Grangärde

Sample of Swedish as it is spoken in Grangärde. More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. Ni bakade alltså hårt bröd. Kan du inte berätta am hur man,
Ni bakade alltså hårt bröd. Kan du inte berätta om hur man
. hur man jorde de? En skull ... Jorde iamning en stor deg på ...
gjorde det? [Man] gjorde i ordning en stor deg på kvällen
. kvällen före. Å så skulle ungn eldas nå otrolit då ... & så
före. Och så skulle ugnen eldas något otroligt då och så
. sopas ... ren, riktit da. Ja, ja tror en hadd vatten & & jord rent
sopas ren, riktigt da. Ja, jag tror att en hade vatten och
. inna i ungn ... för e skull kunn lägg in ... brödet sen då &
gjorde rent inne i ugnen, for [att] en skulle kunna lägga in
. gradda. De sku eldas mycke, a ja vet att vi fick bar mycke
brodet sedan da och gradda. [Det] skulle eldas mycket, och
. ve. Björk, rikti bjorkve skull de vara da te ... eld upp den där
jag vet att vi fick bara mycket ved. Riktig bjorkved skulle det
. bakungn. Men ... ja ... före [nittonhundra]forti nånting så jord
vara da till [att] elda upp den dar bakugnen. Men, ja, fore
. dåm &m, då kam de då bört. De tor va för de å, de höll på
[nittonhundra]fyrtio någonting så gjorde de om, da kom det
. bli gamla, sen behovd de itt. Å lättare & tjöpa då. De va ett
da bort. Det torde vara for det också, [att] de holl på att bli
. fofalit arbete!
gamla, sedan behövde de inte. Och lättare att köpa då. Det
.
var ett forfarligt arbete!

: Older man

. Hu vare & vaksa upp här i Granjärde d&? Ja, de va krig da ...
Hur var det att växa upp har i Grangarde d&? Ja, det var krig
. a sant dar elande största delen. A ransoneringar & tok. Du
da och sådant dar elande största delen. Och ransoneringar
. kan väl berätta lite am hur re var under krigstiden! Ja, de va
och tok. Du kan väl berätta lite om hur det var under
. ju kallt. De va ... kalla vintrar å så där vidare ... ack, eh ... ja
krigstiden! Ja, det var ju kallt. Det var kalla vintrar och så
. mycke snö var de å. Åk sjidor därifrån å ... ja, två tre
vidare. Och, ja, mycket snö var det också. [Jag] åkte skidor
. tjilåmeter te en skola sam heta Enbacken. Men de jick de å.
därifrån, ja, två, tre kilometer till en skola som heter
. Va re svårt & ... Hade ni dalit me mat eller hur försörjde ni er?
Enbacken. Men det gick det också. Var det svårt att ... Hade
. Nej, de fanns ... Vi hade inge jordbruk, men de fanns bonde
ni dåligt med mat eller hur försörjde ni er? Nej, det fanns ...
. har runtekring så de ... fanns lite mat! Men ni hade
Vi hade inget jordbruk, men det fanns bönder här runt
. ransoneringskort? Avisst. Hu fungera dam de? Ja, man fick
omkring, så det fanns lite mat! Men ni hade
. åk å handla å då klipp dam ( ... ) kupanger eller rev elle uram
ransoneringskort? Javisst. Hur fungerade de d&? Ja, man fick
. jorde. Å de räckte ju inte nå vidare. De va på såcker å allt.
åka och handla och da klippte de kuponger, eller rev eller
.
hur de gjorde, och det räckte ju inte något vidare. Det var
.
pa socker och allt.

