Gåsborn

Sample of Swedish as it is spoken in Gåsborn. More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. En mila, de a ved de tar nere från skogen & ... drar ihop a ...
En mila, det ar ved de tar nere fran skogen och drar ihop
. de ska ligge ett helt ar de dar inna de ... jor ... milan i arning
och det ska ligga ett helt år det där innan de gör milan i
. utav ett da. Sa milan e uppbygd har nere i Gasbarn nu, men
ordning utav det då. Så milan är uppbyggd här nere i
. att ... de fattes ... eh ... grovjabbat utapå sen. Så blire kål,
Gåsbom nu, men att det fattas grovjobbet utanpå sedan. Så
. grillkål, uta de där sen när de här ... dam har haft den tänd
blir det kol - grillkol - utav det dar sedan nar de har haft
. en hel vecka. Så vi ha mycke ... varksamhet under den
den tand en hel vecka. Sa vi har mycket verksamhet under
. vecka. Steker kalbullar & vi ... ja, vi har kaffeservering. De e
den veckan. [Vi] steker kolbullar och vi har kaffeservering.
. en sam får ha hand åm kaffe varje dag då. Vi byter ut så
Det ar en som far ha hand om kaffe varje dag da. Vi byter ut
. att ... Sjöter am kaffe å ... har, ser till att de finns kaffe & bröd
så att ... [Vi] skoter om kaffe och ser till att det finns kaffe
. å ... serverer alle såm ... vill tjope kaffe där då. Kårv ... &
och bröd och serverar alla som vill köpa kaffe där då, korv
. kallbuller & ... Å kallbullera de e ett sarsjilt jang sam steker,
och kolbullar och ... Och kolbullama, det är [det] ett särskilt
. de ha vi inte varje da, de ha vi ett par dar da under ...
gang som steker, det har vi inte varje dag, det har vi ett par
. veckans lapp.
dagar da under veckans lopp.

: Older man

. Hans mors bror var de sam var den har Frisk ... sam jenam
Hans mors bror var det som var den har Frisk, som genom
. olyckliga amständigheter ble halshuggen. Han satt i
olyckliga omständigheter blev halshuggen. Han satt i
. Grythytta här å ... fästa te på Jästjivergårn ... i la me två
Grythyttan här och festade till på gästgi vargården i lag med
. stycken sam var te ... på väg te Filipstads marken. Ack han
två stycken som var på väg till Filipstads marknad. Och han
. såg ju att di dar hade bra ma pangar & själv va han arbeslos
sag ju att de dar hade bra med pengar, och själv var han
. ack ... hade dalit ställt. Men han hade yksa me sej, for han
arbetslos och hade [det] dåligt ställt. Men han hade yxa med
. var på väg å skull, försök få nå arbete såm huggere. Å när di
sig, för han var på väg och skulle försöka få något arbete
. dar akte ifra Grythytta så kamm han på me att han skull nog
som huggare. Och när de dar åkte ifrån Grythyttan så kom
. spring ifatt em å försök rån dåm. Å den först han kam ifatt
han på att han skulle nog springa ifatt dem och försöka rana
. de va ... drangen sam va me dar. Dan sjlog han i bakhuvve
dem. Och den första han kom ifatt, det var drängen som var
. me yksa. Å sen ... kam han föll1 ti husbonden å ... sjlog den
med dar. Den slog han i bakhuvudet med yxan. Och sedan
. medvetslös ackså & sen jord ett ... hugg i nacken pan a. Han
kom han väl1 till husbonden och slog den medvetslös också,
. dog inte då, men ... han dog ett halvår afteråt. Sen å den här
och sedan gjorde [han] ett hugg i nacken på honom. Han
. drängen han blev ... han blev inte riktit nårmal sen. Å han
dog inte då, men han dog ett halvår efteråt. Den här
. blev ju dömd till döden den här Frisk såm han hette ... ack
drangen, han blev inte riktigt normal sedan. Och han blev ju
. blev den sista sam blev avrätta här på gjalibackn ve
dömd till doden den här Frisk, som han hette, och blev den
. Grythytta.
siste som blev avrättad har på galgbacken vid Grythyttan.
. 1 har: föll = val
1 säger egentligen

