Gräsmark

Sample of Swedish as it is spoken in Gräsmark. More information about the Swedish language and its dialects. Listen to the dialect.

[ More ParallelTexts | SwedishDialects Index ]
The verbs of this paralleltext are marked as links.

: Older woman

. Ja ja har ju fjällkor då & lik ... lite höns å ... Så tillämper ja
Ja, jag har ju fjällkor da och lite höns och ... Så tillämpar jag
. naturmetodn när det jäller te å få kalver så ja har en liten
naturmetoden när det gäller till att få kalvar, så jag har en
. fjälltjur å! Å så där å lite får å ... en minigris. Ha väl gått en
liten fjälltjur också! Och så dar och lite far och en minigris.
. hast hemme, just nu ean int der, han e ut på utland. Du ha
[Det] har väl gått en häst hemma, just nu är den inte dar,
. fäl jetter Ja, de har ja val. Å ankor & jess & vettu i alle de
han är utlånad. Du har väl getter Ja, det har jag väl. Och
. sörter & store & små höns & kaniner Ja, de moed. da fo ... &
ankor och gass och vet du av! alla de sorter, och stora och
. kattor & allt möilit!
små höns. Och kaniner ... Ja, det är mycket. ... och kattor och
.
allt möjligt!

: Older man

. innråg da va ju finnera sam ha den hä mä sa när de kam
Finnrag det var ju finnama som hade den har med sig nar
. ifrån Finnlann då & de svedja i skogun ... här. Å da feck de
de kom ifrån Finland da. Och de svedjade i skogen har. Och
. ju ... ta ett åmmråde. Sejer ju sägnen att de feck gå ... en hel
då fick de ju ta ett område. [Så] sager ju sagnen att de fick
. dag kring de åmmråde da fick de dä. Å när de svedja & se
gå en hel dag kring det [där] området de fick där. Och när
. svedje tes de fäller skogun ena året & sen tänn de på andra
de svedjade [da] se, svedjar [de] tills ... De faller skogen ena
. året ... då före midsammar. Å näre va färdibrannt där då så
året, och sedan tänder de på andra året da, fore
. sen aska ha svalnat å de va så att de kunne lägg hanna på
midsommar. Och när det var färdigbränt där då, sedan
. då kunnde så. Å da ... ska de va riktit så ska, da ha de
askan [har] svalnat och det var sa [svalt] att de kunde lagga
. rögkorna i munn så de ha sjaliv på dåm & sjpötter ut dåm
handen på, då kunde de så. Och ska det vara riktigt så ska
. da. Fast tydligen sa vare for att de skull, askan skull fassn
de ha rågkornen i munnen så de har saliv på dem och
. på koma. Antagligen. Sen så blir detta, kåmmer de åpp då
spottar ut dem da. Fast tydligen så var det för att askan
. vettu å & ack sam vi sejer her "han bol sej" va. Bole de
skulle fastna på kornen. Antagligen. Sedan så kommer det
. betyder att du har ... ett korn & du kansje får tie strå ... opp. Å
upp da, vet du. Och som vi sager har "han bol sig", va.
. sen sen så, gå ju dan, den bli ju grön da te össn. Sen nästa
Bole det betyder att du har ett korn och du kanske får tio
. år da gar den opp te ... mognad ... i septamber.
strån upp. Och sedan så går ju den, den blir ju grön då till
.
hösten. Sedan nästa år, da går den upp till mognad, i
.
september.

: Younger woman

. Da kam ja till en familj sam hade tre onger ... tre janter1.
Da kom jag till en familj som hade tre ungar, tre jantor1
. såm va två ... fämm å nie år. Den älsta var görlungn2 så här
som var två, fem och nio år. Den äldsta var görlugn2 så här
. satt bara å lässte å skulle bli skådespelare å så här & var
och satt bara och läste och skulle bli skådespelare och så ha
. jätteråmantisk satt å lässte böcker där å va mä i
och var jätteromantisk, satt och läste böcker där och var
. teaterpjäser å ... så där då. Å den andra mällanongen da va
med i teaterpjäser och så där då. Och den andra,
. rikti dretång3! Bara höll på & jö hyss & grejer så ... Den där
mellanungen då, var en riktig dretunge3 [som] bara höll på
. minsta to after den anra då mittenongen då, så de slogs ju,
och gjorde hyss och grejor. Den minsta tog efter den andra
. de va sam hunn & katt, de klattre efte vaggera! Sa du had
då, mittenungen da, så de slogs ju! De var som hund och
. mycke & jora? Ja, de va mycke a jo! Den minste va ju hemn
katt. De klättrade [upp] efter väggarna! Så du hade mycket
. hele dagera. Så, å sen så kåm a Äleks sam den mallasjte
att göra? Ja, det var mycket att göra. Den minsta var ju
. onge hette då ... Hu kam väl hem runt ett då så da vare full
hemma hela dagarna, och sedan sa kom, ja, Alex som den
. fart ijänn! Så ja försökte jöre ram trötte & va ute i parken &
mellersta ungen heter då. Hon kom väl hem runt ett då, så
. de fick va ute & gung, men de jalpte ju int, de ble ju nästan
da var det full fart igen! Så jag försökte göra dem trötta och
. ännu värre! "Ja måste ju jö de å de å de!" Men de va ju
vara ute i parken, och de fick vara ute och gunga. Men det
. jättekul!
hjälpte ju inte, de blev ju nästan ännu värre! "Jag måste ju
. 1 här: jantor = flickor
göra det och det och det!" Men det var ju jättekul!
. 2 har: görlugn = jättelugn
1 här: jantor = flickor
. 3 har: dretunge = skitunge
2 har: görlugn = jättelugn
.
3 har: dretunge = skitunge

: Younger man

. Jor slaptjarrer i Rottneros. E fu fullt opp ... hele daga! Hur gar
[Jag] gor slapkarror i Rottneros. Det ar fullt upp, hela
. de till d&? Ja, jag sam, ja kaper ... slaptjarran ... a sa svetser
dagarna! Hur gar det till d&? Ja, jag kapar slapkarroma och
. råm sen å ... så galveri råm å ... så månterer ram. Så har vi
svetsar dem sedan, och så galvaniserar [vi] dem, och så
. väl jort ... förtifämm stycken efter semästern på två vecker
monterar [vi] dem. Sa har vi val gjort fyrtiofem stycken
. me tjärrer. Så de e rätt bra. Va har du for arbetstider da, ere
efter semestern, på två veckor - med kärror. Så det är rätt
. vanli a ...? Nja, halv sju till fyra. Jabb in en halltimme varje
bra. Vad har du för arbetstider d&? Är det vanliga? Ja, halv
. dag så ja får sjlut ett på fredager. Får vile opp sej lite ... för
sju till fyra. [Jag] jobbar in en halvtimme varje dag, sa jag
. halja.
far sluta ett på fredagar. Far vila upp sig lite [in]for helgen.