Belarusan

Conjugate Verbs

Facts

 • Language: Belarusan
 • Alternate names: Belarusian, Belorussian, Bielorussian, White Russian, White Ruthenian, Byelorussian
 • Language code: bel
 • Language family: Indo-European, Classical Indo-European, Balto-Slavic, Slavic, East Slavic
 • Number of speakers: 9081102
 • Script: Cyrillic script

More information:

  Introduction

  Belarusan language (беларуская мова, BGN/PCGN: byelaruskaya mova, Scientific: bjelaruskaja mova) is the language of the Belarusian people and is spoken in Belarus and abroad, chiefly in Russia, Ukraine, Poland. It belongs to the group of the East Slavic languages, and shares many grammatical and lexical features with other members of the group. Its predecessor was the Old Belarusian language.

  The verb

  Sample verb: думаць (dumać) / прыдумаць (prydumać)

  IMPERFECTIVE ASPECT PERFECTIVE ASPECT
  Infinitive думаць (dumać) прыдумаць (prydumać)
  Present Sg.1 думаю (dumaju) -
  Sg.2 думаеш (dumaješ)
  Sg.3 думае (dumaje)
  Pl.1 думаем (dumajem)
  Pl.2 думаеціэ (dumajecie)
  Pl.3 думаюць (dumajuć)
  Perfect Sg.m думаў (dumaw) прыдумаў (prydumaw)
  Sg.f / Sg. n думала (dumała) прыдумала (prydumała)
  Pl думалі (dumali) прыдумалі (prydumali)
  Future Sg.1 буду думаць (budu dumać) прыдумаю (prydumaju)
  Sg.2 будзіеш думаць (budzieš dumać) прыдумаеш (prydumaješ)
  Sg.3 будзіе думаць (budzie dumać) прыдумае (prydumaje)
  Pl.1 будзіем думаць (budziem dumać) прыдумаем (prydumajem)
  Pl.2 будзіеціэ думаць (budziecie dumać) прыдумаеціэ (prydumajecie)
  Pl.3 будуць думаць (buduć dumać) прыдумаюць (prydumajuć)
  Imperative Sg.2 думай (dumaj) прыдумай (prydumaj)
  Sg.3 (ніа)хай думае ((nia)chaj dumaje) (ніа)хай прыдумае ((nia)chaj prydumaje)
  Pl.1 думайма (dumajma) прыдумайма (prydumajma)
  Pl.2 думайціэ (dumajcie) прыдумайціэ (prydumajcie)
  Pl.3 (ніа)хай думаюць (nia(chaj) dumajuć) (ніа)хай прыдумаюць (nia(chaj) prydumajuć)

