Frillesås

Sample of Swedish as it is spoken in Frillesås. More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. Efteså vi har gott hemma hos gamla föräldra så ha ma ju
Eftersom vi har gått hemma hos gamla föräldrar så har man
. hört gamla historier åm sjlagsmål & sånt där e va u. Ha va
ju hort gamla historier om slagsmål och sådant dar. Har var
. aksjon har nittonhunnratie na pappa & mamma tjopte
auktion har nittonhundratio nar pappa och mamma köpte
. gården här. Så den tanten sam hade haft ... elle de paret, ha
gården har. Så den tanten som hade haft, eller det paret ...
. va do då, hennes man, så dam hade aksjon här. Ack eh ... ve
Han var död da, hennes man, så de hade auktion här. Och
. sånna tellfällen då tog ju fålk tivara, da skulle de s ... supas &
vid sådana tillfällen då tog ju folk till vara, då skulle det
. sjlass rejält. Da kam de ju falk ifrån traktena runt, runt
supas och slåss rejält. Da kom det ju folk ifrån trakterna
. åmkring å då jick de ju inte å hålla sams utan då skulle de u
runt omkring och då gick det ju inte att hållas sams utan då
. bli sjlagsmål. A sa kaffejoka natulitvis fo dam sam va inne.
skulle de ju bli slagsmål. Och så kaffegokar naturligtvis for
. Dåm hade säkert sjå på den tiden att dåm servera kaffe å så
de som var inne. De hade säkert så på den tiden att de
. en hade väl fålk me sej brännvin, anta ja. Ack eh fö så länge
serverade kaffe och så hade val folk med sig brannvin, antar
. sen fanns ju jassjiveri i Asa, så de fanns ju brännvinsfat &
jag. Och for så länge sedan fanns ju gästgiveri i Åsa, så det
. tjopa. De vet ja ju min pappa tala am na de tjorde ti åsa &
fanns ju brannvinsfat att köpa. Det vet jag ju min pappa
. hämta brännvin på fat å så dela dam, byana dela upp de. Så
talade om när de körde till Åsa och hämtade brännvin på fat
. de tjoptes inte sam nu en trettisjua utan de va rejält. ( ... )
och så delade de, byarna delade upp det. Så det köptes inte
. Sa de va kansj inte så konstigt am de sjlogs lite iblann.
som nu, en trettiosjua utan det var rejält. Så det var kanske
.
inte så konstigt om de slogs lite ibland.

: Older man

. Sam här har ju hänt möcke här i landa. Här va ju ... Falk fick
Som har har ju hant mycket, har i Landa. Har var ju ... Folk
. ju skaffa pengar på många vis. En historia såm ä inte så
fick ju skaffa pengar på manga vis. En historia som är inte
. langt harifrann. De va en lantbrukare sam fick s ... så mycke
så langt härifrån. Det var en lantbrukare som fick så mycket
. råtter. Såeh han tänkte att "De ska ja ta dö på". Så han la
råttor. Så han tänkte att "Det ska jag ta do på". Så han lade
. arsenik i, i foderhon ti honsen, han tänkte inte på att honsen
arsenik i foderhon till honsen, han tänkte inte på att honsen
. åt opp de åckså, arsenik. Så dåm dog ju dam flesta, men eh
åt upp det också, arsenik. Så de dog de flesta, men gubben
. gubben han fann på råd å han, de vae en del såm levde, så
han fann på rad. Det var en del som levde sa han fick huggit
. han fick hoggt hovet så an fick blo. Sen, sen stack an alle
av huvudet [på dem] sa att han fick blod. Sedan stack han
. dåm självdöe å bloa ner å sen tjörde han å såll dằm på
alla de självdoda och blodde ner [dem] och sedan körde han
. Jötebåsj tårj. Men (hehe) hure de jick ve a1 i Jotebårj, de
och sålde dem på Göteborgs torg. Men hur det gick ve att1 i
. förtäljer inte historien. Åjd&
Göteborg, förtäljer inte historien. Ojd&
. 1 har: ve a = med det
1 har: vet att = med det

