Tigak

Facts

  • Language: Tigak
  • Alternate names: Omo
  • Language code: tgc
  • Language family: Austronesian, Malayo-Polynesian, Central-Eastern Malayo-Polynesian, Eastern Malayo-Polynesian, Oceanic, Western Oceanic, Meso Melanesian, New Ireland, Lavongai-Nalik
  • Number of speakers: 6000
  • Script:

Introduction

Tigak is a language of Papua New Guinea. It is spoken in Northern New Ireland Province, Kavieng district, west Djaul island.

Dialects

Central Tigak, Island Tigak, South Tigak, West Tigak.

The Tigak Verb

Sample Verbs

to bitekagat
to blowmali
to breatheluak
to burnalaklagai
to buypul
to comeima, saŋ
to cooktun
to countakaliman
to cryŋeak
to cut, hackkoto, putuk
to die, be deadmat
to drinkinum
to eatŋan
to fallpoko, puka
to fearviakon
to flowsalik
to flytat
to growpolok
to hearloŋok, pa|loŋ-an-i
to hitvis
to holdkoŋ, ton
to killpunuk
to know, be knowledgeablekakapaŋ, kila[i]
to laughlos
to lie downmatuk
to live, be alivetaŋintol
to plantkapis
to saypisiŋ
to seekalum, tarai
to shootmumug-i
to sitirim, sinuk
to sleepmatai
to sniff, smellmusaŋ-i
to spitivisi
to splitpotok-i
to stab, piercerot-i
to standtuk
to suckmis
to swimkakas
to thinknol
to tie up, fastenkat, pipis
to turnulpuki
to walkpasal
to workaisok
to yawn