Årsunda

Sample of Swedish as it is spoken in Årsunda. More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. Jo, de va kvarnägam de va såm, nej, såg såggubben var e
Jo, det var kvarnägaren som, nej, saggubben var det.
. mm. Såggubben hette han ja Han såm hade sagen vid
Såggubben hette han ja Han som hade sågen vid bäcken då,
. bäcken då, såm går mitt i i byn. Där fanns e både såg ack
som går mitt i byn. Där fanns det både såg och kvarn då.
. kvam då. Å han var dukte sjytt å jägare, så han han ss
Och han var [en] duktig skytt och jagare, sa han visste var
. visste var de fanns ett björnide å han skulle försöka ee m få
det fanns ett bjornide och han skulle försöka skjuta den här
. sjuta den hä björn då. Men att e han jick dit åck ee han såg
björnen då. Men att han gick dit och han såg björnen och
. björn ock försökte sjuta. Men nä han han sjöt, da vek sej
försökte skjuta. Men när han sköt, då vek sig pipan på
. pipan på bössan så han, de da missa, Ack e han försökte väl
bossan så [att] det missade. Och han försökte val flera
. flera gånger, men samma sak hände åck när han kam dit för
gånger, men samma sak hände och när han kom dit för
. tredje gången, då kam han undefund me att då hade hon ju
tredje gången, då kom han underfund med att då hade hon
. ungar. Så de var däför sam någon sjydda ungarna & bossan
ju ungar. Så det var därför som någon skyddade ungarna
. betedde sej sam den jorde.
och bossan betedde sig som den gjorde.

: Older man

. Men e alla fall, den da varjen, den fortsatte a jorden vanda
Men i alla fall, den dar vargen, den fortsatte och gjorde en
. inåt Dalama. Åck dam spåra ju den & & lokalisera den & sen
vända inåt Dalarna. Och de spårade ju den och lokaliserade
. kam den tebaka e mot Österfärnebo & & &t Årsunda. Å i i e
den och sedan kom den tillbaka mot Österfärnebo och åt
. mm byn söderut hä, Österbo, där var an väl ackså eh in på
Årsunda. Och i byn söderut har, Österbo, dar var han val
. na gårdar & & försökte ta na barn. Men fortsatte sedan åpp
också in[ne] på några gårdar och försökte ta några barn.
. till Ysjön, en by som ligger ända mot Hedesunda. Där så tog
Men fortsatte sedan upp till Ysjon, en by som ligger anda
. an en flicka a ja hon va na ... Hon va artan ar Ja, hon va
mot Hedesunda. Dar tog han en flicka och ja, hon var nog ..
. artån år, tro a, men henne då så så så bet han ju ijäl åck &t
Hon var arton år Ja, hon var arton år, tror jag, men henne
. val en del utav. A a sen fortsatte den dar varjen nerat No ...
bet han ju ihjäl och at val en del utav. Och sedan fortsatte
. A, men de va val sista dar A, var de inte den sam fortsatte ti
den där vargen neråt No ... Ja, men det var val sista dar Ja,
. Nordanaker satt dam trodd ... Jo, just det ja ... trodde att den
var det inte den som fortsatte till Nordanåker så att de Jo,
. den dam han blev sjuten där? Men den där varjen jorde ju
just det ja ... trodde att den blev skjuten där? Men den där
. mycke ofog innan Me da ... han blev sjuten.
vargen gjorde ju mycket ofog innan Men [det] ar ... han blev
.
skjuten.

: Younger woman

. Men däremot i en sam va liten, så jorde vi valdit mycke fina
Men däremot i en [grav] som var liten, sa gjorde vi väldigt
. fynd. De ha ram nere på museet nu, i brans. Grej de va en
mycket fina fynd. Dem har de nere på museet nu, i brons.
. mansgrav så va re mest massa brända ben da. De va eh de
[Eftersom] det var en mansgrav så var det mest en massa
. va en en m m m pilspets i jam & den sag ma presis hur en
brända ben da. Det var en pilspets i jäm och den såg man
. va liksam sa i jarn. Å sa me jalp uta den da kunde man
precis hur den var liksom så, i järn. Och så med hjälp utav
. datera den ti seks sjuhundratale, liksåm så hä på plats på er
den da kunde man datera den till sex-sjuhundratalet, liksom
. gång då. Å så hitta vi nå andra greje sam ha sutte på knivar,
så har på plats på en gang da. Och sa hittade vi nagra andra
. d[ a]m va i brans & sen na utsmyckningar till svärd och ti
grejer som har suttit på knivar, de var i brons och sedan
. själva sjolden, i brans. O en se u se ut sam en liten kapsyl
några utsmyckningar till svärd och till själva skölden, i
. såm är, a, den ä storlek såm en kapsyl. Å så va an förjylld &
brons. En ser ut som en liten kapsyl som är, ja, den ar [i]
. så i den så är e mönster å såm små ruter så här, sắm a
storlek som en kapsyl. Och så var den förgylld och så i den
. ungefa en millimeter e diameter. A i dam da rutena, ma ser
så är det mönster som små rutor så här, som är ungefär en
. e inte me blåtta öge, så är e ackså mönster. Så ha ma en så
millimeter i diameter. Och i de dar rutorna, man ser det inte
. hä litn lupp så kan man se eh de da rå.
med blotta ögat, så är det också mönster. Så har man en
.
sådan här liten lupp så kan man se det där då.

: Younger man

. Så man åker på noter. De a ... Hm va är de d&? ... Ja de a ett
Så man åker på noter. Det är ... Hm, vad är det da? Ja, det är
. kanstit system. Ma kan stå "Över kron hundra medium
ett konstigt system. Men [det] kan stå "Över kron hundra
. vänster" sana grejer hela haha, jo, men hela vägen. De en
medium vänster" [och] sådana grejer, hela vägen. Det är en
. gubbe sam skriver upp de där då, sen trycker dam upp e då
gubbe som skriver upp det där da, sedan trycker de upp det
. då få man tjopa e da fo tvåhundra spann. Sen, varenda liten
då, så får man köpa det dar for tvahundra spann. Sedan,
. kurva. Åm du ser att vägen svänge lite, så a da ma. Hm Sen
varenda liten kurva - om du ser att vägen svänger lite, så är
. kan hm da beskrivande not da, sen ha du ju siffernoter
det med. Sedan kan ... Det är beskrivande not da, sedan har
. åckså, am dm vill ha da då. Da tjo man på e vakselladan.
du ju siffernoter också, om de vill ha det då. Då kör man på
. Hoge fem da, de ju n fullfartssvang, de behove ru inte ens
växellådan. Höger fem då, det är ju en fullfartssväng, där
. slappa gasen va. Men e hoger ett va, da a ar e hemst tvärt.
behöver du inte ens släppa gasen, va. Men höger ett, da ar
. Haha haha Men de a många som missa de da, men ändå, de
är det hemskt tvärt. Men det är många som missar det där,
. hete säkerhetsnoter. Men a vet int de e olika. De finns sana
men ändå, det heter säkerhetsnoter. Men jag vet inte, det är
. har gubba som skriver sana da da & dam bedomme ju olika
olika. Det finns sadana har gubbar som skriver sådana dar
. då, Mm så e bl ibland a re svart & byta fran en gubbe ti en
da och de bedommer ju olika da, så ibland ar det svårt att
. annan, for e stammer inte alls.
byta fran en gubbe till en annan, for det stammer inte alls.