Bara

Sample of Swedish as it is spoken in Bara. More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. Dam [stravharig foxterrier] e doyra for sen ska dam trimmas
De [ stravharig foxterrier]ar dyra for sedan ska de trimmas
. ju. Ja, visst De kåstar nestan femhunnra kreonår. Tväå & en
ju. Ja, visst Det kostar nästan femhundra kronor. Två och en
. haly maanad, sen e de tid for sen trivs han ju ente, så e
halv månad, sedan är det tid för sedan trivs han ju inte, så
. häåred så langt. Men, sen, sen , sen, eh ... Foyrahunnraforti,
är håret så langt. Men, sedan, sedan sedan ...
. treor ja [ att] hon teo denne gangen. De kasta hunnrafemti
Fyrahundrafyrtio, tror jag [att] hon tog denna gangen. Det
. nar vi tjopte han, a de va [nittonhundra]attisex, sin har de
kostade hundrafemtio när vi köpte honom, och det var
. gått app sa mycke, foyrahunnrafemti treo ja hon teo denne
[nittonhundra]åttiosex, sedan har det gått upp så mycket,
. gången dar. Ja, de blir mycke doyrare för jur fyra an va de e
fyrahundrafemtio tror jag hon tog denna gangen dar. Ja, det
. för fålk. Ja, de bler fyra gångår am åred Ja, de bler vel mäer
blir mycket dyrare for djur fyra än vad det är for folk. Ja, det
. nu, för han taal liksåm inte de får nar han ... har svårt får de
blir fyra gånger om året Ja, det blir väl mer nu, för han tal
. liksåm å så ... nar han bler så luden å de vekser så långt &
liksom inte det för när han ... har svårt för det liksom och så ...
. bler så stort så kan han liksam inte andas nar de bler
nar han blir så luden och det växer så langt och blir så stort
. varmt ... [och då] tyckår vi de e synn [om honom]va. Då fär
så kan han liksom inte andas när det blir varmt [och då]
. han ju ble ea me haaret & sen treivs han ju nar han bler
tycker vi det är synd [om honom] va. Da far han ju bli av
. naaken. De e inte mer en sex vickar sen.
med haret och sedan trivs han ju nar han blir naken. Det ar
.
e mer an sex veckor sedan.

: Older man

. Den taakteckarn, de va en faanjonkare. Han ha vatt
Den taktackaren, det var en fanjunkare. Han hade varit
. faånjonkare inåm de militära men sen så ... laå han halmtaal
fanjunkare inom det militara men sedan sa lade han halmtak
. säen. Å så hade han ju, hade han en jelpare ... såm, sam
sedan. Och så hade han ju en hjalpare som kom hit till oss
. kåm heit ti åss me, me hanam ju. Å vi hade ... vi hade den
med honom ju. Och vi hade den har Sankt Bernardshunden,
. här Sangt Barnashonden, & dei va nåt liknande me, såm
och det var något liknande som Emil [den nuvarande
. Äemil [den nuvarande hunden]. Han ondarsokte allt. Han
hunden]. Han undersökte allt. Han gav sig inte förrän han
. gaa saj inte forren han ha gått over varenda proyl po
hade gått över varenda pryl på människan, vad han ansåg
. mennisjan, va han ansä& att, va han behövde haå, haå
att han behövde ha reda på. Och Johnsson hette han, ja,
. raeda po. Å Jonssen hitte han, eh, ja ... han, han, ha, han va
han var rädd för hundar i sig, va. Jag kunde riktigt se hur
. re ... han va redd for honnar ... i saj, va. Ja kunne riktit se hur
han skakade nar den har stora, stora bjassen han kom och
. han ... skaåka nar den har steore, steore bjessen han kåm &,
han hade ju en nos den var sa har ju [visar med handema].
. å han hade ju en, han hade ju en neos den va så har ju
å han hade ju en, han hade ju en neos den va så har ju
. [ visar med handema].
[ visar med handema].

