Böda

Sample of Swedish as it is spoken in Böda. More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. Å de angloket, na de fungerade ti de de skulle, de va, min
Och det angloket, när det fungerade till det det skulle, det
. pappa jabbade på de & tjode de loket me timmer. Di tjode ju
var ... Min pappa jobbade på det och körde det loket med
. timmer ifrån skogen å sen så va de ju sågverk där ute vi
timmer. De körde ju timmer ifrån skogen och sedan så var
. Nabbelund. Fast de e ju båtta sen länge nu. Ack ... eh ... så
det ju sagverk dar ute vid Nabbelund. Fast det ar ju borta
. han jabbade ... på de ... loket. Så att eh ... såm liten åkte ja
sedan länge nu. Sa han jobbade på det loket. Sa att som
. afta me de dar, da bodde ja ju inte har utan ja bodde vid
liten åkte jag ofta med det dar, da bodde jag ju inte har utan
. jänvägen längre bått å ... då åkte vi me min pappa da, me
jag bodde vid jamvägen längre bort och da åkte vi med min
. loket ti Nabbelund å så badade vi medan dam lassade av si ...
pappa da, med loket till Nabbelund och sa badade vi medan
. sitt timmer där, å sa akte vi tibaka me loket. Jaha, fick ni
de lossade av sitt timmer dar, och så akte vi tillbaka med
. åka gratis d&? Ja då, vi satt på nån ... ja, va va de dam hade,
loket. Jaha, fick ni åka gratis d&? Ja då, vi satt på någon, ja,
. dåm elda ju loket me kål, va Ja å de hade dam ju sam en
vad var det de hade, de eldade ju loket med kol, va Ja och
. liten vangn då me kål efter, så på den dä kållådan da satt vi,
det hade de ju [lik]som en liten vagn då med kol efter, så på
. så ja vet inte åm vi va renare na vi kam hem än na vi åkte
den där kolladan dar satt vi, så jag vet inte om vi var renare
. dit
nar vi kom hem an nar vi åkte dit.

: Older man

. Men de va ju ett hårt liv allt ju. Skulle man jo nån ... elle ha
Men det var ju ett hart liv allt ju. Skulle man ha någonting
. nånting så va man ju tvungen & arbeta hårt för et, am ja
så var man ju tvungen att arbeta hart for det, om jag säger,
. säje, å få nånting öve huve taget. Å, & ... skulle [man] da ...
och få någonting över huvud taget. Och skulle [man] da, om
. am ja saje, fa na bidrag elle nanting sa va de ju bönderna
man säger, få något bidrag eller någonting så var det ju
. såm satt å bestämde da ove männisjan, den ensjilde
bönderna som satt och bestämde da över människan, den
. männisjan. Mor ho fick ju ingen pen ... pensjon da förrän ja
enskilda människan. Mor hon fick ju ingen pension då förrän
. va tjuge år gammal ju. Sa hade vi, hade vi ingenting i bidrag
jag var tjugo år gammal ju. Så hade vi ingenting i bidrag
. elle nånting öve huve taget. Så man första ju inte ejentlien
eller någonting över huvud taget. Så man förstår ju inte
. hu man, va vi fick penga ti Na ti uppehallet. Men de va ... vi
egentligen hur man, var vi fick pengar till Nej uppehället.
. jick ju å plåckade bär å på höstana så här dant dessutåm, &
Men det var ... Vi gick ju och plockade bär och på höstarna så
. så ... & spadde ut da ma'et du. Sa ja mena de, de va inte
här dant dessutom, och spadde ut då med det du. Så jag
. mycke ... men man va van, man fick vänd, vänna på maten &
menar, det var inte mycket. Men man var van, man fick
. vände på allting hele tiden Ja sam ja säje att, så att ... eh ...
vända på maten och vända på allting hela tiden Ja som man
. de va ju inte nådit. De va inte ti å gnälle åm broet va hat
säger att, så att det var ju inte nadigt. Det var inte till att
. elle am maten va sur elle nanting, utan de va bara & ate de
gnalla om brodet var hart eller om maten var sur eller
. & va tyst. Sam ja saje ... Å likdant ma kläder & allting, man
någonting, utan det var bara att ata det och vara tyst. Som
. fick ju ta då ... de en fem, sex stycken ha hatt före då, men
jag sager ... Och likadant med kläder och allting, man fick ju
. man va gla att de va rent a allting sa har dant, se-u.
ta da det en fem, sex stycken hade haft före da, men man
.
var glad att det var rent och allting sa har dant, ser du.

