Aspås

Sample of Swedish as it is spoken in Aspås. More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. Å sa ha eh karan ha linnebyksa. Ganska grovt linne ti vardas
Och sa har karlarna linnebyxa. Ganska grovt linne till
. & n linnesjorta. Å sa sk a re sticke e luv till. A n dan luva had
vardags och en linneskjorta. Och så är det stickat en luva
. dam tydligen på sa bad natt & dag haha de ha forbönderna1
till. Och den dar luvan hade de tydligen på sig både natt och
. sam va för i värda, dam va frösen. Å sa eh ha dam ti haldas
dag, de har forbönderna1 som var förr i världen, de var
. eh vaddmalrsbyksa elle kladebyksa a re mer, lite tunnare. A
frusna. Och så har de till helgdags vadmalsbyxa eller
. sam vast, a vastn han får va i ylle fram, men bakstycke de
klädebyxa är det mer, lite tunnare. Och så en väst, och
. ska va jort av ganska fint e linne te häldas. Å så ha dam
vasten han får vara i ylle fram, men bakstycket det ska vara
. vammarsjacka å hu a sydd me dubbelknäppt ... å så are
gjort av ganska fint linne till helgdags. Och så har de
. sjort bak & dar ska re sitte blankknoppa.
vadmalsjacka och hon är sydd med dubbelknäppt ... och så
. 1 har: forbonder = bonder som fraktade varor mot betalning
är det skort bak och dar ska det sitta blankknappar.
.
1 har: forbonder = bonder som fraktade varor mot betalning

: Older man

. Jaha så sku man gå ss ponne1 stort e fikonträ & ställe åss. A
Jaha, sa skulle man ga under1 nagot stort ett fikonträd och
. de va ejantlien ingen sam ville. För en vyst att dam sköut på
ställa sig2. Och det var [det] egentligen ingen som ville. For
. över der va. Så je sa je går dit je, men ja vill int stå där nå
man visste att de skot på over där, va. Så jag sade [att] jag
. lääng, utan få kåmme nån å avlös mä. Ja, så jeck ja dit &
går dit jag, men jag vill inte stå där länge, utan [det] får
. ställt mä po ne bar för man skull visa att man var där då. A
komma någon och avlosa mig. Ja, så gick jag dit och ställde
. de droj inte laang forran de borj & small & de yre kvistn ur
mig vid1 det bara for [att] man skulle visa att man var dar
. den jakla fikontra huva &. Men da krop je ne, vet du. De ett
da. Och det dröjde inte lange forran det började att smalla
. stamma da, de va ju jorda. A sen vort e som lungt. For dam
och det yrde kvistar ur det jäkla fikonträdet. Hu, va! Men då
. hade ju morda en turk där då va daför ma kamme dit då.
krop jag ner, vet du. Dar efter stammen dar, det var ju jord.
. Sen fick man fara heim. Klocka tvo på nattn vorte ma
Och sedan blev det [lik]som lugnt. For de hade ju mördat en
. ditkalle ijänn, men då sku man på en väg & vorte stappe på
turk där och det var därför man kom dit da. Sedan fick man
. vägn då der. Jaha, fast å så fick man inte kantakt ma befäle
fara hem. Klockan två på natten blev man ditkallad igen,
. neri byn, de har n var litn, litn bit ifrån byn. Fick int kantakt
men då skulle man på en väg och blev stoppad på vägen da
. mä ... på telefån då.
dar. Jaha, fast ... Och så fick man inte kontakt med befälet
. 1 bonne = under
nere i byn, det har var en liten, liten bit ifrån byn. Fick inte
.
kontakt med [befälet] ... på telefon då.
.
1 säger egentligen
.
2 säger egentligen

