Asby

Sample of Swedish as it is spoken in Asby. More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. Ja fick börja för att min älsta datter ä småskollärare. Å da
Jag fick börja för att min äldsta dotter är småskolelärare.
. börjad se ma da att hon hade sin första plats här i
Och det började med det att hon hade sin första plats har i
. Östebymo, å så blev hon hes å kunne inte prata å då
Österbymo, och så blev hon hes och kunde inte prata och da
. frågade hon am ja fick vikariera for hanne, sa hon jalpte maj
frågade hon om jag fick vikariera för henne, så hon hjälpte
. mä föberedelsena å så fick ja ... fick ja ha hannes klass då,
mig med förberedelserna och så fick jag ha hennes klass då,
. när eh, eh ... tills hon ble bra i halsen så ho kunne prata, & da
tills hon blev bra i halsen så att hon kunde prata, och det
. fick ja, a sen fick ja fortsätta & vikarier, ble lite sjukvikarie
fick jag, och sedan fick jag fortsätta att vikariera, blev lite
. emallanat i skolan. De tyckte ja va valdit rolit, for da va min
sjukvikarie emellanåt i skolan. Det tyckte jag var väldigt
. önskedröm na ja va ung att bli lärare, man sen jifte ja ma så
roligt, for det var min onskedröm när jag var ung att bli
. tidit, & ja, ja eh, min man han ville ha en fru sam va hemma
lärare, men sedan gifte jag mig sa tidigt, och jag ... Min man
. så da ... så da va inte, de eh, va inte läge att, eh, utbilda saj
han ville ha en fru som var hemma så det var inte lage att
. ti lärare, ti mina föräldras sårj, va de nog, fo de hade jarna
utbilda sig till larare, till mina föräldrars sorg, var det nog,
. velat att, att ja skulle bli da man ... sa jick de inte.
för de hade gärna velat att jag skulle bli det men så gick det
.
inte.

: Older man

. Da va la dimjuset sam jick sönder å råjuret da ble de
Det var val dimljuset som gick sonder och radjuret det blev
. liggandes där ... dött. Å vi vände & åkte tibaka & skulle
liggande dar, dott. Och vi vände och åkte tillbaka och skulle
. försöka å få tag i markagam, & vi fick ingen tag i ... utan ja
försöka och få tag i markägaren, och vi fick ingen tag i, utan
. hade en kambi ... bil ... å ja la in råjuret där i ... kambin ... &
jag hade en kombibil, och jag lade in radjuret dar i kombin,
. barna satt i baksätet å vi åkte hem å ... rätt såm de va då
och barnen satt i baksätet och vi åkte hem och rätt som det
. reste råjurt se i bilen. Då va da bare bedövat ... [och] så va de
var då reste radjuret sig i bilen. Da var det bara bedovat.
. nåt ben, tro ja va av på et ma, så vi to ju ma et hem &
[Och] så var det nagot ben, tror jag var av pa det med, sa vi
. avliva et sen. Å likedant mötte vi en hare, å han kam där
tog ju med det hem och avlivade det sedan. Och likadant
. på ... vegen & skuttade & vi tjorde rätt emot den & ... rätt såm
motte vi en hare, och han kom dar på vägen och skuttade
. de va då hoppte han åpp på motahuven & så [hoppade han]
och vi körde rätt emot den och rätt som det var da hoppade
. öve bilen, & sa fortsatte [han].
han upp på motorhuven och så [hoppade han] over bilen,
.
och sa fortsatte [han].

: Younger woman

. Ja sprang ju valdit mycke. Eh, ja alskar a lopa, fast längre,
Jag sprang ju väldigt mycket. Jag älskar att lopa, fast inte
. inte nu längre. Knäna pajade1 lite, elle paja1, dam håppar ur
nu langre. Knana pajade1 lite, eller pajar1, de hoppar ur led
. led åm ja springer, så ja går järna nu istället. Män na vi
om jag springer, så jag går gärna nu istället. Men när vi
. vakste upp så, min bror a ja ... vi [lik]sam tävlade sam idioter
växte upp sa, min bror och jag vi [lik]som tavlade som
. å ... alltså ma varandra mycke da. Vi bodde presis vi
idioter och ... Alltså med varandra mycket da. Vi bodde precis
. eljusspåret då, två-a-en-halvan, två & en halv tjilomete. Så
vid elljusspåret da, två-och-en-halvan, två och en halv
. hade den ene sekunden snabbare sa va da ju bara a je sa ut
kilometer. Så hade den ena sekunden snabbare så var det ju
. & va snabbare da an hanam. Sa ja jillade & tavla, mycke. Va
bara att ge sig ut och vara snabbare da an honom. Så jag
. jorde vi? Vi åkte krass mena du? Ja ... [Jag] tyckte [det] va
gillade att tavla, mycket. Vad gjorde vi? Vi åkte kross menar
. rolit. Vi va mycke ute i skogana i Narra Vi. De finns ju mycke
du? Ja ... [Jag] tyckte [det] var roligt. Vi var mycket ute i
. småvägar & tjöra [på] så in i helsike. Da hade vi ju inga bam
skogarna i Norra Vi. Det finns ju mycket småvägar att köra
. så då tänke man ju inte på saj själv, så de a ju bara & tjora ...
[på] så in i helsike. Då hade vi ju inga barn så då tänker
. fulla jarnet. Numera hade ja no inte jort da. Nu ha man ju
man ju inte på sig själv, så det är ju bara att köra, fulla
. dåm & tänka på. Man bli ju försiktiare.
jamet. Numera hade jag nog inte gjort det. Nu har man ju
. 1 pajar: ungefär = 'går sönder'
dem att tänka på. Man blir ju forsiktigare.
.
1 pajar: ungefär = 'går sönder'

: Younger man

. Man få ju tjopa jutfarmar, man kan ju jora själv, men da ha
Man får ju kopa gjutformar, man kan ju göra själv, men det
. ja aldri försökt mäj på ... utan ja tjöpe ju då på en vanli eh,
har jag aldrig försökt mig på, utan jag köper ju då på en
. habbiaffär. Em, ack da fa man ju smälta tann. Eh, & sen eh ...
vanlig hobbyaffär. Och då får man ju smälta tenn, och sedan
. halle man ju da i farmen, sen fa de ju stelna en stund, & sen
haller man ju det i formen, sedan får det ju stelna en stund,
. dela man fårmen så ha man ju ... själva grundämnet fardit.
och sedan delar man formen så har man ju själva
. [Så] få man ju ta bart slagg & sånt här & ... eh, jut-sjagg &
grundämnet färdigt. [S&] får man ju ta bort slagg och
. annat ... & eh, ja, slipa till dam lite sa dam ... ser ut sắm di
sådant har och gjutskägg och annat och ja, slipa till dem lite
. ska, å sen gå de ju åt å måla då. Dä tar ungefär en timme å
så de ser ut som de ska, och sedan går det ju åt att måla
. måla varje såldat, å ja ha ungefär sekshundra såldate så de
da. Det tar ungefär en timme att mala varje soldat, och jag
. ha ju tatt sin lilla tid, men eh ... Da a ju lite detetivarbete ... &
har ungefär sexhundra soldater sa det har ju tagit sin lilla
. få tag i rätt färjer a sant dar, da a ... Mm, da a rolit.
tid, men ... Det är ju lite detektivarbete att få tag i rätt färger
.
och sådant dar, det ar ... Mm, det är roligt.