: Younger woman

. Ingen alls, i stort sett. Ah, ja vet inte, ja hade en
Ingen alls, i stort sett. Nej, jag vet inte, jag hade en
. landsjöldpadda åck dåm e ju inte så ... dåm e ju lättare &
landskoldpadda och de är ju inte så ... De ar ju lättare att
. sjöta än vattensjöldpadder. Men, henne hade ja ute på
sköta än vattensköldpaddor. Men henne hade jag ute på
. sammam i en liten bur, så tjäka hon gräs där å ... grävde ne
sommaren i en liten bur, så kakade hon gras dar och gravde
. säj & höll på så da lite grann. Å sen på vinten få man ju ta in
ner sig och holl på sa dar lite grann. Och sedan på vintern
. dam da ... fo da ga dam ju i ide ... ack ... eh ... ejentlien sajs de
får man ju ta in dem då, för då går de ju i ide, och
. man ska lägga dam i tjylskapet ove vinten, men ja tycke de
egentligen sags det att man ska lägga dem i kylskåpet over
. late lite ... ja, ja vill inte ha henne i tjylskåpet helt enkelt,
vinter, men jag tycker det later lite ... Ja, jag vill inte ha
. men dam ska ligga på nån kall ... plats då, fo da save dam ett
henne i kylskåpet helt enkelt, men de ska ligga på någon
. pa manade, så de e ju inge ... de e inge svar-sjött jur, men de
kall plats da, for da sover de ett par månader, så det är inget
. ju inte ... inte så rolit & ... de e inge sällskap direkt helle ... de
svarskott djur, men det ar ju inte så roligt och det är inget
. de inte.
sällskap direkt heller, det är det inte.

: Younger man

. Ja, dam vanlia affärena dam e ju öppna året &m da, me
Ja, de vanliga affärerna de är ju öppna året om då, med
. lifsmedelsbutiker, men alla sammabutike & sa, elle sana
livsmedelsbutiker, men alla sommarbutiker och så, eller
. mindre, dam ... stange ju runt mitten av agusti. Hm. Så da ...
sådana mindre, de stänger ju runt mitten av augusti. Så
. eh ... men de e ju bara fragan hu lange ... ja, de finns ju en
da ... Men det ar ju bara fragan hur lange ... Ja, det finns ju en
. del småbutike här å de ... dåm kansje snat få slå i, slå i ijen
del småbutiker här och det ... De kanske snart får slå igen på
. på vinten. För de ... eh ... de finns ju inte undelag, fo de e ju
vintern. For det finns ju inte underlag, for det är ju rätt
. rätt många affäre här uppe ändån, de e fyra elle fem. På en
många affärer här uppe ändå, det är fyra eller fem. På en
. sån liten ... ort. Ja. Va e de, två tusen ekstra hushåll ...
sådan liten ort. Ja. Vad är det, tvåtusen extra hushåll
. såmma, såmmatid här uppe. Åck de är, va e de, tålv, tålv
sommartid har uppe. Och det ar, vad är det, tolvhundra
. hunnra bofasta hushåll, så de e mer sammarboende ... unde
bofasta hushåll, så det är mer sommarboende, under den
. den tiden da, an bofasta.
tiden da, an bofasta.