Delsbo

Sample of Swedish as it is spoken in Delsbo. More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. A, men s min farmor, ho hade ju ... ho hade ena datter sam
Ja, men min farmor, hon hade ju ... Hon hade ena dottern
. dog i bamsäng å ena sånhustru sam dog i barnsäng. Så ho
som dog i bamsang och ena sonhustrun som dog i
. fick ju så hemst me bar & ta reda på. Sen jälpte ho e
bamsang. Sa hon fick ju så hemskt mycket barn att ta reda
. vallstuga åt ve1 öss, min pappa & mamma. Å, du vet, vi låg
på. Sedan hjälpte hon [till i] en vallstuga at ve1 oss, min
. ju där fr dr frå dra familjan låg vi dar & vi vi sku ju va e
pappa och mamma. Och du vet, vi låg ju dar, från tre
. farmor vi & app i Julles, heta re. Å hade appen spis & laga
familjer låg vi där och vi skulle ju vara med farmor vi också
. mat a sku m hannmjölka & ha ve2 oss alle. Tank, e minns
uppe i Julles, hette det. Och hade öppen spis och laga mat
. aldri att farmor trata nangang. Minns aldri att vi fick trate3.
och [hon] skulle handmjolka och hade ve2 oss alla. Tank, ja
. "Farmors lilla gumman", sa vi då när vi va stor haha. Å tänk,
minns aldrig att farmor tratte nagongang. [Jag] minns aldrig
. vi lag dar, a e tank ta ta tank va jara ho hade! Minns aldri att
att vi fick trate3, "Farmors lilla gumman", sade vi da nar vi
. ho sa att ho va trätt heller e. Minns på moran na vi kamm
var stora. Och tank, vi lag dar, och tänk vad [mycket att]
. upp da f hade ho jort pannkakor på öppenspisen. De smaka
gora hon hade! [Jag] minns aldrig att hon sade att hon var
. rikt ur dem. Vacht ju de när dem g å hallonsylt då.
trött heller. [Jag] minns på morgonen när vi kom upp, då
. 1 &t ve = hos, med
hade hon gjort pannkakor på öppna spisen. Det smakade
. 2 ve = med
rikt ur dem. Det blev ju det, när de [gräddades så]. Och
. 3 trate = bannor
hallonsylt då.
.
1 &t ve = hos, med
.
2 ve = med
.
3 trate = bannor

: Older man

. De värsta ja läste om de e ju de hära sm eeh ... Ja håll på lite
Det värsta jag läste om, det är ju det här som ... Jag håller
. me släktforskning & sånt där. Se he va da da de hm tog live
på lite med släktforskning och sådant där. Så det var det då
. av se. Då se skull de måsta vara e ett urtima ting1 & &
de [som] tog livet av sig. Da masta [det] vara ett urtima
. bestämma om dm fick begravas innafor tjyrkomurn eller
ting1 [till] att bestämma om de fick begravas innanför
. inte. Elle åm dem skulle begravas nårst annan stans. Å da
kyrkomuren eller inte. Eller om de skulle begravas någon
. hade dem ju där, e tog ju nå vecka då innan de vart klart då.
annanstans. Och da hade de [det] dar2, och det tog ju
. Å då vart a dömd att begravas i rå gränsen i Langsbo, stog e
någon vecka då innan det var klart då. Och da blev hon
. rå. Å där då ehe ... Då begravde. Å de dar va ju i alla fall i
dömd att begravas i rågränsen i Långsbo, stod det då. Och
. maj nån gång, maj juni. Ja, & då överklaga där byborna där
där da begravde [de henne]. Och det dar var ju i alla fall i
. då så sam ... Skarprättarn grävde ner a där, men sen e rå så
maj någon gång, maj, juni. Ja, och da överklagade byborna
. överklaga dam te högre ort å så fick dem rätt att ho skulle
det da så de ... Skarprättaren grävde ner henne där, men
. flyttas danifrån & ner på på de som dam hadd
sedan då så överklagade de till högre ort och så fick de rätt
. avrättningsplatsen. Fo dem villa inte ha na sån liggande sẵn
att hon skulle flyttas därifrån och ner på det som hade
. utaför huse fö de eh de spöka ju te såndär ene rå na rằm
[varit] avrattningsplatsen. For de ville inte ha henne
. inte fick ligga i vigd jord. Jaa Se rå tog e da fjorton daga tre
liggande så där utanför husen, for det spökade ju av en
. vecku da da jatta2 skarprättarn3 dit & gräv upp a då så sen
sådan där en då när de inte fick ligga i vigd jord. Ja Så då
. gräv ner a på nästa ställe å da anta ja de va no inte nan
tog det da fjorton dagar, tre veckor det där da [sedan] jattas
. delikatan uppjift de för da var det ju mitt ini högsammarn,
skarprättaren4 dit och gräva upp henne då så, sedan grava
. vet du. Haha
ner henne på nästa ställe och da antar jag att det var nog
. 1 urtima ting = ting som hålls på annan tid an det vanliga
inte någon delikat uppgift det, för da var det ju mitt inne i
. tinget
högsommaren, vet du.
. 2 jatta = vara tvungen
1 urtima ting = ting som hålls på annan tid än det vanliga
. 3 skarprättare = bödel
tinget
.
2 dvs tinget
.
3 jatta = vara tvungen
.
4 skarprättare = bödel

