Frändefors

Sample of Swedish as it is spoken in Frändefors. More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. Vi hade tur fo vi hade faktist skolbuss, Ja ha inte behöva
Vi hade tur for vi hade faktiskt skolbuss. Jag har inte behövt
. sykla ti skolan utan vi, de va en buss sam jick här ute på
cykla till skolan utan det var en buss som gick här ute på
. vegen a ... Sa eh, de ... da pa famtitalet de va faktist skolsjuss
vägen och ... Så det ... , da pa femtiotalet, det var faktiskt
. her ute redan då. Vissa da, de va två dagar i veckan, då
skolskjuts här ute redan då. Vissa dagar, det var två dagar i
. hade vi slöjd, flickona hade ju slöjd, pajkarna hade ingen
veckan da hade vi slöjd, flickorna hade ju slöjd, pojkarna
. slöjd på ... på, på lannet, men flickera hade ... slöjd, å då fick
hade ingen slöjd på landet, men flickorna hade slöjd, och då
. vi vara after1 e, en timme, sa da jick ju bussen [hem utan
fick vi vara efter1 en timme, så da gick ju bussen [hem utan
. oss] så då fick vi sykla ... dåm dagana fö annars, elle [också]
oss] så då fick vi cykla de dagama för annars, eller [också]
. fick vi gå hem då efteråt sen, åm de va så dali vade så vi
fick vi gå hem då efteråt sedan, om det var så dåligt väder
. inte kunde sykla e åm de va nåt annat. Då fick vi knalla2 &
så att vi inte kunde cykla eller om det var något annat. Då
. gå hem sen ifrå slöjden, ja ... ifrå skolan då. De kåmme ja så
fick vi knalla2 och gå hem sedan ifrån slöjden, ja, ifrån
. vel ihåg, men de va ba tjejer då sam ... vi fick knalla2 iveg &
skolan då. Det kommer jag så väl ihåg, men det var bara
. hem, men de va ju rolit fo vi va ju allti fle[ra], de va ju
tjejer da som, vi fick knalla2 iväg och hem, men det var ju
. grannflickera å de, så vi had, va ju ett jeng sam knalla2 iveg
roligt for vi var ju alltid fle[ra], det var ju grannflickorna och
.
det, så vi var ju ett gäng som knallade2 iväg då.
. 1 vara after = stanna kvar i skolan
1 vara efter = stanna kvar i skolan
. 2 knalla = ga, promenera
2 knalla, knallade = gå, promenera

: Older man

. Ja har en minne där ifra Jommans skola de va ... ja hade fått
Jag har ett minne dar ifrån Gommans skola. Det var ... Jag
. i julklapp ett par sjider mä medföljande stavar å ... De jeck
hade fått i julklapp ett par skidor med medföljande stavar
. allti en buss varje lörda ifrå Vänersbårj & hit. Dän kam na vi
och ... Det gick alltid en buss varje lördag ifrån Vänersborg
. sluta skolan å ... vi skulle ju vart lite tuffa da så ja haka i
och hit. Den kom nar vi slutade skolan och vi skulle ju vara
. sjidstaven i ... kofångarn på bussen & skulle få snålsjuts hem,
lite tuffa där så jag hakade i skidstaven i kofångaren på
. man de ble så fort, jeck så fort så ja fick inte loss sjidstaven
bussen och skulle få snålskjuts hem, men det gick så fort så
. utan dan försvann ma bussen, så da sto ja ma en sjidstav.
jag fick inte loss skidstaven utan den försvann med bussen,
. De vaga ja ju inte tala am fo far & mor, utan ja feck ställa
så dar stod jag med en skidstav. Det vågade jag ju inte tala
. unnan sjider a alltihopa, men sa borja de ju a undra varför
om for far och mor, utan jag fick ställa undan skidor och
. ja inte åkte på sjider ... män de sista1 feck ja ju tala åm va ja
alltihopa, men så började de ju att undra varför jag inte åkte
. hade jort å da va ju inte så bra. Fo da va ju inte gött fö dam
på skidor, men till sist1 fick jag ju tala om vad jag hade gjort
. & tjopa en ny sjidstav, de kösta pangar & fattit va de na en
och det var ju inte så bra. For det var ju inte gott for dem
. väkste åpp.
att köpa en ny skidstav, det kostade pengar och fattigt var
. 1 har: de sista = till sist
det när en växte upp.
.
1 säger egentligen < det sista >

