Årstad-Heberg

Sample of Swedish as it is spoken in Årstad-Heberg. More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. Ja, såm häftias så kåmme dam klåckan seks på maernen. A
Ja, som haftigast sa kommer de klockan sex på morgonen.
. sen eh faller dam in lite eftehand sa framåt atta e dam val
Och sedan faller de in lite efterhand så framåt åtta är de väl
. samlade nästan dam flesta. Å sen fösöke vi hitta på nånting
samlade nästan de flesta. Och sedan försöker vi hitta på
. på fomiddan & sen e de ju mat. Ja ha ju ingen som laga mat
någonting på formiddagen och sedan ar det ju mat. Jag har
. utan a de få ja ju ackså jora själv. Å sen ga vi jana ut på
ju ingen som lagar mat utan det får jag ju också göra själv.
. eftemiddan en stund å sen kåmme dam ifrån skeolan & sånt.
Och sedan gar vi gärna ut på eftermiddagen en stund och
. Å sen eh ... I ju våras så hade vi en lokal da vi va två dagar
sedan kommer de ifrån skolan och sådant. Och sedan ... I
. i vickan jemensamt vi dagmammer. Bara for vi står ju sam
våras så hade vi en lokal där vi var två dagar i veckan
. resarv for varandra, så andras bam får kamma hit te mej. Å
gemensamt vi dagmammor. Bara for vi star ju som reserv
. själv fick ja inflensan å de e ju sant sam inte e bestämt
for varandra, så andras barn får komma hit till mig. Och
. innan att hucks flucks så få man saja "Nu kan ni inte
själv fick jag influensan och det är ju sådant som inte är
. kamma". Men da va de bara att de fick åka till de andra
bestämt innan att hux flux så får man säga "Nu kan ni inte
. dagmammena. Av fast inte dam hade vart hos dam innan
komma". Men da var det bara att de fick åka till de andra
. så tjände de både [dag] mamma & [dag] banen, så det jick
dagmammorna. Även fast de inte de hade varit hos dem
. hur bra sam helst.
innan sa kande de bade [dag] mamma och [dag] barnen, sa
.
det gick hur bra som helst.

: Older man

. Å vi tjode me hasta bara. Ack eh ja va nog lika stalt na ja fik
Vi körde med hastar bara. Och jag var nog lika stolt när jag
. tjora hastar sam mina grabbar va na dam fik tjora traktor
fick kora hästar som mina grabbar var när de fick kora
. fosste gången, de få ja no sa. Ja har eh ... plojt me häst a ja
traktor första gången, det får jag nog säga. Jag har plöjt
. har harvat a ja har tjort sjelvbindare me hast. Hm Ack eh
med hast och jag har harvat och jag har kort självbindare
. våra pajkar dam vet ju knappt hur en häst eh ... ja, hur man
med hast. Och vara pojkar, de vet ju knappt hur en häst ...
. selar en häst am ja vi saj, am du fosta ju va ja menar. Dam
Ja, hur man selar en hast, om du forstår vad jag menar. Man
. lägger på så att han kan dra va. Mm Man måste ju ha en
lägger på så att han [hästen] kan dra, va. Mm Man måste ju
. sele på hånam då istelle fö sadel å såda. Am man hitta sana
ha en sele på honom då istället för sadel och sådär. Om man
. haj ej grejer iblan ute på nån läoge ella nånting så sajer
hittar sådana här grejer ibland ute på någon loge eller
. dåm "Ja, hur, hur satt di här på hästen & hur fung ... va e
någonting så säger de [pojkarna] "Ja, hur satt de här på
. detta, va ha detta vatt till?" Mm Eh ... innan hade detta ju
hasten och hur ... Vad ar detta, vad har detta varit till?". Mm
. vatt i flera hundra år likadant, men ja va den siste
Innan hade detta ju varit i flera hundra år likadant, men jag
. jenerasjonen sam fick oh oppleva de eller syssla me de, va.
var den sista generationen som fick uppleva det eller syssla
. Sen kam ju traktorena me buller å baang a hastana bart a.
med det, va. Sedan kom ju traktorerna med buller och bang
.
och hastama bort.

