Färila

Sample of Swedish as it is spoken in Färila. More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. Ja de va int sa va hemst a styggt som de e nu eh, fo nu ska
Ja, det var inte sa hemskt och styggt som det ar nu, for nu
. ram ju supa & da Aa brua ska vare full &. Mm Nae de va re
ska de ju supa och Ja bruden ska vara full. Nej, det var det
. inte frågan am. Men de va surströmming i veboa i Havlunds.
inte frågan om. Men det var surströmming i vedboden i
. Haha Å ram hämta ma p me traktor & vangn. Jaha Å ja kan,
Hovlunds. Och de hämtade mig med traktor och vagn. Jaha
. de de va lura ram mej värkligen att ja Ja na de hade ja
Och jag kan ... Det var ... [D] lurade de mig verkligen att
. ingen aning åm att dam sku kamma heller e. Na Na, så de
jag ... Ja Nej, det hade jag ingen aning om att de skulle
. va väldit rolit. Mm, i veboa haha I veboa. Sitta ... Dam duka
komma heller. Nej Nej, så det var väldigt roligt. I vedboden I
. dar da. De da hm de syns ju nu & bakam Elbyran. Aa Jaa.
vedboden. Sitta ... De dukade där da. Det där det syns ju nu
. Nä re va väldit rolit, de va re. Aa Å då hade, då kladde man
också bakom Elbyrån. Ja Ja. Nej, det var väldigt roligt, det
. ju ut sa te ... Brua fick ju na eh stygga gardine Mm, mm ell
var det. Ja Och da hade ... Da kladde man ju ut sig till ..
. nanting a sen opp a nervant n jusstake minns ja sam for i
Bruden fick ju nagra stygga gardiner Mm,mm eller någonting
. alla gåra ... Aa, haha Haha så va re så fick vare krona rå. S&
och sedan upp och nervant en ljusstake minns jag som for i
. va re nån sam va utklädd te ... Karl&t Aa. Frack & grejer då se
alla gårdar, .... Ja Så var det [det] som fick vara krona då.
. ru. da De va valdit rolit.
Så var det nagon som var utklädd till ... Karlat Ja. Frack och
.
grejer da ser du. Ja Det var väldigt roligt.

: Older man

. Men Per-Larsas Per å vet du. Han berä, eh smen på
Men Per-Larsas Per också vet du. Han bera[ttade], smeden
. Risarven, Aa han tale om an1 att na han va över åtti år,
på Risarven, Ja han talade om honom1 att när han var over
. göbben k eljest da, Ja så kam han & vila tjopa ett hoknippe.
åttio år, gubben eljest då, Ja så kom han och ville köpa ett
. Jaha Å du vet då ram gamle Ja, ja hoknippa sam dam va ju
hoknippe. Jaha Och du vet da de gamla Ja, ja hoknippena
. vägde ju omkring hundra [kilo] da. Aa, mella atti hundra
som de var ju ... [De] vägde ju omkring hundra [kilo] då. Ja,
. tilo Å & ma å de fick han ju järe, men han2 sa [at]
mellan attio foch] hundra kilo Och det fick han ju gora, men
. Per-Larsas Per da att "Ja ha ingen hast hemma", sa han, "så
han2 sade [ at] Per-Larsas Per da att "Jag har ingen hast
. att ja kan inte sjussa ner åt da". "Ah, men fa je lane ett rep
hemma", sade han, "så att jag kan inte skjutsa ner åt dig".
. ska re no gå", tyckte ha. Så ram fick lana ett pa ett rep da
"Äh, men får jag låna ett rep ska det nog gå", tyckte han. Så
. så jorde han n kvässla3 på höknippa rå. Å & Å sen tog a ...
de fick låna [ut] ett rep då, så gjorde han en kvassla3 på
. tog de på ryggen & bar de. Sen fo ... Mm. Tre tjilometer! Jo.
höknippet då. Och Och sedan tog han ... [han] tog det på
. Sen kå träffa han nåre daga etteråt då så sa an "Per hu jick
ryggen och bar det. Sedan fo ... Tre kilometer! Jo. Sedan
. de? Kam du hem me höknippa då?". "Ja", sa an "men de bli
träffade han [honom] några dagar efteråt, då så sade han
. no börje bli dalit me göbben nu", sa an, "för ja gatt4 vile to
"Per hur gick det? Kom du hem med hoknippet då?". "Ja",
. ganger i Langebärje", sa han.
sade han "men det börjar bli dåligt med gubben nu", sade
. 1 dvs Per-Larsas Per
han, "för jag gatt4 vila två gånger i Langeberget", sade han.
. 2 dvs smeden
1 dvs Per-Larsas Per
. 3 uttrycket 'kvässla' används för en förgrening av något
2 dvs smeden
. , slag; exakt betydelse har oklar
3 uttrycket 'kvässla' används för en förgrening av något
. 4 har: gatt = var tyu
slag; exakt betydelse har oklar
. r tvungen att
4 har: gatt = var tvungen att