: Younger woman

. Ja, assa d, de, de e jettekanstet för att ja ha varklien, assa,
Ja, alltså det är jättekonstigt för att jag har värkligen, alltså,
. haft grejår å jöra hela tiden, de e [det] ja tyckår e
haft grejer att göra hela tiden, det är [det] jag tycker ar
. jettekanstet, fo ja veit att ja hade klettrat på veggarna &m
jättekonstigt, för jag vet att jag hade klättrat på väggarna
. ja skulle behöva sitta här hemma ... i, i liksåm en hel dao &
om jag skulle behöva sitta här hemma i, liksom, en hel dag
. se ... Men då har ja, å alla mina kampsar ... antingen jabbar
och så ... Men da har jag, och alla mina kompisar, antingen
. dåm, e går dam i skeolan, plugga åckså, så att ja ha ju
jobbar de, eller gar de i skolan, pluggar också, så att jag har
. ingen seå sam ja kan treffa, men endå har de vatt grejår. Ja
ju ingen så som jag kan träffa, men ändå har det varit
. ha vatt ... eh, sökt, ja ha sökt jabb, ja ha suttit & skrivit ut
grejer. Jag har varit ... sokt, jag har sökt jobb, jag har suttit
. arbete po mammas jabb. Sen fick ja ett ... eh, tillfellit jabb po
och skrivit ut arbete på mammas jobb. Sedan fick jag ett
. Martin Ulssan i veksen ackså. [Jag har] en kampis sam
tillfälligt jobb på Martin Olsson i växeln också. [Jag har] en
. jabbar där såm ... skolle eåka iväg ti Landan, så sa hun "Åh,
kompis som jobbar där som skulle åka iväg till London, så
. de e så lett. Du kan bara setta daj & svara i telefean", så sa
sade hon "Åh, det är så lätt. Du kan bara sätta dig och svara
. ja "Ja, visst!", så jorde ja de i narra dagar. Så att de har
i telefon", så sade jag "Ja, visst!", så gjorde jag det i några
. liksam flutit pea, ja har inte vatt hemma mer än ... fyra
dagar. Så att det har liksom flutit på, jag har inte varit
. veckår, så att de har ju liksåm hent ... asså seå, men de kåm,
hemma mer an fyra veckor, sa att det har ju liksom hant ...
. asså de ju kåmme bli sjittråkit åm de fortsätte så här, så att
Alltså så, men alltså det kommer ju bli skittråkigt om det
. ja feå ju se, ja håppas ju att de dykår opp nånting snart för
fortsätter så här, så att jag får ju se, jag hoppas ju att det
. att annars ... annars veit ja att ja kammar tycka de e ...
dyker upp någonting snart för att annars vet jag att jag
. jettetrist.
kommer tycka att det är jättetrist.

: Younger man

. [Man] jabbar i tietimmarspass dar me, man börjar tvaå &
[Man] jobbar i tiotimmarspass där med, man börjar två och
. slutar talv ... ellar söndagar talv ti ... tie bler de. Så att am
slutar tolv, eller sondagar tolv till tio blir det. Så att om man
. man jabbar, hade man jabbat på sjema e de rett bra stellt,
jobbar, hade man jobbat på schema är det rätt bra ställt, för,
. för, tyckår ja i vare fall, för då jabbar man fyra dar & e ledi
tycker jag i varje fall, for da jobbar man fyra dagar och är
. tre liksåm, så man fäår allti en ekstra da & sen ... De vill saj
ledig tre liksom, så man får alltid en extra dag och sedan ...
. börjar man tveå så gäår hela, man hinnår inte jora nat på
Det vill säga börjar man två så går hela ... Man hinner inte
. dan ju, för att de e ... Ma kammår hem tåly [på natten] & sen
göra något på dagen ju, for att det ar ... Man kommer hem
. så kansje man ser en film ellar nat, sen så gaar man upp ...
tolv [på natten] och sedan så kanske man ser en film eller
. ja, tålv dan eftår, å sen så tjäkar [man] frukås, å sen iväg ti
något, sedan så går man upp, ja, tolv dagen efter, och sedan
. jåbbet i stort sett. Så att de bler ju inte mycke av dam
så kakar [man] frukost, och sedan iväg till jobbet i stort
. daagama, men eh ... Men de, ja trivs me nattlivet & de, [och
sett. Sa att det blir ju inte mycket av de dagama, men det ...
. vara] ute mycke, ella ja ... ja, sent asså, man e allti, säåvår
Jag trivs med nattlivet och det, [och vara] ute mycket, eller
. jämna lengår å sen så e [man] uppe sent. Ja ve inte varfår,
ja, sent alltså, man ar alltid ... Sover garna längre och sedan
. men de ... Så e de ju me jabbet me ju.
så är [man] uppe sent. Jag vet inte varför, men det ... Så ar
.
det ju med jobbet med ju.