Arjeplog

Sample of Swedish as it is spoken in Arjeplog. More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. Till a me da vi va på Radas en gang. Ja trodd ja sku hah ss
Till och med da vi var på Rhodos en gang. Jag trodde att jag
. hehe svimma. Efte ja kam in där på en sovenirbutik ee da
skulle svimma. Efter jag kom in där på en souvernirbutik då.
. ss. Såm ja börj & prata där så ka sa ha kar såm va där, på
[Lik ]som jag började prata dar ... Så sade karlen som var
. bruten svänska alltså, sa han ja åm ja ko, fråge han &m ja
där, på bruten svenska alltså, [då] sade han, ja, om jag
. kam ifrån Arjeplog. "Va?", sa ja. Haha. "Hur kan du vita
kom ... [Da] frågade han om jag kom fran Arjeplog. "Va?",
. de?", sa ja då såda. Ja han hade vare på en
sade jag. "Hur kan du veta det?", sade jag då sådär. Ja, han
. Arjeplogsmarknad här. Mm haha. Men han va inte ens från
hade varit på en Arjeplogsmarknad har. Men han var inte
. S varje allts&? Nae han va grek, men han hadd val vare
ens från Sverige allts&? Nej, han var grek, men han hade val
. mycke i Svärje å så där å va ja förstå så var e en sån här
varit mycket i Sverige och så där och vad jag förstår så var
. såm haf hadd fare rutt & hadd sån här, ja, typ sẵn här
det en sådan här som hade farit runt och haft sådan här, ja,
. tarjhandel på olika ställen. Men han hadd vare på en
typ sådan här torghandel på olika ställen. Men han hade
. Arjeplogsmarknad. "Kammer du fran Arjeplog?" Hahaha.
varit på en Arjeplogsmarknad. "Kommer du fran Arjeplog?"

: Older man

. Ja, ja tro i ja, tredje a fjärde kla da v da jick vi jick ju himm
Ja, jag tror ... Ja, [i] tredje och fjärde klass da gick vi ju hem
. pa haljerna da. Se he bli ju sakstan, sjuttan tjilometer, men
på helgerna da. Sa det blir ju sexton, sjutton kilometer, mer
. vi smålubba1 å sprang hem å ja syckle å så dä. Å ett tag då
vi smålubbade1 och sprang hem och jag cyklade och så dar.
. då vi jick då frå Mellanstrom da var e ju den da tin he va ju
Och ett tag, då vi gick då från Mellanström, da var det ju
. jengas jengasbila då. Å da bruke vi stann innan vi kamme
den där tiden, det var ju gengasbilar då. Och då brukade vi
. till Stragg elle jah Höganäsbacken dem kall. Då bruke vi
stanna innan vi kom till Stragg ... eller, ja Höganäsbacken
. stann nederst i backen å lyssna am vi hört nan jengasbi elle
[som] de kallar [den]. Da brukade vi stanna nederst i
. o hord nan lassbil sam kamme. Å da van, for du vet de var
backen och lyssna om vi hörde någon gengasbil eller hörde
. de var så sjvag så he ji he jick så jävla sakta opp for backen
någon lastbil som kom. Och da van[tade vi], for du vet den
. man hann ta fast se. Så då talke vi haha Haha på skona, he
var så svag så det gick så jävla sakta uppför backen [att]
. var ju då e va vinter, då talke vi på skona elle tålke baki
man hann ta fast sig. Så da tolkade vi på skoma, det var ju
. lassbila opp för backen å då bruke man åk på skona där ee
da det var vinter, da tolkade vi på skoma eller tolkade
. ja e nästan fram till vegasjele.
bakom lastbilen upp för backen och då brukade man åka på
. 1 lubba = springa
skorna dar, ja, nästan fram till vägskälet.
.
1 lubba = springa

