Bengtsfors

Sample of Swedish as it is spoken in Bengtsfors. More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. Ungdomane sam väckser åpp di, di gå ju i skolers ... Di fläste
Ungdomarna som växer upp de gar ju i skolor ... De flesta
. gå ju mocke i skoler å da falle ju dialakten bort. Ack vi andre
går ju mycket i skolor och da faller ju dialekten bort. Och vi
. påvärkas åckså, särsjilt vi sam ha jobbad & ja, ja tjänner nte
andra påverkas också, särskilt vi som har jobbat och jag
. alls att ja har spesiallt mocke dialekt kvar eller inga uttryck,
känner inte alls att jag har speciellt mycket dialekt kvar eller
. vi hade ju hemst mö rolige uttryck å di ... Amm ja får se dom
inga uttryck. Vi hade ju hemskt mycket roliga uttryck och
. på ett papper å sådär, då få ja ju upp döm te ytan så att
de, om jag får se dem på ett papper sådär, då får jag ju upp
. saja, men annars e di ... Vi använder dom ente, så. De kunn
dem till ytan sa att säga. Men annars är de, vi använder
. eh, vet du ... de e ju ... De e klart ja kan saja de än ida på
dem inte sa. Vet du, det ar ju klart jag kan säga det an idag
. sommam na de e välldit, eh vi ser ju att de " bongkar app"
på sommaren nar det ar valdigt, vi ser att det " bunkar upp
. såm ja säjer, de ska bli åska då saje vi "Ah, va de tjänns
som jag säger, det ska bli åska då säger vi "Åh vad det
. förrmet i väret". De e ju dialakt, men dente mange sam
kanns lormigt i vädret". Det är ju dialekt, men det är inte
. använndert ida.
manga som använder det idag.

: Older man

. Man bavern den eh ha ju vart har i, eh ja, runt har de har
Men bavern den har ju varit har i, ja, runt har, det här
. sjösystemet de va nog eh de första den kamm .... hit ti
sjosystemet det var nog det första den kom hit till Dalsland,
. Dasjlan sa va den har, har ha den vart lange. Ack eh de ha
så var den här. Så har har den varit lange. Och det har ju
. ju vart jakt länge här, men de ente på alla ställen i Svärje de
varit jakt länge här, men det är inte på alla ställen i Sverige
. e jakt. Fo att de e ju ont am .... Den va ju nästan utrotad, for
som det ar jakt. For att det ar ju ont om ... Den var ju nästan
. sjitt sjinn då. De va väldi fint sjinn & dam, den e ju bra ... den
utrotad, for sitt skinn da. Den har ju väldigt fint skinn och
. gå ju å äta ackså, eh, de e ju, dente, eh ... Men vi har ingen
den är ju bra. Den går ju att äta också, men vi har ingen
. kultur på & ata baver så mange vill junte ha tjottet. Men ni
kultur på att ata baver, så manga vill ju inte ha köttet. Men
. då, nu na ni tog em baver nu? Eh, ja, den har ... De tog lite
ni då, nu när ni tog en baver nu? Ja, den här ... Det tog lite
. lång tid då inna ja kamm hem å fick av sjinn & sen ska en ju
langt tid da innan jag kom hem och fick av skinnet och
. ta ur inalver å så, så de ... å sen kamm de fra ... eh ... de
sedan skall en ju ta ur inalvor och sedan kom det ... Det kom
. kamm fålk hit så jag fick ente ängna me åt de här då & de
folk hit så jag fick inte ägna mig åt det här då, så det tog
. tog halve dan, åh då ... Då tyckte ja att eh de tog fö långt ti
halva dagen och ... Da tyckte jag att det tog for lang tid
. inna ja kunne ja ta ur inalver & sånt da sa ja tog ente vare
innan jag kunde, ja, ta ur inalvor och sådant då, så jag tog
. på dom.
inte vara på dem.

