Fjällsjö

Sample of Swedish as it is spoken in Fjällsjö. More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. Å sen da for man ju pa dans pa lorda. A de va ju, va re inte
Och sedan da for man ju på dans på lördag[arna]. Och var
. Råssön så, de va re ju nästan väldit sällan, så for man ti
det inte i Rosson - det var det ju nästan väldigt sällan - så
. Junsele, Hoting, Svanabyn, Lasjon. Hur for man de? Jaa,
for man till Junsele, Hoting, Svanabyn, Lasjon. Hur for man
. endera fick man väl na påjke å sjuss så klart hahah. Å fick
d&? Ja, endera fick man väl någon pojke att skjutsa, så
. man inte de så kunde man ta & ga ihop. Ja minns ett tag va
klart. Och fick man inte det så kunde man ta och gå ihop.
. vi tie janter som jick ihop & tog taksi ti Svanabyn. Hur långt
Jag minns ett tag var vi tio jantor som gick ihop och tog taxi
. är de? Ja, härifrån ar de oh drygt ja runt fyre mil, så de va
till Svanabyn. Hur långt är det? Ja, härifrån är det drygt, ja,
. ju lite närmare då, n mil närmare ifrån Råssön. Men då kåste
runt fyra mil, sa det var ju lite närmare da, en mil närmare
. de en femma per skalle. A n femma i intrade. S& de blev en
ifrån Rosson. Men da kostade det en femma per skalle. Och
. dyr kväll Nae, ja tyck de e rätt så billit ja. Haha Ja de, joo
en femma i intrade. S& det blev en dyr kvall Nej, jag tycker
. men da acksa om man tank efter de e klart, tie kroner, me
det är rätt så billigt, jag. Ja det ... Jo, men då också, om man
. dem lonen sja va da sa va re val unjefar nästan, ja de vete
tanker efter, det ar klart, tio kronor, med den lonen som var
. kattn, de va no billit ändå.
då så var det väl ungefär nästan, ja, det vete katten, det var
.
nog billigt ändå.

: Older man

. Da va ram på vägarbete a n han gubben skull ju dit och titt.
Da var de pa vagarbete och den här gubben skulle ju dit och
. Å på den tin, vet du, då hadd dam e vägsjifte sam varje jang
titta. Och på den tiden, vet du, da hade de ett vägskifte som
. skulle sjot am a jora fardit ifrån varje familj. A na n Botvid
varje gang skulle sköta om och göra färdigt ifrån varje
. han va ju it mer än artan, tjuge år vet du & han skulle tjo ne
familj. Och Botvid han var ju inte mer än arton, tjugo år vet
. an store kärra å de va ju jämjula på den tien se ram la ju ut
du och han skulle kora ner den stora karran och det var ju
. bräer för att de sku gå lättere å styr, men då va re ju svårt &
jämhjul på den tiden så de lade ju ut brador för att det
. håll balansen då, för de va ju store lass såm dam I la på. A
skulle gå lättare att styra, men då var det ju svårt att hålla
. ru vet den hä n gubben komme å jick & jämt så tugge1 n ju.
balansen da, for det var ju stora lass som de lade på. Och du
. Å så hade ju n Botvid missa plankan vet du å så starta ju
vet den här gubben kom och gick och jämt så tuggade1 han
. tjärra opp ne, men då hadd gubben sagt att "Men va si e
ju. Och så hade ju Botvid missat plankan vet du och så
. föla. Vem ha sett en tocken2 ovoling3 imellan skålma?", hade
storta ju karran upp och ner, men da hade gubben sagt att
. n sagt. "Men he da åt helvete ve de gubbjavel", hade n sagt.
"Men vad ser jag for något? Vem har sett en tocken2
. "Hmpf!", hade n sagt å så vände n & jick.
ovoling3 mellan skolmarna?", hade han sagt. "Men far då &t
. 1 har: tugge = klagade
helvete med dig gubbdjavul", hade han sagt. "Hmpf!", hade
. 2 här: tocken = sådan
han sagt och så vande han och gick.
. 3 har: ovoling = odugling
1 här: tuggade = klagade
.
2 här: töcken = sådan
.
3 har: ovoling = odugling

