Sanskrit

Conjugate Verbs

Facts

More information:

  Introduction

  Literary and liturgical language. National language. Literacy rate in first language: 60% to 100%. Literacy rate in second language: 15% to 25% literate. Bible 1822.

  The verb

  Verblist

  अकरोत्, अकर्, अगन्, अङ्कयति, अङ्खयति, अजति, अजिरायति, अत्ति, अधिगच्छति, अधितिष्ठति, अनक्ति, अपनह्यति, अपोहति, अभवत्, अभिनयति, अभिषचते, अमनत्, अयजत्, अर्चति, अर्हति, अवकर्षति, अवगच्छति, अवति, अववर्जति, अश्रोत्, अस्ति, अस्थात्, आकाङ्क्षते, आक्षिपति, आगच्छति, आचरति, आनयति, आपयति, आमन्त्रयते, आस, आसयति, आसीत्, आस्ते, आह्वयति, इङ्गति, इङ्गते, इच्छति, इयर्ति, इरस्यति, ईडयति, ईर्ष्यति, ईष्टे, ईहति, उच्छति, उच्यति, उज्झति, उदच्यते, उद्धन्ति, उद्रुणद्धि, उनत्ति, उपन्यस्यति, उब्जति, उभ्नाति, उल्लिखति, ऊर्दते, ऊहति, ऋघायति, ऋणोति, एकीभवति, एति, एधते, ऐच्छत्, ओषति, कत्थति, कथयति, करिष्यति, करोति, कर्षति, काङ्क्षति, कारयति, काशति, काशते, कासते, किकिरा करोति, किरति, कुट्टयति, कुत्सयति, कृणोति, कृन्तति, कोचति, क्रीणाति, क्रीळति, क्रुध्यति, क्वथते, क्षमते, क्षरति, क्षालयति, क्षिणाति, क्षिपति, क्षीयते, क्षेति, क्षेषत्, खनति, खादति, खेलति, गच्छति, गदति, गमति, गर्जति, गर्धयते, गर्हति, गलति, गाधते, गायति, गिरति, गुञ्जति, गूहति, गृणाति, गृध्यति, गृभ्णाति, गृह्णाति, ग्रसति, घर्षति, घिण्णते, घृणोति, चमति, चयते, चरति, चष्टे, चिकेति, चिकेत्ति, चिन्तयति, चुकोट्ट, चुम्बति, चुर्, चोदति, चोरयति, च्यवते, छर्दति, छिनत्ति, छ्यवते, जङ्गमीति, जजन्ति, जज्ञे, जज्ञौ, जनति, जनयति, जयति, जवति, जस्यति, जहाति, जागर्ति, जानाति, जानीते, जायते, जासयति, जिगमिषति, जिगांसते, जिगाति, जिघर्ति, जिघ्रति, जिज्ञासते, जिहर्ति, जिहीते, जिह्रेति, जीर्यति, जीवति, जुघुक्षति, जुषते, जुहोति, ज्ञाता, ज्ञापयति, ज्वलति, झापयति, टहति, तक्षति, तनक्ति, तनोति, तन्त्रयति, तन्यति, तपति, तरति, तस्थौ, तापयति, ताष्टि, तिष्ठति, तुतोर्ति, तुदति, तुष्यति, तृणेढि, तृन्त्ते, तृष्यति, तेजते, त्यजति, त्रपते, त्रसति, ददर्श, ददाति, ददौ, दधन्ति, दधाति, दर्शयति, दशति, दहति, दाधाव्यते, दाम्यति, दिधेष्टि, दिशति, दुद्राव, दुनोति, दुष्यति, दृणाति, देग्धि, दोग्धि, द्यति, द्रवति, द्राति, द्रायति, द्रावयति, द्रुह्यति, द्वेष्टि, धयति, धरति, धरेरन्, धारयति, धावति, धृष्णोति, ध्रजति, नमति, नयति, नर्तयति, नश्यति, नाशयति, निन्दति, निरवदाति, नृत्यति, नेनेक्ति, पचति, पठति, पतति, पद्यते, परिवर्तते, परीक्षते, परीक्ष्, पर्दते, पलायनं