Floby

Sample of Swedish as it is spoken in Floby. More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. Na ja ble tjuett da, da da tjorde ja ju sam vanlit, men da va
När jag blev tjugoett da, da korde jag ju som vanligt, men
. väldi besvälit för de fanns inga kvinnlia, inte så många
det var väldigt besvärligt för det fanns inte så många
. kvinnlia taksisjafforer. De fanns en i Sandhem, hon va äldre
kvinnliga taxichaufförer. Det fanns en i Sandhem, hon var
. än ja. Å sa en i le eh Levene, de va de ende. Sa vi da vi va
äldre an jag. Och så en i Levene, det var de enda. Så vi var
. nästan lite utittade. Da vante vanlit att eh damer tjorde bil.
nästan lite uttittade. Det var inte vanligt att damer körde bil.
. A e & sarsjilt dam manlia taksisjafforena i Faltjoping ville se
Och särskilt de manliga taxichaufförerna i Falköping ville se
. am ja kunde parkera. Så ja backa aldri in uta ja tjorde in na
om jag kunde parkera. Så jag backade aldrig in utan jag
. li sto & titta. M man ska ju allti backa så man kamm ... är
körde in när de stod och tittade. Man ska ju alltid backa så
. eh, så man kammer latt ifrån en plats larde min pappa mej.
att man kommer latt ifran en plats, larde min pappa mig.
. Man sa allså sta så att man kan tjora ut. Da kammer man ut
Man ska alltid stå så att man kan köra ut. Da kommer man
. fort åck eh ... Män de jorde ja junte i stan utan da tjorde ja
ut fort, men det gjorde jag ju inte i stan utan körde in då
. in då ti di hade gått undan. Då backa ja.
tills de hade gått undan. Då backade jag.

: Older man

. la ve nte am du tjanne te va orientering e. Har du sprungit
Jag vet inte om du kanner till vad orientering ar. Har du
. orientering någång? Va? Icke. Men eh dam använde ju
sprungit orientering någon gång? Va? Icke. Men de använder
. karter alltså. Åck öh ... på [nittånhundra]forti, femtitale så
ju kartor alltså. Och på [nittonhundra]fyrtio, femtiotalet så
. hade vi bara dam gamla kartena i skala ett på hundratusen
hade vi bara de gamla kartorna i skala ett på hundratusen
. å ett på femtitusen, en del e en mycke dåliga ack ... Ja e en
och ett på femtiotusen, en del är mycket dåliga. Jag är en av
. av de allra forsta i Sverje sam borja rita karter, nya karter
de allra forsta i Sverige som började rita kartor, nya kartor
. asså i skaler ett på tjugetusen å ett på t femtantusen ack så
alltså, i skalor ett på tjugotusen och ett på femtontusen och
. vidare. Å en a di första tävlingera på sånna karter såm va de
så vidare. Och en av de första tävlingarna på sådana kartor
. hade vi nittanhundra femti eh fem tro ja de va, lig ... nat
som var. Det hade vi nittonhundrafemtiofem tror jag det var,
. sånt där. I Sjovde hade vi de & de blev em ... Deb kan ja saja
något sådant dar. I Skövde hade vi det och det blev en ...
. de ble ett jenombrått, sam va en sensasjon ble de, att dam
Det kan jag saga det blev ett genombrott, en sensation blev
. kunne springa på en karta sam stämde, allså. Å då, då va
det, att de kunde springa på en karta som stämde, alltså.
. den kartan, den hade ja rekonserat terrängen & ritat en helt
Och da var den kartan, da hade jag rekonserat terrängen
. ny karta hade ja jort fö den gamla karta i skala ett på
och ritat en helt ny karta, hade jag gjort. For den gamla
. hundratusen d fanns tre massar na ja hade ritat fardit fanns
kartan i skala ett på hundratusen fanns tre mossar, när jag
. de femtisju massar. Sa de va en hel, en lite sjillnad de allsa.
hade ritat färdigt fanns det femtiosju mossar. Sa det var lite
.
skillnad det alltså.