: Younger woman

. De a lätt a saja att man a lantlalla, men ja, man ha val
Det ar latt att säga att man ar lantlolla, men jag ... Man har
. kansje ... väderingar ... såm ä, sjiljer saj från dän såm inte ä
val kanske värderingar som skiljer sig från den som inte är
. lantlalla da. De kan ja ju saja da ja jabba på Sab, de tjän, då
lantlolla da. Det kan jag ju säga där jag jobbade på Saab, da
. va man ju eksatisk da nästan. Många bodde ju i storstaden,
var man ju exotisk dar nästan. Många bodde ju i storstaden,
. dam fatta ju inte de här mä ... "jaha, nu gnalle dam da
de fattade ju inte det här med "Jaha, nu gnäller de där
. böndena ijen för att de inte har rängnat å nu gnäller dam för
bönderna igen for att det inte har regnat och nu gnaller de
. att de har rängnat fo mycke å ... ". Ja, man har inte förståelse
for att det har regnat for mycket och ... ". Ja, man har inte
. för varandra. Ja kansje inte har förståelse för dam sam bo,
förståelse för varandra. Jag kanske inte har förståelse för de
. stadsbor häller då, va dam ... hu dam väderar saker & ting.
som bor, stadsbor heller da, vad de ... Hur de värderar saker
. Så, men ja, man kansje a mer ... ja, självklart sa vanar man
och ting. Så, men jag, man kanske är mer ... ja, självklart så
. ju [om] lannsbygden mycke åm man bo på landet, då a man
varnar man ju [om] landsbygden mycket om man bor på
. en lantlalla. Sen finns de ju många lantlåller sam överjer sin,
landet, da är man en lantlolla. Sedan finns det ju många
. sina rötter helt å hållet å ... de passa inte dam ... å bo dar utan
lantlollor som överger sina rötter helt och hållet och det
. dåm bor alldri mer på landet, men maj passa de då, & ja har
passar inte dem att bo där utan de bor aldrig mer på landet
. ju tatt öve min föreldragåd så ja a ju fast, & får bo där alltid.
men mig passar det da, och jag har ju tagit över min
.
föräldragård så jag är ju fast, och får bo där alltid.

: Younger man

. Ja, da va inte sa rolit. Da va inte rikti min musik, am man
Ja, det var inte sa roligt. Det var inte riktigt min musik, om
. säjer. Da ha blitt, mast blitt hårack såm man ha lyssnat på
man säger. Det har blivit, mest blivit hardrock som man har
. after da, så da ... sam ni kansje ser så ha de blitt da så ... &
lyssnat på efter det, så det, som ni kanske ser så har det
. då a inte klarinätt riktit rätt instrumänt ... & spela allså, na
blivit det sa, och da ar inte klarinett riktigt rätt instrument
. ja ... ja vet inte varfo, man fick inte börja spela jitarr elle
att spela alltså, nej jag vet inte varför, man fick inte börja
. trummer elle nå så där såm man värklien ville spela å så. Så
spela gitarr eller trummor eller något sådant där som man
. tyckte väl mina föräldrar att ja skulle börja spela da så ... elle
verkligen ville spela och så. Så tyckte väl mina föräldrar att
. ja, ja fick ju välja instumänt annars då, men da va ingenting
jag skulle börja spela det så, eller ja, jag fick ju välja
. så där såm ... sam, ja, ja to bara ett i slutet, så spela ja da
instrument annars då, men det var ingenting så dar som, ja,
. nåra år. Ja tyckte da va rätt rolit ett tag i alla fall så där, man
jag tog bara ett i slutet, så spelade jag det några år. Jag
. sen va da ju mycke å na man jick i skolan å allt sånt där. Da
tyckte det var rätt roligt ett tag i alla fall sa dar, men sedan
. to fö lång tid å då årka man inte träna på & spela klarinatt,
var det ju mycket också när man gick i skolan och allt
. da va ju inte riktit gräjen asså ... va da inte ... så da ... så da
sådant dar. Det tog for lang tid och da orkade man inte trana
. dog ut.
på att spela klarinett, det var ju inte riktigt grejen alltså, var
.
det inte, så det dog ut.