Armenian, Eastern

Conjugate Verbs

Facts

 • Language: Armenian, Eastern
 • Alternate names: HAIEREN, SOMKHURI, ENA, ERMENICE, ERMENI DILI, ARMJANSKI YAZYK
 • Language code: hye
 • Language family: Indo-European, Classical Indo-European, Armenic, Eastern-Western Armenian
 • Number of speakers: 5500000
 • Script:

More information:

  Introduction

  Armenian is an Indo-European language spoken in the Caucasus mountains (particularly in the Armenian Republic) and also used by the Armenian Diaspora. It is its own independent branch of the family of the Indo-European languages, with no living close relatives. Many now believe that Armenian is a close relative of the extinct Phrygian language. From the modern languages Greek seems to be the most closely related to Armenian. Armenian also contains many loanwords from Persian, which is also an Indo-European language

  While it contains many Indo-European roots, its phonology has been influenced by neighboring Caucasian languages, so that it shares a three-way distinction between voiceless, voiced, and ejective stops and fricatives.

  Verblist

  աբսորբել, աբստրահել, աբստրահվել, ագահանալ, ագահել, ագարականալ, ագարակացնել, ագուցահանել, ագուցանել, ագուցավորել, ագուցել, ագուցվել, ագռավանալ, ագրեգատավորել, ազազել, ազդել, ազդվել, ալեկոծել, ախտորոշել, ածանցել, ածել, ակնածել, ահաբեկել, ահաբեկվել, ահագնանալ, ահազանգել, աղալ, աղաղակել, աղավաղել, աղատել, աղարտել, աղերսել, աղոթել, աճապարել, աճացնել, աճել, աճեցնել, ամայանալ, ամբարտավանանալ, ամբարտավանել, ամորձատել, ամուսնացնել, այրվել, այցելել, անել, աներկյուղանալ, անզգայանալ, անզգայացնել, անզգայացվել, անիծել, անկանել, անհանգստանալ, անձրեւել, անորոշանալ, անցնել, աշխատել, ապահովանալ, ապահովացնել, ապահովել, ապահովեցնել, ապահովվել, ապաշխարել, ապացուցել, ապացուցվել, ապշել, ապստամբել, աջակցել, առաջադիմել, առաքել, առերեսել, առերեսվել, առկայծել, առնել, առոգանել, առողջացնել, ասել, ավանդել, ավելացնել, ատել, արածել, արածեցնել, արբել, արբենալ, արգահատել, արգելել, արդարացնել, արդուկել, արթնանալ, արկանել, արկել, արհամարհել, արձագանքել, արմանալ, արյունահոսել, արորել, արտագաղթել, արտասվել, արտաքսել, աքսորել, աքսորվել, բաժանվել, բաղբանջել, բաղբաջել, բաղխել, բաղձալ, բանալ, բանել, բանեցնել, բանտարկել, բաջաղել, բառնալ, բավարարել, բարբանջել, բարբաջել, բարբառել, բարելավել, բարեւել, բարձրաձայնել, բացականչել, բացառել, բացառվել, բացատրել, բացել, բդկել, բեկանել, բեկտել, Բերել