VerbPastPast participle
anbefalla anbeföllanbefallit
anfalla anföllanfallit
ange , angiva angavangett
angripa angrepangripit
ang%c3%a5 angickangått
anh%c3%a5lla anhöllanhållit
ankomma ankomankommit
anl%c3%a4gga anla;anladeanlagt
anse ansågansett
ansluta anslutade;anslötanslutat;anslutit
ansl%c3%a5 ansloganslagit
anst%c3%a5 anstodanstått
ans%c3%a4tta ansatteansatt
anta , antaga antogantagit
avbryta avbrötavbrutit
avdagata , avdagataga avdagatogavdagatagit
avge , avgiva avgavavgett
avg%c3%a5 avgickavgått
avg%c3%b6ra avgjordeavgjort
avh%c3%a5lla avhöllavhållit
avkomma avkomavkommit
avkunna avkundeavkunnat
avlida avledavlidit
avl%c3%a4gga avladeavlagt
avnjuta avnjötavnjutit
avse avsågavsett
avskriva avskrevavskrivit
avsl%c3%a5 avslogavslagit
avst%c3%a5 avstodavstått
avs%c3%a4tta avsatteavsatt
avta avtogavtagit
avtaga avtogavtagit
be badbett
bedja badbett
bedra bedrogbedragit
bedraga bedrogbedragit
bedriva bedrevbedrivit
befalla beföllbefallit
befinna befannbefunnit
bege begavbegett
begiva begavbegett
begripa begrepbegripit
begr%c3%a5ta begrätbegråtit
begynna begynte;begynnadebegynnat;begynt
beg%c3%a5 begickbegått
beh%c3%a5lla behöllbehållit
bekantg%c3%b6ra bekantgjordebekantgjort
bekomma bekombekommit
bele belogbelett
bel%c3%a4gga beladebelagt
bese besågbesett
besitta besattbesuttit
besjunga besjöngbesjungit
beskjuta beskötbeskjutit
beskriva beskrevbeskrivit
bestiga bestegbestigit
bestrida stridade;bestredbestridit;bestridat
bestryka beströkbestrukit
best%c3%a5 bestodbestått
bes%c3%a4tta besattebesatt
betonggjuta betonggötbetonggjutit
betygs%c3%a4tta betygsattebetygsatt
bibeh%c3%a5lla bibehöllbibehållit
bidra bidrogbidragit
bidraga bidrogbidragit
bifalla biföllbifallit
bil%c3%a4gga biladebilagt
binda bandbundit
bispringa bisprangbisprungit
bist%c3%a5 bistodbistått
bita betbitit
bjuda bjödbjudit
blankof%c3%b6rs%c3%a4lja blankoförsåldeblankoförsålt
bli blevblivit
bliva blevblivit
bortg%c3%a5 bortgickbortgått
bortse bortsågbortsett
bos%c3%a4tta bosattebosatt
bringa bringade;bragtebringat;bragt
brinna brannbrunnit
brista brastbrustit
bryta brötbrutit
b%c3%a4ra barburit
b%c3%b6nfalla bönföllbönfallit
b%c3%b6ra bordebort
delge delgavdelgett
delgiva delgavdelgett
delta deltogdeltagit
deltaga deltogdeltagit
djupfrysa djupfr�sdjupfrusit
dra drogdragit
draga drogdragit
dricka drackdruckit
driva drevdrivit
drypa dr�pdrupit
duga d�gdugit
dyka dykte;d�kdykt
d%ef%bf%bd dogd�tt
d%ef%bf%bdlja doldedolt
efterkomma efterkomefterkommit
erbjuda erbj�derbjudit
erfara erforerfarit
erfinna erfannerfunnit
erh%ef%bf%bdlla erh�llerh�llit
erl%ef%bf%bdgga erladeerlagt
ers%ef%bf%bdtta ersatteersatt
falla f�llfallit
fara forfarit
fastbinda fastbandfastbundit