  Verblist

  іграць, ілгаць, ірваць, іржаць, ісці, ўведаць, ўдараць, ўдарыць, ўжываць, ўжыць, ўзяць, ўключаць, ўмець, ўнікаць, ўнікнуць, ўставаць, ўстаць, ўхіліцца, ўхіляцца, ўчуць, аб'яўляць, аб'явіць, абараніць, абараняць, абарачацца, абвінаваціць, абвінавачваць, абвозіць, абгаварыць, абгаворваць, абгойсаць, абедаць, абмеркаваць, абмяркоўваць, абнавіць, абносіць, абстраляць, абстрэльваць, абяцаць, агледзець, аглядаць, адгаварыць, аддаваць, аддаць, адказаць, адказваць, адмаўляць, адпачываць, адсутнічаць, адчыніць, адчыняць, апісаць, апісваць, апазнаваць, апазнаць, апранацца, апранаць, апублікаваць, біць, балець, бамбіць, бачыць, баяцца, бегаць, бегчы, берагчы, брак, браць, будаваць, быць, віншаваць, вісець, вітаць, вадзіць, вазіць, валачы, ванітаваць, варочаць, ведаць, везці, верыць, весці, вешаць, вучыцца, вучыць, выбачыць, вывезьці, выдаваць, выдаць, выебаць, выйсці, выкапаць, выкарыстаць, выкарыстоўваць, выкаць, выключаць, вымавіць, выпіць, выслаць, высылаць, выходзіць, вязаць, вячэраць, гаварыць, ганяць, гарэць, гвалтаваць, глядзець, гнаць, гнуць, граць, грызці, грэбці, губіць, гуляць, даіць, даваць, дадаваць, дадаць, даехаць, дазваляць, дазволіць, дайсці, даказаць, далятаць, даляцець, дапамагаць, дапамагчы, дарыць, даставаць, дастаць, дасягаць, дасягнуць, даходзіць, даць, даязджаць, джгаць, дзейнічаць, дзець, дзеяць, дзьмуць, дзякаваць, драпаць, друкаваць, думаць, дыхаць, ездзіць, есці, есьці, ехаць, жадаць, жыць, з'есці, з'яўляцца, з'явіцца, заахвоціць, забіваць, забіць, забараніць, забараняць, забываць, забыць, займацца, заплаціць, запытаць, запэўніваць, запэўніць, запякаць, запячы, заставацца, застацца, захапіць, захацець, зачараваць, зачароўваць, зачыніць, зачыняць, заяўляць, заявіць, збіраць, зберагчы, званіць, звар'яцець, зваць, згінуць, згаджацца, згадзіцца, згарэць, згвалтаваць, здымаць, зламацца, зламаць, змагчы, змяніцца, змяніць, змяняцца, змяняць, знікаць, знікнуць, знаёміць, знаходзіць, знаць, значыць, зняць, зрабіць, зразумець, кідаць, кінуць, казаць, калоць, капаць, касаваць, катаваць, кахаць, клікаць, клікнуць, класці, кранаць, крануць, красці, крыжмаваць, купіць, купляць, курыць, кусаць, ліць, лічыць, лавіць, лазіць, ламацца, ламаць, лгаць, легчы, лезці, любіць, ляжаць, лятаць, маўчаць, магчы, мастурбаваць, межаваць, месці, мець, мусіць, мыцца, мыць, мяць, надзець, надзяваць, накрыць, напісаць, нападаць, напасці, напляваць, нарадзіць, нарысаваць, насіць, начарціць, ненавідзець, несці, нюхаць, няма, пісаць, піць, паіць, паўзці, паўтараць, паўтарыць, паабедаць, пабіць, пабегаць, пабудаваць, павіншаваць, павісець, павадзіць, павазіць, паведаміць, паведамляць, павезці, паверыць, павесці, павешаць, павячэраць, паганяць, пагарджаць, пагаршаць, паглынаць, паглынуць, паглядзець, пагнаць, пагоршыць, падарыць, падаць, падзейнічаць, падзяліцца, паднімаць, падняць, падпісаць, падтрымаць, паездзіць, паехаць, пажадаць, пазваніць, пазваць, пазнаёміць, пазычаць, пазычыць, пайсці, пакідаць, пакінуць, паказаць, паказваць, пакласці, пакрываць, пакурыць, паліць, палічыць, палазіць, палезці, палепшыць, паляваць, паляпшаць, памінаць, паміраць, памагаць, памагчы, памыцца, памыць, памянуць, памятаць, памяць, панасіць, панесці, паплаваць, паплыць, папрасіць, параўнаць, паскарацца, паскараць, паскорыцца, паскорыць, паслухаць, паспрабаваць, паспрачацца, паспрыяць, паставіць, пастаяць, паступіць, паступаць, пасці, пасылаць, патрабаваць, пафарбаваць, пахадзіць, пахнуць, пацалаваць, пачакаць, пачацца, пачаць, пачуць, пачынацца, пачынаць, пачысціць, пераапранацца, перадаваць, перадаць, перажываць, перажыць, перакладаць, перамагчы, перасаджвацца, пераязджаць, плаваць, плакаць, плаціць, плесці, плысці, плыць, пляваць, помніць, правесці, прадаваць, прадаць, прайсці, прасіць, працаваць, праць, прачнуцца, прачынацца, прачытаць, прывітаць, прывозіць, прыехаць, прыйсці, прымаць, прынесці, прыносіць, прыняць, прыходзіць, прыязджаць, пытацца, пытаць, пярдзець, пячы, раіць, раўці, рабіць, раджацца, радзіцца, радзіць, разбівацца, разбіваць, разбіцца, разбіць, размаўляць, размовіць, разумець, расці, расчараваць, рашаць, рашыць, рваць, ржаць, рысаваць, рыць, рэзаць, сабраць, салгаць, сесці, сказаць, скараціць, скарачаць, скарыстаць, скарыстоўваць, скасаваць, скрасці, слаць, служыць, слухаць, смактаць, смярдзець, смяяцца, спадзявацца, спазніцца, спаць, спрабаваць, спрачацца, спрыяць, спускацца, спусціцца, спыніць, спытаць, спяваць, спячы, ссаць, ставіць, станавіцца, стаць, стаяць, страляць, страціць, стрыгчы, стрэліць, сумець, сумнявацца, сысці, сыходзіць, сядзець, танцаваць, тлусцець, траціць, трымаць, трэсці, тыкаць, убачыць, увайсці, уваходзіць, уведаць, удараць, ударыць, ужываць, ужыць, узначальваць, узяць, уключаць, умець, унікаць, унікнуць, упасці, упякаць, ускладаць, усміхацца, усміхнуцца, уставаць, устаць, ухіліцца, ухіляцца, учуць, уяўляць, уявіць, фарбаваць, хавацца, хадзіць, хацець, хварэць, цалаваць, цвісці, церці, цягаць, цягнуць, цячы, чакаць, чарціць, чухаць, чуць, чысціць, чытаць, шкадаваць, штурхаць, шукаць, шыць, ябаць, яднаць.