Frostviken

Sample of Swedish as it is spoken in Frostviken. More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. Dal sitt i traa, sa happ dam ne pa pa jura a ta ram så. Hm
Del sitter i traden, sa hoppar de ner på djuren och tar dem
. Men e de ha va va ee, ja sku tro att de va två unga & hona,
så. Hm Men det har var val, jag skulle tro att det var tva
. såm ja såg hä fö att dam va inte så stor, två, helle. Men dem
ungar och [en] hona, som jag såg här för att de var inte så
. bli ju stor dam å. Å varj finns e väl ackså nara, men de de
stora, [de] två, heller. Men de blir ju stora, de också. Och
. int så mycke uta elle. Men nan enda ha ram no sett har, men
varg finns det väl också några, men de [är] inte så mycket
. som sagt, lojur de finns de bra mycke a här. Å dam ta no, i
utav [dem] heller. Men någon enda har de nog sett har, men
. alla fall lammen de inge problem fo ram & ta, helle. Fast
som sagt, lodjur finns det bra mycket av har. Och de tar
. dåm tjänns ändå mindre farliga än björn Dåm jö ju de fö
nog, i alla fall lammen ar inga problem for dem att ta, heller.
. dåm se ju nt så våldsam ut dam helle se. Dam se ut sam
Fast de känns anda mindre farliga an bjorn De gör ju det for
. små mjukisjur Men a se men å ja saj de na ja gå i skogen, ja
de ser ju inte så våldsamma ut de heller, De ser ut som små
. vill inte gå i skogen ensam, helle. För att åm ma kamm
mjukisdjur Men jag säger det, när jag går i skogen, jag vill
. emella hona å & unge teksempel, så ska ju hona rädda
inte gå i skogen ensam, heller. För att om man kommer
. ungen. S& de vet ma ju int va ho jor, helle. Men a man ett
emellan honan och ungen till exempel, så ska ju honan
. par styck såm gå & prata så tro ja allri att ma fa se n, heller.
rädda ungen. Så det vet man inte vad hon gör, heller. Men är
. Så de nt na problem, helle. Men nä ma gå ensam e re så
man ett par stycken som går och pratar så tror jag aldrig att
. man kam inpå dam såda hastit da kan de ... De tro ja inte ja
man får se någon, heller. Så det är inte något problem,
. vill, helle.
heller. Men när man går ensam [och] det är så man kommer
. 1 dvs lodjuren
in på dem sådär hastigt, da kan det ... Det tror jag inte jag
.
vill, heller.
.
1 dvs lodjuren

: Older man

. Ja minns eh, ja va iväg eh. Ja hade ett jäng då innan
Jag minns, jag var iväg. Jag hade ett gäng da innan brorsan
. brorsan å ja kom tisammans, hade ja ett jäng för maj & så
och jag kom tillsammans, [da] hade jag ett gang for mig och
. hade han ett för säj. Å så hade ja vare då åppe på e ställe
så hade han ett för sig. Och så hade jag varit då uppe på ett
. som hette Gunnavattne, åvaför Vålsjebyn å spela. Å så spela
ställe som heter Gunnarvattnet, ovanför Valsjobyn, och
. n Allan i Sörli på nårska sidan. Å, du vet, på nårska sidan,
spelat. Och så spela Allan i Sorli på norska sidan. Och du
. am kunn ju hall på hu lang som helst. De fanns ju inge
vet, på norska sidan - de kunde ju hålla på hur länge som
. tidsbestämmelser att klacka ett ska ni sluta elle. De jällde
helst. Det fanns ju inga tidsbestämmelser att klockan ett ska
. inte, utan blev klåckan ett dam hade tillstånd till ett då sjlo
ni sluta heller. Det gällde inte, utan blev klockan ett [och] de
. dåm ijenn dörran. Då va re slutet, då fick dam håll på hur
hade tillstånd till ett, da slog de igen dörrarna. Da var det
. länge dam ville. Alla fall så jorde vi färdit där åppe & ja
slutet, så då fick de hålla på hur länge de ville. [I] alla fall så
. tjörde ju då. De va ju n par tre mil da mällan da så ja hann
gjorde vi färdigt där uppe och jag körde ju då. Det var ju en
. tebaka dit ti Sörli. Då va ju fa dansen i full gång ut där. Å, du
par, tre mil där mellan dar, så jag hann tillbaka dit till Sorli.
. vet, brorsan han satt på en stol dar & spela. Han visste val
Da var ju dansen i full gang ute dar. Och, du vet, brorsan,
. knappt [a]v att han höll te ett dragspel. En har basisten, han
han satt på en stol dar och spelade. Han visste val knappt
. hadd en ståbas så ha. Å vet d[u] de va ett gammalt
att han holl i ett dragspel. Den har basisten, han hade en
. föreningshus, så stabasn ... Han kunne inte ha n rakt upp na
stabas så har. Och vet du, det var ett gammalt föreningshus,
. han sto å spela, utan han mått ha n snett, för att de va sa
så stabasen ... Han kunde inte ha den rakt upp när han stod
. lågt ti tak. Nä, då hadd n tryckt fast n här ståbasn i take så
och spelade, utan han måste ha den snett, för att det var så
. har. Annars ha an ju aldri klara & statt själv. Sa han sto dar &
lagt till tak. Nej, da hade han tryckt fast den här stabasen i
. hängde på n där. Å du vet de va ju inge musik men falke
taket så här. Annars hade han ju aldrig klarat [av] att stå
. dansa, ha, huvesaken de fanns takt. Ha ... De va kul haha.
själv. Så han stod dar och hängde på den där. Och du vet
.
det var ju ingen musik, men folket dansade, jaha,
.
huvudsaken det fanns takt. Det var kul.