, բզզալ, բլբլալ, բխել, բղավել, բնակվել, բնորոշել, բնութագրել, բողբոջել, բողոքարկել, բողոքել, բորբոքել, բուծանել, բուծել, բուսանել, բուսնել, բռնաբարել, բտել, բրթել, գալ, գայթակղել, գանգրանալ, գանգրացնել, գանգրացվել, գանգրվել, գարշել, գգվել, գելել, գեղգեղել, գերծել, գթալ, գիշատել, գիտակցել, գիտակցվել, գիտենալ, գլդորել, գլել, գլորել, գլտորել, գնալ, գնահատել, գնել, գնչել, գոգել, գոլանալ, գոհանալ, գոհացնել, գողանալ, գոյանալ, գոչել, գոռալ, գովել, գործարկել, գորովել, գուրալ, գուրգուրալ, գտնել, գրադարձել, գրառել, գրգռել, դայլայլել, դառնալ, դատապարտել, դատարկել, դարանակալել, դարբնել, դարսել, դիել, դնել, դողալ, դրդել, դրսեւորել, դրսեւորվել, դրվատել, ելնել, եղծանել, եղծել, եմ, ենթարկել, եպերել, եռալ, երազել, երգիծել, երդվել, երերալ, երեւալ, երթալ, երկայնանալ, երկայնել, երկբայանալ, երկբայել, երկկտտացնել, երկմտել, երկնչել, եփել, զանգահարել, զանգել, զառամանալ, զառամել, զառանցել, զավթել, զատել, զարթնել, զարկել, զարմանալ, զարմացնել, զգածվել, զգենալ, զգուշանալ, զեղել, զեղծել, զենել, զեռալ, զետեղել, զիջիլ, զխկտել, զղջալ, զննել, զոդել, զվարճանալ, զվարճացնել, զտել, զրնգալ, զրուցել, էթալ, էղնել, էտել, ըլնել, ըղձալ, ըմպել, ընգնել, ընդարմանալ, ընդգծել, ընդելուզել, ընդոստել, ընդոստնել, ընդունել, ընթանալ, ընթեռնել, ընկղմել, ընկճել, ընկնել, ընտրվել, թաղել, թանալ, թարգմանել, թարթել, թափվել, թաքչել, թաքցնել, թլվատել, թլփատել, թոթովել, թողնել, թոռոմել, թովել, թորշոմել, թուլանալ, թռնել, թվարկել, թրել, թրծել, թրմել, թրջել, թքել, ինքնահավանել, իջնել, լալ, լափել, լիանալ, լիզել, լինել , լծել, լկստել, լկստվել, լոգանալ, լողանալ, լուծել, լուտալ, լուցել, լվանալ, լվացվել, լրթանալ, լրջանալ, լրտեսել, լքել, լքնել, խազել, խածանել, խածատել, խածել, խածնել, խայթել, խանդել, խանձատել, խանձել, խառնել, խարխալել, խարխլել, խափանել, խեթալ, խեթկել, խեղդել, խթանել, խթել, խիթալ, խղճալ, խմբագրել, խմել, խնամել, խնկել, խնչել, խոթել, խոխոջալ, խոխոջել, խոյանալ, խոչընդոտել, խոպոպանալ, խոպոպացնել, խոպոպացվել, խոպոպել, խոպոպեցնել, խոպոպվել, խոսալ, խոստանալ, խորխել, խորհրդանշել, խորովել, խոցել, խոցոտել, խուզել, խռթալ, խռթացնել, խռմփալ, խռմփացնել, խրախուսել, խրթել, խրոխտալ, խրոխտանալ, խրտնել, խօսալ, խօսել, ծածանել, ծածկել, ծաղրել, ծանուցել, ծառայել, ծափահարել, ծափահարվել, ծեփել, ծիծաղալ, ծլարձակել, ծլել, ծծել, ծղրտալ, ծնգցնել, ծնել, ծնվել, ծուլանալ, ծպտել, ծպտվել, ծփել, կազմակերպել, կալել, կալնել, կախարդել, կախարդվել, կախել, կակազել, կաղկանձել, կամ, կամենալ, կայանալ, կանգնել, կանխագրել, կանխամտածել, կանխամտածվել, կանխել, կանչել, կաշառել, կաշկանդել, կառավարել, կառչել, կասկածել, կատակել, կատաղել, կատարել, կարել, կարեկցել, կարենալ, կարծել, կարմրանալ, կարմրել, կարողանալ, կարոտել, կարօտել, կեղել, կեղեքել, կեղտոտել, կենալ, կենդանանալ, կերակրել, կերտել, կերցնել, կթել, կթոտել, կիզել, կիսել, կիրառել, կիրառվել, կլանել, կծել, կկել, կճել, կնքել, կշռադատել, կշռել, կողոպտել, կողպել, կոճկել, կոշկոճել, կոչել, կոտրել, կորել, կործանել, կործել, կորնչել, կռանալ, կռթնել, կռկռալ, կռնչալ, կռնչել, կռվել, կտակել, կտղել, կտցել, կրակել, կրել, կրծել, կցել, կքել, հագել, հագեցնել, հագնել, հագնվել, հազալ, հալածել, հալել, հածել, հակազդել, հաճախել, հաճախեցնել, հաճել, համակարգել, համաձայնել, համառել, համարել, համբերել, համբուրել, համբուրվել, համել, համենալ, համոզել, հայել, հայթայթել, հայհոյել, հայտարարել, հայտնել, հայցել, հանգել, հանգստանալ, հանձնել, հանվել, հառաչել, հառել, հառնել, հասկանալ, հաստատել, հաստել, հասցնել, հավատալ, հավելել, հատակել, հատել, հատկացնել, հատնել, հատուցել, հարբել, հարբենալ, հարգել, հարել, հարթուկել, հարկադրել, հարկանել, հարնչել, հարսնանալ, հարսնացնել, հափափել, հեգել, հեգնել, հելնել, հեծեծել, հեծնել, հեղել, հեղեղել, հեղուսել, հենել, հեռացնել, հեռել, հետազոտել, հետեւել, հերքել, հերքվել, հիանալ, հիասթափեցնել, հիասթափվել, հիմարացնել, հիմնավորել, հիրել, հղանալ, հղել, հղենալ, հղիանալ, հղփանալ, հմայել, հյուծել, հյուսել, հնանալ, հոգալ, հոլաթեւել, հոլանել, հոխորտալ, հողդողդել, հոշոտել, հոսել, հոտել, հոտոտել, հորանջել, հորդել, հորդորել, հորջորջել, հուզել, հուռթանալ, հուսալ, հուսալքել, հուսահատեցնել, հուսահատվել, հպատակվել, հպարտանալ, հրահրել, հրամայել, հրապուրել, հրել, հրկիզել, հրճվել, ձաղել, ձաղկել, ձգտել, ձուլել, ճախրել, ճամփել, ճամփորդել, ճանապարհորդել, ճաշել, ճաքել, ճեմել, ճկել, ճմլել, ճմռել, ճմռթել, ճշգրտել, ճողոպրել, ճոռոմաբանել, ճոռոմախոսել, ճվատել, մագլցել, մալել, մածվել, մահանալ, մաղթել, մայել, մատնել, մատուցել, մատչել, մարթել, մարտնչել, մաքառել, մաքրել, մեծաբանել, մեծանալ, մեծարել, մեկնել, մեղադրել, մեղանչել, մեղկանալ, մեռնել, մերկանալ, մերձենալ, միանալ, միացնել, միզել, մխիթարել, մղել, մղձկալ, մղձկել, մնալ, մնչել, մոգոնել, մոլեգնել, մոլել, մոլորվել, մոռանալ, մոտեցնել, մուրալ, մտաբերել, մտադրել, մտադրվել, մտմտալ, մտնել, մտցնել, մրմնջալ, մրսել, մրցել, մօտենալ, նազել, նախաճաշել, նախանձել, նախընտրել, նավել, նեխել, նեղանալ, նետել, ներբեռնել, ներգաղթել, ներխուժել, ներկայացնել, ներքինանալ, ներքինացնել, նիրհել, նպաստել, նվագել, նվալ, նվաղել, նքողել