करोति, पवयति, पश्यति, पाति, पापतीति, पालयति, पास्यति, पिनष्टि, पिपर्ति, पिबति, पीडयति, पीयति, पुनाति, पुष्यति, पूजयति, पूयति, पृच्छति, पृणक्ति, पृणाति, पोस्फोर्ति, प्रणृत्यति, प्रतिगच्छति, प्रपद्यते, प्रभा, प्रवते, प्रवदति, प्रवस्ते, प्रवह्, प्रविश्, प्रशंस्, प्रसद्, प्रसिध्, प्रस्वेदते, प्रियते, प्रीणाति, प्रीयते, प्लवते, प्लोषति, प्साति, फलति, बप्सति, बभस्ति, बभार, बभ्रे, बर्हयति, बाधति, बिभर्ति, बिभाय, बिभेति, बुक्कति, बुक्कयति, बुध्यते, बोधति, बोधते, बोधयति, बोभवति, बोभवीति, बोभोति, भजति, भजते, भनक्ति, भनति, भयते, भरति, भरतु, भवति, भाजयति, भाति, भाषति, भाषते, भिनत्ति, भिषक्ति, भुनक्ति, भुरति, भृज्जति, भ्रंशते, मज्जति, मनति, मनेत्, मन्यते, मम्नौ, मरति, मव्यति, महाययति, मिमीते, मुञ्चति, मुञ्चते, मुमुचे, मुमोच, मुह्यति, मृडति, मृष्यति, मेक्षयति, मेहति, मोग्धि, मोचते, मोचयति, म्रियते, यच्छति, यजति, यजतु, यभति, याति, युध्यते, युनक्ति, योधयति, रंहति, रक्षति, रणति, रदति, रन्धयति, रमते, राजति, रायति, राष्टि, रिणक्ति, रिणाति, रिहति, रुजति, रोचते, रोदिति, रोधति, रोपयति, रोरवीति, रोरोति, लपति, लभते, लषति, लिखति, लिम्पति, लिहति, लीढे, लुभ्यति, लुम्बति, लेढि, लोभयति, वक्ति, वक्षति, वञ्चति, वदति, वमति, वयति, वर्णयति, वर्तति, वर्तते, वर्धति, वर्षति, वलति, वलते, ववर्त, ववर्ध, वष्टि, वसति, वस्ते, वहति, वाति, विचेष्टति, विद्यते, विनक्ति, विन्ते, विन्त्ते, विन्दति, विमुखी भवति, वियाति, विवर्धते, विवर्धयति, विवेश, विशति, विस्खलति, वृक्ते, वृणक्ति, वृणोति, वेत्ति, वेवेक्ति, वेवेष्टि, व्रीडति, शंसति, शक्नोति, शङ्कते, शङ्के, शास्ति, शिक्षति, शिनष्टि, शुम्भति, शुष्यति, शृणोति, शोचति, शोचयति, शोच्यते, शोषयति, श्रद्दधाति, श्रम्भति, श्रयति, श्रायति, श्रीणाति, श्लाघते, श्लिष्यति, ष्ठीवति, संतापयति, संनिरुणद्धि, संनिर्गच्छति, सचते, सनुते, सनोति, सन्धान, सभाजयति, समाकुरुते, सम्प्रददाति, सम्प्रेक्ष्, सरति, सस्, सस्ति, सहति, सहते, साध्नोति, साध्य, सास्वर्ति, सिसर्ति, सिस्वरिषति, सीक्षते, सीदति, सीव्यति, सुरति, सुवति, सुस्वूर्षति, सेधति, स्कुनाति, स्तनति, स्तृणोति, स्तृनाति, स्तेनयति, स्तौति, स्थापयति, स्नाति, स्निह्यति, स्पर्धते, स्फलति, स्फुटति, स्फुरति, स्फोटयति, स्मयते, स्मरति, स्रवति, स्रेधति, स्वनति, स्वपति, स्वपिति, स्वरति, स्वर्दते, स्विद्यति, स्वेदते, हठति, हदति, हन्ति, हरति, हर्षति, हवते, हसति, हिनस्ति, हूर्छति, ह्रादते, ह्वयति, ह्वरति, ह्वरते, យាតិ, វិវធ៌យតិ.

  Verblists

  References