: Younger woman

. Men annars matn, dam at ate ju mycke tjyckling. Fast de va
Men annars maten, de ater ju mycket kyckling. Fast det var
. ju mest, ja i å for saj, på fredagar ti fästmåltider hade ram
ju mest, ja i och för sig, på fredagar till festmåltider hade de
. afta tjyckling. Men sen va re ju sana har kanstiga maträtter
ofta kyckling. Men sedan var det ju sådana har konstiga
. Dam ha, va ska man saja, sam natsjonal, sam tjottbullar i
maträtter. De har, vad ska man saga, som national [rätt],
. Svarje ungefär, de va val falaffel dar, de var deras vanliaste
som köttbullar i Sverige ungefär, det var väl falaffel dar, det
. mat tro ja. De va ju som nå tjöttbulleaktigt de åckså.
var deras vanligaste mat tror jag. Det var ju som något
. Tjikarter tro ja a de a r& Ja, de e mojlit. Tyckte ru att de va
köttbulleaktigt det också. Kikärter tror jag att det är då Ja,
. gått? Nja. Jaa, de jick ju å äta. Man vande se ju ti slut. Å så
det är möjligt. Tyckte du att det var gott? Nja. Ja, det gick
. råm hära pitabröden å så va re nån gaja ti de. De tyckte ja
ju att äta. Man vande sig ju till slut. Och så de här
. amm. De va ju mycke for stark mat. Va ha ram fo krydder?
pitabröden och så var det nagon goja till det. Det tyckte jag
. Ja, horru du saj de. De vet ja inte. Kurry elle n& sant? Nae,
om. De var ju mycket for stark mat. Vad har de för kryddor?
. inte k[urry], ja kansje kurry ackså, men de va inte n. Ja
Ja, hörru du säg det. Det vet jag inte. Curry eller något
. matt int minnes heller. Men de va va, ja kurry kansje re va
sådant? Nej, inte c[urry], ja, kanske curry också, men det
. åckså, men de va ju mycke annat åckså. Blandat.
var inte ... Jag kan inte minnas heller. Men det var val, ja,
.
curry kanske det var också, men det var ju mycket annat
.
också. Blandat.

: Younger man

. Så bodde ja där n gang. Å ja låg här i en en gammbäddsaffe
Så bodde jag där en gång. Och jag låg har i en gammal
. eh här i storrumme da dar. Å sa hade ja eh en na
bäddsoffa här i stora rummet då där. Och så hade jag en
. gammstorgråhund, en to ram. Han hadd haft två ell tre. De
gammal stor gra hund, en utav dem. Han hade haft två eller
. va bra länge sen. Å han låg ner på fothuse1 han, ner på
tre. Det var bra lange sedan. Och han lag nere på fothuset1
. föttern på sanga & vante hahah. Å ratt va re va nan gang
han, nere på fötterna, på sangen och vantade. Och rätt vad
. under natta, så vaken ja till ve att hunna stå mitt på gölve &
det var någon gång under natten, så vaknade jag till av att
. stirra rätt in i väggen mot västsia. Å grin opp tännern å å &
hunden star mitt på golvet och stirrar rätt in i väggen mot
. morr & raggen stå & dam2 e alldeles vansinni & sta bara & titt
vastsidan. Och grinar upp tänderna och morrar och raggen
. in i väggen & de finns ju ingenting. Å stå alldes stadomt
star och den2 ar alldeles vansinnig och står bara och tittar in
. alldes stel & bara stå & tokmörr. Va alldes, man se dam a
i väggen och det finns ju ingenting. Och står alldeles stadigt,
. rent rabiat i i i. Å & ja sam ritt opp me bort ur e na bäddsaffa
alldeles stel och bara star och tokmorrar. Var alldeles, man
. å så tjik ja va va e fan e re nu fö da? Å & rätt va re a hor ja
ser den ar rent rabiat. Och jag [lik]som ratar upp mig bort
. hur de duns till har i liksom ytterdora hur hon oppen och sla
ur bäddsoffan och så kikar jag - vad fan är det nu för då?
. ijen å & sen etter na mer vänt då bli ju sam hunna på runt
Och rätt vad det ar hor jag hur det dunsar till har i, liksom
. på gålve å lite grann å så hä e re lungt då. Å tänkte ja "Fan,
ytterdörren, hur den oppnas och slår igen och sedan efter
. va re nan inne har?". Me it va de nan inne dari. A ja jick opp
någon mer vantan da blir [det] ju som [att] hunden [far]
. å & å öppna döra å tjik ut å. Å du vet då ä re en töcken3 dör
runt på golvet och [sådär] lite grann och så är det lugnt da.
. såm de finns inga handtag på på na di n gammtimmerkoja
Da tänkte jag "Fan, var det någon inne har?". Men inte var
. dane4, & en tocken3 portlas, sa de e de e finns inga handtag
det nagon inne dar. Och jag gick upp och öppnade dörren
. på utsia. Utan du öppen me nyckeln, de e nyckel & handtag i
och kikade ut. Och du vet då är det en tocken3 dörr som det
. ett, de som e rör man trä in å å den nyckeln låg inne på
inte finns handtag på, det [var ju] en gammal timmerkoja
. borde. Å att de va nan inne de e ju helt uteslutet.
danne4, och ett tocken3 portlas, så det finns inga handtag
. 1 här: fothuse = veck på täcket vid fotändan på sängen
på utsidan. Utan du öppnar med nyckeln, det är nyckel och
. 2 dvs hunden
handtag i ett, det ar som ett ror man trar in och den nyckeln
. 3 här: tocken = sådan/sådant
låg inne på bordet. Och att det var någon inne det är ju helt
. 4 här: dane = det där
uteslutet.
.
1 här: fothuset = veck på täcket vid fotändan på sängen
.
2 dvs hunden
.
3 här: tocken = sådan/sådant
.
4 har: danne = det där