Burträsk

Sample of Swedish as it is spoken in Burträsk. More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. En gang da ringd n. Da ja va på jabbe. Ha va ju n tin ja
En gång då ringde han. Då jag var på jobbet. Det var ju [pa]
. jabba nä sjukan. A då ringd n & då sa an de "Hör du, våra
den tiden [nar] jag jobbade på sjukhuset. Ja, da ringde han
. ska ja fa?" sa n. Hä skwitter bara mella fingra". Då sa ja "Vå
och då sade han det "Hör du, vilket1 råd ska jag få?" sade
. sjå1 du da & ska jora?", "Ja, ja tankt jora tjottbolla", sa han.
han. "Det skvatter bara mellan fingrarna." Da sade jag "Vad
. "Jomen," sa ja "vo i himlen ha du da jort?". "Jomen du bruk
schaa2 du da och ska gora?". "Ja, jag tänkte göra köttbullar"
. ju ha ... Du ta ju tjöttfärsn & så ta du na2 na strobrö sen å så
sade han. "Jo, men", sade jag "vad i himlen har du da
. he du dit na2 mjölk sen å så krydden å salte å sa rai du ihop
gjort?". "Jo, men du brukar ju ha ... Du tar ju köttfärsen och
. alle da. Å ja jo re ju, vet du, alltså ve hannren. Men e
så tar du na3 strobröd sedan och så haller du dit na3 mjölk
. skwitter ju bara mellan fingra." Ja sa "Helvitis, ha du hedd
sedan och så kryddorna och saltet och så rör du ihop allt då.
. dit fo mytje mjöl eh mjölk?", sa ja. "He ju de fele du ha jort.
Och jag gör det ju, vet du, alltså med händerna. Men det
. Du ha ju he dit fo mytje mjölk." "Ja men du bruka ju he dit
skvatter ju bara mellan fingrarna." Jag sade "Helvete, har du
. bå direkt bardi3 eh mjölkpaketn." "Jo men," ja sa, "inte i
hallt dit for mycket mjölk?, sade jag. "Det [ar] ju det felet
. halen4 for den skull får du he dit hur mytje som helsjt int".
du har gjort. Du har ju hallt dit for mycket mjölk." "Ja, men
. Första han hadd val hedd5 dit fler dessi. Kansje ännu mytje
du brukar ju halla dit direkt ur mjölkpaketet." "Jo, men," jag
. mer.
sade, "inte i halen4 for den skull får du halla dit hur mycket
. 1 här: schå = håller på
som helst inte." Förstår [du] han hade val hällt dit flera
. 2 har: na = lite
deciliter. Kanske ännu mer.
. 3 här: bårdi = ur
1 säger egentligen < vad>
. 4 'halen' är ett kraftuttryck
2 här: schaa = håller på
. 5 'hedd' ar en bojd form av 'he', som betyder ungefär 'sätta,
3 här: na = lite
. ställa, lägga' etc
4 'halen' är ett kraftuttryck

: Older man

. Tyska he kan man ju prata aven am man int kan. Ja ja rake
Tyska det kan man ju prata aven om man inte kan. Jag
. hamen app i en alj ... under alj ... höstens aljjakt, så hamne ja
råkade hamna uppe ... Under höstens älgjakt så hamnade jag
. åpp i en aljstol la ve en tysk. Ve hadd faktist två tyskar i vårt
uppe i en älgstol med en tysk. Vi hade faktiskt två tyskar i
. jaktlag under en, två dagar. A he va ju n upplevelse av flera
vårt jaktlag under en, två dagar. Och det var ju en
. sjal. A men he jick anda riktit hyfsat. Han va ju dukti dell
upplevelse av flera skal. Men det gick ändå riktigt hyfsat.
. prate saakt & lägga sina ord. Bara säga dam, dam lätta ord
Han var ju duktig på [att] prata sakta och lägga sina ord.
. såm jä förstod då. Så he jick int så dålit ändå kammunisera
Bara säga de lätta ord som jag förstod då. Så det gick inte
. ve an. Å s& sa du ba tibaka nat ord? Ja, ja ja kan ju nagre
så dåligt ändå [att] kommunicera med honom. Och så sade
. ord på tyska åckså förstås. He ga ... För han kande inte ett
du bara tillbaka något ord? Ja, jag kan ju några ord på tyska
. ord på nage andre språk an tyska. Ha va fra östra Tyskland
också förstås. Det gi[ck]. För han kunde inte ett ord på
. då. Åck han var, ja, väl i femtiårsåldern han åckså åck den
några andra språk än tyska. Han var från östra Tyskland då.
. tin han jick i skola så va re ju de enda främmande språk
Och han var, ja, väl i femtioårsåldern han också och [på]
. dem fing lare sej pa universitetsniva he va ryska.
den tiden [nar] han gick i skola så var det ju - det enda
.
främmande språk de fick lära sig på universitetsnivå, det var
.
ryska.

