Armenian, Eastern

Conjugate Verbs

Facts

 • Language: Armenian, Eastern
 • Alternate names: HAIEREN, SOMKHURI, ENA, ERMENICE, ERMENI DILI, ARMJANSKI YAZYK
 • Language code: hye
 • Language family: Indo-European, Classical Indo-European, Armenic, Eastern-Western Armenian
 • Number of speakers: 5500000
 • Script:

More information:

  Introduction

  Armenian is an Indo-European language spoken in the Caucasus mountains (particularly in the Armenian Republic) and also used by the Armenian Diaspora. It is its own independent branch of the family of the Indo-European languages, with no living close relatives. Many now believe that Armenian is a close relative of the extinct Phrygian language. From the modern languages Greek seems to be the most closely related to Armenian. Armenian also contains many loanwords from Persian, which is also an Indo-European language

  While it contains many Indo-European roots, its phonology has been influenced by neighboring Caucasian languages, so that it shares a three-way distinction between voiceless, voiced, and ejective stops and fricatives.

  Verblist

  աբսորբել, աբստրահել, աբստրահվել, ագահանալ, ագահել, ագարականալ, ագարակացնել, ագուցահանել, ագուցանել, ագուցավորել, ագուցել, ագուցվել, ագռավանալ, ագրեգատավորել, ազազել, ազդել, ազդվել, ալեկոծել, ախտորոշել, ածանցել, ածել, ակնածել, ահաբեկել, ահաբեկվել, ահագնանալ, ահազանգել, աղալ, աղաղակել, աղավաղել, աղատել, աղարտել, աղերսել, աղոթել, աճապարել, աճացնել, աճել, աճեցնել, ամայանալ, ամբարտավանանալ, ամբարտավանել, ամորձատել, ամուսնացնել, այրվել, այցելել, անել, աներկյուղանալ, անզգայանալ, անզգայացնել, անզգայացվել, անիծել, անկանել, անհանգստանալ, անձրեւել, անորոշանալ, անցնել, աշխատել, ապահովանալ, ապահովացնել, ապահովել, ապահովեցնել, ապահովվել, ապաշխարել, ապացուցել, ապացուցվել, ապշել, ապստամբել, աջակցել, առաջադիմել, առաքել, առերեսել, առերեսվել, առկայծել, առնել, առոգանել, առողջացնել, ասել, ավանդել, ավելացնել, ատել, արածել, արածեցնել, արբել, արբենալ, արգահատել, արգելել, արդարացնել, արդուկել, արթնանալ, արկանել, արկել, արհամարհել, արձագանքել, արմանալ, արյունահոսել, արորել, արտագաղթել, արտասվել, արտաքսել, աքսորել, աքսորվել, բաժանվել, բաղբանջել, բաղբաջել, բաղխել, բաղձալ, բանալ, բանել, բանեցնել, բանտարկել, բաջաղել, բառնալ, բավարարել, բարբանջել, բարբաջել, բարբառել, բարելավել, բարեւել, բարձրաձայնել, բացականչել, բացառել, բացառվել, բացատրել, բացել, բդկել, բեկանել, բեկտել, Բերել