Bjuv

Sample of Swedish as it is spoken in Bjuv. More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. Ja, de va ju så här vatt di kam från Smålann å så hade meor
Ja, det var ju så här, va, att de kom från Småland. Så hade
. en en syster i sam eh bodde i Klippan & sa fick meor jobba
mor en syster som bodde i Klippan och så fick mor jobba
. där, di hade lantbruk, hos dam. Å sen så eh kam en annan
dar, de hade lantbruk, hos dem. Och sedan så kom en annan
. moster te maj ner åsså för di kam ner här alla syskån udom
moster till mig ner också för de kom ner här alla syskon
. två pä&gal va. Allihop kam ner ti Skaane. Vi hade en mobrår
utom två pagar1, va. Allihop kom ner till Skåne. Vi hade en
. såm va eh kåck på eh pa Haräåds klaster. Mm Å så s&e att
morbror som var kock på Herrevads kloster. Mm Så var mor
. eh ... Men så va meor as a jobba hos moster Anna & moster
och jobbade hos moster Anna och moster Selma var hos
. Selma va hos nån annan där å jobba. Åck eh sen så fick
någon annan där och jobbade. Sedan så fick mor jobb på
. meor jobb pa Aska molla Jaha a dar träffa hon min far for
Aska mölla Jaha och där träffade hon min far för han är ifrån
. han ud ifrån Skäane Ask, me va min far ifrån. Mm Ack eh
Skåne Ask, dar var min far ifrån. Mm Och sedan hur de
. sen hur di hamna i Gunnarstårp de treor ja va så här att vi
hamnade i Gunnarstorp det tror jag var så har att vi hade en
. hade en moster sam redan va flyttat heit å så va här jobb i
moster som redan hade flyttat hit och så var här jobb i
. greuvan så barja far här, så kam di heit ti Gunnarstarp.
gruvan sa började far har, så kom de hit till Gunnarstorp.
. 1 pojkar
I pagar = pojkar

: Older man

. De to eh do på nästan alla gruvarbetama för att eh dam
De tog dod pa nästan alla gruvarbetarna för att de sprängde
. sprangde ju me dynameit nere i greuvan a de den roken den
ju med dynamit nere i gruvan och den roken den var ju inte
. va ju inte så feint så att di kunne fläkta upp de utan di
så fin så att de kunde fläkta upp det utan de andades in där
. andas in där & di ble sjeuka efterhand, ju. De e val de man
och de blev sjuka efterhand, ju. Det ar val det man kallar
. kalla "stenlunga" Ja stenlunga fick di åsså , ja, men ejentin
"stenlunga" Stenlunga fick de också, ja, men egentligen var
. va de jift e de från ju doynameiten. De ble sånna klaröda &
det gift från dynamiten. De blev sa klarroda och fina i
. feina i ansiktet, di säåg så friska & feina ut, men men dam
ansiktet, de såg så friska ut och fina ut, men de dog av det,
. eh dam deog av de, ass ... blev sjeukare när di ble lite allre.
alltså, blev sjuka när de blev lite äldre. Så de blev inte så
. Så dam ble inte så gamla. Hu gamla d&? Ja, seksti ...
gamla. Hur gamla d&? Ja, sextio, omkring dar.
. amkring dar.
amkring dar.