: Younger woman

. Man tjor, man tjör aldri fortare än va dam klara av från
Man kör aldrig fortare än vad de klarar av från början och så
. början å så öka man suksessivt. Å gallåpera dam då ta man
ökar man successivt. Och galopperar de da tar man ju igen
. ju ijen dåm. Mm Så att dam dam fatta ti slut att de a trav
dem. Så att de fattar till slut att det är trav som gäller,
. som jäll annars kamme ja int först. Mm För dam ha ju
annars kommer jag inte först. For de har ju
. tävlingsinstinkten i se, dåm flesta. Mhm Så den vi ha asså
tävlingsinstinkten i sig, de flesta. Så den vi har - alltså hon
. hon sam vi tävla me. Na ja a ut å rid hon så gallappera ja ju
som vi tävlar med - när jag är ute och rider henne så
. mycke me hon. Hon tycke de a jättekul. Men hon prova ju
galopperar jag ju mycket med henne. Hon tycker [ att] det är
. aldri & gallappera na hon satts framfo vangn da am man ska
jättekul. Men hon provar ju aldrig att galoppera när hon
. trava alltså. Ja da a re ju rent att de ga fo fort att hon klara
sätts framför vagn då om man ska trava alltså. Ja, då är det
. inte av de elle nå sånt da. Mm Så dam lär sej sjillnan. Dam
ju rent att det går for fort, att hon klarar inte av det eller
. flesta i alla fall. Ja mena dam sam int bli nanting dam ... De
något sådant där. Så de lär sig skillnaden. De flesta i alla
. finns ju en del sam bara gallappera, men dam bli ju aldri
fall. Jag menar, de som inte blir någonting de ... Det finns ju
. nanting. Mm
en del som bara galopperar, men de blir ju aldrig någonting.

: Younger man

. Ja krop ju allti bakam home a sto dar. De va ju så jävla kallt
Jag krop ju alltid bakom hörnet och stod dar. Det var ju så
. så ja ställde ju asså pipan här jorde ja. Så ja stod å hade &
jakla kallt så jag ställde ju alltså pipan har, [det] gjorde jag.
. sen höll ja in händerna å sa na ja ladda vet du ... Sen a de
Så jag stod och sedan höll jag in händerna och så när jag
. snälltryck1 på den dä jäveln å så så va ja så snäll2. Du rör
laddade vet du ... Sedan är det snälltryck1 på den där jakeln
. ba litegrann då smäll e. Första gången då kåme ne fö, då
och så var jag så snäll2. Du rör bara litegrann, då smaller
. lyfte ja försi. "Pang!" da small e. Da ji to kulan här upp i
det. Första gången då kom det fö ... , da lyfte jag försiktigt.
. snon sa ha så vart de hal. "Me satan", tänkte ja. A brydde
"Pang!" då small det. Då tog kulan här upp i snön så här så
. såm inte åmm de där. Hedde i e kula till då. Assa de gå inte
blev det hal. "Satan", tänkte jag. Jag brydde [mig lik]som
. ladda asså samtidit såm fågeln kåmm, da fa ran direkt. Så
inte om det där. [Jag] hade i en kula till då. Alltså det går
. ja ställde den mot tan ijen, så sto ja där. Så kamme en
inte [ att] ladda samtidigt som fågeln kommer, da far den
. fågel, så ja rörde val ba litegrann har. "Tiuuusj" small e vet
direkt. Så jag ställde den mot tan igen, så stod jag där. Så
. du. Ma titta ju sam i snon forst så ha tänkte ja "Fan, ijenn!
kommer en fågel, så jag rörde val bara litegrann har.
. Vilken assa de va e javla tur att int ja sjot mej", tänkte ja.
"Tiuuusch" small det vet du. Man tittade ju [lik]som i snon
. Titta ja sam i snön. De fanns inte ett hål i snön & ja tänkte
först så här. [Da] tänkte jag "Fan, igen!". "Alltså det var en
. "Men va i hällvete!". Då börj ja sam snegla på
jäkla tur att jag inte sköt mig", tänkte jag. [Så] tittade jag
. snåvjaggingen. Ha ha ha. Rent ut ba gamla klassiker! A
[lik]som i snon. Det fanns inte ett hal i snon och jag tänkte
. snavjagging hadd ma, blaa me vit sula ade man! E jävla
"Men vad i helvete!". Då började jag [lik]som snegla på
. lillhal ytterst men dra anda ... Haha
snowjoggingen. Rent ut bara gamla klassiker! Ja,
. 1 här: snälltryck = ytterst litet motstånd i
snowjogging hade man, blaa med vit sula hade man! Ett
. avtryckarmekanismen
jäkla litet hål ytterst men dra ända ...
. 2 har: snäll = snabb
1 här: snälltryck = ytterst litet motstånd i
.
avtryckarmekanismen
.
2 har: snäll = snabb