Kazakh

Conjugate Verbs

Facts

 • Language: Kazakh
 • Alternate names: Kaisak, Kazak, Kosach, Qazaq
 • Language code: kaz
 • Language family: Turkic, Common Turkic, Kipchak, South Kipchak
 • Number of speakers: 5290000
 • Script:

More information:

  Introduction

  Kazakh is a language of Kazakhstan. It is spoken in Also in China, Germany, Iran, Kyrgyzstan, Mongolia, Russian Federation, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, United States, Uzbekistan.

  Dialects

  Northeastern Kazakh, Southern Kazakh, Western Kazakh. Minor dialect differences.

  The Kazakh Verb

  Verblist

  абайлау, автоматтандыру, адасу, азаптау, азаю, азу, азықтану, айғыздау, айыптау, айырбастау, айыру, ақтару, ақтау, алабұрту, алалау, аласалау, аластау, алгоритмдеу, алу, анықтау, аңғару, арбау, ардақтау, ару, аспандау, ассимиляциялау, асу, асырылу, атау, ату, аудару, ауу, ауытқу, аһлау, ашаңдау, ашу, ашылу, аяқтау, әзірлеу, әлсіреу, әңгімелеу, әсірелеу, әшкерелеу, бағалау, бағу, бағыштау, байқау, байып кету, бақылау, балқу, барлау, бару, бастау, басу, бату, баулу, баю, баяндау, бәсекелестіру, бәсекелесу, беку, беру, билету, билеу, бобырау, болжау, болу, босату, бөгделену, бөлектеу, бөлу, буу, бұзу, бұлтақтау, бұрау, бұрғылау, білу, бірігу, біріктіру, бітеу, біту, вакциналау, галогендеу, гипноздау, грамматикаландыру, гүлдеу, дайындалу, даму, даярлау, дәнекерлеу, демалу, деу, дифференциалдау, долдану, домалау, дұрыстау, ебдейлеу, езу, екіжүзділену, емдеу, ему, ену, еркексіреу, еркіндеу, еру, ескерту, есту, есінеу, ету, жабу, жазалау, жазу, жайғасу, жалдау, жамылу, жану, жаңалау, жаңғырту, жарату, жарбаңдау, жариялау, жарқырау, жару, жарылқау, жасау, жаттығу, жату, жәрдемдесу, жеделдету, жекелеу, жекешелендіру, жеңу, жерлеу, жетелеу, жеу, жинақтау, жойылу, жолау, жорамалдау, жору, жоспарлау, жою, жөргектеу, жуандау, жуықтау, жұбайласу, жұму, жұту, жүгендеу, жүгіру, жүзу, жүйелеу, жүктеу, жүру, жылау, жіберу, зақымдау, зарлау, зарядтау, заттану, заһарлау, зеку, зерделеу, зерттеу, игеру, иммундау, иммунитеттендіру, институттандыру, интерполяциялау, иіскеу, кезу, келу, кеміру, кестелеу, кету, кешіру, кию, конверсиялау, көбейту, көбею, көгеру, көму, көру, көтеру, күлу, күркіреу, күту, күю, кіру, қабылдау, қағаздау, қайнату, қайнау, қайталау, қақыру, қалау, қалу, қалыптасу, қамдасу, қамшылау, қанау, қарау, қарғау, қаржылау, қару, қастерлеу, қатаңдау, қатысу, қашау, қашу, қобу, қомақтау, қону, қорғалау, қорғау, қоректену, қоржаңдау, қорқу, қорлау, қосу, қосылу, қою, қуу, құлау, құлыптау, құмарлану, құрметтеу, құру, құсу, құтқару, құттықтау, құтыру, қызару, қылғу, қысқарту, лағу, лаждау, лақтыру, ластану, логарифмдеу, магнитсіздендіру, магниттеу, мазалау, мазмұндау, мақтау, маңқию, марапаттау, мейрамдау, мекендеу, меңгеру, мерекелеу, метилдеу, механикаландыру, миналау, минасыздандыру, мияулау, монтаждау, мұқабалау, мылжалау, міну, нақтылау, налу, нәтижелеу, негіздеу, нитрлеу, нұсқау, нығаю, ойлау, ойнау, оқу, орналасу, орнау, ору, осу, отыру, ояну, өлтіру, өлу, өңдеу, өркендеу, өртеу, өршу, өсу, өту, пайдалану, пайымдау, пісу, пішу, растау, ратификациялау, революцияландыру, редакциялау, реттеу, реформалау, сайлау, сайрау, сақтау, салу, салыстыру, санау, сасу, сату, саяхаттау, сәндеу, сәулелену, секіру, сену, серею, серпу, сертификаттау, синхрондау, сипаттау, сиыну, соғысу, сору, соттау, сою, сөйлеу, сөндіру, стандарттау, субсидиялау, суу, сұғу, сұрау, сұрыптау, сүзу, сүйеу, сүйреу, сүңгу, сүргілеу, сүю, сыну, сыру, сігу, сіміру, табу, табыттау, тағайындау, тағатсыздану, тағу, тазарту, талдау, талқылау, тамақтану, тану, таңбалау, тарту, тасқындау, тастау, тасу, таяу, тәмсілдеу, тәрбиелеу, театрландыру, тебу, тексеру, теңдеу, тергеу, терлеу, тозаңдау, тойлану, тойтару, тоқтау, тоқырау, толған, толғау, тоңазу, тоңу, тою, төгу, төлеу, туғызу, тулау, туу, тұжырымдау, тұздау, тұрақсыздану, тұру, тұтқындау, тұту, тұтыну, түзеу, түйреу, түкіру, түсу, түтеу, тынығу, тыныштандыру, тыңдау, тырнау, тырысу, тілеу, тіркеу, тістеу, уағыздау, уайымдау, уқалау, улау, ұзару, ұйықтау, ұлғаю, ұлу, ұмтылу, ұрлау, ұстау, ұту, ұштау, ұшу, ұшырау, үзу, үйрену, үйрету, үндемеу, үрлеу, хабарлау, хикаялау, шабандау, шағу, шағылыстыру, шақыру, шалғылау, шалқалау, шаптығу, шату, шашырау, шешу, шимайлау, ширығу, шифрлау, шоқындыру, шөмею, шұқу, шұқшию, шығу, шыдау, шылау, шымшу, шыпылдау, ыбырсыту, ығыстыру, ыдырау, ылғалдандыру, ымдау, ыңғайсыздану, ыңырану, ысу, іздеу, іріктеу, істеу, ішу, эвакуациялау, экспорттау, электрлендіру, электрлеу, جەۋ.

  Verblists