Armenian, Eastern

Conjugate Verbs

Facts

 • Language: Armenian, Eastern
 • Alternate names: HAIEREN, SOMKHURI, ENA, ERMENICE, ERMENI DILI, ARMJANSKI YAZYK
 • Language code: hye
 • Language family: Indo-European, Classical Indo-European, Armenic, Eastern-Western Armenian
 • Number of speakers: 5500000
 • Script:

More information:

  Introduction

  Armenian is an Indo-European language spoken in the Caucasus mountains (particularly in the Armenian Republic) and also used by the Armenian Diaspora. It is its own independent branch of the family of the Indo-European languages, with no living close relatives. Many now believe that Armenian is a close relative of the extinct Phrygian language. From the modern languages Greek seems to be the most closely related to Armenian. Armenian also contains many loanwords from Persian, which is also an Indo-European language

  While it contains many Indo-European roots, its phonology has been influenced by neighboring Caucasian languages, so that it shares a three-way distinction between voiceless, voiced, and ejective stops and fricatives.

  Verblist

  աբսորբել, աբստրահել, աբստրահվել, ագահանալ, ագահել, ագարականալ, ագարակացնել, ագուցահանել, ագուցանել, ագուցավորել, ագուցել, ագուցվել, ագռավանալ, ագրեգատավորել, ազազել, ազդել, ազդվել, ալեկոծել, ախտորոշել, ածանցել, ածել, ակնածել, ահաբեկել, ահաբեկվել, ահագնանալ, ահազանգել, աղալ, աղաղակել, աղավաղել, աղատել, աղարտել, աղերսել, աղոթել, աճապարել, աճացնել, աճել, աճեցնել, ամայանալ, ամբարտավանանալ, ամբարտավանել, ամորձատել, ամուսնացնել, այրվել, այցելել, անել, աներկյուղանալ, անզգայանալ, անզգայացնել, անզգայացվել, անիծել, անկանել, անհանգստանալ, անձրեւել, անորոշանալ, անցնել, աշխատել, ապահովանալ, ապահովացնել, ապահովել, ապահովեցնել, ապահովվել, ապաշխարել, ապացուցել, ապացուցվել, ապշել, ապստամբել, աջակցել, առաջադիմել, առաքել, առերեսել, առերեսվել, առկայծել, առնել, առոգանել, առողջացնել, ասել, ավանդել, ավելացնել, ատել, արածել, արածեցնել, արբել, արբենալ, արգահատել, արգելել, արդարացնել, արդուկել, արթնանալ, արկանել, արկել, արհամարհել, արձագանքել, արմանալ, արյունահոսել, արորել, արտագաղթել, արտասվել, արտաքսել, աքսորել, աքսորվել, բաժանվել, բաղբանջել, բաղբաջել, բաղխել, բաղձալ, բանալ, բանել, բանեցնել, բանտարկել, բաջաղել, բառնալ, բավարարել, բարբանջել, բարբաջել, բարբառել, բարելավել, բարեւել, բարձրաձայնել, բացականչել, բացառել, բացառվել, բացատրել, բացել, բդկել, բեկանել, բեկտել, Բերել