fasth%ef%bf%bdlla fasth�llfasth�llit
fastl%ef%bf%bdgga fastladefastlagt
fastsl%ef%bf%bd fastslogfastslagit
finna fannfunnit
finnas fannsfunnits
fisa fesfisit
flyga fl�gflugit
flyta fl�tflutit
fortfara fortforfortfarit
fortg%ef%bf%bd fortgickfortg�tt
fortskrida fortskredfortskridit
forts%ef%bf%bdtta fortsattefortsatt
framb%ef%bf%bdra frambarframburit
framdra framdrogframdragit
framdraga framdrogframdragit
framg%ef%bf%bd framgickframg�tt
framh%ef%bf%bdlla framh�llframh�llit
framkomma framkomframkommit
framl%ef%bf%bdgga framladeframlagt
framskrida framskredframskridit
frig%ef%bf%bdra frigjordefrigjort
frysa fryste;fr�sfrusit;fryst
fr%ef%bf%bdng%ef%bf%bd fr�ngickfr�ng�tt
fr%ef%bf%bdnta fr�ntogfr�ntagit
fr%ef%bf%bdntaga fr�ntogfr�ntagit
fullg%ef%bf%bdra fullgjordefullgjort
f%ef%bf%bdrgl%ef%bf%bdgga f�rgladef�rglagt
f%ef%bf%bd fickf�tt
f%ef%bf%bdranl%ef%bf%bdta f�ranl�tf�ranl�tit
f%ef%bf%bdrbinda f�rbandf�rbundit
f%ef%bf%bdrbise f�rbis�gf�rbisett
f%ef%bf%bdrbjuda f�rbj�df�rbjudit
f%ef%bf%bdrbli f�rblevf�rblivit
f%ef%bf%bdrbliva f�rblevf�rblivit
f%ef%bf%bdrdra f�rdrogf�rdragit
f%ef%bf%bdrdraga f�rdrogf�rdragit
f%ef%bf%bdrdriva f�rdrevf�rdrivit
f%ef%bf%bdredra f�redrogf�redragit
f%ef%bf%bdredraga f�redrogf�redragit
f%ef%bf%bdrefalla f�ref�llf�refallit
f%ef%bf%bdregiva f�regavf�regett
f%ef%bf%bdregripa f�regrepf�regripit
f%ef%bf%bdrekomma f�rekomf�rekommit
f%ef%bf%bdreligga f�rel�gf�relegat
f%ef%bf%bdreskriva f�reskrevf�reskrivit
f%ef%bf%bdresl%ef%bf%bd f�reslogf�reslagit;f�resl�tt
f%ef%bf%bdrest%ef%bf%bd f�restodf�rest�tt
f%ef%bf%bdreta f�retogf�retagit
f%ef%bf%bdretaga f�retogf�retagit
f%ef%bf%bdrfalla f�rf�llf�rfallit
f%ef%bf%bdrfara f�rforf�rfarit
f%ef%bf%bdrflyta f�rfl�tf�rflutit
f%ef%bf%bdrfrysa f�rfr�sf�rfrusit
f%ef%bf%bdrg%ef%bf%bd f�rgickf�rg�tt
f%ef%bf%bdrg%ef%bf%bds f�rgicksf�rg�tts
f%ef%bf%bdrg%ef%bf%bdra f�rgjordef�rgjort
f%ef%bf%bdrh%ef%bf%bdlla f�rh�llf�rh�llit
f%ef%bf%bdrkunna f�rkundef�rkunnat
f%ef%bf%bdrlida f�rledf�rlidit
f%ef%bf%bdrl%ef%bf%bdgga f�rladef�rlagt
f%ef%bf%bdrl%ef%bf%bdta f�rl�tf�rl�tit
f%ef%bf%bdrnimma f�rnamf�rnummit
f%ef%bf%bdrrinna f�rrannf�rrunnit
f%ef%bf%bdrse f�rs�gf�rsett
f%ef%bf%bdrsigg%ef%bf%bd f�rsiggickf�rsigg�tt
f%ef%bf%bdrsluta f�rslutade;innesl�tf�rslutat;inneslutit
f%ef%bf%bdrsova f�rsovf�rsovit
f%ef%bf%bdrst%ef%bf%bd f�rstodf�rst�tt
f%ef%bf%bdrsvinna f�rsvannf�rsvunnit
f%ef%bf%bdrs%ef%bf%bdljas f�rs�ldesf�rs�lts
f%ef%bf%bdrs%ef%bf%bdtta f�rsattef�rsatt
f%ef%bf%bdrta f�rtogf�rtagit
f%ef%bf%bdrtaga f�rtogf�rtagit
f%ef%bf%bdrtiga f�rtegf�rtigit
f%ef%bf%bdrutse f�ruts�gf�rutsett
f%ef%bf%bdruts%ef%bf%bdga f�rutsadef�rutsagt
f%ef%bf%bdruts%ef%bf%bdgas f�rutsadesf�rutsagts
f%ef%bf%bdruts%ef%bf%bdtta f�rutsattef�rutsatt
