Berg

Sample of Swedish as it is spoken in Berg. More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. Men ja minns ju så, vetu, a å da va sắm så mytje & da
Men jag minns ju så, vet du, det var som så mycket och då
. trösking å Jaa pärer1 å äljtjött & bar. Jaa Å kvinnan jorde
troskning och Ja parer1 och algkött och bar. Ja Och kvinnan
. alltihop. Jaa de jorde re Å karan to liksam ja n som va som
gjorde alltihop. Ja, det gjorde de Och karlarna tog liksom, ja,
. tilltalande. Å da fanns e ju ingen frys hell. På den tin sku ju
det som var tilltalande. Och de fanns det ju ingen frys heller.
. konserveres ... så spratt busjkan upp. Jaa, da vart e kok am
På den tiden skulle [det] ju konserveras Sa spratt burkama
. dem ijann haha Å nye konserveringsringer ... Jode ram
upp! Ja, de vart det (till att] koka om dem igen! Och nya
. polsakarv nan gang? Jaha! På sommam va re en bra en mat
konserveringsringar ... Gjorde de polsakorv någon gång?
. had eh hade de vitsaus på han de? Jaa Ja, de bruk no
Jaha! På somrarna var det en bra en mat. Hade de vitsås på
. mamma jära å. Å s& kokt na ti nan laritsposa? Ja, ell eh
den där? Ja Ja, det brukade nog mamma göra också. Och så
. linne. Ja Ja, larits2 elle linne var e. Ja Som de ss mole3ner
kokte de [korvarna] i någon laritspase? Ja, ell[er] linne. Ja
. ni an. S& skull e va fläsk te, men de va gött! Huua så gött &
Ja, larits2 eller linne var det. Ja Som de mole3 ner i den. S&
. så mytje go en mat! Jaa Men ... men de va inte direkt e b inte
skulle det vara fläsk till, men det var gott! Hu ja, så gott och
. direkt barnmat. Man ha Na börd & tyckt åmm e na man vårt
så mycket god mat! Ja Men det var inte direkt bammat ...
. Ja större & gamler. Å idag a ju korngryn väldit nyttig en mat
Man har Nej börjat tycka om det när man blev Ja större och
. Ja, visst.
äldre. Och idag är ju korngryn väldigt nyttig mat Ja, visst.
. 1 här: parer = potatis
1 har: parer = potatis
. 2 har: larits = textilmaterial, troligen larft
2 har: larits = textilmaterial, troligen larft
. 3 har: mole = pulade, stoppade
3 har: mole = pulade, stoppade

: Older man

. Blommer ... a så sen sku de ju va na anne a. De rack ju inte
Blommor ... och så sedan så skulle det ju vara något annat
. me na ... na blommer helle, vetu de. Naha ja De sku va
också. Det räcker ju inte med några ... blommor heller, vet
. avaåt, som man saj. Men de e ju samma som aut. At, e ju
du. Naha ja Det skulle vara avaat, som man säger. Men det
. faktist svenska de, Hmhm fast ji ha trodd de va jamska.
är ju samma som at. At, det ar ju faktiskt svenska det,
. Aåt, som ma säg, men &t, de ha ha man ju ti karsorda de e
Hmhm fast jag har trott [att] det var jämtska. Aat, som
. därför ja opptäckt de Ja haha, svenska & ma kall e då
man säger, men åt, det har man ju i korsorden, det är
. avaåt. Å de e ju mygg & knått alltså, & flåger över
därför jag [har] upptäckt det, Ja [att det ar] svenska och
. huvudtaget, fo ju ma irritere se ju ti tocken1 smaukryp. De e
[att] man kallar det da [for] avat. Och det är ju mygg och
. avaåt de Jaha å de fi ... mast ne ju va fo dem sku dem e ju
knott alltså, och flugor över huvudtaget, för man irriterar sig
. ... dem e ju inte dubbeltjoni de han myhlt2blomman, tro ja,
ju på tocken1 småkryp. Det är avat det Jaha och det måste
. utan dem är ... a e olike ... nager alltså a ar e inte de de s de
det ju vara for [ att] de ska ... De är ju inte dubbelkonade de
. måste va de väre då så de klacks & de där kry ... De måste va
hän2 mylt 3blommorna, tror jag, utan de är ... Är olika ... några
. en värme så de kläcks, för de re å ... å sa fär3, så de blir ...
alltså och är de inte det [så] ... Det måste vara det vädret da,
. polynere, va, befrukte blomma & da. Annars så bli re inge
så de klacks och de där kry[pen] ... Det måste vara en värme
. frukt ... utan de bli ... de e gallblommor, som dam säg. Å gall
så de klacks, för de ... Och så fa4, så det blir ... pollinerat, va,
. ä ju åckså svenska, va je förstår. Hm Ofruktsam. Ja
[så de] befruktar blommorna och så. Annars så blir det
. 1 här: töcken = sådana
ingen frukt ... utan det blir gallblommor, som de säger. Och
. 2 myhlt = hjortron
gall ar ju också svenska, vad jag förstår. Hm Ofruktsam. Ja
. 3 här: fär = fara runt
1 här: töcken = sådana
.
2 här: hän = där
.
3 mylt = hjorton
.
4 här: fa = fara runt