, բզզալ, բլբլալ, բխել, բղավել, բնակվել, բնորոշել, բնութագրել, բողբոջել, բողոքարկել, բողոքել, բորբոքել, բուծանել, բուծել, բուսանել, բուսնել, բռնաբարել, բտել, բրթել, գալ, գայթակղել, գանգրանալ, գանգրացնել, գանգրացվել, գանգրվել, գարշել, գգվել, գելել, գեղգեղել, գերծել, գթալ, գիշատել, գիտակցել, գիտակցվել, գիտենալ, գլդորել, գլել, գլորել, գլտորել, գնալ, գնահատել, գնել, գնչել, գոգել, գոլանալ, գոհանալ, գոհացնել, գողանալ, գոյանալ, գոչել, գոռալ, գովել, գործարկել, գորովել, գուրալ, գուրգուրալ, գտնել, գրադարձել, գրառել, գրգռել, դայլայլել, դառնալ, դատապարտել, դատարկել, դարանակալել, դարբնել, դարսել, դիել, դնել, դողալ, դրդել, դրսեւորել, դրսեւորվել, դրվատել, ելնել, եղծանել, եղծել, եմ, ենթարկել, եպերել, եռալ, երազել, երգիծել, երդվել, երերալ, երեւալ, երթալ, երկայնանալ, երկայնել, երկբայանալ, երկբայել, երկկտտացնել, երկմտել, երկնչել, եփել, զանգահարել, զանգել, զառամանալ, զառամել, զառանցել, զավթել, զատել, զարթնել, զարկել, զարմանալ, զարմացնել, զգածվել, զգենալ, զգուշանալ, զեղել, զեղծել, զենել, զեռալ, զետեղել, զիջիլ, զխկտել, զղջալ, զննել, զոդել, զվարճանալ, զվարճացնել, զտել, զրնգալ, զրուցել, էթալ, էղնել, էտել, ըլնել, ըղձալ, ըմպել, ընգնել, ընդարմանալ, ընդգծել, ընդելուզել, ընդոստել, ընդոստնել, ընդունել, ընթանալ, ընթեռնել, ընկղմել, ընկճել, ընկնել, ընտրվել, թաղել, թանալ, թարգմանել, թարթել, թափվել, թաքչել, թաքցնել, թլվատել, թլփատել, թոթովել, թողնել, թոռոմել, թովել, թորշոմել, թուլանալ, թռնել, թվարկել, թրել, թրծել, թրմել, թրջել, թքել, ինքնահավանել, իջնել, լալ, լափել, լիանալ, լիզել, լինել , լծել, լկստել, լկստվել, լոգանալ, լողանալ, լուծել, լուտալ, լուցել, լվանալ, լվացվել, լրթանալ, լրջանալ, լրտեսել, լքել, լքնել, խազել, խածանել, խածատել, խածել, խածնել, խայթել, խանդել, խանձատել, խանձել, խառնել, խարխալել, խարխլել, խափանել, խեթալ, խեթկել, խեղդել, խթանել, խթել, խիթալ, խղճալ, խմբագրել, խմել, խնամել, խնկել, խնչել, խոթել, խոխոջալ, խոխոջել, խոյանալ, խոչընդոտել, խոպոպանալ, խոպոպացնել, խոպոպացվել, խոպոպել, խոպոպեցնել, խոպոպվել, խոսալ, խոստանալ, խորխել, խորհրդանշել, խորովել, խոցել, խոցոտել, խուզել, խռթալ, խռթացնել, խռմփալ, խռմփացնել, խրախուսել, խրթել, խրոխտալ, խրոխտանալ, խրտնել, խօսալ, խօսել, ծածանել, ծածկել, ծաղրել, ծանուցել, ծառայել, ծափահարել, ծափահարվել, ծեփել, ծիծաղալ, ծլարձակել, ծլել, ծծել, ծղրտալ, ծնգցնել, ծնել, ծնվել, ծուլանալ, ծպտել, ծպտվել, ծփել, կազմակերպել, կալել, կալնել, կախարդել, կախարդվել, կախել, կակազել, կաղկանձել, կամ, կամենալ, կայանալ, կանգնել, կանխագրել, կանխամտածել, կանխամտածվել, կանխել, կանչել, կաշառել, կաշկանդել, կառավարել, կառչել, կասկածել, կատակել, կատաղել, կատարել, կարել, կարեկցել, կարենալ, կարծել, կարմրանալ, կարմրել, կարողանալ, կարոտել, կարօտել, կեղել, կեղեքել, կեղտոտել, կենալ, կենդանանալ, կերակրել, կերտել, կերցնել, կթել, կթոտել, կիզել, կիսել, կիրառել, կիրառվել, կլանել, կծել, կկել, կճել, կնքել, կշռադատել, կշռել, կողոպտել, կողպել, կոճկել, կոշկոճել, կոչել, կոտրել, կորել, կործանել, կործել, կորնչել, կռանալ, կռթնել, կռկռալ, կռնչալ, կռնչել, կռվել, կտակել, կտղել, կտցել, կրակել, կրել, կրծել, կցել, կքել, հագել, հագեցնել, հագնել, հագնվել, հազալ, հալածել, հալել, հածել, հակազդել, հաճախել, հաճախեցնել, հաճել, համակարգել, համաձայնել, համառել, համարել, համբերել, համբուրել, համբուրվել, համել, համենալ, համոզել, հայել, հայթայթել, հայհոյել, հայտարարել, հայտնել, հայցել, հանգել, հանգստանալ, հանձնել, հանվել, հառաչել, հառել, հառնել, հասկանալ, հաստատել, հաստել, հասցնել, հավատալ, հավելել, հատակել, հատել, հատկացնել, հատնել, հատուցել, հարբել, հարբենալ, հարգել, հարել, հարթուկել, հարկադրել, հարկանել, հարնչել, հարսնանալ, հարսնացնել, հափափել, հեգել, հեգնել, հելնել, հեծեծել, հեծնել, հեղել, հեղեղել, հեղուսել, հենել, հեռացնել, հեռել, հետազոտել, հետեւել, հերքել, հերքվել, հիանալ, հիասթափեցնել, հիասթափվել, հիմարացնել, հիմնավորել, հիրել, հղանալ, հղել, հղենալ, հղիանալ, հղփանալ, հմայել, հյուծել, հյուսել, հնանալ, հոգալ, հոլաթեւել, հոլանել, հոխորտալ, հողդողդել, հոշոտել, հոսել, հոտել, հոտոտել, հորանջել, հորդել, հորդորել, հորջորջել, հուզել, հուռթանալ, հուսալ, հուսալքել, հուսահատեցնել, հուսահատվել, հպատակվել, հպարտանալ, հրահրել, հրամայել, հրապուրել, հրել, հրկիզել, հրճվել, ձաղել, ձաղկել, ձգտել, ձուլել, ճախրել, ճամփել, ճամփորդել, ճանապարհորդել, ճաշել, ճաքել, ճեմել, ճկել, ճմլել, ճմռել, ճմռթել, ճշգրտել, ճողոպրել, ճոռոմաբանել, ճոռոմախոսել, ճվատել, մագլցել, մալել, մածվել, մահանալ, մաղթել, մայել, մատնել, մատուցել, մատչել, մարթել, մարտնչել, մաքառել, մաքրել, մեծաբանել, մեծանալ, մեծարել, մեկնել, մեղադրել, մեղանչել, մեղկանալ, մեռնել, մերկանալ, մերձենալ, միանալ, միացնել, միզել, մխիթարել, մղել, մղձկալ, մղձկել, մնալ, մնչել, մոգոնել, մոլեգնել, մոլել, մոլորվել, մոռանալ, մոտեցնել, մուրալ, մտաբերել, մտադրել, մտադրվել, մտմտալ, մտնել, մտցնել, մրմնջալ, մրսել, մրցել, մօտենալ, նազել, նախաճաշել, նախանձել, նախընտրել, նավել, նեխել, նեղանալ, նետել, ներբեռնել, ներգաղթել, ներխուժել, ներկայացնել, ներքինանալ, ներքինացնել, նիրհել, նպաստել, նվագել, նվալ, նվաղել, նքողել