: Younger woman

. Men de har huse tycker ja e så otrolit vackert! Ere
Men det här huset tycker jag är så otroligt vackert! Är det
. gammalt ...? De är byggt sjuttanhundratjugi, varam vet i alla
gammalt? Det är byggt sjuttonhundratjugo, vad de vet i alla
. fall. Då vare ett envåningshus sam trolitvis e hitflyttat ifrån
fall. Da var det ett envåningshus som troligtvis ar hitflyttat
. Granjarde. Ack de huset, elle de va e hel gard sam flyttades
ifrån Grangärde. Och det huset, eller det var en hel gård
. då ... p, ja sjuttånhundratjugi, å den gården trodde dåm e
som flyttades då, ja, sjuttonhundratjugo, och den gården
. byggd på femtanhundratalet, en bland de första ... större
trodde de var byggd på femtonhundratalet, en bland de
. gårdarna i Granjärde då. Så den gården tror de blev
första större gårdarna i Grangärde då. Så den gården tror de
. neplackad å uppbyggd här då sjuttånhumdratjugi. Å sann på
blev nedplockad och uppbyggd har da sjuttonhundratjugo.
. artanhundratalet ... då byggde dam åmm. Så att
Och sedan på artonhundratalet, då byggde de om. Så att
. övervåningen, den är ... liksam de ursprunglia, sen har dam
övervåningen, den ar liksom det ursprungliga, och sedan har
. lyft åpp den å så jorde dåm en ny båttenvåning. Så de ha
de lyft upp den, och så gjorde de en ny bottenvåning. Så det
. vari jättestor gård har forut. Nu ere inte många hus kvar. Vi
har varit [en] jättestor gård har forut. Nu är det inte många
. ha sett kartår å så där på hure såg ut ... från
hus kvar. Vi har sett kartor och sådär på hur det såg ut från
. boupptäckningar & sånt & de va alldes ... tjackt me hus
bouppteckningar och sådant, och det var alldeles tjockt med
. härute. Små ... boar å ... ladår å ... lillstuga & bakstuga å ... sånt
hus har ute. Sma bodar och lador och lillstuga och bakstuga
. dar. Vaffor tog man bart dam d&? Ingen aning, faktist, vaffor
och sådant där. Varför tog man bort dem d&? Ingen aning,
. man tog bart dam.
faktiskt, varför man tog bort dem.

: Younger man

. Tycker du att Sunnansjo, de har amrade, har förändrats på
Tycker du att Sunnansjö, det här området, har förändrats på
. den tiden du har bott har? Ja tror no att de ha blive ... mindre
den tiden du har bott har? Jag tror nog att det har blivit
. ungdomar, de hare blive. De no e ... fanns no manga kvar
mindre ungdomar, det har det blivit. Det fanns nog många
. förut, men nu hare väl blive avflyttning på ungdomar. Så de
kvar forut, men nu har det val blivit avflyttning av1
. e val ... medelåldern höjs val hela tin. De jor den. S& va tror
ungdomar. Sa det ar val ... Medelåldern höjs val hela tiden,
. du de sejer am framtiden? Nja, de se väl inte så bra ut &m
det gör den. S& vad tror du det säger om framtiden? Ja, det
. de fortsätter så har, de jor de ju inte. De bi val, de lagge ju
ser väl inte så bra ut om det fortsätter så här, det gör det ju
. ner affärer å ... Vi hade två affärer då när ja väkste upp, å nu
inte. Det blir val ... De lägger ju ner affärer och ... Vi hade två
. finns de bara en, & vi hade bensinstasjon, & den finns ju inte
affärer da när jag växte upp, och nu finns det bara en, och
. na mer & ... Bangk hade vi. Past de ha vi kvar nu ett litet tag
vi hade bensinstation, och den finns ju inte mer. Och bank
. till. Men de försvinner ju allting sånt där. Å da försvinner ju
hade vi. Post det har vi kvar nu ett litet tag till. Men det
. ännu mer falk. De jor de. Så de ser ju inte alls bra ut.
försvinner ju, allting sådant där. Och då försvinner ju ännu
.
mer folk. Det gör det. Så det ser ju inte alls bra ut.