, բզզալ, բլբլալ, բխել, բղավել, բնակվել, բնորոշել, բնութագրել, բողբոջել, բողոքարկել, բողոքել, բորբոքել, բուծանել, բուծել, բուսանել, բուսնել, բռնաբարել, բտել, բրթել, գալ, գայթակղել, գանգրանալ, գանգրացնել, գանգրացվել, գանգրվել, գարշել, գգվել, գելել, գեղգեղել, գերծել, գթալ, գիշատել, գիտակցել, գիտակցվել, գիտենալ, գլդորել, գլել, գլորել, գլտորել, գնալ, գնահատել, գնել, գնչել, գոգել, գոլանալ, գոհանալ, գոհացնել, գողանալ, գոյանալ, գոչել, գոռալ, գովել, գործարկել, գորովել, գուրալ, գուրգուրալ, գտնել, գրադարձել, գրառել, գրգռել, դայլայլել, դառնալ, դատապարտել, դատարկել, դարանակալել, դարբնել, դարսել, դիել, դնել, դողալ, դրդել, դրսեւորել, դրսեւորվել, դրվատել, ելնել, եղծանել, եղծել, եմ, ենթարկել, եպերել, եռալ, երազել, երգիծել, երդվել, երերալ, երեւալ, երթալ, երկայնանալ, երկայնել, երկբայանալ, երկբայել, երկկտտացնել, երկմտել, երկնչել, եփել, զանգահարել, զանգել, զառամանալ, զառամել, զառանցել, զավթել, զատել, զարթնել, զարկել, զարմանալ, զարմացնել, զգածվել, զգենալ, զգուշանալ, զեղել, զեղծել, զենել, զեռալ, զետեղել, զիջիլ, զխկտել, զղջալ, զննել, զոդել, զվարճանալ, զվարճացնել, զտել, զրնգալ, զրուցել, էթալ, էղնել, էտել, ըլնել, ըղձալ, ըմպել, ընգնել, ընդարմանալ, ընդգծել, ընդելուզել, ընդոստել, ընդոստնել, ընդունել, ընթանալ, ընթեռնել, ընկղմել, ընկճել, ընկնել, ընտրվել, թաղել, թանալ, թարգմանել, թարթել, թափվել, թաքչել, թաքցնել, թլվատել, թլփատել, թոթովել, թողնել, թոռոմել, թովել, թորշոմել, թուլանալ, թռնել, թվարկել, թրել, թրծել, թրմել, թրջել, թքել, ինքնահավանել, իջնել, լալ, լափել, լիանալ, լիզել, լինել , լծել, լկստել, լկստվել, լոգանալ, լողանալ, լուծել, լուտալ, լուցել, լվանալ, լվացվել, լրթանալ, լրջանալ, լրտեսել, լքել, լքնել, խազել, խածանել, խածատել, խածել, խածնել, խայթել, խանդել, խանձատել, խանձել, խառնել, խարխալել, խարխլել, խափանել, խեթալ, խեթկել, խեղդել, խթանել, խթել, խիթալ, խղճալ, խմբագրել, խմել, խնամել, խնկել, խնչել, խոթել, խոխոջալ, խոխոջել, խոյանալ, խոչընդոտել, խոպոպանալ, խոպոպացնել, խոպոպացվել, խոպոպել, խոպոպեցնել, խոպոպվել, խոսալ, խոստանալ, խորխել, խորհրդանշել, խորովել, խոցել, խոցոտել, խուզել, խռթալ, խռթացնել, խռմփալ, խռմփացնել, խրախուսել, խրթել, խրոխտալ, խրոխտանալ, խրտնել, խօսալ, խօսել, ծածանել, ծածկել, ծաղրել, ծանուցել, ծառայել, ծափահարել, ծափահարվել, ծեփել, ծիծաղալ, ծլարձակել, ծլել, ծծել, ծղրտալ, ծնգցնել, ծնել, ծնվել, ծուլանալ, ծպտել, ծպտվել, ծփել, կազմակերպել, կալել, կալնել, կախարդել, կախարդվել, կախել, կակազել, կաղկանձել, կամ, կամենալ, կայանալ, կանգնել, կանխագրել, կանխամտածել, կանխամտածվել, կանխել, կանչել, կաշառել, կաշկանդել, կառավարել, կառչել, կասկածել, կատակել, կատաղել, կատարել, կարել, կարեկցել, կարենալ, կարծել, կարմրանալ, կարմրել, կարողանալ, կարոտել, կարօտել, կեղել, կեղեքել, կեղտոտել, կենալ, կենդանանալ, կերակրել, կերտել, կերցնել, կթել, կթոտել, կիզել, կիսել, կիրառել, կիրառվել, կլանել, կծել, կկել, կճել, կնքել, կշռադատել, կշռել, կողոպտել, կողպել, կոճկել, կոշկոճել, կոչել, կոտրել, կորել, կործանել, կործել, կորնչել, կռանալ, կռթնել, կռկռալ, կռնչալ, կռնչել, կռվել, կտակել, կտղել, կտցել, կրակել, կրել, կրծել, կցել, կքել, հագել, հագեցնել, հագնել, հագնվել, հազալ, հալածել, հալել, հածել, հակազդել, հաճախել, հաճախեցնել, հաճել, համակարգել, համաձայնել, համառել, համարել, համբերել, համբուրել, համբուրվել, համել, համենալ, համոզել, հայել, հայթայթել, հայհոյել, հայտարարել, հայտնել, հայցել, հանգել, հանգստանալ, հանձնել, հանվել, հառաչել, հառել, հառնել, հասկանալ, հաստատել, հաստել, հասցնել, հավատալ, հավելել, հատակել, հատել, հատկացնել, հատնել, հատուցել, հարբել, հարբենալ, հարգել, հարել, հարթուկել, հարկադրել, հարկանել, հարնչել, հարսնանալ, հարսնացնել, հափափել, հեգել, հեգնել, հելնել, հեծեծել, հեծնել, հեղել, հեղեղել, հեղուսել, հենել, հեռացնել, հեռել, հետազոտել, հետեւել, հերքել, հերքվել, հիանալ, հիասթափեցնել, հիասթափվել, հիմարացնել, հիմնավորել, հիրել, հղանալ, հղել, հղենալ, հղիանալ, հղփանալ, հմայել, հյուծել, հյուսել, հնանալ, հոգալ, հոլաթեւել, հոլանել, հոխորտալ, հողդողդել, հոշոտել, հոսել, հոտել, հոտոտել, հորանջել, հորդել, հորդորել, հորջորջել, հուզել, հուռթանալ, հուսալ, հուսալքել, հուսահատեցնել, հուսահատվել, հպատակվել, հպարտանալ, հրահրել, հրամայել, հրապուրել, հրել, հրկիզել, հրճվել, ձաղել, ձաղկել, ձգտել, ձուլել, ճախրել, ճամփել, ճամփորդել, ճանապարհորդել, ճաշել, ճաքել, ճեմել, ճկել, ճմլել, ճմռել, ճմռթել, ճշգրտել, ճողոպրել, ճոռոմաբանել, ճոռոմախոսել, ճվատել, մագլցել, մալել, մածվել, մահանալ, մաղթել, մայել, մատնել, մատուցել, մատչել, մարթել, մարտնչել, մաքառել, մաքրել, մեծաբանել, մեծանալ, մեծարել, մեկնել, մեղադրել, մեղանչել, մեղկանալ, մեռնել, մերկանալ, մերձենալ, միանալ, միացնել, միզել, մխիթարել, մղել, մղձկալ, մղձկել, մնալ, մնչել, մոգոնել, մոլեգնել, մոլել, մոլորվել, մոռանալ, մոտեցնել, մուրալ, մտաբերել, մտադրել, մտադրվել, մտմտալ, մտնել, մտցնել, մրմնջալ, մրսել, մրցել, մօտենալ, նազել, նախաճաշել, նախանձել, նախընտրել, նավել, նեխել, նեղանալ, նետել, ներբեռնել, ներգաղթել, ներխուժել, ներկայացնել, ներքինանալ, ներքինացնել, նիրհել, նպաստել, նվագել, նվալ, նվաղել, նքողել, շահագործել, շաչել, շառաչել, շատանալ, շարժվել, շարունակել, շեշտել, շիկանալ, շիկնել, շիջել, շիջուցանել, շնորհել, շնչել, շշնջալ, շողալ, շպռտել, շպրտել, շռել, շտապել, շտկել, շրջվել, շփել, շփոթել, շփոթեցնել, շփոթվել, ոգել, ոգեշնչել, ոլորակել, ոլորել, ոխանալ, ողբալ, ողողվել, ողորմել, ողջագուրել, ոռնալ, ոռոգել, ոստնել, որբանալ, ործկալ, որոճալ, որոճել, որսալ, ուզել, ուզենալ, ուժեղանալ, ուղարկել, ուղեկցել, ունենալ, ունկնդրել, ուռել, ուռթանալ, ուռթել, ուռչել, ուսանել, ուսումնասիրել, ուսուցանել, ուտել, ուրախացնել, ուրանալ, չաղանալ, չարանալ, չարաշահել, չափել, չորանալ, չորացնել, չվել, պագանել, պագել, պագնել, պահածոյանալ, պահածոյացնել, պահպանել, պաղատել, պաճուճաբանել, պայթել, պայմանավորել, պայմանավորվել, պանծալ, պաշտել, պապանձեցնել, պապանձվել, պառկել, պատառել, պատկանել, պատկերել, պատրաստել, պարապել, պարգեւել, պարտվել, պեղել, պղծել, պոռոչել, պոռոտաբանել, պոռոտախոսել, ջանալ, ջեռուցել, ջղայնանալ, ջղայնացնել, սադրել, սազալ, սազել, սահմանել, սաղանալ, սաղացնել, սայթաքել, սանձահարել, սանձել, սանրել, սանրվել, սառել, սառչել, սավառնել, սարսափել, սգալ, սիգալ, սիկտիրվել, սիրուել, սիրվել, սիրւել, սլանալ, սխալվել, սկսել, սնգուրել, սնգուրվել, սովորել, սորալ, սորել, սուզել, սպանել, սպասարկել, սպրդել, սսկվել, ստամբակել, ստանալ, ստել, ստիպել, ստորագրել, ստուգել, ստրկացնել, սրամտել, սրճել, սրտաշարժել, սրտառել, սփոփել, սփոփվել, սփռել, վախել, վախենալ, վաճառել, վայելել, վանել, վանկարկել, վանկել, վառվել, վարանել, վարել, վերագրել, վերադառնալ, վերընթերցել, վերծանել, վերուվարել, վիճաբանել, վիճել, վխտալ, վհատել, վհատեցնել, վճարել, վճռել, վռնդել, վրդովել, վրդովվել, տալ, տաղտկանալ, տանել, տանջել, տառադարձել, տառապել, տառապեցնել, տարածել, տարակուսել, տարամիտել, տարբերել, տարվել, տեղեկանալ, տեղեկացնել, տենալ, տենչալ, տեսնալ, տեսնել, տեւել, տկռել, տնօրինել, տշել, տոկալ, տուժել, տուժվել, տպել, տռել, տռզել, տրամադրել, տրոհել, տրցակել, ցանկանալ, ցավալ, ցավել, ցնծալ, ցուցանել, ցտել, փախնել, փախցնել, փայլատակել, փայլունանալ, փայլունացնել, փայլունացվել, փայփայել, փարթամանալ, փարվել, փլել, փլվել, փնտրել, փոխանակել, փոխարինել, փոխհատուցել, փողոտել, փորել, փորձել, փութալ, փութացնել, փչանալ, փչել, փռթկացնել, փռշտալ, փսխել, փտել, փրթել, փրփրալ, փրփրել, փքել, փքվել, քաղել, քաղցել, քամել, քայլել, քանդել, քավել, քարշել, քարոզել, քաքել, քելել, քերել, քերծել, քծնել, քննարկել, քննել, քշել, քոչել, քորել, քունել, քչքչալ, քրթմնջալ, քրտնել, քցել, օգտագործել, օթել, օժանդակել, օծել, օղողել, օրհնել.