Borgå

Sample of Swedish as it is spoken in Borgå. More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. Ykshuttarna. De e sanna har yks ... kastning sam man kastar
Yxhuttama. Det är sådan här yxkastning. Man kastar pal en
. i1 en målt alla. Sånna härna ... spesialyksår no sam e jorda
maltavla. Sådana har specialyxor som ar gjorda, liksom for
. liksåm va för varje deltagare sin egen såm, efter ... vikt &
varje deltagare [har] sin egen som ... Efter vikt och längd
. längd a ja vet nu inte riktit allt, for ja e int me mere dar.
och jag vet nu inte riktigt allt, för jag är inte med i2 det där.
. Men dåm e mycke aktiva här nu ... Vari nu i flera år mere dar
Men de är mycket aktiva har nu ... [De] har nu varit i flera år
. ykshuttande. De finns sjilda avdelninga inam
med det dar yxhuttandet. Det finns skilda avdelningar inom
. ungdomsforeningen sam ... sam e Ykshuttarna, & dam ha just
ungdomsforeningen som är "Yxhuttarna", och de har just
. kå, vari ... De här veckoslute så va dåm me ... i Svärje på
varit ... Det här veckoslutet så var de med i Sverige på
. ykshuttartävlingar just.
yxhuttartävlingar just.
. 1 här: i = på/mot
1 säger egentligen
.
2 säger egentligen

: Older man

. Ja kan berätta åm när ja va på ... byggnadsjabb å byggde en
Jag kan berätta om nar jag var på byggnadsjobb och byggde
. båt här åt en ... granne ... till mej. Så kammer de en äldre kar
en båt här at en granne till mig. Så kommer det en äldre
. in & ... så sa 'an se[n] "Baten e no annars bra", sa 'an "men
karl in och så sade han efter en stund1 "Båten är nog annars
. lite mera skuvågar forstav sku ja ha villa ha" sa han, mm Ja
bra," sade han "men lite mera skuvagar forstav skulle jag ha
. tala ingenting så länge han var tär men så när han jick
velat ha" sade han. Jag talade ingenting så lange han var
. därifrån så sa ja att eh, åt han såm ja byggd båtn &t, sa ja
där, men så när han gick därifrån så sade jag att ... at han
. "Va mena han me skuvågar förstav?", "Ja", sa han "ja vet
som jag byggde båten &t, sade jag "Vad menar han med
. int", sa han "men ja sku tro att ha sku vari mera sned ...
skuvågar forstav?". "Ja", sade han, "jag vet inte", sade han
. mera lutande".
"men jag skulle tro [att] den skulle ha varit snedare, mera
. De här ha ja berätta åt1 många, de här åm de där skuvå
lutande". Det här har jag berättat för2 många, det där
. förstäv, för därfö tro ja no de å de ... För he va faktist så
skuva forstav, for darfor tror jag det, att det ... For det var
. sällsynt så att ja har ... int hört någån efteråt sam ha förstått
faktiskt så sällsynt, så att jag har ... inte hört någon efteråt
. de där me skuvat. Kan de va hans eget ord da eller? Nej!
som har förstått det där med skuvåt! Kan det vara hans
. De tro ja inte. Ja tro att de va ett allmänt använt ord. For att
eget ord da eller? Nej! Det tror jag inte. Jag tror att det var
. ja hadd mycke svårt å förstå dåm där gamla ... karana, dam
ett allmänt använt ord. För jag hade mycket svårt att förstå
. sam va en ... seksti år aller så ja när ja va påjk. Va mycke
de där gamla karlama, de som var en ... sextio år eller så
. svårt å förstå dåm. Varifrån kam han d&? Nå, han va ha ...
här när jag var pojk. [Det] var mycket svårt att förstå dem.
. han va pellingsman va, ha va ... han tala akta pellingedialekt.
Varifrån kom han d&? Nå, han var ha[r], han var
. 1 har å+ - för
pellingsman va, det var ... Han talade akta pellingedialekt.
.
1 säger egentligen se[n] = sedan
.
2 säger egentligen < åt >