: Younger woman

. En anna grej sam vi hadde va ju "Hitta vilse". Att dam få lara
En annan grej som vi hade var ju "Hitta vilse". Att de får lara
. sej att ... Am dam gå vilse i skogen, hu dam ska, hu dam ska
sig att ... Om de gar vilse i skogen, hur de ska gora, hur de
. jöra, hur dåm ska bära sej åt å så. Att dam eh ska jöra upp
ska bära sig åt och så, Att de ska gora upp, ja, att de gör
. eh, a, att dam eh jö nånting me träd, så dam [som letar
någonting med trad, sa de [som letar efter dem] ser att de
. efter dem] ser att dam ha vart dar, typ hängt eh massa,
har varit där, typ hängt massa, vad heter det, skräp. Så de
. hm ... va hete de, skrap. S .. sa dam klar ett trad. En massa
klar ett träd. En massa skräp så ser de vuxna "Ah, dar har
. skrap sa se den ... så se dam vuksna "Ah, dar ha dam varit".
de varit". Tänk om det inte finns något skräp, d&? Nej, då får
. Tänk om de inte finns nat skrap, d&? Nae, da fa dam val ...
de väl ... De ska stanna kvar på samma ställe, inte gå runt
. Dam ska stanna kvar på samma ställe, inte gå runt & virra
och virra omkring. De har även västar på sig nar de är ute
. åmkring. Åck eh dåm har även västar på sej nä dåm e ute å
och går, på dagis da med visselpipor i. Kommer de bort så
. går, i dagis då me visselpiper i. Bli dåm bårta så blåser dằm i
blåser de i den och sa ... Sådana projekt ar nog bra.
. den å sa. Sanna prosjekt e no bra.
den å sa. Sanna prosjekt e no bra.

: Younger man

. Na ja valde ti jymnasiet i nijan sa visste ja val ejantlien te
När jag valde till gymnasiet i nian sa visste jag väl
. riktit va ja ville bli ack em ... Så ja tyckte, man intresserad
egentligen inte riktigt vad jag ville bli. Och, så jag tyckte,
. av lite elektriska prylar & sånt där så da tyckte ja att "De bli
[eftersom] man [ar] intresserad av lite elektriska prylar och
. bra". Me sen ja gått där i, dessvärre två åer, enganska lång
sådant dar, så tyckte jag att "Det blir bra". Men sedan jag
. tid då, så kam ja på de att de inte va de ja ville pyssla me
gått där i dessvärre två år, en ganska lång tid då, så kom
. (he) Så då bytte ja ti sammäll, te ettan då, så de ble ju att
jag på det att det inte var det jag ville pyssla med. Så da
. man jick am två år. Ack ja vet väl ejantlien inte an presis, ja
bytte jag till Samhäll[s-linjen] till ettan da, så det blev ju att
. kan nte saja presis va ja vill bli, men ... Ja ha lite funderingar
man gick om två år. Och jag vet väl egentligen inte an
. på & kansje jabba inam våerden. Min storasyster e
precis, jag kan inte saga precis vad jag vill bli. Jag har lite
. sjuksjöterska då på salgrenska i jötebårrj, så de e ju än
funderingar på att kanske jobba inom vården. Min
. fundering ja har. Annars vet ja nte, blann tjanne ja att man
storasyster ar sjuksköterska da på Sahlgrenska [sjukhuset]
. skulle villa jabba e tag, soka jabb. Ah, s ja nte, ja vet inte
Göteborg, så det ar ju en fundering jag har. Annars vet jag
. hunnra prasent sa va ja vill pyssla me.
inte, ibland känner jag att man skulle vilja jobba ett tag,
.
soka jobb. Jag vet inte hundra procent vad jag vill pyssla
.
med.