f%ef%bf%bdrvrida f�rvredf�rvridit
gala golgalit
ge gavgett
gendriva gendrevgendrivit
genljuda genlj�dgenljudit
genomg%ef%bf%bd genomgickgenomg�tt
genomse genoms�ggenomsett
giva gavgett
gjuta g�tgjutit
glida gledglidit
gl%ef%bf%bddja gladdeglatt
gnida gnedgnidit
godta godtoggodtagit
godtaga godtoggodtagit
gottg%ef%bf%bdra gottgjordegottgjort
gravl%ef%bf%bdgga gravladegravlagt
gravs%ef%bf%bdtta gravsattegravsatt
gripa grepgripit
grundl%ef%bf%bdgga grundladegrundlagt
gr%ef%bf%bdta gr�tgr�tit
g%ef%bf%bd gickg�tt
g%ef%bf%bdra gjordegjort
ha hadehaft
halshugga halsh�gghalshuggit
hava hadehaft
hemligh%ef%bf%bdlla hemligh�llhemligh�llit
hinna hannhunnit
hugga h�gghuggit
hush%ef%bf%bdlla hush�llhush�llit
h%ef%bf%bdnskjuta h�nsk�th�nskjutit
h%ef%bf%bdlla h�llh�llit
h%ef%bf%bdnle h�nlogh�nlett
h%ef%bf%bdgtidligh%ef%bf%bdlla h�gtidligh�llh�gtidligh�llit
iaktta iakttogiakttagit
iakttaga iakttogiakttagit
ifr%ef%bf%bdgas%ef%bf%bdtta ifr�gasatteifr�gasatt
ig%ef%bf%bdngs%ef%bf%bdtta ig�ngsatteig�ngsatt
inbegripa inbegrepinbegripit
inbjuda inbj�dinbjudit
indra indrogindragit
indraga indrogindragit
infalla inf�llinfallit
infinna infanninfunnit
infrysa infr�sinfrusit
inge ingavingett
ingiva ingavingett
ingjuta ing�tingjutit
ingripa ingrepingripit
ing%ef%bf%bd ingicking�tt
inh%ef%bf%bdlla inh�llinh�llit
inkomma inkominkommit
inneb%ef%bf%bdra innebarinneburit
inneha innehadeinnehaft
innehava innehadeinnehaft
inneh%ef%bf%bdlla inneh�llinneh�llit
innesluta inneslutade;innesl�tinneslutat;inneslutit
inse ins�ginsett
inskriva inskrevinskrivit
insuga ins�ginsugit
ins%ef%bf%bdttas insattesinsatts
inta intogintagit
intaga intogintagit
iscens%ef%bf%bdtta iscensatteiscensatt
ist%ef%bf%bdnds%ef%bf%bdtta ist�ndsatteist�ndsatt
jordansluta jordanslutade;innesl�tjordanslutat;inneslutit
klarg%ef%bf%bdra klargjordeklargjort
klarl%ef%bf%bdgga klarladeklarlagt
kliva klevklivit
knipa knepknipit
knyta kn�tknutit
komma komkommit
kringg%ef%bf%bd kringgickkringg�tt
kringsk%ef%bf%bdra kringskarkringskurit
krypa kr�pkrupit
kung%ef%bf%bdra kungjordekungjort
kunna kundekunnat
kvarh%ef%bf%bdlla kvarh�llkvarh�llit
kvarst%ef%bf%bd kvarstodkvarst�tt
kvida kvedkvidit
le loglett
levandeg%ef%bf%bdra levandegjordelevandegjort
lida ledlidit
ligga l�glegat
ljuda lj�dljudit
ljuga lj�gljugit
lovsjunga lovsj�nglovsjungit
l%ef%bf%bdgga la;ladelagt
l%ef%bf%bdta l�tl�tit
l%ef%bf%bdsg%ef%bf%bdra l�sgjordel�sgjort
medge medgavmedgett
medgiva medgavmedgett
misshush%ef%bf%bdlla misshush�llmisshush�llit
motbjuda motbj�dmotbjudit
motta mottogmottagit
mottaga mottogmottagit
m%ef%bf%bd m�tte;m�ddem�tt
m%ef%bf%bdsta m�stem�st
nagelfara nagelfornagelfarit
namnge namngavnamngett
namngiva namngavnamngett
