Assyrian Neo-Aramaic

Facts

 • Language: Assyrian Neo-Aramaic
 • Alternate names: Lishana Aturaya, Suret, Sooreth, Sureth, Suryaya Swadaya, Assyrian, Neo-Syriac, Assyriski, Aisorski, Assyrianci
 • Language code: aii
 • Language family: Afro-Asiatic, Semitic, West Semitic, Central Semitic, Northwest Semitic, Aramaic, Imperial-Middle-Modern Aramaic, Middle-Modern Aramaic, Eastern Aramaic, Central Eastern Aramaic, North-Eastern Neo-Aramaic
 • Number of speakers: 210231
 • Script: Syriac script

More information:

  Introduction

  Aramaic is a Semitic language with a 3,000-year history. It has been the language of administration of empires and the language of divine worship. In Judaism, it was the day-to-day language of Israel in the Second Temple period (and was therefore the mother tongue of Jesus of Nazareth), the original language of large sections of the biblical books of Daniel and Ezra, and is the main language of the Talmud.

  Modern Aramaic is spoken today as a first language by many scattered, predominantly small, and largely isolated communities of differing Christian, Jewish and Muslim groups of the Middle East — most numerously by the Assyrians in the form of Assyrian Neo-Aramaic—that have all retained use of the once dominant lingua franca despite subsequent language shifts experienced throughout the Middle East. The Aramaic languages are considered to be endangered.

  The Verb

  A Neo-Aramaic verb has a very large number of inflectional forms, as many as 981 for an ordinary transitive verb, in special cases even more.

  Verbs inflect by

  Sample verb p-t-x

  The following forms are just a few of inflections of the verb p-t-x 'open'.

  Imperative General present Preterite
  Masculine Feminine Masculine Feminine
  Sg.1 - kpatxɨn kpatxan ptɨxli
  Sg.2 ptox kpatxɨt kpatxat ptɨxlʉx ptɨxlax
  Sg.3 - kpatɨx kpatxa ptɨxle ptɨxla
  Pl.1 - kpatxax ptɨxlan
  Pl.2 - kpatxetun ptɨ´xloxun
  Pl.2 - kpatxi ptɨxlu

