Fårö

Sample of Swedish as it is spoken in Fårö. More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. For att man ser barnen ejentlien, dam a ju ejentlien veldit
För att man ser barnen egentligen, de är ju egentligen
. intresseirade av farmår å mårmår, & tycke att de a råolit &
väldigt intresserade av farmor och mormor, och tycker att
. ta, att man berättar na man själv va barn, va man, va jag
det ar roligt och ... Att man berättar när man själv var barn,
. hade for handarbeite na ja va barn, kan dam har fråga am, &
vad jag hade for handarbete när jag var barn, kan de har
. va ja hö, höll på me å så. Ja tror att de e väldit viktit att, &
fråga om, och vad jag höll på med och så. Jag tro att det är
. så sen sa traor jag att farmar & marmar aftast ha meir tid än
väldigt viktigt att ... Och så sedan så tror jag att farmor och
. va mamma a pappa har. A de traor ja att barnen appskattar
mormor oftast har mer tid an vad mamma och pappa har.
. väldit meke. Ja tycke de varkar så. Hade du ... eh ... bra
Och det tror jag att barnen uppskattar väldigt mycket. Jag
. kantakt me dina ... far-&-morför ... Ja hade bara en farmar,
tycker det verkar så. Hade du bra kontakt med dina
. dam andra dam va reidan döda na ja ble född. Så, men ja
far-och-morfor ... ? Jag hade bara en farmor, de andra var
. hade bra kantakt me henne. Men 1ha va öve sjutti år na ja
redan döda när jag blev född. Så, men jag hade bra kontakt
. blev född så de att, ja minns ju henne såm gammal & på den
med henne. Men hon var över sjuttio år när jag blev född så
. tiden så va man, da tyckte man ju att ha va gammal. De va,
det att ... Jag minns ju henne som gammal och på den tiden
. de va lite skillnad tror ja.
så var man ... Da tyckte man ju att hon var gammal. Det var
. 1 Ha = Hon
lite skillnad tror jag.

: Older man

. Så ville ja sticka me sam jongman da, & sa hans ... Han skolle
Så ville jag sticka med som jungman då, och så hans ... Han
. me han eu, män då skreiv int [v]åra föreldra på, då sku man
skulle med han också, men då skrev inte [v]åra föräldrar på,
. jo a na tillstånd ti de. Ja, farsan skreiv på, man morsan hon
da skulle man ju ha något tillstånd till det. Ja, farsan skrev
. skreiv naj. Å, de bleiv inte de något av, utan vi skulle ju ...
på, men morsan hon skrev nej. Och, det blev inte det nagot
. man skulle vara heima å arbeita å hålle på &, de va andra
av, utan vi skulle ... Man skulle vara hemma och arbeta och
. tider dån. Men så sen ... så ... va min kosin ... daa arna han
hålla på och det var andra tider då. Men så sedan så var min
. ett ... jåbb på Tylösand da bata, & na han da& va me va ... då
kusin ... Da ordnade han ett jobb på Tylosand dar borta, och
. konde morsan skreive paå. Män de va året ... då va ja
när han då var med, va, då kunde morsan skriva på. Men
. sekstån år då. Så va vi da en sesång å så ... hade keul sắm
det var året ... Då var jag sexton år då. Så var vi dar en
. fanken ..
säsong och så ... Hade kul som fanken.

: Younger woman

. De går bossar eut ifrån ståora vegen, såm ha får åka mä.
Det går bussar ute ifrån stora vägen, som hon får åka med
. Dam börjar jo no när dam e seks år ... i Bamsegroppen haiter
De börjar ju nu när de är sex år i Bamsegruppen heter det.
. de. Så dam ... få ... ha ju gått laikis förut da, men de har dam
Så de har ju gatt lekis forut da, men det har de tagit bort.
. tatt bort. De finns inte, dam va dam seista sam gick. Så att
Det finns inte, de var de sista som gick. Så att de ska börja
. dam ska börja na dam ä seks år iställe då, så [att] dam ska
när de är sex år istället da, så [att] de ska lara sig lite
. lara saj lite baokstever a ... & sant harnt. Men ... eh ... ja tycke
bokstaver och sådant har. Men jag tycker det är ju dumt för
. de a jo domt för att har dam gått laikis så lar dam jo kenna
att har de gatt lekis sa lar de ju kanna varandra innan de
. varandra innan dam bara ... kansje allri ha träffat sina ...
bara ... Kanske aldrig har träffat sina kompisar. Så det ar ju
. kompisar. Sa de a jo domt att dam ... ha tatt bort de. Varför
dumt att de har tagit bort det. Varför har de gjort det ? For
. har dam jort de? För att de inte finns, de va ba Faro sam
att det inte finns, det var bara Fårö som hade, för på andra
. hade ... för på andra skåolor då går dam jo i, i fritis å så här,
skolor då går de ju i fritids och så här, då lar de känna
. då lär dam kenna varannra da& rå, men ... de a jo inte alla
varandra da, men det ar ju inte alla som har det.
. sam har de.
sam har de.

: Younger man

. Papperseksersis. Papper, papper, papper ... Å sen ... & sen allt
Pappersexcersis. Papper, papper, papper ... Och sedan allt skit
. sjit sam e eut i kring, kantrall anter & halsike. De finns ju
som ar ut i kring, kontrollanter och helsike. Det finns ju
. ingen, ingen klaokt alls i de da sjiten, de är ... Lensstyrelsen
inget klokt alls i den där skiten, det är ... Länsstyrelsen det är
. de är ju nållår presis ... så ska dåm kålla, dam har trei åolika
ju nollor precis ... Sa ska de kolla, de har tre olika versioner
. varsjaoner am samma bit. S ... ein går, sen nar nesta slår ner
om samma bit. En gar, sedan nar nasta slår ner. Det är ju
. De a jo hemst lågist. De ä ... Så att dam ha ju fatt sitt, de ha
hemskt logiskt. Det är ... Så att de har ju fått sitt, de har ju
. ju fått heita, veita va dam heiter där inne i år så att ... de blir
fått veta vad de heter där inne i år så att det blir inte färdigt
. inte färdit änno. Vi klarade oss rätt bra, men grannarna åkte
ännu. Vi klarade oss rätt bra, men grannama åkte ju på lite
. ju på lite bättre. Dem drao de ju bort ... mark för ackså. Å de
bättre. Dem drog de ju bort mark för också. Och det är ju
. a ju sant dar, de a ju hemst. De va ju gaodtjand mark från
sådant där, det är ju hemskt. Det var ju godkänd mark från
. åre före så att, så de ä ju, de a ju en annan såm kammer ut
året före så att, så det är ju, det är ju en annan som
. & kållar, da va de en ... en annan bedömning av de heila va,
kommer ut och kollar, da var det en annan bedömning av
. de ... Så att de a ju sjeokt de hela. Så EiU de a ju bara fodarv
det hela va, det ... Så att det är ju sjukt det hela. Så EU det
. de.
är ju bara fördary det.