, շահագործել, շաչել, շառաչել, շատանալ, շարժվել, շարունակել, շեշտել, շիկանալ, շիկնել, շիջել, շիջուցանել, շնորհել, շնչել, շշնջալ, շողալ, շպռտել, շպրտել, շռել, շտապել, շտկել, շրջվել, շփել, շփոթել, շփոթեցնել, շփոթվել, ոգել, ոգեշնչել, ոլորակել, ոլորել, ոխանալ, ողբալ, ողողվել, ողորմել, ողջագուրել, ոռնալ, ոռոգել, ոստնել, որբանալ, ործկալ, որոճալ, որոճել, որսալ, ուզել, ուզենալ, ուժեղանալ, ուղարկել, ուղեկցել, ունենալ, ունկնդրել, ուռել, ուռթանալ, ուռթել, ուռչել, ուսանել, ուսումնասիրել, ուսուցանել, ուտել, ուրախացնել, ուրանալ, չաղանալ, չարանալ, չարաշահել, չափել, չորանալ, չորացնել, չվել, պագանել, պագել, պագնել, պահածոյանալ, պահածոյացնել, պահպանել, պաղատել, պաճուճաբանել, պայթել, պայմանավորել, պայմանավորվել, պանծալ, պաշտել, պապանձեցնել, պապանձվել, պառկել, պատառել, պատկանել, պատկերել, պատրաստել, պարապել, պարգեւել, պարտվել, պեղել, պղծել, պոռոչել, պոռոտաբանել, պոռոտախոսել, ջանալ, ջեռուցել, ջղայնանալ, ջղայնացնել, սադրել, սազալ, սազել, սահմանել, սաղանալ, սաղացնել, սայթաքել, սանձահարել, սանձել, սանրել, սանրվել, սառել, սառչել, սավառնել, սարսափել, սգալ, սիգալ, սիկտիրվել, սիրուել, սիրվել, սիրւել, սլանալ, սխալվել, սկսել, սնգուրել, սնգուրվել, սովորել, սորալ, սորել, սուզել, սպանել, սպասարկել, սպրդել, սսկվել, ստամբակել, ստանալ, ստել, ստիպել, ստորագրել, ստուգել, ստրկացնել, սրամտել, սրճել, սրտաշարժել, սրտառել, սփոփել, սփոփվել, սփռել, վախել, վախենալ, վաճառել, վայելել, վանել, վանկարկել, վանկել, վառվել, վարանել, վարել, վերագրել, վերադառնալ, վերընթերցել, վերծանել, վերուվարել, վիճաբանել, վիճել, վխտալ, վհատել, վհատեցնել, վճարել, վճռել, վռնդել, վրդովել, վրդովվել, տալ, տաղտկանալ, տանել, տանջել, տառադարձել, տառապել, տառապեցնել, տարածել, տարակուսել, տարամիտել, տարբերել, տարվել, տեղեկանալ, տեղեկացնել, տենալ, տենչալ, տեսնալ, տեսնել, տեւել, տկռել, տնօրինել, տշել, տոկալ, տուժել, տուժվել, տպել, տռել, տռզել, տրամադրել, տրոհել, տրցակել, ցանկանալ, ցավալ, ցավել, ցնծալ, ցուցանել, ցտել, փախնել, փախցնել, փայլատակել, փայլունանալ, փայլունացնել, փայլունացվել, փայփայել, փարթամանալ, փարվել, փլել, փլվել, փնտրել, փոխանակել, փոխարինել, փոխհատուցել, փողոտել, փորել, փորձել, փութալ, փութացնել, փչանալ, փչել, փռթկացնել, փռշտալ, փսխել, փտել, փրթել, փրփրալ, փրփրել, փքել, փքվել, քաղել, քաղցել, քամել, քայլել, քանդել, քավել, քարշել, քարոզել, քաքել, քելել, քերել, քերծել, քծնել, քննարկել, քննել, քշել, քոչել, քորել, քունել, քչքչալ, քրթմնջալ, քրտնել, քցել, օգտագործել, օթել, օժանդակել, օծել, օղողել, օրհնել.