nedbryta nedbr�tnedbrutit
nedfrysa nedfr�snedfrusit
nedg%ef%bf%bdra nedgjordenedgjort
nedl%ef%bf%bdgga nedladenedlagt
neds%ef%bf%bdtta nedsattenedsatt
niga negnigit
njuta nj�tnjutit
nypa n�pnupit;nypt
nyskrivas nyskrevsnyskrivits
nyttigg%ef%bf%bdra nyttiggjordenyttiggjort
offentligg%ef%bf%bdra offentliggjordeoffentliggjort
omge omgavomgett
omgiva omgavomgett
omg%ef%bf%bd omgickomg�tt
omh%ef%bf%bdnderta omh�ndertogomh�ndertagit
omh%ef%bf%bdndertaga omh�ndertogomh�ndertagit
omintetg%ef%bf%bdra omintetgjordeomintetgjort
omkomma omkomomkommit
omskriva omskrevomskrivit
omsluta omslutade;innesl�tomslutat;inneslutit
oms%ef%bf%bdtta omsatteomsatt
om%ef%bf%bdjligg%ef%bf%bdra om�jliggjordeom�jliggjort
permanentbel%ef%bf%bdgga permanentbeladepermanentbelagt
pipa peppipit
planl%ef%bf%bdgga planladeplanlagt
provg%ef%bf%bd provgickprovg�tt
pungsl%ef%bf%bd pungslogpungslagit
p%ef%bf%bdbjuda p�bj�dp�bjudit
p%ef%bf%bddriva p�drevp�drivit
p%ef%bf%bdg%ef%bf%bd p�gickp�g�tt
p%ef%bf%bdst%ef%bf%bd p�stodp�st�tt
redog%ef%bf%bdra redogjorderedogjort
reng%ef%bf%bdra rengjorderengjort
rida redridit
rinna rannrunnit
riva revrivit
ryta r�trutit
r%ef%bf%bddg%ef%bf%bdra r�dgjorder�dgjort
r%ef%bf%bddsl%ef%bf%bd r�dslogr�dslagit
sammanbinda sammanbandsammanbundit
sammanfalla sammanf�llsammanfallit
sammanl%ef%bf%bdgga sammanladesammanlagt
se s�gsett
sitta sattsuttit;setat
sjuda sj�dsjudit
sjunga sj�ngsjungit
sjunka sj�nksjunkit
skina skenskinit
skita sketskitit
skjuta sk�tskjutit
skola skolade;skulleskolat
skrida skredskridit
skrika skrekskrikit
skrinl%ef%bf%bdgga skrinladeskrinlagt
skriva skrevskrivit
skrivas skrevsskrivits
skryta skr�tskrutit
sk%ef%bf%bdra skarskurit
slinta slantsluntit
slippa slappsluppit
slita sletslitit
sluta slutade;sl�tslutat;slutit
sl%ef%bf%bd slogslagit;sl�tt
smaks%ef%bf%bdtta smaksattesmaksatt
smita smetsmitit
smyga sm�gsmugit
sm%ef%bf%bdlta sm�ltde;smaltsm�ltt;smultit
sm%ef%bf%bdle sm�logsm�lett
sm%ef%bf%bdrja smordesmort
snedvrida snedvredsnedvridit
snyta sn�tsnutit
sova sovsovit
spinna spannspunnit
spricka sprackspruckit
sprida spridde;spredspritt
springa sprangsprungit
sp%ef%bf%bdrja spordesport
stenl%ef%bf%bdgga stenladestenlagt
sticka stickade;stackstuckit;stickat
stiga stegstigit
stinka stankstunkit
stj%ef%bf%bdla stalstulit
storgr%ef%bf%bdta storgr�tstorgr�tit
strands%ef%bf%bdtta strandsattestrandsatt
strida stredstridit;stritt
stryka str�kstrukit
strykas str�ksstrukits
st%ef%bf%bd stodst�tt
st%ef%bf%bddja st�ddest�tt
suga s�gsugit
supa s�psupit
svida svedsvidit
svika sveksvikit
sv%ef%bf%bdlja svaldesvalt
sv%ef%bf%bdlta sv�lte;svaltsv�lt;svultit
sv%ef%bf%bdra svorsvurit
syssels%ef%bf%bdtta sysselsattesysselsatt
s%ef%bf%bdga sa;sadesagt