: Younger woman

. Ja hadd åkt ti Pite för dam sku visa mej, ja hur de såg ut da
Jag hade akt till Pitea for [att] de skulle visa mig, ja hur det
. på på lasarätte, vars man lämna å hämta & sånt här. Å då
såg ut da pa på lasarettet, var man lämnar och hämtar och
. åkte ja ju bara, ja men ja ja Pit, Haha då visste ja väl. Så ja
sådant här. Och då åkte jag ju bara, ja, men, ja, Piteå, då
. sjussa ju dit nån tanta nån gång å så sen så sku ja därifrån.
visste jag val. Så jag skjutsade ju dit någon tant någon gång
. Å då hade ja me mej en tant från Arvidsjaur på vägen hem,
och så, sedan så skulle jag därifrån. Och då hade jag med
. alltså hon va val ganska senil. Å sa va en följesjlagare ti inte
mig en tant från Arvidsjaur på vägen hem, alltså hon var väl
. ti hon utan till nån annan. Hon hon jabba inam vårdn, nẵn
ganska senil. Och så var [det] en foljeslagare till, inte till
. yngre såm satt i baksäte, å så sku vi då ut från Pite. Ja, ja
henne utan till någon annan. Hon jobbade inom vården,
. tjord ju som vanlit & så ska man ju då kamma till den da
någon yngre som satt i baksätet, och så skulle vi då ut från
. råndälln. Å då ska man ju då ta vänster. Kamme aldri nån
Piteå. Ja, jag körde ju som vanligt och så ska man ju då
. randall & ja kamme till Ojebyn. Ja ba "Men vad är detta?".
komma till den där rondellen. Och då ska man ju då ta
. Kamme ja ju ti Ojebyn. Ha ha va ju ba a sno tibaka in ti stan
vänster. [Det]kommer aldrig någon rondell och jag kommer
. å så sno ut ijann. "Men", tänkte ja, alltså "ha ska ju va en
till Ojebyn. Jag bara "Men vad ar detta?". Kommer jag ju till
. randall!". Kam ja ut ti Öjebyn ijann. "Na men", tänkte ja, "va
Öjebyn. [Jaha, ] det var ju bara att sno tillbaka in till stan
. är de ha?". Så da fo vi ut ti efyran åt andra hålle. För ja såg
och sa sno ut igen. "Men", tänkte jag alltså, "det ska ju vara
. ju då vars ja skull, för ja såg ju vägen, timmerle, å så
en rondell!". Kom jag ut till Öjebyn igen. "Nej men", tänkte
. vägen, denna uppi. Tänkte ja "Hur ska ja ta me dit?". Å ut
jag "vad är det här?". Så då for vi ut till E4 &t andra hållet.
. på efyran, tänkte ja "Men ja jo en högersjv, alltså ja go en
För jag såg ju da vart jag skulle, för jag såg ju vägen,
. usväng på efyran". Men då var e ju ett räcke mitt emellan så
timmerleden, och sa vagen, den dar uppe. Tänkte jag "Hur
. int jick e ju. Hahah du förstå man a inte klok. Å tanta "Pite a
ska jag ta mig dit?". Och ut på E4:n, tänkte jag "Men jag gör
. stort", satt hon & sa, "Pite a stort", "Jo", sa ja, "Pite a stort".
en högersv[äng], alltså jag gör en u-sväng på E4:n". Men då
.
var det ju ett räcke mitt emellan så inte gick det ju. Du
.
forstår man ar inte klok. Och tanten "Piteå ar stort", satt hon
.
och sade, "Pitea ar stort". "Jo", sade jag, "Pitea ar stort".

: Younger man

. Hahah jo, har en gang ackså. Ja ringde bilrejistre a da hadd
Jo, här en gång också. Jag ringde bilregistret och då hade de
. dam en san hara telefansvarare som "forstod talad svänska"
en sådan har telefonsvarare som "forstod talad svenska",
. sa han. Åh ha då sku man ju saj bilnumre då & använda
sade han. Och då skulle man ju säga bilnumret da och
. bokstaveringsalfabetet elle ... A, men du förstå vicken kaos
använda bokstaveringsalfabetet eller ... Ja, men du förstår
. de var. Ja fick int alls fram rätt bil å så då, då fraga da ... Hm
vilket kaos det var. Jag fick inte alls fram rätt bil och så då,
. ja, hm först å främst så kunne ja då int
då frågade ... Ja, först och främst så kunde jag da inte
. bokstaveringsalfabete, sa ja sa "Joan, Laban, Gustav, Rurik"
bokstaveringsalfabetet, så jag sade "Johan, Laban, Gustav,
. hahah. Sa da upprepa ju da masjin sa hara ja "Sa du Joan
Rurik". Så da upprepade ju da maskinen så har ja "Sade du
. dm dm?" a sa da karrekt. "Jaa", sa ja eller forst sa ja "Joo!"
Johan dm dm?" och sa da korrekt. "Ja", sade jag eller forst
. hahah & sa da efter en stund da "Sa du ...? " k upprepa. "Joo!"
sade jag "Jo!" och så då efter en stund då "Sade du ...? "
. skrek ja ju. Å tredje gången "Ja!" hahah fick ja jo så här
upprepade. "Jo!" skrek jag ju. Och tredje gången "Ja!" fick
. tydlit, jo då fan, då kåmme de framm. Så då fick ja veta allt
jag göra så här tydligt, jo då fan, då kommer det fram, Så
. åm biln. Va de rätt bil d&? Jo ti sist. Fick ju ring &m två
da fick jag veta allt om bilen. Var det rätt bil de? Jo, till sist.
. gånger.
[Jag] fick ju ringa om två gånger.