: Younger woman

. Ja jabbar i Lovisa ... å så jabbar ja ijentlien i Bargå, å så
Jag jobbar i Lovisa, och så jobbar jag egentligen i Borgå, och
. jabbar ja här. Me va eksakt? Atså i Lovisa så ... jabbar ja ...
så jobbar jag har. Med vad exakt? Alltså i Lovisa så jobbar
. inam då skogsbruke ... med skogsbruksplanering åck
jag inom da skogsbruket med skogsbruksplanering och
. skogsförbättring åck me data. Å de innebär helt kankret
skogsförbättring och med data. Och det innebär helt konkret
. att ...? Skogsbruksplanering e de att ja går ut i skogen &
att ...? Skogsbruksplanering är det att jag går ut i skogen och
. inventerar ... skogarna ... mäter ... beståndsdata ... å ... jör sån
inventerar skogarna, mäter beståndsdata och gör sådana
. hanna planer, alltså ttjor ihåp allt de har ... data ti ... ti
här planer, alltså kör ihop allt det här, datan, till sådana här,
. sånhänna ... liksåm räckningar & planer över skogen hur d&m
liksom, räkningar och planer över skogen; hur de ska
. ska sjötas, borde sjötas. Å sen så sjöter ja
skötas, borde skötas. Och sedan så sköter jag
. skogsförbättringen vicket betyder att vi dikar skogar, vi
skogsförbättringen, vilket betyder att vi dikar skogar, vi
. bygger vagar. Allt från planering till varkställande sjoter ja. A
bygger vägar. Allt från planering till verkställande sköter jag.
. sen så har ja hand am ... i skogsbruksplaneringen kartritning
Och sedan så har jag hand om, i skogsbruksplaneringen,
. å Adebe1 överhuvetage. Å sen så jåbbar ja i Bårgå ... åt
kartritning och ADB1 över huvud taget. Och sedan så jobbar
. Svenska litteratursällskape, ja e såm förvaltare på en gård.
jag i Borga at Svenska litteratursällskapet, jag är som
. Å sen så är ja jordbrukare här på hemställen.
förvaltare på en gård. Och sedan så är jag jordbrukare har
. 1 Adebe = ADB (forkortning av Automatisk databehandling)
på hemställen.
.
1 ADB: forkortning av Automatisk databehandling

: Younger man

. Ja håll på & testa på Nackia. Ja tjor sanhär funktsjonstest på
Jag håller på och testar på Nokia. Jag kör sådana här
. va hete de sånna häna ... telefonsentraler. Sitta & knappra på
funktionstest på, vad heter det, sådana här telefoncentraler
. datorer hela dagarna i anda ... å se att dam da funkar eller
Sitter och knapprar på datorer dagama i anda och se om de
. dam inte funkar. Datorerna? Dam där telefonsentralerna?
funkar eller inte funkar. Datorerna? De där
. Datorerna e liksam ett jälpmedel för att kålla telfonsentralna
telefoncentralerna? Datorerna ar liksom ett hjälpmedel for
. åm dåm fungera. Alltså de här såm ... för ...? Nåjå. I prinsi,
att kolla telefoncentralerna om de fungerar. Alltså de har
. atså, atså, de e sån här testavdelning sam ja jabba på ...
som för ...? Nåja. I princip ... Alltså, det är sådan här
. såm ... prådukterna för, för kamma ut på marknaden, så
testavdelning som jag jobbar på, som .... Produkterna ... För
. kammer dam till den da testavdelningen a testas liksam
[att de] komma ut på marknaden så kommer de till den där
. nogrant förrän1 man kan sälj[a] ten kund då. S& e da en sẵn
testavdelningen och testas liksom noggrant innan1 man kan
. där såm sitter där å testar & ma ... får da först ett, en va
sälja till en kund då. Så [jag] är då en sådan dar som sitter
. heter re ... eller. Den dar sentralen har ju funnits sen ett hela
dar och testar. Man får da forst ett, vad heter det ... Eller ...
. tiden, men ja satt i den nya ... programmvara i den då. Å de
Den där centralen har ju funnits hela tiden, men jag sätter i
. sen ska testas forran1 man får sälja dam. Att dam int sen
den nya programvaran i den da. Och det ska sedan testas
. går till Ttjina, & sen fungerar dam inte va. Eller vart dam nu
innan1 man får salja dem. Att de inte sedan går till Kina och
. kan gå nu liksam! De jör ja.
sedan fungerar de inte, va. Eller vart de nu kan ga, liksom!
. 1 har: forran = innan
Det gör jag.
.
1 sager egentligen