  աբսորբել, աբստրահել, աբստրահվել, ագահանալ, ագահել, ագարականալ, ագարակացնել, ագռավանալ, ագրեգատավորել, ագուցահանել, ագուցանել, ագուցավորել, ագուցել, ագուցվել, ադամանդել, ադամանդվել, ազաբանալ, ազաբացնել, ազազանալ, ազազել, ազատագնել, ազատագնվել, ազատագրել, ազատագրվել, ազատազրկել, ազատականացնել, ազատել, ազդարարել, ազդել, ազդվել, ալարել, ալեկոծել, ախտորոշել, ածանցել, ածել, ածիլել, ակնածել, ակնարկել, ակնկալել, ահաբեկել, ահաբեկվել, ահագնանալ, ահազանգել, աղալ, աղաղակել, աղանձել, աղաչել, աղավաղել, աղատել, աղարտել, աղերսել, աղճատել, աղմկել, աղոթել, աղտոտել, աճապարել, աճացնել, աճել, աճեցնել, աճիլ, աճռել, ամայանալ, ամաչել, ամբաստանել, ամբարտավանանալ, ամբարտավանել, ամորձատել, ամպել, ամուսնանալ, ամուսնացնել, ամփոփել, այրել, այրվել, այցելել, անգիր անել, անդամալուծել, անդամահատել, անդրադառնալ, անել, աներկյուղանալ, անզգայանալ, անզգայացնել, անզգայացվել, անիծել, անկախանալ, անկանել, անհանգստանալ, անհետանալ, անձրևել, անորոշանալ, անջատել, անվանել, անրադառնալ, անցկացնել, անցնել, անցնիլ, աշխատել, ապահովանալ, ապահովացնել, ապահովել, ապահովեցնել, ապահովվել, ապամոնտաժել, ապաշխարել, ապաշրջափակել, ապավինել, ապացուցանել, ապացուցել, ապացուցվել, ապաքինել, ապշել, ապսպրել, ապստամբել, ապտակել, ապրել, ապրիլ, աջակցել, աջակցիլ, առաջադիմել, առաջարկել, առաջնորդել, առավոտանալ, առաքել, առևանգել, առերեսել, առերեսվել, առկախել, առկայծել, առկայծվել, առնել, առնչել, առնչվել, առոգանել, առոգել, առողջանալ, առողջացնել, ասել, ասոցացնել, ավանդել, ավարտել, ավարտվել, ավելացնել, ավերել, ավիրել, ատել, արածել, արածեցնել, արարել, արբել, արբենալ, արգահատել, արգելել, արդարացնել, արդուկել, արթնանալ, արթնացնել, արթնցնել, արժանանալ, արժել, արժենալ, արժեքավորել, արծարծել, արծնել, արկանել, արկել, արհամարհել, արձագանքել, արձակել, արձանագրել, արմանալ, արյունահոսել, արշավել, արորել, արտագաղթել, արտադրել, արտամղել, արտաշիրմել, արտասանել, արտասվել, արտաքսել, արտորալ, աքլորանալ, աքսորել, աքսորվել, բազմանալ, բազմապատկել, բազմել, բաժանել, բաժանվել, բաժնել, բախել, բաղբանջել, բաղբաջել, բաղխել, բաղկանալ, բաղձալ, բամբասել, բանալ, բանակցել, բանակցիլ, բանդագուշել, բանել, բանեցնել, բանտարկել, բաշխել, բաջաղել, բառնալ, բավարարել, բարբանջել, բարբաջել, բարբառել, բարդացնել, բարելավել, բարևել, բարիշել, բարկանալ, բարձրաձայնել, բարձրանալ, բարձրացնել, բացականչել, բացառել, բացատրել, բացել, բդկել, բեկանել, բեկել, բեկտել, բերել, բերման