Sie

Facts

  • Language: Sie
  • Alternate names: Eromanga, Erramanga, Erromanga, Sye
  • Language code: erg
  • Language family: Austronesian, Malayo-Polynesian, Central-Eastern Malayo-Polynesian, Eastern Malayo-Polynesian, Oceanic, Central-Eastern Oceanic, South Vanuatu, Erromanga
  • Number of speakers: 1900
  • Script:

Introduction

Sie is a language of Vanuatu. It is spoken in Southern Vanuatu, Erromanga island.

Dialects

Potnariven, Sie (Sorung), Yoku (Enyau).

The Sie Verb

Sample Verbs

to biteelintvi
to blownaryovoyu
to breatheesomsac
to burntovni
to buyvasi
to chewemai
to choosesemsi
to climbsoki
to comevelam, velom
to cooketni
to countehpi
to cryaŋri
to cut, hacketai
to die, be deadmah
to digocli
to dreamemevyac
to drinkomonki
to eateni
to fallomol
to fearemtitoŋi
to floworari
to flyocep
to growetpu
to hearorŋi
to hideamon
to hittai
to holdelcavi
to huntelehi
to killtaloŋi
to know, be knowledgeableokili
to laughtovop
to lie downalei
to live, be aliveomurep
to open, uncoveroravran
to plantowi
to pound, beattalsi
to sayocu
to scratchorei
to seeochi
to sewetri
to shootetvi
to sitetehep
to sleepaleipo
to sniff, smellsumsum
to spitetvani
to splittavloŋi
to squeezeavsi
to stab, piercesatri
to standetur
to stealomproc, omprokŋi
to suckaŋkmi
to swellalam
to swimoruc
to thinktaru
to throwtauri
to tie up, fasteneiti, elki
to turnovlaŋkau
to walkavan
to vomitelilwo, elwo
to workompurac
to yawnamwap