Lao

Facts

 • Language: Lao
 • Alternate names:
 • Language code: lao
 • Language family:
 • Number of speakers:
 • Script:

More information:

  Introduction

  Lao also Laotian, is the official language of Laos. It is a tonal language of the Tai family, and is so closely related to the Isan language of the northeast region of Thailand that the two are often classed as one language. The writing system of Lao is an abugida (a writing system composed of signs denoting consonants with an inherent following vowel) and is closely related to the writing system used in Thai.

  The verb

  Many verbs are monosyllabic, e.g. pai 'to go', het 'to do', waw 'to speak'.

  The verb is invariable, i.e., it's not conjugated. Tense and aspect are generated by particles.

  Perfective aspectdai pai 'has gone'
  Perfectice aspectkhooi het.kaan leew 'I've finished working'

  Verblist

  ກໍ່, ກ່ຽວກັບ, ກວາດ, ກອງ, ກອດ, ກັບຄືນ, ກັບພາສີ, ກ້າ, ກາບ, ກຳ, ກຳລັງ, ກຳລັງຈະ, ກິນ, ກິນເຂົ້າ, ກືນ, ກົ້ມ, ເກີດ, ເກືອ, ເກົ້າ, ແກ້, ຂໍ, ຂຽນ, ຂໍທານ, ຂອບໃຈ, ຂັບ, ຂ້າ, ຂາຍ, ຂີ່, ເຂັ່ຍ, ເຂົ້າ, ເຂົ້າໃຈ, ໄຂ, ໄຂກະແຈ, ຄັນ, ຄາງ, ຄານ, ຄຳ, ຄຳນວນ, ຄື, ຄືນ, ຄຸຍ, ຄຸຍໂຕ, ຄຸຍໂມ້, ຄົນ, ຄົວກິນ, ເຄາະ, ເຄີຍ, ໂຄະ, ຈອດ, ຈະ, ຈາກ, ຈ່າຍ, ຈື່, ຈື່ຈຳ, ຈື່ນ, ຈູບ, ເຈດ, ເຈາະ, ຊວງ, ຊອກ, ຊອກຮູ້, ຊະນະ, ຊາ, ຊາວ, ຊຳເລົາ, ຊີມ, ຊື້, ເຊັດ, ໃຊ້, ໄຊ, ຍ່າງ, ຍິງ, ຍິ້ມ, ເຍັບ, ດັງ, ດາວໂຫຼດ, ດຶງ, ດື່ມ, ດົມ, ເດີນ, ເດີນທາງ, ໄດ້, ໄດ້ຍິນ, ຕໍ່, ຕໍ່ສູ້, ຕອງ, ຕ້ອງ, ຕັ້ງຕົ້ນ, ຕັດ, ຕາ, ຕາຍ, ຕ່າວ, ຕຳ, ຕິ, ຕີ, ຕື່ນ, ຕື່ນເຕັ້ນ, ຕົກ, ເຕະ, ໄຕ້, ໄຕ້ໄຟ, ຖາມ, ຖິ້ມ, ຖື, ຖືກ, ທຽວ, ທານ, ທຳ, ທຳຮ້າຍ, ນວດ, ນອນ, ນັ່ງ, ແນະນຳ, ບວກ, ບອກ, ບຸ, ບູຊາ, ບົດ, ເບິ່ງ, ເບິ່ງແຍງ, ໂບກລົດ, ປ່ຽນແປງ, ປຽບທຽບ, ປະ, ປະກົດ, ປາ, ປາກ, ປາກເປົ່າ, ປິດ, ປືດ, ເປັນ, ເປີດ, ໄປ, ຜ່ານ, ເຜົາ, ຝັນ, ຝົນ, ພັດທະນາ, ພັນ, ພັບ, ພັບຕາ, ພາໃຫ້, ພຸດ, ພູດ, ແພງ, ຟ້ອງ, ຟັງ, ມອບ, ມັກ, ມາ, ມາຮອດ, ມີ, ມຸ່ງໜ້າ, ມົນ, ເມືອ, ເມົາ, ແມ່ນ, ຢ່າ, ຢ້ານ, ຢ້ານກົວ, ຢືນ, ຢູ່, ລໍ, ລອຍນ້ຳ, ລັກ, ລາ, ລ່າ, ລ້າງຮູບ, ລົງ, ລົດ, ລົບລ້າງ, ລົມ, ເລຍ, ເລາະ, ເລືອ, ເລືອກ, ເລື່ອຍ, ເລົ່າ, ແລ່ນ, ແລ້ວ, ວັດ, ເວົ້າ, ເວົ້າອາດ, ສອນ, ສະບາຍດີ, ສະບາຽດີ, ສັນຍາ, ສານ, ສາມາດ, ສາວ, ສຳຄັນ, ສິງ, ສີ, ສຸດ, ສຸດລົງ, ສູ່, ສົ່ງ, ເສຍເວລາ, ແສ່ວ, ໃສ່, ໃສ່ກະແຈ, ຫລຽວເຫັນ, ຫຼຽວເຫັນ, ຫວ່ານ, ຫັດ, ຫັນໃຈ, ຫາ, ຫາຍໃຈ, ຫົວ, ເຫັນ, ເຫາະ, ໃຫ້, ໃຫ້ສິນບົນ, ອອກສຽງ, ອັດ, ອັດໃຈ, ອ່ານ, ອິ່ມ, ອີ່ມ, ອົດທົນ, ອົບ, ອົມ, ເອີ້ນ, ໄອ, ຮຽນ, ຮ້ອຍ, ຮັກ, ຮັບ, ຮາກ, ຮູ້, ຮູ້ສຶກ, ຮົບ, ເຮັດ, ເຮັດໃຫ້, ເຮັດໃຫ້ເສັຽຍົດ, ເຮັດໃຫ້ອິດອັດໃຈ, ແຮມ.