Brändö

Sample of Swedish as it is spoken in Brändö. More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. Men am man har en vev, am man ska veva en duk? De bli ju
Men om man har en vav, om man ska vava en duk? Det blir
. hemskt mycke trådar det! De bli mycke trådar, ja. Hur håller
ju hemskt mycket trådar det! Det blir mycket trådar, ja. Hur
. man reda på dam då att dam int tjarvar ihop se? Ja, nae,
håller man reda på dem da, att de inte tjorvar ihop sig? Ja,
. men de mast nog me arning. Man lägger ju ett själ1 när man
nej, men det måste nog vara ordning. Man lägger ju ett
. revar2, så att det hålls me åring. Men nu jör dam ju så, nu
skal1 när man revar2, så att det hålls med ordning. Men nu
. hant ja vare ma, men nu jor dam de i flera ... svansar ... sa
gor de ju så ... Nu har ju inte jag varit med, men nu gor de
. dåm int blir så ttjackt, å sätter ihop dåm sen när när vi
det i flera svansar, sa att det inte blir sa tjockt. Och sätter
. sätter upp på bommen. Så de är nog på nae vis e ju de
ihop dem sedan när vi sätter upp [dem] på bommen. Så på
. bättri. Blev lite, kunn bli lite när dam blev ttjackt på
något vis är ju det bättre. När de blev tjockt på varandra på
. varandra på revstaka kan de bli lite olika längd. Nu när dam
revstaken kunde det bli lite olika längd. Nu när de blir alla
. blir alla lika dam här ... Am [m]an jör i två svansar eller till &
lika, de har ... Om man gor i två svansar eller till och med i
. me tre har dam jort ha ja sett, så blire int sa tjackt, så blire
tre har de gjort, har jag sett, så blir det inte så tjockt, så
. mera jamt. Mater ju allt lika i början. Mater ut hurdan längd
[da] blir det mer jamnt. [Man] mater ju allt lika i början,
. man ska ha. Å sen are ju barte sätt på de. Först träder man
mäter ut hurdan längd man ska ha, och sedan är det ju bara
. ju i ... man ha ju ta ju själe först ... att man int blir av me de &
till att sätta på det. Forst trader man ju i ... Man tar ju skalet
. sätter i dam där pinnama då. Å sen så ... Man måste ju va
forst [ s&] att man inte blir av med det och satter i de dar
. flera stycken när de ska jöre de där. En elle två hålle ju i
pinnarna då, och sedan så ... Man måste ju vara flera stycken
. svansen å håller passlit3 spannt då ... att de bli jämt ... a en
nar man ska gora det dar. En eller två håller ju i svansen och
. står å drar fram sjeden å en rullar på.
håller passligt3 spänt då [så] att det blir jämnt, och en står
. 1 har: 'skäl' = en vävterm
och drar fram skeden och en rullar på.
. 2 reva = sammanfora och ordna trådar till en varp for en
1 här: 'skal' = en vävterm
. väv
2 reva = sammanfora och ordna trådar till en varp för en
. 3 här: passlit = lagom
väv
.
3 har: passligt = I
.
= lagom

: Older man

. Min en gammelfastar ttjopte eh eh sjeltjött da liksam för att
Min gammelfaster köpte sälkött da liksom för att hon var ...
. han va eh eh tam at ju mittje tam sam onggå. Satt jag ... A
De åt mycket de, som unga. Så att jag ... Och det var första
. he va en första gången sam vi ha ate, & vi tuckt att he va
gangen som vi at [det], och vi tyckte det var gott allihop!
. gått allihop! Han kridda ju hån å konn laga de då på
Hon kryddade ju [det] hon och kunde laga det då, på
. gammaldags vis. Å he va faktisk gått! Masta de hänga de
gammaldags vis. Och det var faktiskt gott! Måste det hänga
. eller ...? Naj, naj, naj, naj! Vi tog be, besta bitan utav jure vi
d& ...? Nej, nej, nej, nej! Vi tog [de] basta bitarna utav djuret
. nar vi kam haim & tog bart sjinna a in tan sjelin a sen kam
när vi kom hem och tog bort skinnet av den där sälen. Och
. hån nedär & ... & koka den seks sju timar i en gritå. Jaba Å he
sedan kom hon ner och kokade den sex, sju timmar i en
. va riktit himmelens gått he! He va ju paran1 tell sen & ett
gryta. Jaha Och det var riktigt himmelens gott det! Det var
. starkt krydda fint sås. Jaha! Siddu! Ja, ja. Så att jag har nog
ju potatis1 till sedan och en starkt kryddad fin sås. Jaha, ser
. smakat på själtj, själtjött ja. Äre mörkt eller ...? He a nestans
du! Ja, ja! Så att jag har nog smakat på sälkött jag! Är det
. kålsvart. Min he ha ... He smaka ju li ... He tjenns att he a fett,
mörkt eller ...? Det är nästan kolsvart. Det smakar ju ... Det
. att he har in kraftigär smak. Men vi tuckt att de va gått!
känns att det ar fett, att det har en kraftig smak. Men vi
. 1 har: paron = potatis
tyckte att det var gott!
.
1 säger egentligen