: Younger woman

. Tänkte presis fråga åm vicket du föredrar, Engelhalm eller
Tänkte precis fråga om vilket du föredrar, Ängelholm eller
. Helsingbårj? Ja, allså, de ha ju allti vatt Helsingbar for vi ha
Helsingborg? Ja, alltså, det har ju alltid varit Helsingborg for
. ju inga bra forbindelser ti Engelalm ju, så att eh ja ved ... Du
vi har ju inga bra forbindelser till Ängelholm ju, så att, jag
. har ente heller direkt vatt ?... Man har ju, asså, allri vatt på
vet inte, du har heller inte direkt varit? Man har ju, alltså,
. de hållet ju. De har ju vatt ... ei & me ja taag da & buss dar
aldrig varit på det hållet ju. Det har ju varit i och med, ja,
. ju gått lätt in där. Har man skollat ti Engelalm så har man då
tåg da och buss det har ju gått lätt in där. Har man skullat
. fått fiksa sjuss å säå å de kansjente så lätt alla gånger, så
till Ängelholm så har man då fått fixa skjuts och så och det
. att eh ja ... Ja tjannemte te Engelalm, ja hittar ti Ulle
är kanske inte så lätt alla ganger, så att ja ... Jag känner inte
. preseis, men eh näe, ja ... me de sär dam jasså e en
till Ängelholm, jag hittar till Ulle precis, men nej, jag ... Det
. jättefein stad just på sammaren ju, men eh nej, ja vet inte ...
säger de också är en jättefin stad just på sommaren ju, men
. Ja e ingen san sam aker in & spesiellt inte neu nar man har
nej, jag vet inte ... Jag är ingen sådan som åker in och
. baarn a sa dae Vala [kopcenter]assa battre Mm, mm slippa
speciellt inte nu när man har barn och så, då är Väla
. gaa in a ut i affärer a ... Ja, presis & de e nara Ja, preseis,
[köpcenter] också bättre Mm, mm slippa gå in och ut i
. Mmo de e ju de, ju.
affärer och ... Ja, precis och det ar nara Ja, precis, Mm det är
.
ju det, ju.

: Younger man

. Ja, ja, sicken gubbe de va. A men man ska va sa sorens
Ja, ja, vilken gubbe det var. Ja, men man ska vara så sorens
. trevli mot alla kunder, de måste man va na man står en sẵn
trevlig mot alla kunder, det måste man ju vara när man står
. butik, ju. Ja Men eutan ... Han e ju allti trevli när man träffar
i en sådan butik, ju. Ja Han är ju alltid trevlig när man
. han ju, men sen eutanfor sant ... Tisempel da oh jick ja sant
träffar honom ju, men sedan utanför ... Då gick jag sådant
. alu där först ju. Ibland eh teo man en kvart längre paus &
alu dar forst ju. Ibland tog man en kvart längre paus och
. sån. Då kam han & gaba1, E naman inte jör. Ja hatar sånt. Ja
sådant. Då kom han och gapade1. Jag hatar sådant. Jag
. gabar1 allti baked. Så där sleuta ja ju. Sen va ja inne på
gapar1 alltid tillbaka. Sa dar slutade jag ju. Sedan var jag
. findusfroysen i stan ju. De första ja vatt dar fjortan dar elle
inne på Findusfrysen i staden ju. Det första jag varit dar
. tre vickår eller nå sånt ju. Ja, hade stått da ... Man få stå
fjorton dagar eller tre veckor eller något sådant ju. Man får
. förti minut på fröysen måste man gå ut ju. Ja Da ju eller en
stå fyrtio minuter på frys [en] sedan måste man gå ut ju. Ja
. halvtimme. Men har ninte sjyddsklader? Jeo, t, tretti minus!
Eller en halvtimme. Men har ni inte skyddskläder? Jo, trettio
. Na, na, gar in a ställer ass i sjarts! Na, sa steo vi da darinne
minus! Nej, nej, gar in och staller oss i shorts! Nej, sa stod
. a ... Steo ja dar, satsa ja fel ju, va junt sa latt ju, hade vatt
vi da darinne och ... Sa stod jag dar, satsa jag fel ju, det var
. där fjortån dar, tre vickår, ju. Ja, fick ja satsa åm allt, stå där
inte så lätt ju, hade varit dar i fjorton dagar, tre veckor, ju.
. inne tre timmar e i ett streck. Va så frösen så ja va rent leila
Ja, fick jag satsa om allt, sta dar inne tre timmar i ett streck.
. på lapparna allt, ju. Du, de va ingen s sa till en, jag visste ju
Var så frusen så jag var rent lila på lapparna och allt, ju. Du,
. inte va men de va ba ti gaa ut, da fa linjer stanna, de visste
det var ingen som sade till en, jag visste ju inte att det var
. inte ja am ju.
bara till att gå ut, da far linjen stanna, det visste inte jag
. 1 har: gapa = skalla, skrika
om, ju
.
1 har: gapa =
.
a = skalla, skrika