Bjurholm

Sample of Swedish as it is spoken in Bjurholm. More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. Jo men tjännt ingenting första dan, men då på kvälln da vi
Jo, men [vi] kände ingenting första dagen, men då på
. satt å åt da vi hotället, så då da tjännt ja va na. Så ja jord
kvällen, då vi satt och åt där vid hotellet, så då kände jag
. så har vetu. Da kammer han dar servitrisn & så drog han
[att det] var något. Så jag gjorde så här vet du. Da kommer
. unna duken & s& spruta han under me ... Jo Spraja han me
han där servitrisen och så drog han undan duken och så
. nan myggspraj. Am ve ha sagt till de, for de va på kvällama
sprutade han under med ... Jo [Då] sprayade han med någon
. dåm bet, då man satt å åt. Så ja, vi börj på få, ja fick först
myggspray. Om vi hade sagt till dem, för det var på
. på knät två stycken. Så sa ja "Va ha ja fått här för nå?". Sen
kvällarna de bet, då man satt och åt. Så vi började på [att]
. vart de mer a mer på bena for varje dag. Men he vart ju inte
fa ... Jag fick forst på knaet, två stycken. Sa sade jag "Vad
. så att e vart ... Men en fru hon hade fått sam du. Mm Så att
har jag fått här för något?". Sedan blev det mer och mer på
. de vart sam blåser. Kansje var mer tjannslia? Mm. Fo man
benen for varje dag. Men det blev ju inte så att det blev ...
. tyck man bruk int få de hemma, men dam ha val n& annat
Men en fru hon hade fått som du. Sa att det var som blasor.
. sårts jift i Na, dam bruk ju, ja dam ha ju stor sam na bl
[Ni] kanske var mer känsliga? For man tycker [att] man
. myggbett. De ha syntes ju att de va. Å klia nånting Å klia.
brukar inte få det hemma, men de har väl något annat sorts
. Jo. Dar va re ... Men vet du va vi smord på dom? Viskej!
gift i [sig] Nej, de brukar ju ... Ja, de har ju stor som ...
.
Myggbett. Det har syntes ju att det var. Och kliade
.
någonting Och kliade. Jo. Dar var det ... Men vet du vad vi
.
smorde pa dem? Whiskey!

: Older man

. Ja man mast saj att de ju vore en fantastisk utveckling just
Ja, man maste saga att det ju [har] varit en fantastisk
. på de ammråde. Mm För att sam sagt var när man fick
utveckling just på det området. For att, som sagt var, när
. mjölkmasjin me spann å de där då då va ju de värkeligen en
man fick mjölkmaskin med spann och det där da var ju det
. lättnad mot för för då je va så ha jick i skola å de där. Man
verkligen en lättnad mot då jag gick i skola[n] och det dar.
. lärd ju sej & mjölk & fick ju ryck in da na re behövdes Mm &
Man larde ju sig att mjölka och fick ju rycka in da när det
. handmjölk då. Å då man da ha vari val in ett tag så da va re
behövdes. Och handmjölka da. Och da man hade varit in ett
. ju att man vart ju alldeles Alldeles ont i händerna fardi i i
tag så, da var det ju att man blev ju alldeles Alldeles ont i
. handren. A de va ju sam, klart man klamt ju mer än va man
händerna färdig i händerna. Ja, det var ju som ... Klart man
. behövt Ja ejantlien så att. Joo, se her, men de e klart nu a
klamde ju mer än vad man behövde Ja egentligen, så att ...
. investeras e ju val dit just på de ammrade Mm me Jo,
Jo, sa det ar ... Men det ar klart, nu investeras det ju väldigt
. varklien mjölkgrop a sana sa. Men he e kle att de ska ju va
just på det området med Jo, verkligen mjölkgrop och sådana
. sa hamst mycke jur nu. Jo, de e ju för att de ska lona sej He
sa[ker]. Men det är klart att det ska ju vara så hemskt
. e ju, he gå ju inte å börj på ha den utrustning som va då för
mycket djur nu. Jo, det är ju för att det ska löna sig Det går
. en tie, femtan kor inte.
ju inte att börja på [att] ha den utrustning som var da för en
.
tio, femton kor inte.