, շահագործել, շաչել, շառաչել, շատանալ, շարժվել, շարունակել, շեշտել, շիկանալ, շիկնել, շիջել, շիջուցանել, շնորհել, շնչել, շշնջալ, շողալ, շպռտել, շպրտել, շռել, շտապել, շտկել, շրջվել, շփել, շփոթել, շփոթեցնել, շփոթվել, ոգել, ոգեշնչել, ոլորակել, ոլորել, ոխանալ, ողբալ, ողողվել, ողորմել, ողջագուրել, ոռնալ, ոռոգել, ոստնել, որբանալ, ործկալ, որոճալ, որոճել, որսալ, ուզել, ուզենալ, ուժեղանալ, ուղարկել, ուղեկցել, ունենալ, ունկնդրել, ուռել, ուռթանալ, ուռթել, ուռչել, ուսանել, ուսումնասիրել, ուսուցանել, ուտել, ուրախացնել, ուրանալ, չաղանալ, չարանալ, չարաշահել, չափել, չորանալ, չորացնել, չվել, պագանել, պագել, պագնել, պահածոյանալ, պահածոյացնել, պահպանել, պաղատել, պաճուճաբանել, պայթել, պայմանավորել, պայմանավորվել, պանծալ, պաշտել, պապանձեցնել, պապանձվել, պառկել, պատառել, պատկանել, պատկերել, պատրաստել, պարապել, պարգեւել, պարտվել, պեղել, պղծել, պոռոչել, պոռոտաբանել, պոռոտախոսել, ջանալ, ջեռուցել, ջղայնանալ, ջղայնացնել, սադրել, սազալ, սազել, սահմանել, սաղանալ, սաղացնել, սայթաքել, սանձահարել, սանձել, սանրել, սանրվել, սառել, սառչել, սավառնել, սարսափել, սգալ, սիգալ, սիկտիրվել, սիրուել, սիրվել, սիրւել, սլանալ, սխալվել, սկսել, սնգուրել, սնգուրվել, սովորել, սորալ, սորել, սուզել, սպանել, սպասարկել, սպրդել, սսկվել, ստամբակել, ստանալ, ստել, ստիպել, ստորագրել, ստուգել, ստրկացնել, սրամտել, սրճել, սրտաշարժել, սրտառել, սփոփել, սփոփվել, սփռել, վախել, վախենալ, վաճառել, վայելել, վանել, վանկարկել, վանկել, վառվել, վարանել, վարել, վերագրել, վերադառնալ, վերընթերցել, վերծանել, վերուվարել, վիճաբանել, վիճել, վխտալ, վհատել, վհատեցնել, վճարել, վճռել, վռնդել, վրդովել, վրդովվել, տալ, տաղտկանալ, տանել, տանջել, տառադարձել, տառապել, տառապեցնել, տարածել, տարակուսել, տարամիտել, տարբերել, տարվել, տեղեկանալ, տեղեկացնել, տենալ, տենչալ, տեսնալ, տեսնել, տեւել, տկռել, տնօրինել, տշել, տոկալ, տուժել, տուժվել, տպել, տռել, տռզել, տրամադրել, տրոհել, տրցակել, ցանկանալ, ցավալ, ցավել, ցնծալ, ցուցանել, ցտել, փախնել, փախցնել, փայլատակել, փայլունանալ, փայլունացնել, փայլունացվել, փայփայել, փարթամանալ, փարվել, փլել, փլվել, փնտրել, փոխանակել, փոխարինել, փոխհատուցել, փողոտել, փորել, փորձել, փութալ, փութացնել, փչանալ, փչել, փռթկացնել, փռշտալ, փսխել, փտել, փրթել, փրփրալ, փրփրել, փքել, փքվել, քաղել, քաղցել, քամել, քայլել, քանդել, քավել, քարշել, քարոզել, քաքել, քելել, քերել, քերծել, քծնել, քննարկել, քննել, քշել, քոչել, քորել, քունել, քչքչալ, քրթմնջալ, քրտնել, քցել, օգտագործել, օթել, օժանդակել, օծել, օղողել, օրհնել.