s%ef%bf%bdlja s�ldes�lt
s%ef%bf%bdljas s�ldess�lts
s%ef%bf%bdrl%ef%bf%bdgga s�rlades�rlagt
s%ef%bf%bdtta sattesatt
ta togtagit
taga togtagit
tiga tegtigit;tegat
tillbe tillbadtillbett
tillbedja tillbadtillbett
tilldra tilldrogtilldragit
tilldraga tilldrogtilldragit
tillfalla tillf�lltillfallit
tillf%ef%bf%bdngata tillf�ngatogtillf�ngatagit
tillf%ef%bf%bdngataga tillf�ngatogtillf�ngatagit
tillge tillgavtillgett
tillgiva tillgavtillgett
tillgodose tillgodos�gtillgodosett
tillgripa tillgreptillgripit
tillg%ef%bf%bd tillgicktillg�tt
tillhandah%ef%bf%bdlla tillhandah�lltillhandah�llit
tillintetg%ef%bf%bdra tillintetgjordetillintetgjort
tillkomma tillkomtillkommit
tillk%ef%bf%bdnnage tillk�nnagavtillk�nnagett
tillk%ef%bf%bdnnagiva tillk�nnagavtillk�nnagett
tillm%ef%bf%bdtesg%ef%bf%bd tillm�tesgicktillm�tesg�tt
tillryggal%ef%bf%bdgga tillryggaladetillryggalagt
tillr%ef%bf%bdttal%ef%bf%bdgga tillr�ttaladetillr�ttalagt
tillse tills�gtillsett
tillskriva tillskrevtillskrivit
tillsluta tillslutade;innesl�ttillslutat;inneslutit
tillst%ef%bf%bd tillstodtillst�tt
tills%ef%bf%bdga tillsadetillsagt
tills%ef%bf%bdtta tillsattetillsatt
tillta tilltogtilltagit
tilltaga tilltogtilltagit
tillvarata tillvaratogtillvaratagit
tillvarataga tillvaratogtillvaratagit
tillv%ef%bf%bdnja tillvandetillvant
till%ef%bf%bdgga tilladetillagt
till%ef%bf%bdta till�ttill�tit
tjuta tj�ttjutit
tj%ef%bf%bdnstg%ef%bf%bdra tj�nstgjordetj�nstgjort
topprida toppredtoppridit
tvinga tvingade;tvangtvingat;tvungit
t%ef%bf%bdmja t�mde;tamde;t�mjdet�mjt;t�mt;tamt
t%ef%bf%bdra tordetort
t%ef%bf%bdras tordestorts
umg%ef%bf%bds umgicksumg�tts
undanh%ef%bf%bdlla undanh�llundanh�llit
underg%ef%bf%bd undergickunderg�tt
underh%ef%bf%bdlla underh�llunderh�llit
underl%ef%bf%bdta underl�tunderl�tit
understryka understr�kunderstrukit
underst%ef%bf%bddja underst�ddeunderst�tt
undg%ef%bf%bd undgickundg�tt
undkomma undkomundkommit
unds%ef%bf%bdtta undsatteundsatt
undvara undvaradeundvarat;undvarit
undvika undvekundvikit
uppb%ef%bf%bdra uppbaruppburit
uppeh%ef%bf%bdlla uppeh�lluppeh�llit
uppeh%ef%bf%bdllas uppeh�llsuppeh�llits
uppfinna uppfannuppfunnit
uppge uppgavuppgett
uppgiva uppgavuppgett
uppg%ef%bf%bd uppgickuppg�tt
uppg%ef%bf%bdra uppgjordeuppgjort
uppkomma uppkomuppkommit
uppl%ef%bf%bdtas uppl�tsuppl�tits
uppm%ef%bf%bdrksamg%ef%bf%bdra uppm�rksamgjordeuppm�rksamgjort
uppr%ef%bf%bdtth%ef%bf%bdlla uppr�tth�lluppr�tth�llit
uppskjuta uppsk�tuppskjutit
uppst%ef%bf%bd uppstoduppst�tt
uppsuga upps�guppsugit
upps%ef%bf%bdga uppsa;uppsadeuppsagt
uppta upptupptit;upptit
upptaga upptogupptagit
upptas upptsupptits;upptits
utbjuda utbj�dutbjudit
utbjudas utbj�dsutbjudits
utbrista utbrastutbrustit