: Younger woman

. Fast dam a ju valdit bra assa de a ju bra kvalite. De va ju
Fast de är ju väldigt bra alltså, det är ju bra kvalité. Det var
. därför dåm kåsta säkert så da jättemycke, men ja tyck int
ju därför de kostade säkert så där jättemycket, men jag
. de tjänns lönt å slänga ut trehundra kroner på en burk. Okej
tycker inte [ att] det känns lont att slänga ut trehundra
. att han a bra, men da kan ja ju hallre tjopa flera stycken &
kronor på en burk. Okej att han är bra, men då kan jag ju
. Mm sam a billiare. Men ja tänkte just me ram har partyna,
hellre kopa flera stycken som ar billigare. Men jag tänkte
. varför varför hete re "Tapperwärpartyt"? Jaha, du tänkte så.
just med de här partyna, varför heter det
. Na, men de a ju sam att eh dam drar ihop ett jang eller eh
"Tupperwarepartyt"? Jaha, du tänkte så. Nej, men det är ju
. sam bjuder in da den sam ska ha partyt & sa da a re nan
som att de drar ihop ett gäng eller som bjuder in da den
. sam kam dit me gräjerna å så stå hon å å gå ijenam sắm
som ska ha partyt och så är det någon som kommer dit med
. vissa gräjer då. Elle visa burkarna å vi vicka såm ä nya å ...
grejerna och så står hon och går igenom vissa grejer då.
. De a ju int bara burkar. De finns ju tillbringare eller sana dar
Eller visar burkarna och vilka som ar nya och ... Det är ju inte
. grajer sam Mm & all ... pill pillerbull burkar vet ja att de finns
bara burkar. Det finns ju tillbringare eller sådana dar grejer
. såna hä jättesmå å. De ä så hä de finns ju mycke inåm
som Och all ... pillerburkar vet jag att det finns sådana här
. plast. Sa da sta hon ju sam & visa & berätta va man ska
jättesmå. Det är så här, det finns ju mycket inom plast. Så
. använda ram till & sånt där.
da star hon ju [lik]som och visar och berättar vad man ska
.
använda dem till och sådant dar.

: Younger man

. De va "Årets skotermann". Dam hade dam tjorde me en
Det var "Årets skoterman". De körde med en timmerdoning1
. timmerdoning1 & tjorde sjlalambana & en tre mann i varje
och körde slalombana och en tre man i varje lag. Så körde
. lag. Så tjorde ram eller först dam tjörde sjlalåm först & så
de slalom först och så lastade de några stockar och så skulle
. lasta ram na stackar a så skull dam lyfte elle ram börja me &
de lyfta ... Eller, de började med att lyfta upp skotern ur ett
. lyft upp skotern ur ett hål. Hadd ba tjört ne an å så kåppla
hål. [De] hade bara kört ner den. Och så kopplade de en
. råm en doning1 & lasta nåt timmerlass, så sku dom tjo
doning1 och lastade något timmerlass. Så skulle de kora
. sjlalåm & så sku ram backa me timmerdoningen1 & dam sku
slalom och så skulle de backa med timmerdoningen1 och de
. jora en massa sant da. Ti slut da vart de ju ba tre kvar elle
skulle göra en massa sådant dar. Till slut da blev det ju bara
. ett lag, dam vann ju då. Hadd dam utslagning mellan dam
tre kvar, eller ett lag, de vann ju da. [Da] hade de utslagning
. tre. Fick dåm jöra en massa olika, dåm sku tjör sjlalåm då,
mellan de tre. [S&] fick de gora en massa olika [saker]. De
. hugg nå ve & tjör tebaks me ven å. Va sam rolit å se på. Va
skulle köra slalom da, hugga någon ved och kora tillbaka
. re nå nån tuff kille sam vann d&? Aa, han sam vann hadd ju
med veden. [Det] var [lik]som roligt att se på. Var det
. ba tur. Haha. Va d& d&? Ja men da dam va ett bra lag
någon tuff kille som vann d&? Ja, han som vann hade ju bara
. faktist, de va ram. Fo re va ju mest gammgubbar me. Dam
tur. Vad d& d&? Ja, men de var ett bra lag faktiskt, det var
. tordes ju int gasa nånting. Så dåm vann ju då först & sen då
de. For det var ju mest gamla gubbar med. De tordes ju inte
. va re ju då två stycken såm va ejäntlien jäklit bra bägge två,
gasa någonting. Så de vann ju da först och sedan da var det
. sam tjorde forst. Å en han jord fel han missuppfatta, han
ju då två stycken som var egentligen jäkligt bra bägge två,
. skulle ha tjord sjlalam på vägen tibaks na han hade huggi
som körde forst. Och en han gjorde fel, han missuppfattade,
. ven åckså. Men de missuppfatta han. Så han tjorde ba
han skulle ha kört slalom på vägen tillbaka när han hade
. järnet förbi. Då sto dam ba å sa åt an att "Du få backa
huggit veden också. Men det missuppfattade han. Så han
. tibaks å tjöra åm" så då hadd ju då sam han hålle på
körde bara järnet förbi. Da stod de bara och sade at han att
. förlänge. Å så nästa en han for då iväg då runt banan där &
"Du får ta och backa tillbaka och köra om!", så då hade ju
. va å klöv ven å allting å så lasta han ven på fel skoter i
han hållit på för länge. Och så nästa han for da iväg da runt
. paniken där, så då vare ju tjört för han å, så han to e ju ba
banan där och klov veden och allting, och så lastade han
. lungt han,
veden på fel skoter i paniken där, så da var det ju kört för
. 1 timmerdoning = fordon med medar, använt inom
honom da. Sa han tog det ju bara lungt han, han hann ju
. skogsbruket
ändå.
.
1 timmerdoning = fordon med medar, använt inom
.
skogsbruket