: Younger woman

. Ja ju allti spelat valliball da na ja va yngre ack na ja sjluta
Jag har ju alltid spelat volleyboll da när jag var yngre och
. me da ... För de de ta väldi mycke tid. Am man ska satsa så
när jag slutade med det ... For det tar väldigt mycket tid. Om
. tar de göl mycke tid å ja tjände att na, ja fiksante de. Så då
man ska satsa så tar det gör1 mycket tid och jag kände att,
. jick ja på fysick jym i Faltjöping på stäpp app & ... Å de tycke
nej, jag fixar inte det. Så da gick jag på Physic gym i
. ja e rolit i en månad, sen tyckinte ja de e alls kul längre. S
Falköping på step up och ... Det tycker jag är roligt i en
. så san sa trana ja ving tsjung. De a, ja eh va ska man saja,
månad, sedan tycker inte jag det är alls kul längre. Sedan så
. lite eh ja försvarsträning åm ma säjer så da. De e lite, ah
tränade jag Wing Chung. Det är, ja, vad ska man säga, lite,
. vet nte va man ska jamfora me ... Inte karate, man de e lite
ja, forsvarsträning om man säger sa da. Det ar lite, ja, jag
. den stilen då. Så de höll ja på me ett tag & de va faktist
vet inte vad man ska jämföra med ... Inte karate, men det är
. himla rolit, men sen så börja ja läsa spanska då & då va de
lite den stilen då. Så det höll jag på med ett tag och det var
. just en uta dam dagarna sam träningen va. Så da sjluta ja
faktiskt himla roligt, men sedan sa började jag lasa spanska
. me de. Så nu ha jante hitta nånting ja tycker e rolit & jora så
då och da var det just en utav de dagama da träningen var.
. de e val darfor sam ... A ja mena så fort du ska träna nånting
Så då slutade jag med det. Så nu har jag inte hittat
. da maste du aka in till Faltjoping. A de i & for sej inte mer
någonting som jag tycker är roligt att göra så det är väl
. än, va e de, en, a, nästan två mil då. De e la2 åkej, män de
därför som ... Jag menar så fort du ska träna någonting då
. e, de tar emot iallafall än & kunna ta sykeln å så iväg.
måste du åka in till Falköping. Och det är i och for sig inte
. 1 gör = väldigt, jätte-
mer än, vad är det, en, ja, nästan två mil da. Det ar la2
. 2 la = väl
okej, men det tar emot i alla fall an att kunna ta cykeln och
.
så iväg.
.
1 gör = väldigt, jätte-
.
2 la = val

: Younger man

. Nu bo ja i ett litet tarp presis utanför Faltjoping. A d nja,
Nu bor jag i ett litet torp precis utanfor Falköping. Ja, varför
. vaffo bo ja dar? Jo for a ... t ... de en ... En sam ja tjänner
bor jag dar? Jo, for att en som jag känner frågade mig om
. fråga maj am ja visste nann sam va intresserad av & hyra
jag visste någon som var intresserad av att hyra ett torp och
. ett tarp å da sa ja da "Ja, d[a] a la1 parfekt fo maj", sa ja
da sade jag det "Ja, det ar la1 perfekt for mig", sade jag lite
. lite på halvskåj då, typ. Å sen åkte vi å titta på re rå, de de
på halvskoj då, typ. Och sedan åkte vi och tittade på det då,
. va ju pärfekt. De e allså ett litet tarp, de a drygt forti
det var ju perfekt. Det ar alltså ett litet torp, det är drygt
. kvadrat där nere så de a ett rum å tjok å så a inredd vind
fyrtio kvadrat dar nere så det är ett rum och kök och så är
. da. Men de ha du typ stahojd i en halvmete brett mitt i mitt i
[det] inredd vind då. Men dar har du typ stahöjd i en
. rummet då, va. Så där uppe ha ja säng å skrivbord å da
halvmeter brett mitt i rummet da, va. Sa dar uppe har jag ju
. bara, sa da ... Sa man ka ju saja att de e sam en sto tvaa.
säng och skrivbord och det bara. Så man kan ju säga att det
. Förr e da bodde ja mitt inne i Faltjoping i en liten lägenhet
ar som en stor tvaa. Forr da bodde jag mitt inne i Falköping i
. då, men nu a de ju ... ah, de e ju hundra gange bättre & bo i
en liten lägenhet da, men nu är det ju, ja, det är ju hundra
. de här lilla tårpet nu då, så da ... Så de klart ja valde väl inte
gånger bättre att bo i det här lilla torpet nu da. Sa det är
. dirakt å bo där2, de va ma ackså en en halka in på ett
klart jag valde väl inte direkt att bo där2 det var mer att en
. bananskal där så da, men ja trivs da a jättebra.
halkade in på ett bananskal dar, men jag trivs dar jättebra.
. 1 la=väl
1 la=väl
. 2 dvs i torpet
2 dvs i torpet