  աբսորբել, աբստրահել, աբստրահվել, ագահանալ, ագահել, ագարականալ, ագարակացնել, ագռավանալ, ագրեգատավորել, ագուցահանել, ագուցանել, ագուցավորել, ագուցել, ագուցվել, ադամանդել, ադամանդվել, ազաբանալ, ազաբացնել, ազազանալ, ազազել, ազատագնել, ազատագնվել, ազատագրել, ազատագրվել, ազատազրկել, ազատականացնել, ազատել, ազդարարել, ազդել, ազդվել, ալարել, ալեկոծել, ախտորոշել, ածանցել, ածել, ածիլել, ականջ դնել, ակնածել, ակնկալել, ահաբեկել, ահաբեկվել, ահագնանալ, ահազանգել, աղալ, աղաղակել, աղանձել, աղաչել, աղավաղել, աղատել, աղարտել, աղերսել, աղճատել, աղմկել, աղոթել, աղտոտել, աճապարել, աճացնել, աճել, աճեցնել, ամայանալ, ամաչել, ամբարտավանանալ, ամբարտավանել, ամորձատել, ամպել, ամուսնանալ, ամուսնացնել, ամփոփել, այրել, այրվել, այցելել, անգիր անել, անդամալուծել, անդրադառնալ, անել, աներկյուղանալ, անզգայանալ, անզգայացնել, անզգայացվել, անիծել, անկանել, անհանգստանալ, անհետանալ, անձրեւել, անորոշանալ, անջատել, անվանել, անրադառնալ, անցկացնել, անցնել, աշխատել, ապահովանալ, ապահովացնել, ապահովել, ապահովեցնել, ապահովվել, ապաշխարել, ապաշրջափակել, ապավինել, ապացուցանել, ապացուցել, ապացուցվել, ապաքինել, ապշել, ապսպրել, ապստամբել, ապտակել, ապրել, աջակցել, առաջադիմել, առաջարկել, առաջնորդել, առավոտանալ, առաքել, առեւանգել, առերեսել, առերեսվել, առկախել, առկայծել, առկայծվել, առնել, առոգանել, առոգել, առողջանալ, առողջացնել, ասել, ասոցացնել, ավանդել, ավարտել, ավարտվել, ավելացնել, ավերել, ավիրել, ատել, արածել, արածեցնել, արարել, արբել, արբենալ, արգահատել, արգելել, արդարացնել, արդուկել, արթնանալ, արթնացնել, արժեմ, արժենալ, արծարծել, արծնել, արկանել, արկել, արհամարհել, արձագանքել, արձակել, արձանագրել, արմանալ, արյունահոսել, արշավել, արորել, արտագաղթել, արտադրել, արտասվել, արտաքսել, արտորալ, աքսորել, աքսորվել, բազմանալ, բազմապատկել, բազմել, բաժանել, բաժանվել, բախել, բաղբանջել, բաղբաջել, բաղխել, բաղձալ, բամբասել, բանալ, բանակցել, բանել, բանեցնել, բանտարկել, բաշխել, բաջաղել, բառնալ, բավարարել, բարբանջել, բարբաջել, բարբառել, բարդացնել, բարելավել, բարեւել, բարիշել, բարկանալ, բարձրաձայնել, բարձրանալ, բարձրացնել, բացականչել, բացառել, բացատրել, բացել, բդկել, բեկանել, բեկել, բեկտել, բերել, բերման ենթարկել, բզզալ, բժշկել, բլբլալ, բխել, բխկալ, բղավել, բնակել, բնակվել, բնորոշել, բնութագրել, բողբոջել, բողոքարկել, բողոքել, բովել, բորբոքել, բռնաբարել, բռնել, բտել, բրդել, բրթել, բուժել, բուծանել, բուծել, բուսանել, բուսնել, գալ, գալարել, գալարվել, գահակալել, գաղել, գաղթել, գամել, գայթակղել, գանգրանալ, գանգրացնել, գանգրել, գանգրվել, գարշել, գգվել, գելել, գեղգեղել, գերագնահատել, գերել, գերծել, գթալ, գժտվել, գիշատել, գիտակցել, գիտակցվել, գիտեմ, գիտենալ, գլդորել, գլել, գլխատել, գլորել, գլտորել, գլուխը