utdra utdrogutdragit
utdraga utdrogutdragit
utesluta uteslutade;innesl�tuteslutat;inneslutit
utfalla utf�llutfallit
utf%ef%bf%bdrs%ef%bf%bdlja utf�rs�ldeutf�rs�lt
utge utgavutgett
utgiva utgavutgett
utgjuta utg�tutgjutit
utg%ef%bf%bd utgickutg�tt
utg%ef%bf%bdra utgjordeutgjort
utkomma utkomutkommit
utl%ef%bf%bdta utl�tutl�tit
utse uts�gutsett
utskriva utskrevutskrivit
utsl%ef%bf%bd utslogutslagit;utsl�tt
utst%ef%bf%bd utstodutst�tt
utsuga uts�gutsugit
uts%ef%bf%bdtta utsatteutsatt
utta uttoguttagit
uttaga uttoguttagit
utvinna utvannutvunnit
utv%ef%bf%bdlja utvaldeutvalt
vara varvarit
varsebli varseblevvarseblivit
varsebliva varseblevvarseblivit
vederfaras vederforsvederfarits
vederl%ef%bf%bdgga vederladevederlagt
veta visstevetat
vidg%ef%bf%bd vidgickvidg�tt
vidkomma vidkomvidkommit
vidmakth%ef%bf%bdlla vidmakth�llvidmakth�llit
vidta vidtogvidtagit
vidtaga vidtogvidtagit
vika vekvikit
vilja villevelat
villfara villforvillfarit
vina venvinit
vinna vannvunnit
vrida vredvridit
v%ef%bf%bdlja valdevalt
v%ef%bf%bdnja vandevant
v%ef%bf%bdxa v�xtev�xt;vuxit
%ef%bf%bdta �t�tit
%ef%bf%bddagal%ef%bf%bdgga �dagalade�dagalagt
%ef%bf%bdligga �l�g�legat
%ef%bf%bdl%ef%bf%bdgga �lade�lagt
%ef%bf%bdse �s�g�sett
%ef%bf%bdsidos%ef%bf%bdtta �sidosatte�sidosatt
%ef%bf%bdsk%ef%bf%bddligg%ef%bf%bdra �sk�dliggjorde�sk�dliggjort
%ef%bf%bdstadkomma �stadkom�stadkommit
%ef%bf%bds%ef%bf%bdtta �satte�satt
%ef%bf%bdta �tog�tagit
%ef%bf%bdtaga �tog�tagit
%ef%bf%bdterb%ef%bf%bdra �terbar�terburit
%ef%bf%bdterf%ef%bf%bd �terfick�terf�tt
%ef%bf%bdterge �tergav�tergett
%ef%bf%bdtergiva �tergav�tergett
%ef%bf%bdterg%ef%bf%bd �tergick�terg�tt
%ef%bf%bdterins%ef%bf%bdtta �terinsatte�terinsatt
%ef%bf%bdterkomma �terkom�terkommit
%ef%bf%bdterse �ters�g�tersett
%ef%bf%bdterst%ef%bf%bd �terstod�terst�tt
%ef%bf%bdterta �tertog�tertagit
%ef%bf%bdtertaga �tertog�tertagit
%ef%bf%bdteruppta �terupptog�terupptagit
%ef%bf%bdterupptaga �terupptog�terupptagit
%ef%bf%bdtnjuta �tnj�t�tnjutit
%ef%bf%bddel%ef%bf%bdgga �delade�delagt
%ef%bf%bddel%ef%bf%bdggas �delades�delagts
%ef%bf%bdverdriva �verdrev�verdrivit
%ef%bf%bdverenskomma �verenskom�verenskommit
%ef%bf%bdverfalla �verf�ll�verfallit
%ef%bf%bdverge �vergav�vergett
%ef%bf%bdvergiva �vergav�vergett
%ef%bf%bdverg%ef%bf%bd �vergick�verg�tt
%ef%bf%bdverinse �verins�g�verinsett
%ef%bf%bdverligga �verl�g�verlegat
%ef%bf%bdverl%ef%bf%bdgga �verlade�verlagt
%ef%bf%bdverl%ef%bf%bdta �verl�t�verl�tit
%ef%bf%bdverse �vers�g�versett
%ef%bf%bdverskrida �verskred�verskridit
%ef%bf%bdverstiga �versteg�verstigit
%ef%bf%bdvers%ef%bf%bdtta �versatte�versatt
%ef%bf%bdverta �vertog�vertagit
%ef%bf%bdvertaga �vertog�vertagit
%ef%bf%bdvervinna �vervann�vervunnit