Burseryd

Sample of Swedish as it is spoken in Burseryd. More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. Ja tro dei, fo man va mer bunden, åtminstane vi i min
Jag tror det, for man var mer bunden, åtminstone vi i min
. jenerasjon då nä barna va små. Man kam ingenstans vi håde
generation då när barnen var små. Man kom ingenstans vi
. inte bil & ... a ja vet vi ... na vi ... skulle opp ti mitt hem i
hade inte bil och när vi skulle upp till mitt hem i Grane, det
. Grane, de vao mitt föreldrahem, de va fyra tjilomete, & då,
var mitt föräldrahem, det var fyra kilometer, vi cyklade upp
. na du va liten, vi syklade opp da men da kunde vi legga dej i
då men då kunde vi lägga dig i bamvagnen, och så cyklade
. bamavångnen, å så syklade vi å ... då, da styde han [maken]
vi och ... Da styrde han [maken] med en hand och så holl han
. me en hann & sa höll han & dro barnavangnen i den anra
och drog barnvagnen i den andra hannen, och så på
. hannen, & så få grusvägar syklade, syklade vi, ja, de vao ju
grusvägar cyklade vi, ja, det var ju grusvägar då, upp till
. grusvägar daa, upp ti mitt hem, de hette Grane, Ja mena de
mitt hem, det hette Grane. Jag menar det blev ju inte
. ble ju inte mycke man ... A julotta sa brukade vi åka buss ti
mycket man .... Och julotta så brukade vi åka buss till
. tjyrkan, då jick vi ner ti Långhult & åkte buss å ... ja ... de ble
kyrkan, då gick vi ner till Langhult och åkte buss. Ja. Det
. ju inte så mycke nä man inte hade bil & barna va små, man
blev ju inte så mycket nar man inte hade bil och bamen var
. kam ingenstans ejentlien.
små, man kom ingenstans egentligen.

: Older man

. Här e ju en massa gådar här uppe å dåm håde tie ban å
Har ar ju en massa gardar har uppe och de hade tio barn
. fyra, fem ko, vet du, ett litet jorbruk som e minner en de ha
och fyra, fem kor, vet du, ett litet jordbruk som ar mindre an
. ejentlien, å klaora si va. Så de måste ju va nåt feil i
det här egentligen, och klarade sig, va. Så det måste ju vara
. samhellet liksam. Dam lev ... kunne fo upp ... utan bidraog vet
något fel i samhället liksom. De kunde föda upp, utan bidrag
. du, tie ban, å dam mådde inte illa. Å nu måste du hao en
vet du, tio barn, och de mådde inte illa. Och nu måste du ha
. heil by ... för å öveleva, å dam får slita sam fasen vet du,
en hel by för att överleva, och de får slita som fasen, vet du,
. dam måste investera en massa panga ... i modana grejer ... sa
de måste investera en massa pengar i moderna grejer. Så
. de e int lett. Min fåssa han jabba ju me ... De e ... ejentlien sa
det ar inte latt. Min farsa han jobbade ju med ... Egentligen
. a de ... va de en fabro ti maj sam agde de har, men så do han
så var det en farbror till mig som ägde det här, men så dog
. ju, å då tjopte min fåssa detta. Han jabba vi vägfövaltningen
han ju, och da kopte min farsa detta. Han jobbade vid
. å ... han ble ju pensjonerad sam val var vi seksti, de ha ju en
vagforvaltningen och han blev ju pensionerad som val var
. annan inte fått uppleva, så tidi pensjon.
vid sextio, det har ju en annan inte fått uppleva, så tidig
.
pension.

: Younger woman

. Så de finns i Busseryd, a sen just i Broary sa ha dam en ...
Så det finns i Burseryd, och sedan just i Broaryd så har de
. daogverksamhet, å da ha ja vatt & jåbbat rett mycke. Å da e
en dagverksamhet, och där har jag varit och jobbat rätt
. de att ... eh ... da kansje den dementa bo ... dam kansje bor i
mycket. Och da är det att da kanske den dementa bor, de
. ett, ja, ektenskap da, men så e de ju ganska jabbit, fo de bli
kanske bor i ett, ja, äktenskap då, men så är det ju ganska
. ju sam ett ... om man saje, smabaon, man kan ju inte ens
jobbigt, for det blir ju som ett om man säger, småbarn, man
. lämna dam fö dam kan ju hitta på nestan va som helst d&
kan ju inte ens lämna dem for de kan ju hitta på nästan vad
. och glömma ao de sen. Till essempel laga maot & sånt da, &
som helst da och glomma av det sedan, Till exempel laga
. få fö si å gå ut å så. Då få dam komma till den ha
mat och sådant där, och få för sig att gå ut och så. Då får de
. daogverksamheten, & då jo dåm, jo man så att & så få dam
komma till den här dagverksamheten, och då gör de, så
. vao da, å då vi som e personaol då få aktivera dam & hitta
att ... Och så får de vara där, och då vi som är personal då får
. på saker å så där mä dam. Å da bli ju de liksom lite
aktivera dem och hitta på saker och så där med dem, Och
. aovlastning fö dam anhöria då, & så kan dam fottfarande bo
då blir ju det liksom lite avlastning för de anhöriga då, och
. hemma då, hos den an ... elle ja ... den den e jift me da. Så
så kan de fortfarande bo hemma då, hos den den är gift
. att, så att de e en, de e en typ utav demensvård. Men sen
med da. Sa att det ar en typ utav demensvård. Men sedan
. na de gått lite längre da, & inte de ... fungera elle om inte
när det [har] gatt lite längre da, och inte det fungerar eller
. de ... ja, familjesituasjonen inte e sån då kan dam få komma
om inte det, ja, familjesituationen inte är sådan då kan de få
. in på de ha inga ... själva boendet då.
komma in på det här själva boendet då.

: Younger man

. [Jag] trivs jättebra i de ha samhället. De e tre ... de a ... na ...
[Jag] trivs jättebra i det har samhället. Det ar ju ... Alla säger
. de a, de a ... alla seje de att på ett sett e de ju en nackdel &
det att på ett sätt är det ju en nackdel att bo i ett sådant här
. bo i ett sånt hä ... eh, samhälle da, tycke ja ... na, manga seje
samhälle då. Nej, många säger det, att det är så litet det
. de att de e sa litet de finns ingenting a jora. De e ju allti en
finns ingenting att göra. Det ar ju alltid en nackdel att om
. nackdel att om man ska ut en freda så få man ju åka upp ti
man ska ut en fredag så får man ju aka upp till Gisslaved
. Jisslaved allra minst. Men ... e ... sen så ... ja tycke de e trevlit
allra minst. Men sedan sa, jag tycker det ar trevligt att alla
. att alla tjenn ... alla hålle ju reda lite på varannra så man vet
haller ju reda lite på varandra sa man vet ju alltid vad som
. ju allti vad som ha hänt å såna ha grejer. Man få ju reda på
har hänt och sådana här grejer. Man får ju reda på en
. en massa, mycke e ju inte sant helle men ... ja. Ja vet na
massa, mycket ar ju inte sant heller. Jag vet när man var
. man va yngre å skulle ut å festa & sånt hä, vet du, så ...
yngre och skulle ut och festa och sådant här vet du, så
. manga gange visste ju nästan mossan om, om de innan man
manga ganger visste ju nästan morsan om det innan man
. kam hem. Ja, de va inte rolit. De spred saj, så de gick allri
kom hem. Ja, det var inte roligt. Det spred sig, så det gick
. hålla nåt hämlit å så.
aldrig hålla något hemligt och så.