Ankarsrum

Sample of Swedish as it is spoken in Ankarsrum. More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. Å sen va de ju Falkes hus härappe, e dansbane, där va de
Och sedan var det ju Folkets hus häruppe, en dansbana, där
. ju, å dä kåm ju utifrån då, såm vi sa, påjk å flicker. Så di
var det ju, och det kom ju utifrån da, som vi sade, pojkar
. kam ju då hit å danste, så dä va ju mycke fålk på festera. Å
och flickor. Så de kom ju då hit och dansade, så det var ju
. sen missåmmaraftån, då hade vi stång dänere vi bruket &
mycket folk på festerna. Och sedan midsommarafton, da
. där danste di ikring å den gick vi å klädde dan före då, &
hade vi stang darnere vid bruket och dar dansade de
. plåckte blommer å så, så da va lite attraksjoner, alle
omkring och den gick vi och klädde dagen före då, och
. männisjer va ute da. Va vi ute ... & sen va de v ... förste maj,
plockade blommor och så, så det var lite attraktioner, alla
. då kåm musikkåren å spelde klåcka säks runt bruket,
människor var ute da. Var vi ute ... Och sedan var det första
. samhället här, vårsånge. Å sen va de ju demånstrasjon, å da
maj, da kom musikkåren och spelade klockan sex runt
. ä förste året i år di ha tage bart demånstrasjon[en] & da
bruket, samhället här, vårsånger. Och sedan var det ju
. förstår ja, för i fjol då va da bare unge mä, småunga alls[&].
demonstration, och det ar forsta året i ar de har tagit bort
. Å j ... vi bodde danere så vi sto på balkången & titta på den
demonstration[en] och det förstår jag, för i fjol da var det
. da demånstrasjonen, vi så ju från vart år, förstå du, att de
bara ungar med, småungar alltså. Och vi bodde där nere så
. ble mindre å mindre. Å de va musikkår & faner [och] sånt
vi stod på balkongen och titta på den där demonstrationen,
. da, sto vi & titt på et, sen jick di appåt åldedomshemmet,
vi såg ju fran vart år, forstår du, att det blev mindre och
. den ... hänere, da a ju a nere, s ... Ekliden, & da jick di runt
mindre. Och det var musikkår och fanor [och] sådant dar,
. då & spelde fö dåm. Nu a [det] slut mä da, da a en epåk
stod vi och tittade på det, sedan gick de uppåt
. sam ha gått i grav[en].
ålderdomshemmet, harnere, det är ju har nere ... Ekliden,
.
och dar gick de runt da och spelade for dem. Nu ar [det] slut
.
med det, det är en epok som har gått i grav[en].

: Older man

. Dan har jamvagen, dan kalla vi ju allmänt smalspåret, a den
Den har jamvägen, den kallar vi ju allmänt smalspåret, och
. börjde, börja & byggas här [artonhundra] sjuttisju. Dan
den började att byggas har [artonhundra] sjuttiosju. Den
. borj ... eh. starten jick fran Varkeback sam ligger en mil
borj[ade] ... Starten gick fran Verkeback som ligger en mil
. härifrån, å då va da tretti man såm börjde. När året va sjlut,
härifrån, och då var det trettio man som började. När året
. elle frampå sammam lite, å hösten, då va da tålvhundra
var slut, eller frampå sommaren lite, och hösten, da var det
. man såm jåbbade på den da bansträckningen, från
tolvhundra man som jobbade på den där bansträckningen,
. Värkebäck till Ankarsrum. Huvudkantoret hade dam här i
fran Verkeback till Ankarsrum. Huvudkontoret hade de har i
. jamvägshatellet i Ankarsrum, jamte ... handelsboden, en stor
järnvägshotellet i Ankarsrum, jamte handelsboden, en stor
. affär di hade, [det] fanns allting i den, dar satt ...
affär de hade, [det] fanns allting i den, dar satt
. arbesledningen.
arbetsledningen.