: Younger woman

. De ha ju inte sa mycke me, de spelas utspelas i
Det har ju inte sa mycket med ... Det utspelas i sextiotals
. sekstitalsmiljö rå. Mm Åm en pappa rå. De e lite a ra ha
miljö då. Om en pappa da. Det är lite, ja, det här nubbe och
. nubbe å hej & hå å sjuk å lite ... Efterträdarn ä s en lat sån &
hej och ha och sjuk och lite ... Efterträdaren ar en lat son och
. så n fruga sam få dra hela lasset & ja lite så rå. Mm Så re
så en fruga som får dra hela lasset och, ja, lite så då. Så det
. inte na vallsamma historier så, men dam ha ju jort väldit
är inte några våldsamma historier så, men de har ju gjort
. miljön väldit allting ä sekstitalsstuk då. Å så just att de a på
väldigt ... miljön väldigt ... Allting är sextitalsstuk da. Och s&
. dialekt så där Ja. Kul. Hu ha ram jort da? Hu ha ram jort me
just att det är på dialekt så där Ja. Kul. Hur har de gjort da?
. kulisserna elle? Ja, de e en, de e faktist hon sam, min
Hur har de gjort med kulisserna eller? Ja, det ar en, det ar
. kampis pappa sam, ja kan tänka mej att de e han sam ha
faktist min kompis pappa som ... Jag kan tänka mig att det är
. måla ram. De e & så sann så a re sắm en affär da. Så dam
han som har målat dem. Det är som en affär då. Så de har
. ha låna ihop en massa saker, så att de e Lorangasjyltar &
lanat ihop en massa saker, sa att det ar Lorangaskyltar och
. Tipstjänst & gamla burkar & föpackningar å. Otrolit! Va rolit!
Tipstjänst och gamla burkar och förpackningar och ..
. Mm, å så gamla möbler då. Å sen så ha ram jort da även i
Otroligt ! Va roligt / Mm, och så gamla möbler da. Och sedan
. årdning ett fik då, da man få tjopa allting, men då ha rắm
så har de gjort då även i ordning ett fik då, där man får
. gamla möbler såm dåm ha plåcka ihop å så ett fik i
köpa allting, men da har de gamla möbler som de har
. sekstitalsstuk då. Va skåj! Ja.
plockat ihop och så ett fik i sextiotalsstuk då. Vad skoj! Ja.

: Younger man

. Ma va på vej te Sjettland. De va je å n Bo ra, far menn.
Vi var på väg till Shetland. Det var jag och Bo da, far min.
. Åä ... då sat ma der & de va, je tro, ja heri barn va re. A ... &
Och da satt man dar och det var, jag tror ... Ja, har i baren
. så satt ma der å, ja brale1 littegrann. Å haha så kamme re,
var det. Och så satt man dar och brale1 litegrann. Och så
. kåmme re fram tvo stårse2 rå så fråge ram eh så ha "Ex
kommer det fram två stårse2 då och så frågade de så har
. excuse us, but are you from Iceland?". Näe, de ma e från na
"Excuse us, but are you from Iceland?". Nej, det ... "[Vi] ar
. så ha "Nae, vi a fran Svarje". Na, aha na, sa ram vort all des
från ... ", nej så har "Nej, vi ar från Sverige". Nej, jaha, nej.
. brydd sa ha "Jaha, e da fran Svarje?". Trodde att man
Så de blev alldeles brydda "Aha, ar ni från Sverige?". [De]
. kamme fran Island sa att. A de trodd dom ju om. Va ju sam
trodde att man kom från Island, sa att ... Och de trodde de ju
. eh ä Lisa rå, hu jabba i Uppsala på larovärkan der. Å då då
om ... [Det] var ju som Lisa da, hon jobbade i Uppsala på
. eh hadd a ringt heim då ifrån ifrån jåbbe, frå arbeite. Å då
läroverket där. Och då hade [hon] ringt hem då ifrån jobbet,
. eh hörd a hur e vort alles tyst här i lärarromman. Å hu vorte
fran arbetet. Och da horde [hon] hur det blev alldeles tyst
. ju fundersam "Va e, va e re for nanting? Va va glamm dam
har i lararrummet. Och hon blev ju fundersam "Vad är det
. på?". Å se, a å sän hu la på äh "Je je ska no ta å slut je". Så
för någonting? Vad glor de på?". Och se, ja och sedan hon
. la a pa. Aa, & sa "a, men att att att du inte ha berätta att du
lade på äh ... "Jag ska nog ta och sluta jag". Så lade hon på
. ä från Island du!".
Ja, och så här "Ja, men att du inte har berättat att du är
. 1 här: brale = småpratade
fran Island du!".
. 2 här: stårse = tjejer
1 här: brale = småpratade
.
2 här: stårse = tjejer