: Younger woman

. Så skull ha komma å häls på på lordan. A da va ma ju sẵn
Så skulle han komma och hälsa pa pa lördagen. Och da var
. jättepiffi. Ma ha hadd ju som bara träffe varann & heja &
man ju så jattepiffig. Man hade ju [lik]som bara träffat
. prata litegrann na man hade gått ut. Så s va re sẵn. Å de
varandra och hejat och pratat litegrann när man hade gått
. kom så nära inpå helt plötsligt. Då ringde, då ringde då sku
ut. Så var det så. Och det kom så nära inpå helt plötsligt. Då
. ja på surströmmingsfest mä mamma & pappa henan då. Å
ringde ... Da skulle jag på surströmmingsfest med mamma
. d ... då ringde han & prata. Å & ropte mamma fragde: "Me
och pappa henan1 da. Och da ringde han och pratade. Och
. vem e re ru prata ma?" Å då svara int & då fatta val hu
så ropade mamma [och] frågade "Men yem ar det du pratar
. direkt för hu hade ju sitt liksom hele sommam hu ja mådde
med?". Och då svarade [jag] inte och då fattade val hon
. dåligt, ja kun ju inte äta ell nånting. S& ho forsto ju va re va
direkt for hon hade ju sett liksom hela sommaren hur jag
. fo hu visst ju att hu hade flott ut sista grejan. Så hu s rope
mådde dåligt, jag kunde ju inte äta eller någonting, sa hon
. ju nu rå att: "Bju hit an på surströmming!" Tyst ... "Säg at n &
forstod ju vad det var, sa hon ropade ju nu da att "Bjud hit
. komm å ät surströmming ma ss få ma sii n dan pojken nån
han på surströmming!". "Tyst ... " "Säg at han att komma och
. gång!" Mamma ... De a två dygn sen hu for, så sag ma inte.
äta surströmming med oss [så] får man se den där pojken
. Så ja lastes som att ja hoppas han int horde nanting. Men
någon gång!" "Mamma ... " Så jag latsades som att jag
. de gjord en ...
hoppades att han inte hörde någonting. Men det gjorde
.
han ...
.
1 här: henan = här

: Younger man

. Na ... republiken Jamtland. Visst, e vi stallt over haha. Visst ...
Nej. Republiken Jamtland. Visst, [den] ar vi stolta över.
. De vart väl i å me Storsjöyran nästan. Så präsidänt & & så
Visst. Det blev väl i och med Storsjöyran nästan. [Och] så
. flögga å så egen republik haha ja, patriot visst! Lite skåj
president och sa flagga och sa en egen republik. Ja, patriot
. sader Ja a sa ar e val de, de e ju lite krig mot Sundsvallama.
visst! Lite skoj sådär Ja, och så ar det val det, det ar ju lite
. Jaha De e klyktattare1 de. Å da stog republiken da re va
krig mot sundsvallarna. Jaha De ar ju klyktattare1 de. Och
. Storsjöyran sto dam i Brunnflo, tro ja de va, å hade kåntråll.
då stod republiken, då [när] det var Storsjöyran [då] stod de
. Stappa bilarna som kam fran Sundsvall haha. Jo, visst. A
i Brunflo, tror jag det var, och hade kontroll. [De] stoppade
. men de va ju en hafti grej. De va ju klart fo att dam sku
bilama som kom från Sundsvall. Jo, visst. Ja, men det var ju
. kamma i tining & så vidare. Å de va ju me ett leende på
en häftig grej. Det var ju [så] klart for att det skulle komma
. läpparna. Men alltså, då sto dam & kålla om de va
tidningen och så vidare. Och det var ju med ett leende på
. sundsvallare som kam haha. Hur kålla man de? Ja, de m
lapparna. Men alltså, da stod de och kollade om det var
. veva väl ne å fråga bara liksåm "Ståpp, ståpp!" så sto dam
sundsvallare som kom. Hur kollar man det? Ja, de vevade
. då med jodselgrepar & grejer haha. A, de a haftit.
väl ner och frågade bara liksom. "Stopp, stopp!" [Och] så
. 1 'klyktattare': oknamn for personer boende i Y-lan (dvs
stod de da med godselgrepar och grejer. Ja, det är häftigt.
. Västernorrlands län), jfr. 08-or
1 'klyktattare': oknamn for personer boende i Y-lan (dvs
.
Västernorrlands lan), jfr. 08-or