: Younger woman

. De bero pa va ja a nanstans. Pra a ja me arbeskamraterna
Det beror på var jag ar någonstans. Ar jag med
. så hä då a ja då a e ju mera falamål 1. A ja me kamrater på
arbetskamraterna så här då är jag ... Da är det ju mera
. fritiden då a re liksam lite mera utslätat så da va. De kan
falamål1. Är jag med kamrater på fritiden da är det liksom
. kamma me nat ord, Mm men ja. Familjen, hu prata du dar?
lite mera utslätat så där, va. Det kan komma med något ord,
. Aa, de a no lika dar ackså att de, de a mera ja så hara. Men
men, ja. Familjen, hur pratar du dar? Ja, det ar nog lika dar
. sen åke ja ja ti Föne rå, ti mormor & morfar så da, da a re ju
också att det, det är mera, ja, så här. Men sedan åker jag,
. mera lite dialektalt ell va man ska kalla re for. Mm. A re nan
ja, till Fone då, till mormor och morfar så där, då är det ju
. gång du försök & inte eh att riktit så där svenska? Ja försöke
mera lite dialektalt eller vad man ska kalla det för. Är det
. undvika Aa allt sånt där. De e ju am ja, ja bruke vara aa ner
någon gång du försöker att inte [tala] riktigt så där
. åt Ståckhålm å dä, far runt ganska mycke å prata me fålk så
[riks ]svenska? Jag försöker undvika Ja allt sådant där. Det
. hä. Då da försöke ja hålla ma så tydlit som möjlit f från &
är ju om, ja, jag brukar vara, ja, ner åt Stockholm och där,
. prata alltfo brett.
far runt ganska mycket och pratar med folk så här. Då
. 1 här: falamal = färilamål
försöker jag hålla mig så tydligt som möjligt från att prata
.
alltför brett.
.
1 har: falamal = farilamal

: Younger man

. I höstas, ja ha svure nu, nu ha ja ... Aldri mer ska ja jaga me
I höstas, jag har svurit nu, nu har jag ... Aldrig mer ska jag
. hon1! Aldri mer! Ja va så toki i höstas på & sa e ... Da va en
jaga med henne1! Aldrig mer! Jag blev sa tokig i höstas på
. gång na ja for ut da va ho så lat, vet du, de va kanske famti
[henne] så det ... Da var [det] en gång när jag for ut da var
. meter ifrån på sin höjd. A tänkte "Va fan ä re nu rå?". Ah, a
hon så lat, vet du, det var kanske femtio meter ifrån på sin
. sto där ute på myra. Å så kåmm on mot mä så hä å så börja
höjd. Jag tänkte "Vad fan är det nu d&?". Ah, jag stod dar
. hon hoppa & studsa så ha vet du. Har sett en rav som jaga
ute på myren. Och så kom hon mot mig så här och så
. en rotta nan gang? Dom, dom Ja, just de. Mm, mm så
borjade hon hoppa och studsa sa har vet du. Har [ni] sett en
. studsa ram så hä. Ja så jorde hon vet du. Å ja skratta, såg
räv som jagar en råtta någon gång? De ... Ja, just de Så
. så rolit ut vet du. Å så f liksam såg ja nånting framför o vet
studsar de så här. Ja, så gjorde hon vet du. Och jag
. du, & så bara se ja rompa på hund. Den va helt still så ha
skrattade, [det] såg så roligt ut vet du. Och så liksom såg
. han liksåm baken mot mä å så rompan rätt upp så här &
jag någonting framför henne vet du, och så bara ser jag
. alldes drypstill2. A tänkte "Väl nån rötta elle nå anna rå som
rumpan på hunden. Den var helt still [och] så har han
. jömt sä där". A tänk "Usj, tänk åm hon ha fått tag i nånting".
liksom baken mot mig och så rumpan rätt upp så här och
. tänkte ja, så sprang ja dit. Då står on på en tjäderhöna
alldeles drypstill2. Jag tänkte "[Det är] väl någon ratta eller
. såhär vet du å biter över nacken vet du. Åj. Men Åh va toki
något annat da som [har] gomt sig dar". Jag tänkte "Usch,
. ja va.
tänk om hon har fått tag i någonting", tänkte jag, sa sprang
. 1 en hund
jag dit. Då står hon på en tjäderhöna så här vet du och biter
. 2 här: drvostill = blixtstill
över nacken vet du. Oj, men Ah, vad tokig jag var.
.
1 en hund
.
2 har: drypstill = blixtstill