: Younger woman

. Ja, ja red ju panni innan, men sen sa ble ja fo gammal fo de.
Ja, jag red ju ponny innan, men sedan sa blev jag for
. Man få bara tävla am ti man e artan &. Så tänkte ja de att
gammal för det. Man får bara tävla tills man är arton år. Så
. då skulle ja tjopa en häst. Å så va vi och kålla på en i
tänkte jag det att då skulle jag köpa en häst. Och så var vi
. Halmstad. Men a ... Han va ganska dyr, han kasta femti
och kollade på en i Halmstad. Men nja ... Han var ganska dyr,
. tusen. De tyckte ja va rätt mycke penga. Så hitta ja på
han kostade femtio tusen. Det tyckte jag var rätt mycket
. tecksteve hitta ja denna hästen. Så åkte vi upp å kålla på
pengar. Så hittade jag på text-TV, hittade jag den här
. anam Vart? i Jontjoping. Han va, han kasta tretti tusen.
hästen. Så åkte vi upp och kollade på honom. Vart? I
. Tyckte ja lite synd åm hanam, ble de så. Fast han e jättefin,
Jonkoping. Han kostade trettio tusen. Tyckte jag lite synd
. det e en väldit fin häst. Ha blivit iallefall. Brydde dam sej
om honom, så blev det så. Fast han är jättefin, det är en
. inte om hanam da? Na, hon hade väldit ont &m penga så de
väldigt fin hast. Har blivit i alla fall. Brydde de sig inte om
. va väl därfö antaglien. Fick han lida för de. Mm ... Vad kåstar
honom d&? Nej, hon hade väldigt ont om pengar så det var
. de & utfodra en häst per månad? Ja betalar stallhyra då får
val darfor antagligen. Fick han lida for det. Mm ... Vad kostar
. ja halm å hö & sånt till då så da betala ja tusen krone i
det att utfordra en häst per månad? Jag betalar stallhyra da
. månaden. Men sen så kammer ju kraftfooder till, så de går
får jag halm och ho och sådant till da sa da betalar jag tusen
. väl ett & fem kansje. Så de bli rätt dyt fo sen e de ju
kronor i månaden. Men sedan så kommer ju kraftfoder till,
. hoovslagare a allt sant ma så de bli ju dyt i längden.
så det går val ett och fem kanske. Så det blir rätt dyrt for
.
sedan är det ju hovslagare och allt sådant med så det blir ju
.
dyrt i längden.

: Younger man

. Dam vet unjefar, te sempel ... Du vet ungefär att du ska ha
De [kunderna] vet ungefär, till exempel ... Du vet ungefär att
. jusgult på väggana. Da undrar du "Vicken matta kan ja ha
du ska ha ljusgult på väggarna. Da undrar du, "Vilken matta
. till, kan ja ha en san har matta sam ligger ha te sempel eller
kan jag ha till, kan jag ha en sådan här matta som ligger här
. ska ja ha ... eh .. tarkett?" Eh ... plankwodd e ett gålv såm
till exempel eller ska jag ha tarkett?". Plankwood är [det] ett
. hete te sempel, lite, eh, allså typ a trägalv. "Eller ska ja
golv som heter, ett typ av trägolv. "Eller ska jag lägga ett
. lägga ett sant bradgalv sam ja ha da inne te sempel, eller va
sådant bradgolv som jag har där inne [pekar på
. ska man lägga fö nånting?" Å då saje vi ju da för & nackdelar
vardagsrummet ] till exempel, eller vad ska jag lägga for
. jivetvis å fsöke va så äliga sam möjlit, men så e de ju så me
någonting?" Och da säger vi ju da for och nackdelar givetvis
. att man fösöke sälja så mycke såm möjlit åckså. Så att eh ...
och försöker vara så ärliga som möjligt, men sedan är det ju
. de e la lite si & sa iblann me aliheten ti vissa. Jaha, mm Mm.
så med att man försöker sälja så mycket som möjligt också.
. Nu kamme de fram Kamme de fram! S& att am ja skulle g&
Så att, det ar val lite si och sa med arligheten till vissa.
. ti dej då skulle du kansje ... Nä, men ja mena ... de e ju så ha
Jaha, mm, nu kommer det fram Kommer det fram! Sa att
. hm .... åm dan ska lägga i ett tjok te sempel am man sajer
om jag skulle gå till dig da skulle du kanske ... Nej, men jag
. så här att, dam sajer att "Nu vill vi lägga en plastmatta, e de
menar det ar ju så har, om de ska lägga [golv] i ett kok och
. bra eller ha vi tänk, elle vi ha ackså funderat te esempel på
man sager sa har att ... De sager att "Nu vill vi lagga en plast
. å lägga ett åljat tragalv". Fo de e ju valdit inne me åljade
matta, är det bra eller vi har också funderat till exempel på
. gålv nu. Å ja mena, da e de ju så ha att ska du ha ett åljat
att lägga ett oljat tragolv". For det ar ju väldigt inne med
. gålv så e de föbaskat undehåll på de gålvet & ja mena de e
oljade golv nu. Och jag menar, da är det sa har att ska du
. inget tjeckt å lägga i ett tjök da de blir ... skvätte vatten &
ha ett oljat golv så är det ett förbaskat underhåll på det
. man sitte å äter å klabbar1 & söla2 å så. Å ja mena då säje
golvet och jag menar det är inget käckt att lägga i ett kök
. vi jivetvis att "Plastmatta ska du ha". Sen &m den
dar det blir ... [man] skvatter vatten och man sitter och ater
. plastmattan sam hon välje kansje e den, bland de fulaste vi
och klabbar1 och solar2 och så. Och jag menar, da säger vi
. har pa hela stället sa saje ja ju inte de direkt te henne.
givetvis att "Plastmatta ska du ha!". Sedan om den
. 1 menar kladdar
plastmattan som hon väljer kanske ar bland de fulaste vi har
. 2 sola = spilla
på hela stället så säger jag ju inte det direkt till henne.
.
1 klabbar = kladdar
.
2 sola = spilla