Dalby

Sample of Swedish as it is spoken in Dalby. More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. De kam rappart att vi hadd fatt te sammerstuga en ... sam va
Det kom rapport [om] att vi hade fått till sommarstugan en
. ut på sjön me båtn ( ... ) & ( ... ) min gubbe da, altså, han sa
[tjuv] som var ute på sjön med båten. Och min gubbe da
. att ... maste a app & se v[il]ken de e. A sen ho sam va hemu
alltså, han sade att [han] måste upp och se vem det är. Och
. forut da ... ho, han sjeck henn upp. Satt uppa stugtrappa ...
sedan hon som var här nu förut da, hon ... Han skickade
. såg att båtn va ut på sjön. Å da skrek ho att de skull ro dit
henne upp. [Hon] satt uppe på stugtrappan, såg att båten
. ma batn. "Fo vi har int i1 prinsip", sa ho, "att ... ta andras
var ute på sjon. Och da skrek hon att de skulle ro dit med
. grejer!". Å je I, å han va me upp han åckså. men je tängte
baten. "For vi har inte som1 princip", sade hon, "att ta
. att je ska ... Da satt på kaffe & ... je hade smörgåsar. Han
andras grejer!". Och jag ... Och han var med uppe han också,
. kamm säkert hem me rem Å mycke riktit ... så kam han hem.
men jag tänkte att jag ska ... Då [hade jag] satt på kaffe, och
. "Ja, nu kammer han, dåm såm ha tege båtn", san. Ba, Be,
jag hade smorgasar. Han kom[mer] säkert hem med dem.
. Bårj. Å så hade han tre söner ma se. Å så vart vi kampiser.
Och mycket riktigt så kom han hem. "Ja, nu kommer han,
. 1 här: i = som
de som har tagit båten", sade han. Borg. Och så hade han
.
tre soner med sig. Och så blev vi kompisar.
.
1 säger egentligen

: Older man

. Va ere man ska tänka på när man håppar? Ja, ja ha int happ
Vad ar det man ska tänka på nar man hoppar? Ja, jag har
. sjölv, sa ja kan direkt se, men man måste ha ett mod. De
inte hoppat själv, så jag kan [inte] direkt saga [det]. Men
. helt klart. Å så har man ju instruktorer, man börjarju, eh,
man måste ha ett mod, det är helt klart. Och så har man ju
. sam liten da i en backe sam e famm meter kansje ... så går
instruktorer. Man börjar ju som liten da, i en backe som är
. man vidare upp da ... stegvis. A pa sa vis overvinner man den
fem meter kanske, så går man vidare upp da stegvis. Och
. har ... radslan. Sa kammer farten mer & mer, men visst måste
på sa vis overvinner man den här rädslan. Så kommer farter
. man ha mod. Å sa mycke teknik. De n helt annan happning
mer och mer, men visst måste man ha mod. Och så mycket
. ida än vare va förr. Då vare mer ... ja, dåm ... Skull ja sej, dåm
teknik, Det ar en helt annan hoppning idag an vad det var
. glider mer sam en fågel idag, dam utnyttjar backen mycke
förr. Da var det mer, ja, de ... [Vad] skulle jag säga? De glider
. battre & glidyta, for farten utover. Så man behöver int va
mer som en fågel idag, de utnyttjar backen mycket bättre
. vållsamt stark för å, fören här jänta1 sam ja prat på, hon e
och glidytan, for farten utover. Så man behöver inte vara
. valdit valdit liten & tunn. Sam man tyck att de ha, hon
våldsamt stark for att ... For den har jantan1 som jag pratar
. kåmm å blås bårt, men icke! Hon finns där ner. Hon står ...
om, hon ar väldigt, väldigt liten och tunn. Så man tycker att
. före mesta. Mycke teknik!
hon kommer att blåsa bort, men icke! Hon finns dar nere.
. 1 flicka
Hon står, for det mesta. Mycket teknik!
.
1 här: janta =
.
flicka

: Younger woman

. Vi har ju en båt därupp i ... Nacksjön. Sen, aftast metar vi val
Vi har ju en bat dar uppe i Nacksjon. Sedan ... Oftast metar vi
. me mask. Fast det är så att ja e bå, rädd för både masken &
väl med mask. Fast det är så att jag är rädd för både
. fesken. Så ja måste ju allti ha nån me mäj då, men de e
masken och fisken. Så jag måste ju alltid ha någon med mig
. ganska sjönt i alla fall ... å kamma ut. Va brukar ni få för fisk?
da, men det ar ganska skont i alla fall att komma ut. Vad
. Eh, de e ju mest abborre eller jadda. Du släpper inte i dam
brukar ni fa for fisk? Det ar ju mest abborre eller gadda. Du
. ijenn sen, utan du ... tar upp dam & ater dam & så, eller? Ja,
släpper inte i dem igen sedan, utan du tar upp dem och äter
. de beror ju på. Aram sma sa slapper vi iram ijenn. Annars sa
dem och så, eller? Ja, det beror ju på. Är de små, så släpper
. tar vi val med dam hemm a kokar dam ... ti katta.
vi i dem igen. Annars så tar vi val med dem hem och kokar
.
dem till kattan.

: Younger man

. De stor sjillnad på ... vintrar har nu a ... ftie år sen, tie famtan
Det ar stor skillnad pa vintrar har nu och for tio år sedan,
. år sän, när man va små &m man säjer. Da vare ju ( ... ) multi
tio, femton år sedan, nar vi1 var sma om man [sa] sager. Da
. ibland a snö. Da va ju så my. Å ja tror inte att de e ... nating
var det ju multi ibland av sno. Det var ju så mycket! Och jag
. såm för saj för att en va litn då. Da va mer snö, de sajer de
tror inte att det ar någonting som [en fick] for sig, for att en
. ju allmänt. Mera vinter. Men de e ju klart, de am ja sajer de
var liten da. Det var mer sno, det säger de ju allmänt. Mera
. vå sist vintrarna hare vart ... hygglit ändå. Men sen hare ju
vinter. Men det ar ju klart, om jag sager [som sa, att] de tva
. vart fler stycken sam har vart prinsip omöjlit da att åka
sista vintrarna har det varit hyggligt ändå. Men sedan har
. sjider här då. Je sej upp på Langbärja eller nånting då, en
det ju varit flera stycken [vintrar] som [det] har varit i
. har ju de inam räckhåll da. Dar brukar de ju vara snösäkert
princip omöjligt då att åka skidor här då. Ge sig upp på
.
Långberget eller någonting då, en har ju det inom räckhåll
.
då. Där brukar det ju vara snösäkert med.
.
1 säger egentligen