Fole

Sample of Swedish as it is spoken in Fole. More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. [Jag] glammå aldri na jag, när vi flytt hit, a ja såg de he
[Jag] glömmer aldrig när vi flyttade hit, och jag såg det har
. heose fo ja hadd inte vart har nere, så ja visst inte hu de
huset for jag hade inte varit har nere, sa jag visste inte hur
. sag eot na vi flytt ... ner. A de fanns ... varmleidning ... de fanns
det såg ut nar vi flyttade ner. Och det fanns värmeledning,
. vatten & slask ... de fanns badkar ... & ja fick eget rom ... ba de!
det fanns vatten och slask, det fanns badkar och jag fick
. Fö de hadd ja int förut, vi hadd bara två små rom da nere.
eget rum, bara det! For det hade jag inte forut, vi hade bara
. De va nånting de! Å lyse va jo ... Ja kåmme ihåg då, f, na
två små rum dar nere. Det var någonting det! Och lyse var
. man va ... i stan, ja ha, ja hade en fastär di hade ... & hennes
ju ... Jag kommer ihåg da när man var i stan, jag hade en
. man di hade en tjåttaffär ... ner vi, på tarjet ... elle
faster de hade ... [Hon]och hennes man de hade en köttaffär
. sjakturiaffär hete de vel ejentlien, men i alla fall, & da fanns
nere vid, på torget ... Eller charkuteriaffär heter det väl
. ju elektrist lyse, oh, va de va raolit na man p, hm, fick
egentligen, men i alla fall, och där fanns ju elektriskt lyse,
. knapp på lyse da. Ar de nan sam tenka på de idag? De fanns
åh, vad det var roligt när man fick knappa på lyset då. Ar
. lyse na vi flytt hit da [nittonhundra] fortitvå (viskar). De va
det nagon som tanker på det idag? Det fanns lyse nar vi
. int på så mange ställen i Fole då.
flyttade hit da [nittonhundra] fyrtiotvå (viskar). Det var inte
.
på så många ställen i Fole da.

: Older man

. Vi ha ingen katt e gang, men vi ha vekstheos, de fick ja
Vi har ingen katt en gang, men vi har växthus, det fick jag
. inne ... ifran den tragasmastam [som] ja jabbde at i Vissby. A
inne ifrån den trädgårdsmästaren [som] jag jobbade åt i
. då had ja sleota, men så skull dem bygg um da inne &g & då
Visby. Och da hade jag slutat, men så skulle de bygga om
. så frågde han åm ja vi ta hem de så ... kunde ja få öveta de.
där inne också och då så frågade han om jag ville ta hem
. Å då jaode ja de, & de va vel ... [nittonhundra]sjottinie de.
det så kunde jag få overta det. Och då gjorde jag det, och
. Sen ble ja sjeok [nittonhundra]otti. Men sen ha vi åodlet
det var val [nittonhundra]sjuttionio det. Sedan blev jag sjuk
. tomate å lemnet ti Trägåsprodokte & till affären ... tomate &
[nittonhundra]attio. Men sedan har vi odlat tomater och
. gorka. Men sen sleot vi me de fårre &, farre samman hadd vi
lämnat till Trädgårdsprodukter och till affären, tomater och
. ingeting. Da skoll vi ha semeste. Da blei de sa jasla kallt så
gurka. Men sedan slutade vi med det förra sommaren hade
. da eh ... da konn man nestan ha gått i vekstheose, fo de jick
vi ingenting. Då skulle vi ha semester. Då blev det så jäkla
. jo inte å åke å bade elle nånting så där så. Ja tyckte de ble
kallt så då kunde man nästan ha gått i växthuset, for det
. så trakit så ja ta a satte i lite i år ijen ... så nu ha vi lite
gick ju inte att åka och bada eller någonting så där så. Jag
. tomatplantå da i.
tyckte det blev så tråkigt så jag tog och satte i lite i år igen,
.
så nu har vi lite tomatplantor dar i.

: Younger woman

. Åstralien ha alltid vart mitt favoritreismål, de e, så lenge ja
Australien har alltid varit mitt favoritresmål, så länge jag
. minns sa ha ja alltid prate am att ja sku ak dit. Ja veit int
minns så har jag alltid pratat om att jag skulle åka dit. Jag
. åm de ä nateoren å jeoren såm jör de. Å sen ska ja då res
vet inte om det ar naturen och djuren som gör det. Och
. me, rese me råsa bossana såm ha vart så påpulare nu på
sedan ska jag då resa med rosa bussarna som har varit så
. TeVei. Ba fo de, [jag] ansåg att de va de ein satte fo mi att
populära nu på TV. Bara för det, [jag] ansåg att det var det
. kåmme iveg ... på min dramrese. Få sjel de sko ja no inte
enda sättet för mig att komma iväg på min drömresa. För
. åke, ack de e ingen i min bekantskap sam ... direkt a seogen
själv det skulle jag nog inte åka, och det är ingen i min
. på samm idé ... så att de bli de altenativet. Vi kamma & bo i
bekantskap som direkt är sugen på samma idé så att det blir
. en, elle bo, vi kamma åke ront i en gammal råsamåled
det alternativet. Vi kommer att bo i en, eller bo, vi kommer
. militärboss, åck övenattning kammer & sje typ i bossen, på
åka runt i en gammal rosamålad militärbuss, och
. bossen åck ront åmkring, å en del netter så kamme de va
övernattning kommer att ske typ i bussen, på bussen och
. typ vandrarhem, men annas åke man runt i den där eh,
runt omkring, och en del nätter så kommer det vara typ
. bossen, skompe fram ti aolike stellen. Så man finns ju ... [det
vandrarhem, men annars åker man runt i den där bussen,
. finns] åolika altativ hu man vill såve, am man tyck de a
skumpar fram till olika ställen. Så man finns ju ... [det
. åobekvemt å såve i bossen så kan man ta hotell, åm man
finns ]olika alternativ hur man vill sova, om man tycker det
. ska va bekvem.
är obekvämt att sova i bussen så kan man ta hotell om man
.
ska vara bekväm ..

: Younger man

. Nja, de a jo de att man måste pass de jemt, marran & kvell
Nja, det ar ju det att man maste passa det jamt, morgon
. Dam ska ju mjålkes på bestämd tide marran & kvell, men
och kväll. De ska ju mjölkas på bestämda tider morgon och
. anners lönsamheiten, de a väl de en sam a nan lönsamhet,
kväll, men annars lonsamheten, det ar val det enda som är
. f, hall ja pa a sej, jost neo. De e de, mjalk fa man ju enda
någon lönsamhet, höll jag på att säga, just nu. Det är det,
. betalt for i alla fall, de ha ju inte sjonki me nan ... pris ... va ja
mjölk får man ju anda betalt for i alla fall, det har ju inte
. tycka, men sen finns de sekert dam sam tycka annalonda.
sjunkit med något pris, [det ar] vad jag tycker, men sedan
. Fö allt annat bli ju dyrare & föda upp, & vetrinärkåstnader &
finns det säkert de som tycker annorlunda. For allt annat blir
. allting, va men ... men sam spannmål & tjatt & sant, de har jo
ju dyrare att foda upp, och veterinärkostnader och allting,
. rase hemst [i pris] ... men mjålkpriser ligge jo fast, så de. Så
va, men som spannmål och kött och sådant, det har ju rasat
. ja tycke jo de lona si jo best, men de e ju mest jabb me d
hemskt [i pris], men mjölkpriser ligger ju fast, så det ... Så
. åckså.
jag tycker ju det lonar sig ju bäst, men det är ju mest jobb
.
med det ocksa.