Seimat

Facts

  • Language: Seimat
  • Alternate names: Ninigo
  • Language code: ssg
  • Language family: Austronesian, Malayo-Polynesian, Central-Eastern Malayo-Polynesian, Eastern Malayo-Polynesian, Oceanic, Admiralty Islands, Western
  • Number of speakers: 1000
  • Script:

Introduction

Seimat is a language of Papua New Guinea. It is spoken in Western Manus Province, Ninigo and Anchorite islands.

The Seimat Verb

Sample Verbs

to biteatalahi
to blowahoah
to breatheha|naw
to burnlui
to buykahui
to chewnaketi
to climbhan
to comenahĩ ma
to cooksaleki, simi
to countwexe
to crytaŋ
to cut, hackkoti
to die, be deadmat
to digtahĩwi
to dreampaxaŋoŋ
to drinkun
to eat
to fallputaput
to fearmamata
to flyŋoŋ
to growxelexele
to hearhoŋ
to hidemumuna
to hitxai
to holdakekeni
to huntnahĩ teletel
to killtelei
to know, be knowledgeabletioi
to laughmal
to lie down
to live, be alivemoĩhin
to plantseini
to saykakak
to scratchaxuti
to seepaxai
to sewsawiti
to shoothapiki
to sitto
to sleepmati
to sniff, smellasoi
to spitpuke
to splitsaŋai
to squeezehunui
to stab, piercetapuhĩ
to standtu
to stealxuxuina
to sucksusui
to swellhulo
to swimnunu
to thinknamiloi
to throwtoi
to tie up, fastenxioti
to turntoheni
to walknahĩ
to vomitmutumut
to worknahĩ
to yawnmaw