Tai Nüa

Facts

 • Language: Tai Nüa
 • Alternate names: Chinese Shan, Chinese Tai, Dai Kong, Dai Na, Dai Nuea, Daide, Dehong, Dehong Dai, Tai Dehong, Tai Le, Tai Mao, Tai Neua, Tai nö, Tai Nü, Tai Nue, Tai taü, Tai-Kong, Tai-Le, Yunannese Shan, Yunnan Shant’ou
 • Language code: tdd
 • Language family: Tai-Kadai, Kam-Tai, Daic-Beic, Daic, Central-Southwestern Tai, Wenma-Southwestern Tai, Sapa-Southwestern Tai, Southwestern Tai, Southwestern Tai P, Shan Tai, Northern Shan
 • Number of speakers: 540000
 • Vulnerability: Threatened [Read more...]
 • Script:

More information:

  Introduction

  Tai Nüa is a language of China. It is spoken in Southwest Yunnan Province, Dehong Dai and Jingpo autonomous prefectures, Baoshan, Simao, and Lincang municipal prefectures. Mangshi dialect: Dehong Dai and Jingpo autonomous prefectures, Luxi, Yingjiang, Lianghe, Longchuan, and Wanding counties, Baoshan municipal prefecture, Baoshan, Tengchong, Longling, and Shidian counties. Menggeng dialect: Simao municipal prefecture, Menglian Dai-Lahu-Va, Jinggu Dai-Yi, Lancang Hani, Zhenyuan Yi-Hani-Lahu, Ximeng Va, Jingdong Yi, Pu’er Hani-Yi, and Mojiang Hani autonomous counties, as well as Simao county, Baoshan municipal prefecture, Changning county, Lincang municipal prefecture, Lincang, Yongde, Zhenkang, Yun, and Fengqing counties, and Shuangjiang Lahu-Va-Blang-Dai, and Cangyuan Va autonomous counties. Also in Laos, Myanmar, Thailand, Viet Nam.

  Dialects

  Mangshi (Debao, Dehong, Taile), Menggeng (Taita), Tai Pong (Ka, La, Sai, Tai Ka, Ya, You), Yongren. Related to Khamti (See: Khamti?).

  The Tai Nüa Verb

  Verblist