տաքանալ, գնալ, գնալ-գալ, գնահատել, գնել, գնհատել, գնչել, գոգավորվել, գոգել, գոլանալ, գոհանալ, գոհացնել, գողանալ, գոյանալ, գոյություն ունենալ, գոչել, գոռալ, գովալ, գովել, գործածել, գործարկել, գործել, գորովել, գտնել, գտնվել, գրադարձել, գրանցել, գրանցվել, գրառել, գրգռել, գրել, գրկել, գրոհել, գցել, գումարել, գուշակել, գուշակվել, գուրալ, գուրգուրալ, գուրգուրել, դադարել, դադարեցնել, դադարեցվել, դայլայլել, դաջել, դառնալ, դասավորել, դավաճանել, դատապարտել, դատարկել, դարանակալել, դարբնել, դարսել, դափնիների վրա հանգչել, դեղքել, դիել, դիմանալ, դիմավորել, դիմել, դիպչել, դիտել, դյուրացնել, դնել, դողալ, դոմփել, դրդել, դրժել, դրսեւորել, դրսեւորվել, դրվատել, դուր գալ, եզրափակել, ելնել, եղծանել, եղծել, եմ, ենթադրել, ենթարկել, ենթարկվել, եպերել, եռալ, երազել, երաշխավորել, երգել, երգիծել, երդվել, երեւալ, երեւակայել, երեւակայվել, երերալ, երթալ, երթեւեկել, երկայնանալ, երկայնել, երկարացնել, երկբայանալ, երկբայել, երկկտտացնել, երկմտել, երկյուղածել, երկյուղել, երկնչել, եփել, զանգահարել, զանգել, զառամանալ, զառամել, զառանցել, զավթել, զատել, զարգանալ, զարդարել, զարթնել, զարկել, զարհուրել, զարհուրեցնել, զարհուրիլ, զարմանալ, զարմացնել, զարնել, զբաղեցնել, զբաղվել, զբոսնել, զգալ, զգածվել, զգացվել, զգենալ, զգետնել, զգուշանալ, զեղել, զեղծել, զեղչել, զենել, զեռալ, զետեղել, զզվել, զինել, զինվել, զինվիլ, զխկտել, զղջալ, զննել, զոդել, զոհվել, զսպել, զվարճախոսել, զվարճանալ, զվարճացնել, զտել, զրկել, զրնգալ, զրուցել, զուգել, զուգվել, էթալ, էղնել, էտել, ըլլալ, ըլնել, ըղձալ, ըմպել, ընգնել, ընդարմանալ, ընդգծել, ընդելուզել, ընդլայնել, ընդոստել, ընդոստնել, ընդունել, ընդունվել, ընդունվիլ, ընդօրինակել, ընել, ընթադրել, ընթանալ, ընթեռնել, ընթերցել, ընկղմել, ընկճել, ընկճվել, ընկնել, ընտրել, թաթավել, թախանձել, թաղել, թանալ, թառամել, թառել, թավալվել, թարգմանել, թարթել, թարմանալ, թարմացնել, թարշամել, թափել, թափվել, թաքնվել, թաքչել, թաքցնել, թերագնահատել, թեքել, թեքվել, թթվել, թլվատել, թլփատել, թխել, թնդալ, թոթովել, թոթվել, թողարկել, թողել, թողնել, թոշնել, թոռոմել, թովել, թորշոմել, թռնել, թռչել, թսել, թվարկել, թրաշել, թրել, թրեւ գալ, թրծել, թրմել, թրջել, թուլանալ, թույլատրել, թունավորել, թքել, ժաժ տալ, ժամանել, ժառանգել, ժխտել, ժպտալ, իմանալ, իյնալ, ինքնահավանել, իջեւանել, իջեւանիլ, իջնել, իսլամացնել, իստակել, իր վրա աշխատել, իրականացնել, լալ, լավանալ, լարել, լաց լինել, լափել, լեցնել, լիազորել, լիազորվել, լիանալ, լիզել, լինել, լծել, լկստել, լկստվել, լմննալ, լոգանալ, լողալ, լողանալ, լպստել, լռել, լսել, լվալ, լվանալ, լվացվել, լվից ուղտ շինել, լրացնել, լրթանալ, լրջանալ, լրտեսել, լցնել, լցվել, լցվիլ, լուծարել, լուծել, լուսանկարել, լուտալ, լուցել, լքել, լքնել, խաբել, խաբնվել, խազել, խախտել, խածանել, խածատել, խածել, խածնել, խաղալ, խաղացնել, խայթել, խանգարել, խանդել, խանձատել, խանձել, խաշել, խառնել, խարբալել, խարխալել, խարխլել, խարկել, խարշել, խարջել, խափանել, խեթալ, խեթել, խեթկել, խեղդել, խզել, խթանել, խթել, խիթալ, խղճալ, խմբագրել, խմել, խնամել, խնայել, խնդրել, խնկել, խնչել, խոթել, խոխոջալ, խոխոջել, խոկալ, խոյանալ, խոնավանալ, խոնավացնել, խոնհարել, խոշտանգել, խոչընդոտել, խոպոպանալ, խոպոպացնել, խոպոպել, խոպոպեցնել, խոպոպիլ, խոսալ, խոսել, խոստանալ, խոստովանել, խոսքը սար ու ձոր չգցել, խորխել, խորհել, խորհրդանշել, խորովել, խորտակել, խոցել, խոցոտել, խռթալ, խռթացնել, խռմփալ, խռմփացնել, խռռացնել, խտղտացնել, խտղտել, խրախուսել, խրթել, խրոխտալ, խրոխտանալ, խրտնել, խցել, խուզել, խուսափել, խփել, խօսալ, խօսել, ծագել, ծալել, ծախել, ծախծխել, ծախծխոտել, ծախծխոտվել, ծախծխորել, ծախծխորվել, ծախծխվել, ծախոտել, ծախոտվել, ծախսագրել, ծախսել, ծախսվել, ծախվել, ծախվիլ, ծածանել, ծածկել, ծաղրել, ծամել, ծանոթացնել, ծանուցել, ծառայել, ծավալել, ծափահարել, ծափահարվել, ծափահարվիլ, ծեծել, ծերանալ, ծեփել, ծիծաղալ, ծիծաղել, ծլարձակել, ծլել, ծխել, ծծել, ծղրտալ, ծնգալ, ծնգցնել, ծնել, ծնվել, ծպտել, ծպտիլ, ծպտվել, ծրագրավորել, ծրագրել, ծուլանալ, ծփել, կազդուրվել, կազմակերպել, կազմավորել, կազմավորվել, կազմել, կալանավորել, կալել, կալնել, կախարդել, կախարդվել, կախել, կախվել, կակազել, կաղկանձել, կամ, կամել, կամենալ, կայանալ, կանաչանալ, կանգնել, կանգնեցնել, կանխագրել, կանխամտածել, կանխամտածվել, կանխատեսել, կանխել, կանչել, կաշառել, կաշառվել, կաշկանդել, կապակցել, կապել, կապնվել, կապվել, կառավարել, կառափնատել, կառչել, կառուցանել, կառուցել, կասեցնել, կասկածել, կատակել, կատաղել, կատարել, կարամ, կարգաբանել, կարգադրել, կարդալ, կարել, կարեկցել, կարենալ, կարծել, կարկաչել, կարմրանալ, կարմրել, կարողանալ, կարոտել, կարօտել, կացնահարել, կացնահարվել, կացնել, կեղել, կեղեքել, կեղտոտել, կենալ, կենդանանալ, կենտրոնանալ, կերակրել, կերտել, կերցնել, կթել, կթոտել, կիզել, կիսել, կիտել, կիրառել, կիրառվել, կլանել, կլրտել, կծել, կկել, կճել, կնքել, կշռադատել, կշռել, կոխել, կողոպտել, կողպել, կոճկել, կոշկոճել, կոչել, կոտրել, կորել, կործանել, կործել, կորնչել, կորչել, կորցնել, կպնել, կպչել, կռահել, կռանալ, կռթնել, կռկել, կռկռալ, կռնչալ, կռնչել, կռվել, կտակել, կտղել, կտտալ, կտտացնել, կտրել, կտցել, կրակել, կրել, կրթել, կրծել, կրկնել, կցել, կուլ տալ, կքել, հագել, հագենալ, հագեցնել, հագնել, հագնվել, հագչել, հագցնել, հազալ, հազել, հալածել, հալել, հածել, հակազդել, հաղթել, հաղորդել, հաճախել, հաճախեցնել, հաճել, հաճիլ, հաճոյախոսել, համագործակցել, համագործել, համալրել, համակարգել, համակրել, համաձայնել, համառել, համարել, համբերել, համբյուրել, համբուրել, համբուրվել, համել, համեմատել, համենալ, համընկնել, համոզել, հայել, հայթայթել, հայհոյել, հայտարարել, հայտարարվել, հայտնաբերել, հայտնել, հայցել, հանգել, հանգչել, հանգստանալ, հանդիմանել, հանդիպել, հանդիպեցնել, հանդիսանալ, հանդուրժել, հանել, հանձնարարել, հանձնել, հանվել, հաշվել, հաչալ, հաչել, հապաղել, հապաղեցնել, հառաչել, հառել, հառնել, հասկանալ, հասնել, հաստատել, հաստել, հասցնել, հավանել, հավատալ, հավատարմագրել, հավաքել, հավելել, հավքել, հատակել, հատել, հատկացնել, հատնել, հատուցել, հարբել, հարբենալ, հարգել, հարել, հարթուկել, հարթուկել մեկի գլուխը, հարկադրել, հարկանել, հարկել, հարնչել, հարսնանալ, հարսնացնել, հարված հասցնել, հարվածել, հարցնել, հափափել, հեգել, հեգնել, հելնել, հեծել, հեծեծել, հեծնել, հեղել, հեղեղել, հեղուսել, հենել, հենվել, հեռաձայնել, հեռանալ, հեռացնել, հեռել, հետ տալ, հետազոտել, հետաձգել, հետեւել, հերիքել, հերկել, հերքել, հերքվել, հիանալ, հիասթափեցնել, հիասթափվել, հիմարացնել, հիմնադրել, հիմնադրվել, հիմնավորել, հիշել, հիշեցնել, հիվանդանալ, հիրել, հղանալ, հղել, հղենալ, հղիանալ, հղփանալ, հմայել, հյուծել, հյուսել, հնազանդվել, հնանալ, հնարել, հնացնել, հնչել, հոգալ, հոգնել, հոգնեցնել, հոժարել, հոժարեցնել, հոժարվել, հոլաթեւել, հոլանել, հոխորտալ, հողդողդել, հոշոտել, հոսել, հոտ քաշել, հոտել, հոտոտել, հորանջել, հորդել, հորդորել, հորջորջել, հպատակվել, հպարտանալ, հսկել, հրահրել, հրաձգել, հրամայել, հրապարակել, հրապուրել, հրավառել, հրավիրել, հրատարակել, հրել, հրկիզել, հրճվել, հուզել, հուռթանալ, հուսադրել, հուսալ, հուսալքել, հուսահատեցնել, հուսահատվել, ձաղել, ձաղկել, ձաղտել, ձգել, ձգտել, ձեռ առնել, ձեւավորել, ձերբակալել, ձյուն գալ, ձուլել, ղեկավարել, ճախրել, ճամփել, ճամփորդել, ճանաչել, ճանապարհել.