to huntbar, krim, kxim
to killmluk, mter, mtex
to know, be knowledgeableile
to laughdibel
to lie downkotok, munu
to open, uncoverklok, noklok
to plantsin, uasak, usak
to pound, beatmluk
to sayuai
to scratchgix, kikxe, kir, kirkir
to seeerke, pati, uluŋ, xik
to sewmter, sisix
to shootmter, mtex
to sitdoŋ
to sleepmunu
to sniff, smellamna, kun, mnaŋan
to spitomsok, uru
to splitbak, nabak, noskup
to squeezebeberani, poxpox
to stab, piercemter, mtex
to standbri, mxi, puagene
to stealkubu, panako
to suckinim sisi, inim sisu
to swellsoŋ, xes
to swimdelim, sisu, susu
to thinkbitna didi
to throwtapxe, uri, uxi
to tie up, fastenbet, pou
to turnbauluk, leleli, tuk
to walklila
to vomitmteke, mtoko
to workboko
to yawnmamaiaŋ