Zhuang, Yongnan

Facts

  • Language: Zhuang, Yongnan
  • Alternate names: Bou Rau, Long An, Long’an, Nung An, Southern Zhuang, Yongnan Vernacular of the Southern Dialect of the Zhuang Language, Zhuangyu nanbu fangyan Yongnan tuyu
  • Language code: zyn
  • Language family: Tai-Kadai, Kam-Tai, Tai, Central
  • Number of speakers: 1800000
  • Script: Category

Introduction

Zhuang, Yongnan is a language of China. It is spoken in South Guangxi Zhuang Autonomous Region, south Yongning, Longan, Fusui, Shangsi, Qinzhou, and Fangcheng counties; some in Jingxi county; Yunnan Province, Funing county. Also in Viet Nam.

Dialects

Most similar languages are Zuojiang Zhuang (See: Zhuang, Zuojiang?) (Nung Chao), Yongbei Zhuang (See: Zhuang, Yongbei), Yang Zhuang (See: Zhuang, Yang?) (Nung Giang), and other Nung languages of Viet Nam. Lexical similarity: 70% with Nong (See: Zhuang, Nong?), Yang (See: Zhuang, Yang?), Yongnan (See: Zhuang, Yongnan), Zuojiang (See: Zhuang, Zuojiang?), and Dai (See: Zhuang, Dai?), 65% with Yongbei Zhuang (See: Zhuang, Yongbei).