: Younger woman

. Ja pratar no renare, am man säje så, än ... än va dam sam a
Jag pratar nog renare, om man säger så, än vad de som är
. gamla jör. Dam ha mycke mer utpräglad dialekt, tro ja. Å ja
gamla gor. De har mycket mer utpraglad dialekt, tror jag.
. vet att falk brukar, ja, inte ... inte skratt, inte skratta elakt
Och jag vet att folk brukar, ja, inte skratt[a], inte skratta
. elle sa dar, utan att dam tycker att da a roli dialekt. Men da
elakt eller sådär, utan att de tycker att det är rolig dialekt.
. bju ... da få man väl bju på. Eh ... ja vet nắn gắng va vi iväg
Men det får man väl bjuda på. Jag vet någon gång var vi
. på nå kattutställning, [da] va de nan dam sam trodde vi
iväg på någon kattutställning, [då] var det någon dam som
. kom från Varmland ... eh ... hon kunde i, absolut inte
trodde vi kom från Värmland. Hon kunde absolut inte
. föreställa sa att de kam nerifrån Småland, för att ja tror att
forestalla sig att det kom nerifrån Småland, for att jag tror
. de sjiljer saj ganska mycke ifrån, haruppe, hu vi pratar, har
att det skiljer sig ganska mycket ifrån, haruppe, hur vi
. vastevikstrakten, ma ... hur da sji ... hur man pratar nere i ...
pratar, har i Västervikstrakten, med hur man pratar nere i,
. ja, Smålansstenar å ... å så där. De e ju ... de här a ju inte
ja, Smålandsstenar och så där. Det här är ju inte en
. lik ... en smålansdialekt, de har a ju mer en
smålandsdialekt, det har ar ju mer en östergötlandsdialekt
. österjötlans-dialekt tycke ja. De ligge ju ... jeografist sett så
tycker jag. Det ligger ju, geografiskt sett så ligger det ju
. ligger de ju närmare Östejötland ma, än va de ligger,
närmare Östergötland med, an vad det ligger, centrum av
. sentrum av Smålan & så, & ja tror att man f ... i alla fall forr
Småland och så, och jag tror att man i alla fall förr har haft
. har haft mycke mer kantakt ma ... ma Östejotland,
mycket mer kontakt med Östergötland, Linköping och så, än
. Lintjöping å så, än, än va man har, va man hade neråt.
vad man hade nedat.

: Younger man

. Flickan a minst, fast ho a vildast. Ho ha jort en hel del, ho a
Flickan ar minst, fast hon ar vildast. Hon har gjort en hel
. väldit vild. Ho ha till å mä fått igång varan bil har & f ... tjort
del, hon är väldigt vild. Hon har till och med fått igång vår
. rätt ner i bon. Fast ho klara saj sam val va, man bilen, dan
bil har och kort ratt ner i boden. Fast hon klarade sig som
. vart da inte så da värst bra ma. Ho a mycke fo nyckle så ho
val var, men bilen det vart det inte sa dar varst bra med.
. gå amkring ma vara bilnyckle i dam har ... lasena. Så skulle
Hon är mycket för nycklar så hon går omkring med våra
. Karala stada bilen & fick se att Lais va ute da, sa att da la ho
bilnycklar i de har lasen. Så skulle Carola stada bilen och fick
. nyckla på altan[en]. Å da så ho. Å na ho så jick & hamte
se att Louise var ute då, så att då lade hon nycklarna på
. dammsugarn så, kam ho [dottern] app & hamte nyckl[arna]
altan[en]. Och det såg hon. Och när hon så gick och
. å lyckades å få i Fårdnyckeln då, eftersam ho allti ... har den,
hämtade dammsugaren så, kom hon [dottern] opp och
. å få i n ... å sen drar ho igång en, å så står å hålle på
hämtade nyckl[ama] och lyckades att få i Fordnyckeln då,
. [gaspedalen] så han studse upp ma startmotårn anda ner i
eftersom hon alltid har den, och fa i den, och sedan hon drar
. bon ... men henne vart da inte en skråme på, man eh ... bilen
igång den, och så står och håller på [ gaspedalen] så han
. vart rätt fin. Så da ... da a såna greje vi halle på ma. Den
studsa upp med startmotorn anda ner i boden. Men henne
. andre da a bare fotball & bandy & håcky & ja ... allt [som har]
vart det inte en skråma på, men bilen vart rätt fin. Så det är
. mä ballspårter & jore.
sådana grejer vi håller på med. Den andre, det är bara
.
fotboll och bandy och hockey och, ja, allt [som har] med
.
bollsporter att göra.