: Younger woman

. Å då har e ju många gånger vare e så sam sa att man ha
Och då har det ju många gånger varit som så att man måste
. måsta börja i Fråstviken me nånting för å kunna sen e kålla
börja i Frostviken med någonting för att kunna sedan kolla
. me Nårje åm &m dåm ä pigg på ett sammarbete. Å de e inte
med Norge om de är pigga på ett samarbete. Och det är inte
. alla gånger man e de. Näe Fo man man tro inte på nå ee,
alla gånger man är det. Nej För man tror inte på nå ... Inom
. inåm vissa värksamheter f fungera inte ram ee lika på båda
vissa verksamheter så fungerar inte de lika på båda sidor
. sider helle. Så m därför har e inte helle kunna gått, men att
heller. Så därför har det inte heller kunnat gå, men att bland
. bland annat inam turismen då ha vi fått igång ett
annat inom turismen da har vi fatt igang ett samarbete. Sa
. sammarbete. Sa att dar ha vi placka fram en jemensam
att dar har vi plockat fram en gemensam broschyr da over
. bråsjyr då över dam två närmsta kommunena i Nårje och
de två närmaste kommunerna i Norge och Frostviken då. Så
. Fråstviken då. Så vi ska marknadsföra de här åmmrådet
vi ska marknadsföra det här området tillsammans då, och
. tisammans då, a de deu deu s det s starkt samarbete da
det [ar] ett starkt samarbete dar man blir mycket starkare
. man bli mycke starkare tisammans. Mm
tillsammans. Marknadsföringskostnaden blir oerhört
. Marknadsföringskastnaden bli oerhört billigare an att man gå
[mycket] billigare an att1 man ska gå ut själv och ska
. ut själv å ska marknadsföra se rå. Satt e de de ha vi fått
marknadsföra sig da. Sa att det har vi fått igenom [i] alla fall
. ijenåm alla fall då, Mm men att e de s de e svårt å jabba så.
då, men att det är svårt att jobba så. Ja Här har du ett
. Aa Här ha ru ett pråsjakt såm du ska jabba på ett ett år &
projekt som du ska jobba på ett år och hit ska du nå när du
. hit ska ru nå na ru a färdi. A de a jättesvårt, Aa men
är färdig. Nej, det är jättesvårt, Ja men utmanande och
. utmanande å roligt åckså. Mm Oa.
roligt också, o, ja.
.
har: an att = an om

: Younger man

. - Na, men de va nan bjomunge som hadd sutte breve vägen
- Nej, men det var nagon bjornunge som hade suttit brevid
. däri Bågede.
vägen där i Bagede.
. - Jaha.
- Jaha.
. - Å så hadd dåm stanna å titta på den å då hade ju honan
- Och så hade de stannat och tittat på den och då hade ju
. kamme i en jävla fart, aa.
honan kommit i en jäkla fart, ja.
. - A då ä re ingen lek
- Ja, då är det ingen lek!
. - Ställt se på bakbena å tjäftn öppen å så, n då hadd an ju
- [Och] ställt sig på bakbenen och käften öppen och så, men
. haft väkseln i så han hade fått tjört iväg & då hade an
då hade han ju haft växeln i så han hade fått köra iväg
. dunka till då om de då tog e i bakrutan e sånt da.
och då hade hon dunkat till då, om det da tog i bakrutan
. - Å fy fan!
eller [något] sådant där.
. - Så rå, ho va elak hon.
- Ah, fy fan!
. - A men a re en bjomhona me unge ...
· Så da, hon var elak hon.
. - Mm.
- Ja, men är det en björnhona med unge ...
. - ... de inte a leka me.
- Mm.
. - Na.
... det är inte att leka med.
. - Men minns du n dä gången du & ja åkte upp ti gamla
- Nej.
. sjutbana rå?
- Men minns du den där gången du och jag åkte upp till
. - Jaa.
gamla skjutbanan då?
. - Vi fick höra t de va bjöm där uppe så vi iväg då f fort som
- Ja.
. fan e "Nu ska vi se n!". Så hitta vi n stor björnrusa1 rå,
- Vi fick höra att det var björn där uppe, så vi [for] iväg då
. mitt på vägen, &e förstog vi att här e na, så vi stanna & så
fort som fan. "Nu ska vi se den!" Så hittade vi en stor
. upp jick vi ut. Å me de då "RAAHHH !! ", de vråle asså!
björnrusa1 då mitt på vägen, och [då] förstod vi att har ar
. - Haha
hon. Så vi stannade och så gick vi ut. Och med det då
. - Å då jick vi in i biln ijenn. Man va ent så kacksi rå, elle.
"RAAHHH !! ", det vrålet alltså! Och då gick vi in i bilen
. 1 bjornrusa = bjomspillning
igen. Man var inte så kaxig då, heller.
.
1 bjornrusa = biomspillning