: Younger woman

. Å så jabbar du me äldre ... Ja. Pratar du dialekt d&? Ja, då
Och så jobbar du med äldre ... Ja. Pratar du dialekt da? Ja, da
. kan ja prata. Na ja prata me dam, för dam förstår dialekt
kan jag prata, när jag pratar med dem. For de förstår dialekt
. bättre, dam förstår inte här ... att ... Ska ja sej till nån gång
bättre. De förstår inte här att ... Ska jag säga till någon gång
. liksåm, å dam dam hör ju, dåm flesta hör ju jättedålit, så
liksom ... Och de hör ju ... De flesta hör ju jättedåligt, så när
. när man ska seja till nån gång ... Å, först sejer ja ju, så sắm
man ska säga till någon gång ... Och först säger jag ju ... Så
. ja prata då, för de falle ju mej natulit, för så här prata ja.
som jag pratar da, for det faller ju mig naturligt, for så här
. Men sen am dam int hor så upprepar ja de nan gang på
pratar jag. Men sedan om de inte hör, så upprepar jag det
. dialekt.
någon gång på dialekt.

: Younger man

. Ja har vari ma am brannlarm nu i höstasj sam va ganska så
Jag har varit med om brandlarm nu i hostas som var ganska
. dar ... acklit. De va mitt u de va mitt ute på ... va vare
sa dar ackligt. Det var mitt ute på, vad var det, Nordsjön.
. Nordsjön. Blåst ... De hade blåst närmare tratti meter i
Det hade blåst närmare trettio meter per sekund1. [Då] kom
. sekunden. Kam de brandlarm därifrån rodermasjinrum, de
det brandlarm därifrån rodermaskinrummet, det är längst
. är längst ner under, ditunder. San ha smal lucka sam man
ner under, dit under. Sådan har smal lucka som man skulle
. sku ner i sam ... Vi trodd ju de va nat larm sam de skull tjora
ner i som ... Vi trodde ju att det var något larm som de skulle
. på, eller att de bara var övning då. Jaja Å så kam dam å sa
köra på, eller att det bara var övning då. Jaja Och så kom de
. att de no ingen övning, utan de kam ju da verklien
och sade att det är nog ingen övning, utan det kom ju då
. brannlarm. Så på me ... Ja e ... Jag & en matros e ju
verkligen brandlarm. Sa pa med ... Ja e ... Jag och en matros
. rökdykare åmbord så ... Fick ju sätt på åss de här fulla
är ju rökdykare ombord så ... [Vi] fick ju sätta på oss den här
. utrustningen då me ... tuber & mask & allting. Så da va man
fulla utrustningen då, med tuber och mask och allting. Så da
. ju säker på att nu hamnar man ner dit & släcka. Men ... jämt
var man ju saker på att nu hamnar man ner dit och [ska]
. sam man var på väg ner dit da så ... var de nu. När man hade
släcka. Men ... precis när2 man var på väg ner dit då, så ... var
. den dar masken på tjand man ju inga de bara vällde app
det nu. När man hade den där masken på så kande man ju
. därifrån då. Så här så ... Men så vare ju nan sắm sto där
ingenting, det bara vällde upp därifrån. Så här så ... Men så
. nare sam slangförare sam tjände att de va ju int rok, utan
var det nagon som stod dar nere som slangforare, som
. det var bara anga, da var de en san har angledning sam ha
kande att det var ju inte rok, utan det var bara ånga. Da var
. sprucki därnäre, så de va ju tur da. Ja ja För de kamme ju,
det en sådan här ångledning som hade spruckit där nere, så
. de kåmme ju brandalarm på de å när de blir ... den där heta
det var ju tur det. Ja ja För det kommer ju, det kommer ju
. angan kammer ut sa. De va no en lättnad att man slapp far
brandalarm på det också när det blir ... den där heta ångan
. när dit me na grejer i alla fall, slangar & saker. Na, de de va
kommer ut. Det var nog en lättnad att man slapp fara ner
. no ... Man samna ju nå fort da efter de! De va två på natten
dit med alla grejer i alla fall, [alla] slangar och saker. Nej,
. unjefär ... sam de dar hande.
det var nog ... Man somnade ju nog fort da efter det! Det var
.
två på natten ungefär som det där hande.
.
1 säger egentligen
.
2 säger egentligen < jamt som>