: Younger woman

. Vi bodde ju e på hotäll da, men eh sen skulle vi ju ut till
Vi bodde ju på hotell da, men sedan skulle vi ju ut till den
. denne byn sam vi hade samla in pengar & även när vi åkte
har byn som vi hade samlat in pengar [till] och även nar vi
. ner så hade vi ju samla in pengar å ... såm typ fotballar &
åkte ner så hade vi ju samlat in pengar och, som typ
. gräjer te ongane å ... så vi hade ju me ass jättemycke eh
fotbollar och grejer till ungama och. Så vi hade ju med oss
. grajer. Sa vi åkte dit & de va ju allså sam & bli hyllad sam ...
jättemycket grejer. Sa vi åkte dit och det var ju alltså som
. di bare stog å skrek å grina1 & liksåm, för att en kam me så
att bli hyllad som ... De bara stod och skrek och grinade1 och
. moe da. Så de va ju e trevlit. Men så bodde vi ju over dar en
liksom, för att en kom med så mycket då. Så det var ju
. natt då, de va junte lika trevlit da. Fo da skulle vi ju ligga i
trevligt. Men så bodde vi ju över där en natt och det var ju
. damme byane for, ja ... de va ju mer elle mindre hydder sam
inte lika trevligt da. For da skulle vi ju ligga i de har byarna
. dåm låg i & sängar sam va, a de va na trapinnar & sen va de
för, ja, det var ju mer eller mindre hyddor som de låg i och
. na halm & sen hade di jort, haft ... hade lakan da na vi k&m.
sangar som var, ja, det var nagra trapinnar och sedan var
. A där sprang de ju honer ut å in, odler klättra app ätter
det halm och sedan hade de gjort ... [De] hade lakan da nar
. vaggane [pustljud]. De vante moe en sav den natta.
vi kom. Dar sprang det ju honor ut och in, odlor klattrade
. 1 "grina" el. "grinade" betyder har "log". "
upp efter väggarna [pustljud]. Det var inte mycket man sov
. l", "skrattade"
den natten.
.
1 har: grina/grinade = log, skrattade

: Younger man

. Just de den har eh grusvagen sam ni svängde in på nu den e
Just den har grusvägen som ni svängde in på nu den ar en
. en mil lang da. Den gar mellan asfaltvägen sam går te
mil lång da. Den gar mellan asfaltvägen som går till Hallden
. Hallden & asfaltvägen såm går upp te Tårrsjkog då, Årjäng.
och asfaltvagen som går upp till Torrskog da, Arjang. Det är
. De e men en sjlacks jenväg mällan den då, så de de da bo
en slags genväg mellan den da, så dar bor det allt ... Där har
. de att eh ... Där ha vi inte fölora no fålk &m en säjer så då
vi inte förlorat något folk om man säger så, de sista tjugo
. siste tjuga arena. De ha snarare bleve fler for att de eh dom
åren. Det har snarare blivit fler for att de byggde val om den
. byggde väl åm den här vägen så han ble lite bättre då, da
här vägen så att den blev lite bättre då, da blev det väl
. ble de väl nån rusj här uppe. Så da möcke yngre falk,
någon rusch har uppe. Så det är mycket yngre folk,
. barnfamiljer & grejer. Vi tycke junte de e så langt te
barnfamiljer och grejer. Vi tycker ju inte det ar så langt till
. Bangtsfors vi sam bor har nere uta, nu na de bor längre upp
Bengtsfors vi som bor här nere utan, nu när de bor längre
. i Tårrsjkog då, näste såcken då. Du har kansje tre, fyra
upp i Torrskog da, nästa socken da. Du har kanske tre, fyra
. mil ... kansje fam mä &m du bo längst upp. Då e de ju dalit
mil, kanske fem med om du bor längst upp. Da är det ju
. på på vintern amm du ska ner å jobbe, vet du. Ja, de ... rätt
dåligt på vintern om du ska ner och jobba, vet du. Ja, det är
. blo allefall men sam de e nu ha ja en kvart ti Bengtsfors da
rätt bra (?) i alla fall, men som det är nu har jag en kvart till
. då behöve jante va så vållsam efter vägen heller. Så de da
Bengtsfors och da behöver jag inte vara så våldsam efter
. tycke jante a nat, de a ju sam & bo i nan forort te nan sta
vägen heller. Så det tycker jag inte är något, det är ju som
. elle ... tycke ju ja då.
att bo i någon forort till någon stad eller ... Tycker ju jag da.