ենթարկել, բզզալ, բժշկել, բլբլալ, բխել, բխկալ, բղավել, բնադրել, բնակել, բնակվել, բնորոշել, բնութագրել, բոբիկանալ, բողբոջել, բողոքարկել, բողոքել, բովել, բորբոքել, բռնաբարել, բռնել, բտել, բրդել, բրթել, բուժել, բուծանել, բուծել, բուսանել, բուսնել, բուրել, գալ, գալարել, գալարվել, գահակալել, գաղել, գաղթել, գաղութացնել, գամել, գայթակղել, գանգրանալ, գանգրացնել, գանգրել, գանգրվել, գարշել, գգվել, գելել, գեղարվեստականացնել, գեղգեղել, գերագնահատել, գերել, գերեվարել, գերծել, գթալ, գժտվել, գիշատել, գիտակցել, գիտակցվել, գիտեմ, գիտենալ, գիտնալ, գլդորել, գլել, գլխատել, գլորել, գլտորել, գլուխը ծեծել, գլուխը տաքանալ, գնալ, գնալ-գալ, գնահատել, գնել, գնհատել, գնչել, գոգավորվել, գոգել, գոլանալ, գոհանալ, գոհացնել, գողանալ, գոյանալ, գոյատևել, գոյություն ունենալ, գոչել, գոռալ, գովալ, գովել, գործածել, գործարկել, գործել, գորովել, գտնել, գտնվել, գրադարձել, գրանցել, գրանցվել, գրառել, գրավել, գրգռել, գրել, գրկախառնել, գրկախառնվել, գրկել, գրոհել, գցել, գումարել, գուշակել, գուշակվել, գուրալ, գուրգուրալ, գուրգուրել, դադարել, դադարեցնել, դադարեցվել, դադրեցնել, դադրիլ, դայլայլել, դաջել, դառնալ, դասավանդել, դասավորել, դավադրել, դավաճանել, դավել, դատապարտել, դատարկել, դարանակալել, դարբնել, դարձնել, դարսել, դափնիների վրա հանգչել, դեղքել, դզել, դիել, դիմագրավել, դիմադրել, դիմանալ, դիմավորել, դիմել, դիպչել, դիտել, դիւրացնել, դյուրացնել, դնել, դողալ, դոմփել, դպիլ, դպչիլ, դրդել, դրժել, դրսևորել, դրսևորվել, դրվատել, դուբինկել, դուր գալ, եզրափակել, ելլալ, ելլել, ելնել, եղծանել, եղծել, եմ, ենթադրել, ենթարկել, ենթարկվել, եպերել, եռալ, երազել, երաշխավորել, երգել, երգիծել, երդվել, երևալ, երևակայել, երևակայվել, երևիլ, երերալ, երթալ, երթևեկել, երիտասարդանալ, երկայնանալ, երկայնել, երկարացնել, երկբայանալ, երկբայել, երկկտտացնել, երկմտել, երկյուղածել, երկյուղել, երկնչել, եփել, զայրանալ, զանգահարել, զանգել, զառամանալ, զառամել, զառանցել, զավթել, զատել, զարգանալ, զարդարել, զարթնել, զարկել, զարհուրել, զարհուրեցնել, զարհուրիլ, զարմանալ, զարմացնել, զարնել, զբաղեցնել, զբաղիլ, զբաղվել, զբաղուիլ, զբոսնել, զգալ, զգածվել, զգացվել, զգենալ, զգետնել, զգուշանալ, զեղել, զեղծել, զեղչել, զենել, զեռալ, զետեղել, զզվել, զիճել, զինել, զինվել, զինվիլ, զիջել, զխկտել, զղջալ, զննել, զոդել, զոհել, զոհվել, զսպել, զվարճախոսել, զվարճանալ, զվարճացնել, զտել, զրկել, զրնգալ, զրուցել, զուգել, զուգվել, էթալ, էղնել, էտել, էրևալ, ըլլալ, ըլնել, ըղձալ, ըմբոշխնել, ըմբռնել, ըմպել, ընգնել, ընդարմանալ, ընդգծել, ընդելուզել, ընդլայնել, ընդհատել, ընդոստել, ընդոստնել, ընդունել, ընդունիլ, ընդունվել, ընդունվիլ, ընդօրինակել, ընել, ընթադրել, ընթանալ, ընթեռնել, ընթերցել, ընկերակցել, ընկերակցիլ, ընկղմել, ընկճել, ընկճվել, ընկնել, ընտրել, ըսել, թաթավել, թախանձել, թաղել, թանալ, թառամել, թառամիլ, թառել, թավալվել, թարգմանել, թարթել, թարմանալ, թարմացնել, թարշամել, թափել, թափվել, թաքնվել, թաքչել, թաքցնել, թերագնահատել, թեքել, թեքվել, թթվել, թլվատել, թլփատել, թխել, թմրել, թմրիլ, թնդալ, թոթովել, թոթվել, թողարկել, թողել, թողնել, թողուլ, թոշնել, թոռմիլ, թոռոմել, թովել, թորշոմել, թռնել, թռչել, թսել, թվալ, թվարկել, թրաշել, թրել, թրև գալ, թրծել, թրմել, թրջել, թուլանալ, թույլատրել, թունավորել, թքած ունենալ, թքել, ժաժ տալ, ժամանել, ժայթքել, ժառանգել, ժխտել, ժպտալ, ժպտիլ, իմանալ, իյնալ, ինքնահավանել, իշխել, իջևանել, իջևանիլ, իջնալ, իջնել, իսլամացնել, իստակել, իր վրա աշխատել, իրականացնել, լալ, լայքել, լավանալ, լարել, լաց լինել, լացել, լափել, լեցնել, լիազորել, լիազորվել, լիանալ, լիզել, լինել, լծել, լկստել, լկստվել, լմննալ, լմնցնել, լոգանալ, լողալ, լողանալ, լպստել, լռել, լսել, լվալ, լվանալ, լվացնել, լվացվել, լվից ուղտ շինել, լրացնել, լրթանալ, լրջանալ, լրտեսել, լցնել, լցվել, լցվիլ, լուանալ, լուծարել, լուծել, լուսանկարել, լուտալ, լուցել, լքել, լքնել, խաբել, խաբնվել, խազել, խախտել, խածանել, խածատել, խածել, խածնել, խաղալ, խաղացնել, խաղցնել, խայթել, խայտառակել, խանգարել, խանգարվել, խանդել, խանձատել, խանձել, խաշել, խառնել, խարբալել, խարխալել, խարխափել, խարխլել, խարկել, խարշել, խարջել, խափանել, խեթալ, խեթել, խեթկել, խեղաթյուրել, խեղդել, խենթանալ, խզել, խթանել, խթել, խիթալ, խլրտալ, խղճալ, խմբագրել, խմել, խնամել, խնայել, խնդրել, խնկել, խնչել, խոթել, խոխոջալ, խոխոջել, խոկալ, խոյանալ, խոնավանալ, խոնավացնել, խոնարհվել, խոնաւացնել, խոնհարել, խոշտանգել, խոչընդոտել, խոպոպանալ, խոպոպացնել, խոպոպել, խոպոպեցնել, խոպոպիլ, խոսալ, խոսել, խոստանալ, խոստովանել, խորխել, խորհել, խորհիլ, խորհրդանշել, խորովել, խորտակել, խոցել, խոցոտել, խռթալ, խռթացնել, խռմփալ, խռմփացնել, խռովել, խռռացնել, խտղտացնել, խտղտել, խրախուսել, խրթել, խրխնջալ, խրոխտալ, խրոխտանալ, խրտնել, խցել, խուզել, խուժել, խուճապի