: Younger woman

. Ja sbrodera gronlanskt parlbroderi. Sma små, man sitter &
Jag broderar grönlandskt parlbroderi. Sma, sma ... Man sitter
. syr me nål å trad & små parlor ... sam man jor klänningar till
och syr med nal och tråd och små parlor som man gör
. dåckor å ... eh, lite sånt ... Man kan jora klackor å dukar & ....
klänningar till dockor [av] och lite sådant. Man kan göra
. så. Har du jort den där själv? Ja. Eller de finns mönster på
klockor och dukar och så ... Har du gjort den där själv? Ja.
. såm man kan sy efter då. Men ... /1 Grönlan så jör dam de
Eller det finns mönster på som man kan sy efter då.
. p& ...? Ja, på kläder & sånt här på armar & så kragar & så på
Men på! Grönland så gör de det p& ...? Ja, på kläder och
. stövlarna, tror ja dåm jör. Men de jör dam ju bara för
sådant här, på armar och så kragar och sa på stovlarna tror
. utsmycknad, utsmycke ... Ja, fina kläder. Men dam ha ju inte
jag de gor. Men det gör de ju bara for utsmyckning. Ja, fina
. till vardas, utan de e ju nar nan ... ska jifta sej eller nånting
kläder. Men de har ju inte till vardags, utan det är ju när
. sånt där. Har du jort nåt sånt nångång? Nåt större allså än
någon ska gifta sig eller någonting sådant där.
. dack ...? Nae, inte större an dacker ... tror ja inte. Finns
Har du gjort något sådant någon gång? Något större allts&
. jättedukar ackså, men de ha ja inte heller jort. De bli för
an dock ...? Nej, inte större an dockor, [det] tror jag inte.
. dyrt ... forti kroner for forti gramm.
[Det ] finns jättedukar också, men det har jag inte heller
. 1 här: i = på
gjort. Det blir for dyrt: fyrtio kronor för fyrtio gram!
.
1 säger egentligen

: Younger man

. Men kan du int berätta am en ... jaktdag, hur den går till &
Men kan du inte berätta om en jaktdag? Hur den går till,
. hu, från från famm eller fyra på marranen da så dar! Vi har
från fem eller fyra på morgonen da sa dar ?! Vi har ett ställe
. ett ställe här i byn ... där vi samles ... ja, sju på mårran are.
här i byn där vi samlas. Ja, sju på morgon[en] är det. Så på
. Så på marran da gar farsan ijenam va sam ska jores - han e
morgon[en] da gar farsan igenom vad som ska göras - han
. jåktledare - vart vi ska jaga å va såm e tillåtet & shär ... Så
är jaktledare - var vi ska jaga och vad som är tillåtet och så
. dra vi lått då åm vilka pass vi ska få, vicka sắm ska få ... gå i
här, och så drar vi lott da om vilka pass vi ska få, vilka som
. drev å sådär, vi ha fölkdrey då. Å så &m de lyckes me
ska få gå i drev och så där. Vi har folkdrev då. Och så om
. nånting så dra vi fram de & tjor bart till slaktboa & sen ... ere
det lyckas med någonting sa drar vi fram det och kör bort til
. kaffe, å så ... ere samme sak ijenn, löttdragning å. Så är de
slaktboden. Och sedan ar det kaffe. Och så är det samma
. allti non kladd såm ska sjut nånting frammat ... aftermiddan
sak igen, lottdragning. Och sedan är det alltid någon klant
. så fåråm håll på halv natt å leta ette re där.
som ska skjuta någonting fram mot eftermiddagen, så får de
. Hu många brukar ni va i ...? I jaktlage? Vi e trettitvå, tro ja vi
hålla på halva natten och leta efter det dar. Hur många
. e. Alla går ut samtidit? De e all samtidit. Ja, på aljjakta, ja!
brukar ni vara i ...? I jaktlaget? Vi är trettiotvå, tror jag vi ar.
. Mm Annars ere nästan ingen sam e ute & jager. För mang av
Alla går ut samtidigt? Det är alla samtidigt. Ja, på algjakten,
. di sam e me på aljjakta, di bor junt har. A en del e ju bar me
ja! Annars ar det nästan ingen som ar ute och jagar. For
. på äljjakt å aldri på nat annet.
många av dem som är med på algjakten, de bor ju inte har.
.
Och en del de är ju bara med på älgjakt och aldrig på något
.
annat.