The Zhuang, Yongnan Verb

Sample Verbs

to bitehap8, kat7, khap7, khɯp7, khɔ:p7, khɔp7, khɛ2, kho:p7, khup7
to blowbəu5, pø5, pau5, po5, pu5
to burndaŋ1, daŋ3, dəŋ3, do5, ko5, no6, səɤ5, tɛi3, tsɛ4
to buyɬɯ3, ɬɯ4, θei4, θi4, sɯ4, səɯ4, so:y4, soy4, zi4
to chewke:u4, khe:u3, khe:u4, mau3, məu3, tɕieu4
to chooseɬi:n3, θe:n3, ka:n3, ke:n3, lɯ:k10, lɯ:k8, lɯk10, le6, lə:k8, li:k10, lia6, ly:k10
to climbkhun3, me:n5, ne:u6, pe:n2, pən1, pin1, pin1'
to comema2, mo2, tau3
to cookləu4, tɕɯ3, thəŋ2, thuŋ1, tsøi3, tsɯ3, tsei3, tsəɯ3, tsi:n5
to cryhai3, xai3
to die, be deadha:i1, tha:i1, tha:i2, thɒ2
to digba:i1, bak9, ho:t8, kɒ3, khøt7, khət7, khut7, wa:t7, wa:t9, wa1, wan6, wat7
to dreamnuã2 pã2, phan1, phan1 han1, phan1 han2, phan3 xɯn2, phɯn1 hɯn2, phɔ:n1 jən2, phɔ:n2 jən2
to drinkdɯt7, dit7, do:t7, dot7, ken1, kən1, kin1, kin1', kjɯn1, kjən1, tshi4
to eatken1, kən1, kin1, kin1', kjɯn1, kjən1, tɕin1, tshi4
to falllo:t7, lo:t9, ta4, tɔ:k7, tɔk7, to:k7, tok7, tuk7
to fearbu1, hei1, la:u1
to flowlai1, lɔ:i1, thei2
to flyban1, ban2, bɯn1, ben1, bən1, bin1, bin1'
to growhan3, khøn3, khɯn3, khən3, ma3, mo3, rɔk8, tan5
to hearba2, pak8 ȵin2, pjɔk8 ȵin2, tɯŋ6, təŋ6, theŋ5, thiŋ6, tiŋ6
to hidedi3, do3, kɯ4, nɤɯ3, pai4, pam2
to hitdəŋ4, do:i5, təp8, thu:p7, tu:p10, tup8
to holdʔau1, kam1, kam1', kan4, kɔ:m1, ko3, thøi2
to hunthɔk7 thau1, liã6 duã1, nan4 po1, tak7 ȵen1, tɯk7 hin1, tɯk7 phjau5, tək7 thau6, ti6 ȵən1, tik7 hin1, tik7 phjau5, tok7 thau5
to killka3, kha3, kho3
to know, be knowledgeableɬu3 na3, ɬu4 na3, lø4 na3, lo4 na3, lu4 na3, rou4 na3, ru4 de5, ru4 di5, zu6 di6
to laughhu1, kho1, khu1, khu2, li:u1, wuə1
to live, be aliveȵaŋ2, lei4, ni:u1, te:u6, tɕau1
to open, uncoverʔa3, hø:y1, hai1, ho:i1, khai1, khai2, khjai1
to plantdã1, dam1, dam2, po:k9, tɕai1, tsai1, tsai1'
to pound, beatse5, tam1, tam1', tɔ:m1
to sayɣo4, ha4, ka:ŋ3, kja:ŋ3, xa4
to scratchȵa:u1, kau1, kau1', kwa1, sɯn3, tan5, tɔ:n5, tin5, tsa3, zã4
to seehan1, thã2, than1, than2, then1, thən1
to sewȵa2, ȵap8, ȵɯp8, ȵɔ:p8, ȵep8, ȵiap8, ȵip8, jap10
to shootȵaŋ2, ȵəɯ2, ȵiŋ2, ȵo:y2, ɕe3, jaŋ2, noy2, sau6, səɤ1 kəŋ1, sie3, tək7, ti:m3
to sitnaŋ6, nɛ~6
to sleepnø:n2, nɔ:n2, ne2, no:n2, nuã2
to sniff, smellɕəp7, ɕik7, ɕup10, ɕup7, man1, mən1, su:p7, su:p9, sup7
to spitphɯi5, phi5, phi6, pho:i5, phu:i5, phy5, tau5, tau6, təu5, thəm5, thom5, thu:i6
to splitkhi:k7, khi:k9, pa:k10, pa:k8, pha5, pha6, tɕak7, tho5, tsak7
to steallak10, lak8, le2, sak8
to suckdat7, dɯt7, dɔ:t7, dət7, dit7, dot7, dut7, ɕup7, ken1, kin1', kjən1, sup7, tɕin1, tsɛ5, xɛ5
to swellfɔ:k8, fɔk8, fo:k10, fo:k8, kaɯ6, kəi6, va2
to swimʔa:p10 nam3, ʔa:p10 ta6, ʔa:p9 nam4, ʔa:p9 pau2, ʔa:p9 pou2, ʔa5 nã4, ʔap9 nam4, ʔap9 ta6, ɬi:u1, jiu2
to thinkɬɯ:ŋ3, ɬə:ŋ3, ɬi:ŋ3, ɬy:ŋ3, θy:ŋ3, mɯ6, nam3, nɯ6, nɤɯ5
to throwbam1, dã5, dieu2, ʔut7, ȵaŋ2, ȵəɯ2, ȵo:y2, ȵoy2, khja:u1, maŋ1, pɯŋ4, to:t10, wen4, wət8
to tie up, fastenha:t10, ja:t10, ma2, pha5, phok7, phuk7, su:k10, su:k8, tɕhet7, tsu:k8
to walkpha:i3, phɒ3, phja:i3, sa:i3, tai5
to vomitɬa:k10, ɬa:k8, la:k8, lu:k10, lu:k8, mo4, ra:k10, tha:u3, tho:i5, wa4, xui6, ze6
to workhat7, he:t7, he:t8, hɯt8, hɔk7, hit7, hit8, xa2, xɔk7
to yawnʔa3 ham6, ʔa3 ŋap10, ha:u1, ha:u1 bɯn1', ha:u1 lam2, ha:u1 lɯm2, ha:u2 lɔ:m2, ha1 lum2, ŋa1 ŋap10, ŋɒ1 hu5