: Younger woman

. De e hambotävling. De a v veamm i hambo, hete re vel, Ja
Det ar [en] hambotavling. Det ar VM i hambo, heter det val,
. som går från Hårga ti Järvsö. Dam danse på fyra olika
Ja som går från Horga till Järvso. De dansar på fyra olika
. platser. Man börje ner e Hårga rå på ... danse man på
platser. Man börjar nere i Horga da pa ... [Dar] dansar man
. slåtteräng, het e väl, ute på e täckt. Två ringar rå ojämt &
på slåtteräng, heter det väl, ute på en täkt. Två ringar då,
. guppit & så ha. De a klippt gräs så re e inte som det låter
ojämt och guppigt och så här. Det är klippt gräs så det är
. ejäntlien de, men de e ju svårt. Mm Å sen åke man buss ti
inte som det låter egentligen det, men det är ju svårt. Och
. Ballnas ar e forst, va? Mm A. De a re Dansa man på gata in
sedan aker man buss till Bollnas ar det forst, va? Ja. Det är
. Ballnäs. Förut va re ute på Langnasparken da så re va gras,
det [Dar] dansar man på [en] gata inne i Bollnäs, Forut var
. på fotballsplan. Men nu ha ram andra re så man re man
det ute på Långnäsparken då, så det var gräs [då], på
. danse liksåm mitt jenam själva stan så här. Stå re alles fullt
fotbollsplanen [alltså]. Men nu har de andrat det så [att]
. me falk på sidena & titte på. Å sen är e buss ijenn ti Arbra.
man dansar liksom mitt genom själva staden så här. [Da]
. Så danse man där då rå Mhm inne i samhälle dar, men de e
står det alldeles fullt med folk på sidorna och tittar på. Och
. inte så stort. Å sen i Järsö då da de slute gå. Da danse man
sedan är det buss igen till Arbro. Så dansar man där då, inne
. öve Älvbron å så bli väl i slute på Stenegard dam ha na sẵn
i samhället där, men det är inte så stort. Och sedan i Järvsö
. har Mhm ja hu man ska beskriva de, men de a dansbana allt
då där det slutet går. Da dansar man över Älvbron och så
. möjlit där å dit kamme re ju jättemycke fålk & så ha ram
blir [det] väl i slutet på Stenegård [där] de har någon sådan
. semifinalen a finalena dar.
har - ja, hur man ska beskriva det - men det ar dansbana
.
[och] allt möjligt dar och dit kommer det ju jättemycket folk
.
och sa har de semifinalen och finalerna dar.

: Younger man

. Ja sku ju kunna va ja varsta ee ... bo i ny jark, ja mena, a va
Jag skulle kunna vara, ja, varsta ... bo i New York, jag menar
. sjithipp da a allting ratt a sa dar da Ja senaste. Lik förbannat
och vara skithip då och allting rätt och så där då Ja [ja, det]
. jett1 ja ju kunna prata min egen dialekt, va! Ja Man se ju,
senaste. Lik förbannat jett1 jag ju kunna prata min egen
. de a är många som tänk att prata man dialakt da vet man
dialekt, va! Ja Man ser ju, det ar manga som tänker att
. inte va devede-spelare elle internett elle nå sånt där a elle.
pratar man dialekt da vet man inte vad DVD-spelare eller
. Haha, nähe? Åsså åke man Amasån då vetu. Da a Haha så
Internet eller något sådant där är heller. Nehej? Och så åker
. dar, va. De e asa sm bara fo att man prata brett sa tro dom
man Amazon da vet du. Det är så dar, va. Det är alltså som
. att man ar underutvecklad. Afterbliven, vetu, i synnerhet ...
[om] bara for att man pratar brett sa tror de att man ar
. De a en sak om de a gammelfalk for de, ja mene, de ar
underutvecklad. Efterbliven, vet du, i synnerhet ... Det är en
. förklarlit om en sån inte vet va, ja så hära, Internett är &
sak om det är gammelfolk för de, jag menar, det är
. hemmsider & sånt där da va & sajter & sånt dära när e börja
forklarligt om en sådan inte vet vad, ja så har, Internet är
. bli ängelska ord, men e mene, till & me en annan ... I våran
och hemsidor och sådant dar da va och sajter och sådant
. jenerasjon så hära, så tro ram att ... Satt ja igång & prata ...
dar nar det börjar bli engelska ord, men jag menar, till och
. Skulle ja kamma upp ti Umeå å gå på diskå assa ragga upp
med en annan. I varan generation så har, så tror de att ...
. nån brud vi baren, börja åsså diräkt så hä, ent så hära "Hej
Satte jag igång och prata ... Skulle jag komma upp till Umeå
. aa va heter du", unjefär ... bju på en drink, så ha ... dra på
och gå på disco och så ragga upp någon brud vid baren,
. male dirakt. Da skulle hon ju tro att he e na jävla trastubbe
borja alltså direkt så har, inte så har "Hej, vad heter du?"
. som ha släpa se in Haha. Så, ja mena, så hara "Oh! Han ha
ungefär [och] bjuda på en drink, så här [utan] dra på målet
. ju fan inte elaktrisitet hemma heller e". Haha De e ... så tro
direkt, da skulle hon ju tro att det var någon jävla trästubbe
. ja vetu. Ja Liksam ba "Hu hu kunde han hitta hit? Kan han
som hade släpat sig in. Så, jag menar, så här "Oh! Han har
. stava till diskå?" å såna ha saker va.
ju fan inte elektricitet hemma heller!". Det är ... Så tror jag,
. 1 jett = måste
vet du. Ja Liksom bara "Hur kunde han hitta hit? Kan han
.
stava till disco?" och sådana här saker va.
.
1 jett = måste