  Verblist

  ܐܙܠ, ܐܙܠ ܒܬܪ, ܐܚܕ, ܐܟܠ, ܐܟܡ, ܐܟܪ, ܐܡܪ, ܐܣܐ, ܐܣܩ, ܐܣܪ, ܐܨܛܚܢ, ܐܬܐ, ܐܬܐ ܒܬܪ, ܐܬܐ ܠ-, ܒܐܣ, ܒܓܪ, ܒܕܩ, ܒܛܠ, ܒܝܙ, ܒܟܐ, ܒܠܐ, ܒܠܓ, ܒܠܥ, ܒܠܩ, ܒܢܐ, ܒܣܡ, ܒܥܐ, ܒܥܟ, ܒܨܐ, ܒܨܪ, ܒܪܐ, ܒܪܟ, ܒܪܩ, ܒܫܠ, ܓܐܒ, ܓܒܐ, ܓܒܠ, ܓܒܪ, ܓܕܐ, ܓܕܠ, ܓܗܐ, ܓܘܓ, ܓܙܪ, ܓܚܟ, ܓܝܓ, ܓܝܫ, ܓܠܐ, ܓܠܒ, ܓܠܚ, ܓܠܦ, ܓܢܐ, ܓܢܒ, ܓܢܨ, ܓܥܡ, ܓܪܒ, ܓܪܕ, ܓܪܡ, ܓܪܥ, ܓܪܪ, ܓܪܫ, ܕܐܫ, ܕܒܩ, ܕܒܪ, ܕܓܠ, ܕܝܪ, ܕܟܐ, ܕܟܪ, ܕܡܐ, ܕܡܟ, ܕܡܪ, ܕܥܟ, ܕܥܨ, ܕܥܪ, ܕܥܬ, ܕܩܪ, ܕܪܐ, ܕܪܓ, ܕܪܟ, ܕܪܫ, ܗܓܐ, ܗܕܐ, ܗܕܪ, ܗܘܐ, ܗܠܟ, ܗܢܐ, ܗܦܟ, ܙܐܥ, ܙܒܢ, ܙܓܪ, ܙܕܥ, ܙܘܐ, ܙܟܐ, ܙܠܥ, ܙܡܪ, ܙܢܐ, ܙܥܦ, ܙܩܦ, ܙܩܪ, ܙܪܩ, ܚܐܛ, ܚܐܟ, ܚܐܦ, ܚܐܨ, ܚܐܪ, ܚܒܛ, ܚܒܟ, ܚܒܫ, ܚܕܐ, ܚܕܣ, ܚܕܪ, ܚܘܪ, ܚܙܐ, ܚܙܩ, ܚܝܐ, ܚܠܐ, ܚܠܛ, ܚܠܡ, ܚܠܦ, ܚܠܨ, ܚܠܩ, ܚܡܡ, ܚܡܪ, ܚܣܟ, ܚܣܪ, ܚܨܕ, ܚܪܒ, ܚܪܛ, ܚܪܨ, ܚܫܒ, ܚܬܐ, ܚܬܡ, ܛܐܒ, ܛܐܣ, ܛܐܦ, ܛܒܐ, ܛܒܚ, ܛܒܥ, ܛܠܒ, ܛܠܥ, ܛܠܩ, ܛܡܪ, ܛܥܐ, ܛܥܡ, ܛܥܢ, ܛܥܦ, ܛܦܐ, ܛܪܐ, ܛܪܕ, ܛܪܦ, ܛܪܨ, ܛܪܫ, ܛܫܐ, ܝܐܒ, ܝܒܫ, ܝܕܥ, ܝܗܒ ܘܫܩܠ, ܝܗܒܠ, ܝܗܒܠ ܫܠܡܐ, ܝܠܕ, ܝܠܦ, ܝܡܐ, ܝܦܐ, ܝܩܕ, ܝܪܟ, ܝܬܒ, ܟܐܒ, ܟܐܕ, ܟܐܠ, ܟܐܠ ܙܒܢܐ, ܟܐܡ, ܟܐܦ, ܟܒܪ, ܟܒܫ, ܟܘܐ, ܟܘܟ, ܟܘܪ, ܟܟܚ, ܟܠܐ, ܟܡܕ, ܟܡܥ, ܟܢܫ, ܟܣܐ, ܟܦܪ, ܟܪܒ, ܟܪܟ, ܟܫܠ, ܟܬܒ, ܟܬܪ, ܠܒܫ, ܠܗܒ, ܠܘܬ, ܠܚܡ, ܠܝܡ, ܠܥܙ, ܠܥܣ, ܠܩܛ, ܡܐܕܢ, ܡܐܟܠ, ܡܐܢܠ, ܡܐܣܐ, ܡܐܣܢ, ܡܐܥ, ܡܐܪܓܘܢ, ܡܐܬ, ܡܒܕܒܕ, ܡܒܙܒܙ, ܡܒܛܠ, ܡܒܝܐ, ܡܒܝܢ, ܡܒܠ, ܡܒܠܒܠ, ܡܒܠܓ, ܡܒܠܕܪ, ܡܒܠܩܢ, ܡܒܣܚ, ܡܒܣܡ, ܡܒܨܒܨ, ܡܒܩܪ, ܡܒܪܒܙ, ܡܒܪܟ, ܡܒܪܣܡ, ܡܒܪܩ, ܡܒܫܠ, ܡܓܒܐ, ܡܓܘܢ, ܡܓܚܟ, ܡܓܠܓܠ, ܡܓܠܙ, ܡܓܢܐ, ܡܓܢܓܙ, ܡܓܢܓܪ, ܡܓܥܨ, ܡܓܪܒܢ, ܡܓܪܓ, ܡܓܪܓܡ, ܡܓܪܓܫ, ܡܓܪܫ, ܡܓܫܩ, ܡܕܒܩ, ܡܕܒܫ, ܡܕܓܠ, ܡܕܗܐ, ܡܕܘܪ, ܡܕܝܠ, ܡܕܝܢ, ܡܕܟܐ, ܡܕܟܪ, ܡܕܠܠ, ܡܕܠܩܒ, ܡܕܡܕܡ, ܡܕܢܚ, ܡܕܥ, ܡܕܥܪ, ܡܕܪܐ, ܡܕܪܓ, ܡܕܪܟ, ܡܕܪܫ, ܡܕܫܕܫ, ܡܕܫܡܢ, ܡܗܓܐ, ܡܗܕܩ, ܡܗܘܐ, ܡܗܘܢܢ, ܡܗܝܪ, ܡܗܠܟ, ܡܗܡܐ, ܡܗܡܙܡ, ܡܗܡܢ, ܡܗܦܟ, ܡܗܩܐ, ܡܘܕܐ, ܡܘܙܘܙ, ܡܘܠܕ, ܡܘܣܦ, ܡܘܨܪ, ܡܘܪܕ, ܡܙܒܢ, ܡܙܓ, ܡܙܕܥ, ܡܙܘܓ, ܡܙܝܚ, ܡܙܝܢ, ܡܙܝܥ, ܡܙܡܙܡ, ܡܙܡܢ, ܡܙܡܪ, ܡܙܢܓܪ, ܡܙܥܙܥ, ܡܙܥܪ, ܡܙܦܬ, ܡܙܪܩ, ܡܚܐ, ܡܚܒ, ܡܚܒܒ, ܡܚܒܩ, ܡܚܒܪ, ܡܚܕܐ, ܡܚܕܬ, ܡܚܘܐ, ܡܚܘܓ, ܡܚܘܛܡܠܠ, ܡܚܘܪ, ܡܚܙܐ, ܡܚܙܕܓ, ܡܚܝܕ, ܡܚܠܠ, ܡܚܠܦ, ܡܚܡ, ܡܚܡܐ, ܡܚܡܚܡ, ܡܚܡܥ, ܡܚܡܨ, ܡܚܡܫ, ܡܚܢܐ, ܡܚܦܪܦ, ܡܚܨܐ, ܡܚܪܒ, ܡܚܪܒܫ, ܡܚܪܙܦ, ܡܚܪܡܛ, ܡܚܫܒ, ܡܚܫܒܢ, ܡܚܬܐ, ܡܚܬܡ, ܡܚܬܬ, ܡܛܐ, ܡܛܐܒ, ܡܛܘܐ, ܡܛܘܠ, ܡܛܝܣ, ܡܛܟܣ, ܡܛܠܩ, ܡܛܣ, ܡܛܥܐ, ܡܛܥܡ, ܡܛܥܢ, ܡܛܦܐ, ܡܛܦܣ, ܡܛܪ, ܡܛܪܛܡ, ܡܛܪܡܫ, ܡܛܫܐ, ܡܝܠܕ, ܡܝܨ, ܡܝܩܪ, ܡܝܪܩ, ܡܝܬܐ, ܡܝܬܒ, ܡܟܒܪ, ܡܟܙܟܙ, ܡܟܠܐ, ܡܟܠܒܢ, ܡܟܠܟ, ܡܟܠܟܠ, ܡܟܡ, ܡܟܡܕ, ܡܟܡܠ, ܡܟܡܥ, ܡܟܢܫ, ܡܟܣܐ, ܡܟܦ, ܡܟܩܟܩ, ܡܟܪ, ܡܟܪܐ, ܡܟܪܡܟ, ܡܟܫܛ, ܡܟܫܟܫ, ܡܟܬܒ, ܡܠܐ, ܡܠܒܒ, ܡܠܒܫ, ܡܠܗܒ, ܡܠܘܬ, ܡܠܚܡ, ܡܠܝܨ, ܡܠܦ, ܡܠܩܛ, ܡܠܫܢ, ܡܡܚܪ, ܡܡܛܐ, ܡܡܛܪ, ܡܡܝܬ, ܡܡܠܐ, ܡܡܠܠ, ܡܡܣܐ, ܡܡܨ, ܡܡܬܠ, ܡܢܐ, ܡܢܒܗ, ܡܢܗܪ, ܡܢܘܢܐ, ܡܢܚ, ܡܢܚܡ, ܡܢܟܦ, ܡܢܣܐ, ܡܢܥ, ܡܢܦܩ, ܡܢܫܐ, ܡܢܬܐ, ܡܣܐ, ܡܣܒܣ, ܡܣܓܐ, ܡܣܓܠ, ܡܣܕܪ, ܡܣܘܟܢ, ܡܣܙܓܪ, ܡܣܚܒܪ, ܡܣܚܪ, ܡܣܟܐ, ܡܣܡ ܒܠܐ, ܡܣܡܐ, ܡܣܡܟ, ܡܣܡܣܡ, ܡܣܡܣܩ, ܡܣܡܩ, ܡܣܦܐ, ܡܣܦܢ, ܡܣܦܩ, ܡܣܩ, ܡܣܩܒܠ, ܡܣܩܕ, ܡܣܩܠܩ, ܡܣܪܗܒ, ܡܣܪܥܦ, ܡܣܪܩ, ܡܥܒܕ, ܡܥܒܪ, ܡܥܓܙ, ܡܥܕܢ, ܡܥܘܩ, ܡܥܛܦ, ܡܥܝܕ, ܡܥܝܢ, ܡܥܝܩ, ܡܥܝܪ, ܡܥܠ, ܡܥܠܐ, ܡܥܠܠ, ܡܥܠܬܢ, ܡܥܡܕ, ܡܥܪܒ, ܡܥܪܘܨ, ܡܥܪܦ, ܡܥܪܦܠ, ܡܥܬܕ, ܡܦܗܪ, ܡܦܚܠ, ܡܦܠ, ܡܦܠܚ, ܡܦܠܛ, ܡܦܢܐ, ܡܦܥܠ, ܡܦܨܠ, ܡܦܩ, ܡܦܩܕ, ܡܦܪܓܐ, ܡܦܪܚ, ܡܦܪܡ, ܡܦܪܡܐ, ܡܦܪܣ, ܡܦܪܣܚܙܐ, ܡܦܪܦܠ, ܡܦܪܦܥ, ܡܦܪܩ, ܡܦܪܫ, ܡܦܫ, ܡܦܫ ܒܫܝܢܐ, ܡܦܫܐ, ܡܦܫܛ, ܡܦܫܩ, ܡܦܫܪ, ܡܦܬܐ, ܡܦܬܚ, ܡܨܐ, ܡܨܘܐ, ܡܨܘܪ, ܡܨܘܬ, ܡܨܝܬ, ܡܨܠܐ, ܡܨܡܕ, ܡܨܢܨܠ, ܡܨܥܪ, ܡܨܦܐ, ܡܨܪܦ, ܡܨܪܦܚ, ܡܩܒܠ, ܡܩܕܐ, ܡܩܕܡ, ܡܩܘܠ, ܡܩܘܡ, ܡܩܘܦ, ܡܩܛܠ, ܡܩܛܩܛ, ܡܩܠܐ, ܡܩܡ, ܡܩܢܘܢ, ܡܩܢܛܪܢ, ܡܩܦ, ܡܩܦܚ, ܡܩܪ, ܡܩܪܐ, ܡܩܪܒ, ܡܩܪܚ, ܡܩܪܛ, ܡܩܪܡܟ, ܡܩܪܩܪ, ܡܩܫܐ, ܡܪܒܐ, ܡܪܒܥ, ܡܪܓܙ, ܡܪܓܫ, ܡܪܘܚ, ܡܪܚܡ, ܡܪܚܩ, ܡܪܝܟ, ܡܪܟܒ, ܡܪܟܟ, ܡܪܡ, ܡܪܥ, ܡܪܦܐ, ܡܪܦܪܦ, ܡܪܫܡ, ܡܪܬܚ, ܡܪܬܪܬ, ܡܫܐ, ܡܫܐܠ, ܡܫܒܠ, ܡܫܓܫ, ܡܫܕܪ, ܡܫܗܪ, ܡܫܘܐ ܙܒܢܐ, ܡܫܘܕܥ, ܡܫܘܚܪ, ܡܫܘܩ, ܡܫܘܬܒ, ܡܫܘܬܦ, ܡܫܚ, ܡܫܚܛ, ܡܫܚܠܦ, ܡܫܚܢ, ܡܫܚܬܢ, ܡܫܝܕܢ, ܡܫܟܚ, ܡܫܠܗܒ, ܡܫܠܚ, ܡܫܠܡ, ܡܫܡܗ, ܡܫܡܠܐ, ܡܫܡܥ, ܡܫܡܪ, ܡܫܡܫ, ܡܫܡܫܢ, ܡܫܢܐ, ܡܫܥܠܐ, ܡܫܥܡܪ, ܡܫܥܬ, ܡܫܦܟ, ܡܫܪܐ, ܡܫܪܒܛ, ܡܫܬܐ, ܡܫܬܐܣ, ܡܬܒ, ܡܬܓܓ, ܡܬܘܒ, ܡܬܚ, ܡܬܚܙܐ, ܡܬܚܡ, ܡܬܚܡܢ, ܡܬܟܬܒ, ܡܬܠ, ܡܬܠܓ, ܡܬܠܬ, ܡܬܠܬܐ, ܡܬܡܡ, ܡܬܡܢ, ܡܬܢܐ, ܡܬܢܬܢ, ܡܬܥܠ, ܡܬܦܢܟ, ܡܬܦܬܦ, ܡܬܩܢ, ܡܬܩܬܩ, ܡܬܪܓܡ, ܡܬܪܥܣ, ܡܬܪܨ, ܡܬܫܘܫ, ܡܬܫܥܐ, ܢܒܚ, ܢܓܙ, ܢܓܣ, ܢܚܬ, ܢܛܪ, ܢܝܚ, ܢܟܠ, ܢܟܦ, ܢܣܐ, ܢܣܒ, ܢܣܟ, ܢܣܪ, ܢܦܚ, ܢܦܠ, ܢܦܩ, ܢܦܫ, ܢܨܒ, ܢܩܦ, ܢܩܫ, ܢܫܐ, ܢܫܡ, ܢܫܩ, ܢܬܐ, ܢܬܪ, ܣܐܡ, ܣܐܡ ܐܝܕܐ, ܣܐܡ ܒܠܐ, ܣܐܡ ܚܝܪܗ, ܣܐܢ, ܣܐܩ, ܣܒܗ, ܣܒܥ, ܣܒܪ, ܣܓܐ, ܣܓܕ, ܣܗܕ, ܣܘܕ, ܣܚܐ, ܣܝܕ, ܣܝܠ, ܣܟܪ, ܣܡܐ, ܣܡܟ, ܣܡܩ, ܣܢܐ, ܣܢܩ, ܣܦܢ, ܣܦܣ, ܣܦܩ, ܣܦܪ, ܣܩܕ, ܣܪܐ, ܣܪܓ, ܣܪܦ, ܥܐܩ, ܥܐܪ, ܥܒܕ, ܥܒܪ, ܥܓܒ, ܥܕܪ, ܥܛܫ, ܥܠܠ, ܥܡܟ, ܥܡܪ, ܥܢܐ, ܥܪܐ, ܥܪܩ, ܥܬܕ, ܥܬܩ, ܦܐܚ, ܦܐܫ, ܦܟܠ, ܦܠܓ, ܦܠܚ, ܦܠܛ, ܦܠܡ, ܦܠܫ, ܦܨܚ, ܦܨܠ, ܦܩܕ, ܦܪܓ, ܦܪܚ, ܦܪܛ, ܦܪܡ, ܦܪܣ, ܦܪܥ, ܦܪܩ, ܦܪܫ, ܦܫܡ, ܦܫܩ, ܦܫܪ, ܦܬܐ, ܦܬܚ, ܦܬܠ, ܨܐܕ, ܨܐܡ, ܨܐܢ, ܨܐܪ, ܨܐܪ ܫܘܒܚܐ, ܨܒܥ, ܨܕܐ, ܨܘܐ, ܨܘܨ, ܨܚܨܐ, ܨܠܐ, ܨܠܒ, ܨܡܕ, ܨܢܥ, ܨܦܐ, ܨܪܚ, ܨܪܦ, ܩܐܚ, ܩܐܡ, ܩܐܪ, ܩܐܬ, ܩܒܠ, ܩܒܠ ܒܫܝܢܐ, ܩܒܪ, ܩܕܡ, ܩܗܐ, ܩܛܠ, ܩܛܥ, ܩܛܪ, ܩܝܡ, ܩܝܡ ܐܙܠ, ܩܝܪ, ܩܠܐ, ܩܠܥ, ܩܠܦ, ܩܢܐ, ܩܢܙ, ܩܦܐ, ܩܦܕ, ܩܦܛ, ܩܦܠ, ܩܨܐ, ܩܪܐ, ܩܪܒ, ܩܪܛ, ܩܪܡ, ܩܪܨ, ܩܪܫ, ܩܫܐ, ܩܫܛ, ܪܐܐ, ܪܐܚ, ܪܐܡ, ܪܐܩ, ܪܒܐ, ܪܒܨ, ܪܓܙ, ܪܓܫ, ܪܕܐ, ܪܗܐ, ܪܗܛ, ܪܘܐ, ܪܚܡ, ܪܚܦ, ܪܚܩ, ܪܚܫ, ܪܟܒ, ܪܟܟ, ܪܡܐ, ܪܥܫ, ܪܦܐ, ܪܨܦ, ܪܩܕ, ܪܫܡ, ܪܬܚ, ܫܐܠ, ܫܒܩ, ܫܓܠ, ܫܓܫ, ܫܗܐ, ܫܘܐ, ܫܚܢ, ܫܛܚ, ܫܛܦ, ܫܝܬ, ܫܟܢ, ܫܟܪ, ܫܠܚ, ܫܠܛ, ܫܠܡ, ܫܠܦ, ܫܠܨ, ܫܠܩ, ܫܡܥ, ܫܥܠ, ܫܥܬ, ܫܦܟ, ܫܩܠ, ܫܩܠ ܢܦܫܗ, ܫܪܐ, ܫܬܐ, ܫܬܠ, ܫܬܩ, ܬܐܡ, ܬܒܥ, ܬܒܪ, ܬܝܡ, ܬܠܐ, ܬܠܓ, ܬܢܐ, ܬܥܣ, ܬܦܩ, ܬܦܬ, ܬܩܠ, ܬܪܐ, ܬܪܨ, ܬܪܩ.

  References