մատնվել, խուսափել, խփել, խօսալ, խօսել, խօսիլ, ծագել, ծալել, ծախել, ծախծխել, ծախծխոտել, ծախծխոտվել, ծախծխորել, ծախծխորվել, ծախծխվել, ծախոտել, ծախոտվել, ծախսագրել, ծախսել, ծախսվել, ծախվել, ծախվիլ, ծածանել, ծածկել, ծաղրել, ծամել, ծանոթանալ, ծանոթացնել, ծանուցել, ծառայել, ծավալել, ծափահարել, ծափահարվել, ծափահարվիլ, ծեծել, ծերանալ, ծեփել, ծիծաղալ, ծիծաղել, ծիկրակել, ծլարձակել, ծլել, ծխել, ծծել, ծղրտալ, ծնգալ, ծնգցնել, ծնել, ծնվել, ծնուիլ, ծպտել, ծպտիլ, ծպտվել, ծրագրավորել, ծրագրել, ծրտել, ծուլանալ, ծփալ, ծփել, կազդուրվել, կազմակերպել, կազմավորել, կազմավորվել, կազմել, կալանավորել, կալել, կալնել, կախարդել, կախարդվել, կախել, կախվել, կակազել, կաղալ, կաղկանձել, կամ, կամել, կամենալ, կայանալ, կանաչանալ, կանգնել, կանգնեցնել, կանխագրել, կանխամտածել, կանխամտածվել, կանխատեսել, կանխել, կանչել, կաշառել, կաշառվել, կաշկանդել, կապակցել, կապել, կապնվել, կապվել, կառավարել, կառափնատել, կառչել, կառուցանել, կառուցել, կասեցնել, կասկածել, կատակել, կատաղել, կատարել, կատարելագործել, կատղել, կարամ, կարգաբանել, կարգադրել, կարդալ, կարդացնել, կարել, կարեկցել, կարենալ, կարծել, կարկաչել, կարմրանալ, կարմրել, կարմրիլ, կարմրնալ, կարողանալ, կարոտել, կարօտել, կարօտնալ, կացնահարել, կացնահարվել, կացնել, կեղել, կեղեքել, կեղծել, կեղտոտել, կենալ, կենդանանալ, կենտրոնանալ, կես լինել, կերակրել, կերտել, կերցնել, կզղել, կթել, կթոտել, կիզել, կիսել, կիսվել, կիտել, կիրառել, կիրառվել, կիրարկել, կլանել, կլպել, կլրտել, կծել, կկել, կճել, կնքել, կշռադատել, կշռել, կշտանալ, կոխել, կոծել, կողոպտել, կողպել, կոճկել, կոշկոճել, կոչել, կոչվել, կոտրել, կորել, կործանել, կործել, կորնչել, կորչել, կորսնցնել, կորցնել, կորուսանել, կպնել, կպչել, կռահել, կռանալ, կռել, կռթնել, կռկել, կռկռալ, կռնչալ, կռնչել, կռվել, կռուել, կռուիլ, կտակել, կտղել, կտտալ, կտտացնել, կտրել, կտցել, կրակել, կրել, կրթել, կրծել, կրկնել, կրնամ, կցել, կուլ տալ, կուրանալ, կքել, հագել, հագենալ, հագեցնել, հագնել, հագնիլ, հագնվել, հագչել, հագցնել, հազալ, հազել, հալածել, հալել, հածել, հակազդել, հակել, հակվել, հաղթել, հաղորդել, հաճախել, հաճախեցնել, հաճել, հաճիլ, հաճոյախոսել, համագործակցել, համագործել, համալրել, համակարգել, համակրել, համաձայնել, համառել, համարել, համարձակվել, համբերել, համբյուրել, համբուրել, համբուրվել, համել, համեմատել, համենալ, համընկնել, համոզել, համրել, հայել, հայթայթել, հայիլ, հայհոյել, հայտարարել, հայտարարվել, հայտնաբերել, հայտնել, հայցել, հանգել, հանգչել, հանգչիլ, հանգստանալ, հանդիմանել, հանդիպել, հանդիպեցնել, հանդիսանալ, հանդուրժել, հանել, հանձնարարել, հանձնել, հանվել, հաշմել, հաշվել, հաչալ, հաչել, հապաղել, հապաղեցնել, հառաչել, հառել, հառնել, հասկանալ, հասկնալ, հասնել, հասնիլ.