Frisian, Saterlandic

Conjugate Verbs

Facts

 • Language: Frisian, Saterlandic
 • Alternate names: Saterfriesisch, Saterlandic Frisian, Saterländisch, Seeltersk
 • Language code: stq
 • Language family: Indo-European, Classical Indo-European, Germanic, Northwest Germanic, West Germanic, North Sea Germanic, Anglo-Frisian, Frisian
 • Number of speakers: 5000
 • Vulnerability: Threatened [Read more...]
 • Script:

More information:

  Introduction

  Sater Frisian is the last remaining living remnant of Old East Frisian, which is spoken in the Saterland area in the former State of Oldenburg, to the south of East Frisia proper.

  Saterland, which is believed to have been colonised by Frisians from East Frisia in the eleventh century, was for a long time surrounded by impassable moors. This, together with the fact that Sater Frisian always had a status superior to Low German among the inhabitants of the area, accounts for the preservation of the language throughout the centuries.

  The verb

  The Saterlandic Frisian verb has:

  Sample verb weesen 'to be'

  INDICATIVE IMPERATIVE
  Present Past Perfect Future
  Sg.1 bän waas bän weesen wol weese -
  Sg.2 bäst wierst bäst weesen wolt weese wääs
  Sg.3 is waar is weesen wol weese -
  Plural sunt wieren sunt weesen wollen weese weeset

  Verblist

  aapje, aaskje, ankiekje, ankume, antruuije, ap n uur Fout kume, apníeme, babbelje, bakke, bale, baue, beginne, begröitje, behondelje, behoolde, beloangje, benaame, bere, beräide, besäike, biende, biete, biminje, bislute, bispoarje, blieuwe, blinkje, bläide, boadje, breeke, breke, bruke, bruuke, budje, daue, donsje, drööme, dwo, faale, fange, ferbonne, ferjäilde, ferleze, ferseeke, ferskiene, ferstounde, fiende, fille, fiskje, fljoge, fljooge, floitje, fläägje, foare, fooldje, freezje, frjoze, fräigje, fächtje, fäile, geskjo, gliekje, gratlíerje, greeuwe, griepe, grätlierje, gunge, güüchelje, haalje, heere, here, hete, hoalje, hoatje, hondelje, hongje, hoolde, hoopje, häbe, hälpe, hääbe, häägje, häägje un fläägje, ielje, iete, in Stik moakje, jaanje, joote, juukje, kanne, kjoze, konne, koopje, kriege, kriete, kroakje, kudderje, kume, kuume, kwede, kweede, käärwje, laachje, leeuwe, legerje, leze, liekje, lieuwje, ljo häbe, ljoof häbe, ljooge, loope, lope, lusterje, luuke, lääse, líenje, líeuwje, lúuvje, minje, misbruke, misbruuke, misferstounde, mishondelje, miskje, mjo, moakje, moute, muurje, múurje, namme, níeme, ongelje, ouannerje, oubaadenje, oubaanje, oubaue, oubiete, oubildje, oubleedje, oubreeke, oubreke, oufertjoonje, oulegerje, ousoange, piepje, pisje, pleegje, píepje, reeke, reke, rekenje, rosterje, roupe, rubje, räide, sailje, schoadje, schälle, seende, sjo, sjunge, skeelde, skiene, skiete, skrieuwe, skälle, skäppe, släipe, smeele, smielje, smiete, sniede, soange, spreke, stierwe, stopje, stounde, strieke, strookje, säie, sätte, súurgje, takje, toanke, tonkje, touhopewoonje, truuije, umewöile, undfange, uursätte, uurwinne, uutkume, uutstounde, waaske, weese, weeuwe, weze, wieke, wierspreeke, winne, wipje, wippelje, wolle, wonskje, woonje, wringe, wäggunge, wäide, wätje, wíete, wöile, ättertoanke, íete.